Program konferencji

Transkrypt

Program konferencji
PROGRAM
OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„OD LIBERALIZMU DO NACJONALIZMU.
MYŚL POLITYCZNA W XX I XXI WIEKU”
21 KWIETNIA 2015 R.
Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, Szczecin.
Sale: nr 006 (parter), nr 117 (I piętro).
Rozpoczęcie konferencji: godz. 900, sala nr 117.
Strona internetowa konferencji: http://mpkonferencja.whus.pl/
Strona
internetowa
Zakładu
Myśli
Politycznej
i
Systemów
Partyjnych
IPiE
US:
http://myslpolityczna.whus.pl/
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI (sala nr 117)
• 900 – 910: otwarcie konferencji naukowej i przywitanie uczestników przez JM Rektora
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Edwarda Włodarczyka.
• 910 – 920: otwarcie konferencji naukowej i przywitanie uczestników przez Dziekana Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. US Barbarę Kromolicką.
• 920 – 935: wprowadzenie i informacje organizacyjne – dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak.
PANEL I (sala nr 117)
Moderator panelu: dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak
• 945 – 1005: dr hab. prof. nadzw. Hubert T. Mikołajczyk (Akademia Pomorska w Słupsku),
Społeczeństwo kulturowo wykształcone jako alternatywa dla społeczeństwa ponowoczesnego.
• 1005 – 1025: dr hab. prof. UJ Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
Liberalizm w ujęciu Chantal Mouffe.
• 1025 – 1045: dr Marek Czerwiński (Uniwersytet Szczeciński), Ideologia państwowa Białorusi.
1
• 1045 – 1105: dr Justyna Miecznikowska (Uniwersytet Warszawski), Populizm w Austrii – fenomen
eurosceptycznej Austriackiej Partii Wolnościowej.
• 1105 – 1125: dr hab. prof. UP Stanisław Kilian (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Koncepcja
państwa
narodowego
z
perspektywy
emigracyjnych
narodowców
–
próby
uwspółcześnienia i adaptacji myśli nacjonalistycznej do warunków demokracji politycznej.
• 1125 – 1200: przerwa kawowa.
• 1200 – 1220: dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Włoska
tradycja liberalna wobec wyzwań okresu międzywojennego.
• 1220 – 1240: dr hab. Olgierd Grott (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Dmytro Doncow –
twórca ukraińskiej doktryny „integralnego nacjonalizmu”.
• 1240 – 1300: dr hab. Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński), Banowina Chorwacka
i układ Cvetkovič-Maček (1939) jako przykład projektu politycznego i sporów o kształt
decentralizacji Królestwa Jugosławii.
• 1300 – 1320: mgr Tomasz Rawski (Uniwersytet Warszawski), Pozorne alternatywy – Muhameda
Filipovicia koncepcja tożsamości boszniackiej.
• 1320 – 1340: mgr Wojciech Lieder (Uniwersytet Łódzki), Szwedzkie partie skrajnie prawicowe
i wzrost ich znaczenia w Riksdagu.
• 1340 – 1400: dr Piotr Goniszewski (Uniwersytet Szczeciński), Implikacje polityczne
tradycjonalizmu katolickiego. Przykład myśli teologiczno-politycznej abpa M. Lefebvre’a.
• 1400 – 1420: dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak (Uniwersytet Szczeciński), Separatyzmy
narodowościowe
a
teorie
nacjonalistyczne. Od
krytyki koncepcji „małych państw” do
neonacjonalizmu.
• 1420 – 1500: przerwa obiadowa.
• 1500 – 1520: mgr Jarosław Krysiński (Uniwersytet Szczeciński), Ewolucja idei obronności Polski
po 1989 roku.
• 1520 – 1540: prof. dr hab. Yarina Turczin (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”),
Problem określenia głównych kierunków ukraińskiej politycznej myśli emigracyjnej okresu
międzywojennego (1918-1939).
• 1540 – 1600: dr Petro Sukhorolsky (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Sovereignty
and international law in the age of the internet.
• 1600 – 1620: dr Lesya Dorosh, dr Olga Ivasechko (Narodowy Uniwersytet „Politechnika
Lwowska”), Peculiarities of determination of geopolitical potential of the European Union: the
newest comparative researches in political science.
2
PANEL II (sala nr 006)
Moderator panelu: dr hab. Renata Podgórzańska
• 945 – 1005: dr hab. prof. nadzw. Janusz Golinowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), Polska i Europa wobec kryzysu neoliberalnego paradygmatu rozwoju.
• 1005 – 1025: prof. zw. dr hab. Benon Szałek (Uniwersytet Szczeciński), Kilka prakseologicznych
uwag na temat geopolityki i myśli politycznej.
• 1025 – 1045: dr hab. prof. UJ Piotr Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Obecność myśli
politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza we współczesnym dyskursie politycznym.
• 1045 – 1105: dr hab. prof. UWM Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie), Współczesna myśl polityczna w piśmiennictwie środowiska „Krytyki Politycznej”.
• 1105 – 1125: dr Sebastian Paczos (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Myśl
polityczna Jana Bobrzyńskiego na tle konserwatyzmu XX-lecia międzywojennego.
• 1125 – 1200: przerwa kawowa.
• 1200 – 1220: dr Przemysław Benken (Instytut Pamięci Narodowej – Oddział Szczecin), Między
gwałtem a perswazją. Stosunek komunistycznej władzy w Polsce wobec kułaków w okresie
stalinowskim.
• 1220 – 1240: dr hab. Rafał Galuba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koncepcje
ustrojowe komunistów polskich w latach 1943-1989.
• 1240 – 1300: lic. Bartosz Klimczuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wizja
gospodarki państwa w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski.
• 1300 – 1320: mgr Małgorzata Cieślik-Florczyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy), Pomiędzy liberalizmem, a nacjonalizmem w projektach kampanii wyborczej
Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego.
• 1320 – 1340: dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński), Postępowy liberalizm, a kwestie
obyczajowe na przykładzie działalności Twojego Ruchu.
• 1340 – 1400: mgr Krzysztof Bielski (Uniwersytet Szczeciński), Regres kemalizmu w Turcji –
przyczyny i skutki.
• 1400 – 1420: mgr Mariusz G. Brzostek (Uniwersytet Szczeciński), Od Locke'a do Diamonda:
uniwersalizm demokracji czy jej ekskluzywizm?
• 1420 – 1500: przerwa obiadowa.
• 1500 – 1520: dr Marcin Orzechowski (Uniwersytet Szczeciński), Od realistycznego pragmatyzmu
do neoimperialnego ekspansjonizmu. Koncepcje polityki Federacji Rosyjskiej na obszarze
postradzieckim.
3
• 1520 – 1540: mgr Monika Krzeszewska (Uniwersytet Szczeciński), Ruchy alterglobalistyczne
wobec głównych koncepcji neoliberalizmu.
• 1540 – 1600: mgr Maciej Kowalski (Uniwersytet Szczeciński), Kino jako substytut myśli
piłsudczykowskiej.
• 1600 – 1620: mgr Arkadiusz Krawcewicz (Uniwersytet Szczeciński), Polityka wschodnia
w koncepcjach Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
• 1620 – 1640: ks. mgr Marek Pabich (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Wybrane
aspekty koncepcji państwa w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej.
4