1 OR.272.5.2015 OG Ł OSZENIEOZAM Ó WIENIU

Transkrypt

1 OR.272.5.2015 OG Ł OSZENIEOZAM Ó WIENIU
OR.272.5.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamawiający
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94, tel. (084) 688 20 00, fax 688 20 09
e-mail: [email protected], www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
zaprasza do udziału w postępowaniu poniżej kwoty 30.000,- euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się)
na
dostawę ubrań roboczych w ramach projektu „Staże u pracodawców – szansą na
start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
I. Opis przedmiotu zamówienia
Część I. Ubiór stażysty w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner i technik hotelarstwa,
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa
Fartuch kucharski dziewczęcy
Fartuch kucharski chłopięcy
Zapaska uniwersalna
Kamizelka kelnerska dziewczęca
Kamizelka kelnerska chłopięca
Liczba sztuk
5
2
15
1
7
Część II. – Zestawy ubrania roboczego
Lp.
1.
2.
3.
4.
II. istotne
Nazwa
Ubranie robocze: bluza i spodnie ogrodniczki
Czapka robocza
Rękawice (para)
Bluza polarowa
warunki
zamówienia
dostępne
są
na
Liczba sztuk
9
9
18
9
stronie
internetowej
www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
III. Termin wykonania zamówienia
Projekt „Staże u pracodawców – szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
1
OR.272.5.2015
Część I – 21 dni od dnia podpisania umowy
Część II – 7 dni od dnia podpisania umowy
III.
IV.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych liczba części 2
Część I – Ubiór stażysty w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych kelner i technik hotelarstwa,
Część II – Zestawy ubrania roboczego
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – najniższa cena 100%
Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2015r. o godz. 1100.
Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju pokój nr 106
(Sekretariat Starosty) w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 94
VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji.
V.
STAROSTA
Marian Tokarski
Projekt „Staże u pracodawców – szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
2
OR.272.5.2015