UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Transkrypt

UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Zawarta dnia ................................... pomiędzy .......................................................................................
( imię i nazwisko rodzica, opiekuna )
zamieszkałym w ...................................................................................................................................................
( adres rodzica, opiekuna )
Miejsce pracy matki ..................................................................................................... tel ...................................
Miejsce pracy ojca ........................................................................................................ tel....................................
z jednej strony, a Publicznym Przedszkolem Nr 3 „ Bajka „ w Bielawie reprezentowanym przez dyrektora
Iwonę Łęgosz z drugiej strony zawarto umowę o treści :
1. Umowa dotyczy przyjęcia dziecka :
......................................................................................ur.......................................PESEL....................................
......................................................................................ur.......................................PESEL....................................
do w/w placówki.
2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 16.30
3. Dziennie dziecko ma prawo do korzystania z 3 posiłków tj. I śniadania, II śniadania, obiadu.
Koszt wyżywienia dziecka w całości pokrywają rodzice dziecka lub prawni opiekunowie.
4. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązani są do ponoszenia opłaty partycypacyjnej.
Wysokość opłaty ustalana jest przez Radę Miejską Bielawy w formie uchwały, umieszczanej na tablicy
ogłoszeń przedszkola. Opłata partycypacyjna uiszczana jest przez jedenaście miesięcy w roku.
5. Opłaty o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszej umowy powinny być wnoszone przez rodziców lub
opiekunów dziecka do 25 dnia każdego miesiąca. Brak uiszczenia opłat w określonym wyżej terminie
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
6. Za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka zmniejszana będzie – proporcjonalnie wyłącznie
opłata za wyżywienie.
7. W przypadkach losowych ( choroba dziecka , sanatorium, szpital ) powodujących nieobecność dziecka
przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc , nastąpi zwolnienie z opłaty partycypacyjnej po udokumentowaniu
przyczyn nieobecności dziecka .
8. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola rodzice lub opiekunowie ponoszą opłatę za opiekę
w kwocie 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę po godzinie 16.30.
9. Dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie, trzeźwe pisemnie upoważnione prze rodziców.
10. Po chorobie dziecka rodzice są zobowiązani do okazania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ,że
dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
11. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku :
- nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia w ciągu
12 dni ,
- nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż jeden miesiąc.
12. Umowę może rozwiązać każda ze stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia .
13. W przypadku dzieci odchodzących do szkoły umowa ulega rozwiązaniu z dniem 30 czerwca danego roku.
14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
.....................................................
podpis rodzica , opiekuna
.............................................
podpis dyrektora