ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOWO-GEODEZYJNYCH I LICEALNYCH im

Komentarze

Transkrypt

ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOWO-GEODEZYJNYCH I LICEALNYCH im
Wydawca:
Komitet Organizacyjny Obchodów 70. rocznicy powstania
Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
Opracowanie :
Agata Wilczyńska, Zdzisława Wandasiewicz, Marek Biały
Zdjęcia :
Archiwum szkolne, zbiory prywatne
3
70 LAT
ZESPOŁU SZKÓŁ DROGOWOGEODEZYJNYCH I LICEALNYCH
IM.AUGUSTA WITKOWSKIEGO
W JAROSŁAWIU
Pomagaj innym w rozwoju i uczyń z tego
największą radość swego życia
A.L. McGinnis
4
Komitet Organizacyjny
obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
im. A. Witkowskiego w Jarosławiu


















Tadeusz Chrzan – patronat honorowy
Tadeusz Panek
Irena Bajdak
Marek Bajdak
Józef Bielecki
Janusz Burek
Ryszard Dobrowolski
Anna Hady
Małgorzata Imiełowska
Halina Mańkowska
Janusz Obłoza
Marian Kubach
Krzysztof Sopel
Ryszard Sławiński
Barbara Stańda
Tadeusz Szczepanik
Maria Skowrońska
Marek Skiba
Serdeczne podziękowania kierujemy do firm i osób prywatnych, które wsparły finansowo obchody Jubileuszu naszej szkoły








Burmistrz Miasta Jarosławia
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA w Kędzierzynie Koźlu
Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych SA w Jarosławiu
Przedsiębiorstwo Molter Sp. Z O.O. w Rudnej Małej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. w Jarosławiu
Geodeta S.C. Zakład Usług Geodezyjnych w Leżajsku
Zakład Usług Drog-Bruk S.C. W Jarosławiu
Zakład Transportu i Budowy Dróg Białowąs w Jarosławiu
5

Szanowni Państwo!
70 - lecie szkoły - Szkoły wyjątkowej, bo w jej mury garnęła się najzdolniejsza, najlepsza młodzież. Szkoły, o której z dumą mogę powiedzieć – moja. Z nią zrosło się przecież
moje życie, moja młodość, a następnie dojrzałość, jako nauczyciela i dyrektora. Perspektywa minionych lat pozwala na przyjrzenie się jej strukturze, licznym przeobrażeniom,
które ostatecznie przybrały dzisiejszy kształt. Ta Szkoła to ludzie, nauczyciele i uczniowie,
którzy przez kolejne lata tworzyli jej jakość.
Jako uczeń z dumą nosiłem czerwoną tarczę TDG będącą symbolem mojej przynależności do tego miejsca i ludzi. Kończąc edukację, finalizując ją maturą i egzaminem zawodowym, nie przypuszczałem, że przekroczę jej mury już w innym charakterze, jako n auczyciel. Jednak niegdysiejsi profesorowie niezwykle ciepło przyjęli mnie do swego grona.
Kiedy zostałem dyrektorem, zdałem sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności,
która na mnie spoczęła. Wiedziałem, że nie mogę zawieść pokładanych we mnie nadziei, że
muszę „trzymać poziom” i pokazać, że ta Szkoła nie stoi w miejscu lecz wciąż się rozwija,
próbując sprostać czasom, w którym przyszło nam żyć. Jako dyrektor czuję się spadkobiercą tych wszystkich pokoleń, które opuściły mury Szkoły i identyfikowały się z nią, zarówno
w chwilach, gdy odnosiła ona sukcesy, jak i w momentach, gdy starano się jej szkodzić.
Największą wartością jest niewątpliwie trwała, obopólna więź pomiędzy nauczycielami i
uczniami, kształtująca się przez lata istnienia Szkoły. W tym miejscu muszę wspomnieć o
Gronie Pedagogicznym, wykwalifikowanym, kompetentnym, kreatywnym, bez którego nie
byłoby tych wszystkich sukcesów .
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, których determinacja i zaangażowanie przyczyniły się do zorganizowania dzisiejszego zjazdu, uroczystości łączącej p okolenia tych, których łaskawy los zetknął w murach obecnego Zespołu Szkó ł DrogowoGeodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu.
Tadeusz Panek
Dyrektor Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych
i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu
6
Weź duży szklany słój pamięci
I nasyp chciwych wpatrzeń swoich…
/J.Tuwim/
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie miłym dopełnieniem obchodów 70lecia szkoły. Jesteśmy przekonani, że z prawdziwą przyjemnością, ciekawością, może wzruszeniem, przeniesiecie się Państwo w czasie, do momentu, kiedy wszystko było takie jasne,
proste ,oczywiste. Przekładając kolejne kartki, na nowo zasiądziecie w szkolnych ławach,
znowu spotkacie koleżanki i kolegów, wychowawców, nauczycieli i będziecie wspominać,
wspominać, wspominać…
Pamięć ludzka jest niezwykłym fenomenem, bowiem wymazuje chwile trudne, pozostawiając tylko te dobre , bliskie sercu. Dowodem tego niech będą wspomnienia tych,
którzy podzielili się z nami częścią swojego życia. Bardzo Im za to dziękuj emy.
Kolejne rozdziały dotyczące życia szkoły, tego naukowego, sportowego , czy artystycznego świadczą o tym, że nasza młodzież wciąż ma się nieźle, że swoje pasje i zainteresowania realizuje z niegasnącym zapałem i charakterystyczną dla młodych ludzi werwą.
Niebagatelną rolę w tym procesie pełnili i pełnią nauczyciele, o których tak ciepło wyrażają się autorzy naszych wspomnień.
Księgę tę dedykujemy pamięci wszystkich Profesorów i Wychowanków,
którzy budowali wielkość Naszej Szkoły.
Redakcja :
Agata Wilczyńska
Zdzisława Wandasiewicz
Marek Biały
7
NAZWY SZKOŁY
1898 - Wyższa Szkoła Realna
1920 - Gimnazjum Matematyczno – Przyrodnicze
1926 - Państwowe Gimnazjum II im. A. Witkowskiego
1940 - Liceum Drogowo-Wodne
1945 - Gimnazjum Miernicze
1950 - Technikum Drogowo – Wodne
1950 - Liceum Miernicze
1951 - Technikum Miernicze
1956 - Technikum Geodezyjne
1972 - Technikum Drogowo – Geodezyjne
1988 - Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Melioracji Wodnych
1995 - Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska
2004 - Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego
8
DYREKTORZY SZKOŁY
Tadeusz Broniewski
1940-1945
Józef Barański
1945-1949
Emil Pretorius
1949-1950
Fryderyk Linder
1950-1955
Jan Świątkowski
1956-1962
Jan Solanowski
1962-II 1971
Kazimierz Sztajner
II 1971- VIII 1971
Antoni Puchała
1971- 1976
Marian Janusz
1976- 1981
Zdzisław Baran
1982- 1987
Janusz Kiczek
1987- 1992
Tadeusz Panek
1992- do dnia dzisiejszego
WICEDYREKTORZY SZKOŁY
Kazimierz Sztajner
1962- 1976
Zdzisław Baran
1976-1981
Danuta Kurek
1982-1995
Tomasz Petry
1994-2003
Elżbieta Ćwierz- Superson
1995- 1997
Mieczysław Rodzinka
1997 - do dnia dzisiejszego
Wiesław Wyczawski
2004 - do dnia dzisiejszego
9
GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
I rząd (od lewej):
M.Martynowicz, R. Konieczny, R.Tomaka-Pasternak, B.Trojnar, A.Hady,
M.Rodzinka, W.Wyczawski, T.Panek, M.Drapała, A.Wilczyńska, A.Hołowacz
II rząd:
K.Maciałek, E.Wójcicka, A.Janusz, E.Skotnicka, C.Sura, E.Kopciuch,
E.Gruca-Drążek, E.Gajos, B.Świątek, B.Stańda
III rząd:
Z.Wandasiewicz, M.Chłopek, A.Kiczek, J.Fołta, G.Duda, B.Pajda, A.Wasiuta,
M.Imiełowska, J.Hawryłko
IV rząd:
M.Sosnowy, I.Kud-Cużytek, D.Janusz, E.Kalinowska-Bąk, P.Berwisz,
Ł.Woźniak, M.Biały, P.Sadowy, A.Przewrocki, W.Kumor, R.Wróbel
V rząd:
W.Fołta, T.Petry, T.Kisiel, A.Imiełowski, K.Tuczapski, J.Wandasiewicz,
M.Przybylski, J.Hryszko
10
(…) Zawsze z tej samej życiodajnej strugi
Czerpiemy napój, co pragnienie gasi.
Żywi nas zasób pracy plemion długiej,
Ich miłość, sława, istnienie nam krasi;
A z naszych czynów i z naszej zasługi
Korzystać będą znów następcy nasi.
A. Asnyk – Sonet XIII („Nad głębiami”)
Historia
Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych
i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu
1940 – 2010
Historia Zespołu Szkół Drogo-
wo – Geodezyjnych i Licealnych
mieszczącego się w budynku przy ul.
Św. Ducha 1 w Jarosławiu, odziedziczonym po przedwojennym Gimnazjum Matematyczno – Przyrodniczym
im. A. Witkowskiego, sięga lat
1940/41. Wtedy to przy Państwowej
Szkole Budownictwa, w budynku przy
ul. Poniatowskiego 13, powstała
pierwsza klasa dwuletniego Liceum
Drogowo – Wodnego. Kilka lat później, w miejsce tych dwuletnich szkół
zawodowych utworzono trzyletnie
gimnazja i trzyletnie licea zawodowe.
We wrześniu 1951r. liceum zostało
oddzielone od Państwowej Szkoły
Budownictwa i jako samoistne czteroletnie Technikum Drogowe z Wydziałem Wodnym przeszło pod zarząd
Ministerstwa Transportu Drogowego
i Lotniczego. Nowej szkole przydzielono gmach przedwojennego Gimnazjum Matematyczno – Przyrodniczego, który został spalony przez Niemców w ostatnim roku wojny. W tym budynku szkoła mieści się do dzisiaj.
11
Gmach Technikum Geodezyjnego przy ul. 3 Maja
Gmach Technikum Drogowego przy ul. Św. Ducha
W pierwszym roku samodzielnego istnienia placówki nauka odbywała się w bardzo ciężkich warunkach. Cały parter odbudowującego się gmachu oddano tymczasowo do
użytku Zasadniczej Szkole Zawodowej, gdyż skrzydło przeznaczone dla niej było jeszcze
w budowie. Budowę skrzydła Technikum Drogowego zakończono w roku szkolnym
1951/52, z wyjątkiem sali gimnastycznej. Charakter szkoły był dosyć złożony, prowadzono bowiem w tym roku szkolnym obok 7 klas drogowych, jedną klasę pierwszą typu wodnego. Jednak już w następnym roku technikum w całości kształciło na kierunku komunikacyjnym o specjalności budowa dróg i mostów kołowych.
W roku 1952 patronat nad szkołą objął Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w
Rzeszowie pod przewodnictwem zastępcy dyrektora inż. J. Piwońskiego. W tym czasie
sutereny szkoły zamieniono na pomieszczenia warsztatowe. Do roku 1956 szkoła prowadziła tylko klasy o typie czteroletniego technikum.
12
W roku szkolnym 1956/57 szkolnictwo zawodowe uległo ponownej reorganizacji.
Na miejsce dotychczasowego czteroletniego technikum wprowadzono pięcioletnie, które
podlegało zarządowi Ministerstwa Oświaty. Do sukcesów szkoły zaliczyć należy opracowanie przez inż. Juliana Solanowskiego i inż. Fryderyka Lindera podręcznika „ Budowa
mostów”, wydanego przez Wydawnictwo Komunikacji, z którego korzystali uczniowie
przez wiele lat.
W następnych latach położono główny nacisk na organizowanie pracowni i gabinetów przedmiotowych. W latach 1962/63 wyposażono w potrzebny sprzęt pracownię
materiałów drogowych, gabinet mierniczy i pracownię chemiczno – fizyczną. Od 2 maja
1966 r., aby powiększyć bazę materialną szkoły i poprawić warunki pracy młodzieży, rozpoczęto nadbudowę III piętra na budynku szkolnym, remont kapitalny instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę instalacji co. W latach 1967/68 szkoła
użytkowała 7 sal lekcyjnych oraz świetlicę przeznaczoną na naukę w godzinach rannych.
Zorganizowano pracownie wyposażone w odpowiednie pomoce naukowe – materiałów
drogowych, miernictwa, fizyki i budowy mostów.
W latach 1965 – 67 oddano do użytku III piętro, zmodernizowano boisko szkolne
(położono nawierzchnię asfaltową), zorganizowano na III piętrze trzy sale lekcyjne i dwie
pracownie, ponadto przebudowano i wyremontowano stołówkę szkolną, oszalowano rury
kanalizacyjne w korytarzu suteren oraz wykonano pomieszczenia na warsztaty stolarskie.
W trakcie nadbudowy 3 piętra
W roku szkolnym 1972/73 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie
przyłączono do Technikum Drogowego Technikum Geodezyjne. W rok później utworzono
przy Technikum Drogowo – Geodezyjnym Policealne Studium Zawodowe o specjalności
– geodezja dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, funkcjonujące do 1978 r.
Początki Technikum Geodezyjnego sięgają 1945 r., kiedy to dotychczasowa Państwowa Szkoła Budownictwa została poszerzona o dwa nowe wydziały: mierniczy i chemiczny. Powstało dwuletnie liceum i trzyletnie Gimnazjum Miernicze, a inicjatorami
i organizatorami tych szkół byli mgr inż. Józef Barański, mgr inż. Emil Pretorius oraz mgr
inż. Franciszek Łuksza, ówczesny organizator kadr mierniczych w województwie rzeszowskim. Naukę prowadzono w sali wydzierżawionej w budynku Gimnazjum Ogólno-
13
kształcącego przy ul. 3 Maja 8, jako filii PSB, do roku 1950. 1 września 1950 r. Liceum
Miernicze otrzymało oddzielny, piętrowy budynek przy ul. 3 Maja, dotychczas zajmowany
przez Gimnazjum Żeńskie, które zostało przeniesione do budynku Gimnazjum Męskiego
przy ul. 3 Maja 8 i utworzono tam Gimnazjum Koedukacyjne.
W roku szkolnym 1950/51 szkoła kształciła uczniów w następujących kierunkach:
-czteroletnie Technikum Miernicze,
-czteroletnie Liceum Miernicze,
-dwuletnie Liceum Miernicze.
W roku szkolnym 1951/52 przyjmowano młodzież do klas pierwszych technikum
dwuletniego po szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego i technikum czteroletniego po
szkole ogólnokształcącej stopnia podstawowego.
W latach 1956/57 czteroletnie technikum przekształcono na pięcioletnie technikum
geodezyjne podległe Ministerstwu Oświaty. Oprócz pięcioletniego technikum, przez kilka
lat istniała dwu i dwuipółletnia Państwowa Szkoła Techniczna. Kontynuacją tej szkoły
było dwuletnie Policealne Studium Zawodowe utworzone w Technikum Drogowo – Geodezyjnym.
W latach 1945 – 1972 Technikum Geodezyjnym kierowali:
Józef Barański
1945 – 1949
Emil Pretorius
1949 – 1963
Marian Wilgucki
1963 – 1969
Jan Majkut
1969 – 1971
Jan Ćwierz
1971 – 1972
Dyrektor E.Pretorius wśród nauczycieli i uczniów
14
Ćwiczenia geodezyjne
Nie ma to jak ćwiczenia koedukacyjne
15
Do milimetra Panowie, do milimetra…
16
Ach! Ci geodeci…
17
Lekcja geodezji z inż. Z. Petru
Połączenie obu szkół spowodowało pogorszenie warunków lokalowych szkoły,
prowadzono w dalszym ciągu naukę systemem dwuzmianowym. Jednakże połączenie miało również pozytywne skutki. Zatrudniono nauczycieli przedmiotów zawodowych na
dwóch kierunkach, wspólnie wykorzystywano gabinety i pracownie przedmiotowe, wzbogaciło się wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe do przedmiotów zawodowych.
W związku z połączeniem szkół zorganizowano następujące pracownie przedmiotowe:
sala 42 – geodezja urządzeniowo – rolna,
sala 43 – geodezja i geodezja inżynieryjna,
parter – magazyn sprzętu geodezyjnego.
Szkoła w dalszym ciągu rozrastała się, powstawały nowe specjalności. W roku
szkolnym 1978/79 utworzono nowy kierunek drogi i mosty kolejowe ( nie wykonano naboru do kl. I na tę specjalność na rok szkolny 1995/96), w latach 1988/1991 wprowadzono
melioracje wodne, a od roku 1991/92 hydrologię i liceum ogólnokształcące o profilu podstawowym.
1wrzesnia 1990 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Melioracji Wodnych w Jarosławiu.
W roku szkolnym 1995/96 został wprowadzony nowy kierunek inżynieria środowiska i melioracje, a z tym wiązała się kolejna zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska.
Od roku 2004 szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych, a w 2004r .patronem został August Witkowski.
Obecnie w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych młodzież kształci
się na następujących kierunkach:
- technikum geodezyjne,
- technikum drogowe,
- liceum ogólnokształcące o profilu humanistyczno-językowym,
- liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno-informatycznym,
- liceum ogólnokształcące o profilu społecznym.
18
Przez cały czas istnienia szkoły prowadzono kolejne remonty kapitalne i bieżące
systemem gospodarczym:
- archiwum adaptowano na ciemnię fotograficzną i pracownię fotogrametrii,
- wykonano boazerię w niektórych klasopracowniach i na korytarzach szkolnych,
- wykonano ławki dla uczniów na wszystkich korytarzach,
- przeprowadzono gruntowny remont sali gimnastycznej,
- położono parkiet we wszystkich salach lekcyjnych i na korytarzu III piętra,
- zakupiono meble do sal lekcyjnych,
- wykopano trzy piwnice uzyskując nowe pomieszczenia na harcówkę, stołówkę szkolną
i sklepik spółdzielni uczniowskiej,
- przeniesiono bibliotekę z sali 19 na parter, do pomieszczenia należącego do Zespołu
Szkół Mechanicznych,
- wykonano remont kapitalny gabinetu lekarskiego,
- wybudowano zaplecze na boisku szkolnym,
- położono płyty dookoła budynku szkolnego,
- wyremontowano pomieszczenia warsztatowe,
- dokonano remontu instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania,
- wymieniono bramę wejściową i ogrodzenie boiska szkolnego,
- wykonano szafki do szatni dla uczniów,
- usunięto zniszczoną elewację,
- zakupiono kserokopiarki,
- zorganizowano pracownie komputerowe w salach 10 i 46,
- pokryto stropodach na budynku szkolnym,
- wykonano instalację odgromową budynku szkolnego,
- przedzielono salę 46 na dwie klasy 45 i 46, salę 33 na klasy 33 i 34,
- zmodernizowano kotłownię szkolną z paliwa stałego na gazowe,
- wymieniono instalację elektryczną oraz stolarkę okienną i drzwiową,
- zorganizowano pracownie językowe w salach 11,13,14,15,38 oraz pracownię technologiczną w suterenie szkolnej,
- oddano do użytku nowoczesną halę sportową z zapleczem, a także siłownię,
- zainstalowano nowy radiowęzeł oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny (18 kamer),
- staraniem dyrektora szkoły pana Tadeusza Panka rozpoczęto remont elewacji szkoły.
W szkole od początku organizowane były praktyki zawodowe dla uczniów. Od
1953 r. zaczęto wysyłać młodzież klas III na praktyki produkcyjne i klas IV na praktyki
dyplomowe. Wszyscy uczniowie klas technikum odbywali ćwiczenia miernicze na terenie
Jarosławia (klasy geodezyjne, klasy 3 drogowa i 3 kolejowa) oraz praktyki zawodowe w
przedsiębiorstwach Polski południowej. Zmienił się również regulamin egzaminu dojrzałości. Do początku lat 70. uczniowie w ramach matury zdawali przedmioty zawodowe, potem nastąpiła zmiana regulaminu. Dopiero po zaliczeniu egzaminu z przygotowania zawodowego można było przystąpić do egzaminu dojrzałości. W latach 1993-2005 egzamin
z przygotowania zawodowego przeprowadzany był w formie obrony prac dyplomowych.
W 2002 roku zreformowano kształcenie w technikum, wprowadzając czteroletni
cykl kształcenia, zaś w liceum skracając cykl edukacyjny do 3 lat.
19
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych obecnie
Korytarz szkoły w latach 80.
20
Pierwsze piętro współcześnie
Sekretariat szkoły i miłe panie M.Florek i J. Czereba
21
TECHNIKUM DROGOWE
Technikum
Drogowe
powstałe
w 1940r., w ciągu swojej 70-letniej
historii ulegało licznym przeobrażeniom.
Najkorzystniejsze warunki do kształcenia na wysokim poziomie zawodowym istniały w latach, kiedy Technikum Drogowe podlegało Ministerstwu
Transportu Drogowego i Lotniczego.
Organ prowadzący znał potrzeby tego
typu szkoły i dbał nie tylko o zapewnienie odpowiedniej pomocy finansowej, ale również pomagał w uzyskiwaniu wysokiego poziomu kształcenia
zawodowego, egzekwując ten poziom poprzez fachowe kontrole.
Niekorzystna jest zmniejszająca się ilość godzin przeznaczonych na przedmioty
zawodowe: z 83 w latach siedemdziesiątych do 50 godzin w obecnym cyklu nauczania.
Jest to zmiana ogromna, zwłaszcza, że znacznie poszerzają się treści nauczania, pojawiają
się nowe technologie, a niewiele ze starszych można pominąć(np. klasyczne mosty drewniane należy omawiać ze względu na utrzymanie wielu istniejących). Skrócenie cyklu nauczania w technikum (2001r.) z pięciu lat do czterech sprawiło, że nie jest możliwe ułożenie
treści nauczania w logicznej kolejności. Proces ten ilustruje tabela.
Liczba godzin z przedmiotów zawodowych wg planu nauczania
Przedmiot
1974
Rysunek techniczny
6
Mechanika budowli
8
Materiałoznawstwo
6
Budowa dróg(drogi i ulice)
10
Budowa mostów(mosty)
10
Technologia robót(technologia robót ziemnych)
11
Miernictwo
8
Kosztorysowanie
2
Pracownia technologiczna
9
Ekonomika przedsiębiorstw drogowych
2
Maszyny drogowe
Zarys budownictwa(budownictwo ogólne)
3
Konstrukcje budowlane
Zarządzanie drogami
Prawoznawstwo
Inżynieria komunikacyjna
Zajęcia praktyczne
6
BHP
2
Razem
83
22
1986
5
7
5
12
10
10
6
2
8
3
3
6
2
79
2010
4
4,5
2
7,5
7
3
4
2
6
2
2
2
1,5
1
1,5
50
Historia Technikum Drogowego na archiwalnych wykresach
Przez dziesiątki lat uczono w oparciu o tymczasowy program nauczania, który stał
się tak nieaktualny, że go praktycznie nie było. Obecnie obowiązujący jest niedoskonały,
gdyż treści nauczania poszczególnych przedmiotów ustalali autorzy niezależnie od siebie,
ale nikt nie dokonał ich koordynacji. Do niektórych przedmiotów nigdy nie było podręczników, a obecnie nie ma aktualnego podręcznika do żadnego przedmiotu zawodowego
( najnowsze wydania są z roku 1998).
Charakterystyczne dla naszej szkoły praktyki zawodowe i ćwiczenia pozwalają na
poszerzenie wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne. Uczniowie klas III odbywają
23
w maju i czerwcu dwutygodniowe ćwiczenia miernicze oraz czterotygodniową praktykę
zawodową w przedsiębiorstwach branży drogowej w Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie,
Lubaczowie, jak i w innych regionach kraju. Szkoła od lat cieszy się bardzo dobrą opinią
wśród pracodawców zatrudniających jej absolwentów.
Lista uczących w Technikum Drogowym (przedmioty zawodowe)
Marian Marszałek
Julian Łuc
Jerzy Sobol
Zygmunt Hahn
Franciszek Wilk
Franciszek Jucha
Marian Siciarz
Henryk Korecki
Stanisław Stepaniak
Andrzej Ponarski
Jan Wandasiewicz
Henryk Otto
Obecnie przedmiotów „drogowych” nauczają:
Jacek Wandasiewicz
Barbara Stańda
Wiesław Wyczawski
1955-1989
1964-1990
1955-1991
1950-1991
1963-1973
1984-1996
1993-1997
1983-1992
1965-1969
1966-1973
1948-1990
1962-1993
od 1979r.
od 1991r.
od 1992r.
Nauczyciele Technikum Drogowego w latach 60.
Od 2008 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu, we
współpracy z Politechniką Krakowską, rozpoczęto kształcenie na kierunku budownictwo
ze specjalnością drogi i mosty, dające młodzieży możliwość kontynuowania edukacji na
poziomie wyższym.
Jacek Wandasiewicz
24
I tak budowało się drogi…
Estrada to też nasz żywioł…
Drogowcy na budowie obwodnicy Ropczyc
25
TECHNIKUM GEODEZYJNE
Obecnie kształcenie zawodowe technika geodety obejmuje przedmioty:
1. geodezja ogólna,
2. geodezja
w gospodarce nieruchomościami,
3. geodezja inżynieryjna,
4. fotogrametria,
5. informatyka geodezyjna i kartograficzna,
6. ćwiczenia geodezyjne.
Po ukończeniu technikum absolwenci
zdają maturę oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Matura oraz egzamin są od siebie zupełnie niezależne i wynik
jednego w żaden sposób nie ma wpływu na drugi.
Od 2006 r. absolwenci technikum zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który przybrał formę egzaminu zewnętrznego, tzn. jest przeprowadzany w całym
kraju w jednym terminie, zadania są jednakowe, a jego oceną zajmuje się jedna komisja
egzaminatorów w kraju. Uczeń, który pozytywnie zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskuje tytuł technika geodety. Absolwenci technikum geodezyjnego w
omawianym powyżej egzaminie zawsze uzyskiwali wyższą od krajowej zdawalność, nieraz nawet dwukrotnie.
W 1979 r. Komisja ds. Młodej Kadry Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie i Dyrekcja Zespołu Szkół GeodezyjnoDrogowych w Lublinie wyszły z propozycją zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu
o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie geodety i kartografa”. Inicjatywa została poparta
przez Główną Komisję ds. Młodej Kadry Geodezyjnej, która powołała Jury Konkursu.
Zainicjowany w 1979r. konkurs, popularyzując zawód geodety, stwarza młodzieży możliwość współzawodnictwa i rozwoju uzdolnień. Czynniki te powodują, że cieszy się on
bardzo dużym uznaniem, czego wyrazem jest fakt, że uczestniczą w nim wszystkie uprawnione szkoły geodezyjne. Od roku 2003 konkurs ten jest organizowany pod auspicjami
Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma rangę Olimpiady. W ramach poszczególnych etapów uczestnicy rozwiązują zadania testowe i tekstowe z przedmiotów zawodowych oraz
wykonują zadania terenowe (pomiary i obliczenia). Uczniowie naszego technikum biorą
udział w Konkursie (obecnie Olimpiadzie) nieprzerwanie od 1983 roku.
Zestawienie osiągnięć drużynowych i indywidualnych naszych uczniów przedstawia tabela
ROK
Numer i miejsce
Konkursu
Miejsce
zespołu
Skład zespołu
Miejsce indywidualne
1983
V Lublin
V
7
1985
VII Opole
V
1986
1990
VIII Białystok
XII Zielona Góra
IV
VII
Grochowicz Ryszard
Rzeczyca
Andrzej
Kołacz Marek
Fejdacz Andrzej
26
2
3
9
1991
XIII Poznań
III
1992
XIV Warszawa
VIII
1994
XVI Łódź
III
1995
XVII Lublin
I
1996
XVIII Katowice
III
1997
1998
XIX Toruń
XX Białystok
V
II
1999
XXI Gdańsk
II
2000
2003
XXII Gdańsk
XXV Kraków
VI
III
2005
XXVII Żelechów
III
XXVIII Opatów
V
XXIX Opatów
XXXI - Żelechów
XXXII Lublin
II
II
X
Gierat Robert
Nieckarz Zenon
Szczepański Adam
Rusinek Piotr
Różak Tomasz
Różak Tomasz
Serkis Robert
Kraska Rafał
Kraska Rafał
Dzieża Anna
Drak Marek
Grabowski Marcin
Bober Paweł
Krupa Joanna
Krupa Joanna
Wójcik Piotr
Karaś Kamil
Jędruchów Damian
Pawlak Sławomir
Czopik Artur
Telega Artur
Ilba Mateusz
Stopa Krzysztof
Ilba Mateusz
Ferenc Damian
Wojtas Michał
2006
2007
2009
2010
2
3
7
1
2
4
5
7
3
4
12
5
3
7
4
7
10
3
10
16
7
12
15
7
6
10
Warto dodać, że zwycięzcy etapu szkolnego zawsze otrzymywali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów – firmy geodezyjne z Podkarpacia. Laureaci etapu centralnego,
oprócz cennych nagród rzeczowych, byli zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego, a obecnie są poza kolejnością przyjmowani na wyższe uczelnie o kierunkach geodezyjnych.
Lista nauczycieli uczących w Technikum Geodezyjnym (przedmioty zawodowe)
 Bała Tadeusz
1983-1997
 Bartak Bronisław
1949-1953
 Chwałek Wilhelm
brak danych
 Domka Edward
1953-1970
 Duda Kazimierz
1979-1984
 Grabowski
1968-1969
 Grodzicki Roman
1960-1962
 Hołowacz Kazimierz
1968-1969
 Kaszycki Marian
1965-1975
27

































Kędziora Józef
Konieczny Roman
Kotliński Zbigniew
Kubal Adam
Kunzek Stanisław
Kunzek Włodzimierz
Lichtarski Bronisław
Łubyk Ryszard
Łuc Julian
Łuczyszyn
Majcher Stanisław
Marciak Kazimierz
Matrejek Antoni
Osiczko Mieczysław
Partyka Adam
Peszko Stanisław
Petru Zbigniew
Pianowski Lesław
Płocica Roman
Presz Tadeusz
Przekora Antoni
Robakowski Michał
Rymkiewicz Jerzy
Sikora Stanisław
Simoni Maria
Simoni Władysław
Szczybyka Bogusława
Tabor Otylia
Tereszkiewicz Stanisław
Wałczyszyn Stanisław
Wandasiewicz Jan
Zięba Stanisław
Żarow Kazimierz
Obecnie przedmiotów „geodezyjnych”
 Panek Tadeusz
 Świątek Barbara
 Fołta Wiesław
 Majcher Sebastian
 Woźniak Łukasz
1961-2005
1971-1972
1970- 2001
1947-1965
1950-1952
brak danych
1966-1996
1972-2005
1964-1967
brak danych
1965-1966
1974-1975
1962-1982
1974-1981
1966-1969
1970-1972
1949-1993
1968-1969
1968-1969
1952-1976
1966-1967
brak danych
1977-1984
brak danych
1972-1974
1960-1972
1989-1991
1954-1971
1952-1977
1963- brak danych
1948-1990
1969-1970
1946-1976
nauczają:
od 1981
od 1990
od 1994
od 2007
od 2008
28
W 2008 r. na wniosek Ministerstwa Edukacji wyposażono szkolny magazyn sprzętu geodezyjnego w instrumenty typu total station oraz kilka kompletów do niwelacji.
Technikum Geodezyjne od zawsze stanowiło „szkołę kadry geodezyjnej”. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców, nie tylko regionu ale całego kraju. Podejmujący studia wyższe mają możliwość kontynuowania nauki w Instytucie Inżynierii
Technologicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, na kierunku
geodezja .
Wiesław Fołta
29
TECHNIKUM HYDROLOGICZNE
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
W roku 1991 wprowadzono kierunek hydrologia przygotowujący techników -specjalistów z gospodarki wodnej. Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli udało się wyposażyć pracownie hydrologiczne
(sale 19 i 20) w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (kamery, odtwarzacze, rzutniki, deszczomierze, przyrządy do
pomiaru wiatru, wilgotności, poziomu wody). Dzięki
pracom dyplomowym uczniowie wykonali ogródek
meteorologiczny wyposażony w profesjonalne przyrządy oraz ogródek hydrologiczny , w którym znalazły się
przyrządy do pomiaru poziomu wody. Dzięki wprowadzeniu programów innowacyjnych
udało się wprowadzić nowe przedmioty- ochronę przeciwpowodziową czy ćwiczenia
miernicze, które prowadzono w terenie, m.in. nad Sanem, gdzie zapraszano uczniów ze
szkół podstawowych, którzy następnie kontynuowali naukę w naszej szkole.
Utrzymywaliśmy stały kontakt z uczelniami wyższymi: Akademią Rolniczą
w Krakowie, Akademią Rolniczą we Wrocławiu oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Organizowaliśmy wycieczki do stacji pomiarowych w Lesku
i Przemyślu oraz do IMGW w Krakowie.
Uczniowie wykonywali ciekawe prace dyplomowe dotyczące m. in. monitoringu
wody, gleby, powietrza. W ramach programu małej retencji zinwentaryzowano zbiorniki
wodne na terenie dawnego województwa przemyskiego.
W 1995 r. wprowadzono kierunek inżynieria środowiska i melioracje. Był to kierunek szerokoprofilowy, obejmujący zagadnienia sanitacji wsi, osiedli, odwodnienia, nawadniania, zagospodarowania odpadów. Zainteresowanie tym kierunkiem było na początku duże, z czasem, zwłaszcza po reformie szkolnictwa , zmalało. Uczniowie obu kierunków, zarówno hydrologii, jak i inżynierii środowiska i melioracji, wzięli udział w programie edukacyjnym „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” w latach 1996-2002.Program prowadziło Centrum Edukacji Wsi z siedzibą w Krośnie. Obejmował on monitoring środowiska wody, powietrza, gleby, odpadów, zabytków kultury. Dzięki uczestnictwu w tym programie otrzymywaliśmy sukcesywnie pomoce dydaktyczne np. zestawy przyrządów do badania wody. Nasi uczniowie monitorowali rzeki, gleby, powietrze, odpady na terenie powiatu
jarosławskiego. Efektem monitoringu były ciekawe prace dyplomowe wzbogacone materiałem badawczym. Program był szczególnie atrakcyjny dla uczniów zdolnych, którzy z
powodzeniem kontynuowali naukę na uczelniach wyższych. Udział w programie przyniósł
szkole wielorakie korzyści, np. mogliśmy korzystać z funduszy Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej i zakupiliśmy nowoczesne pomoce dydaktyczne. Za wyniki uzyskiwane w programie „Czysta Wisła” pan dyrektor Tadeusz Panek został wyróżniony przez
Ministerstwo Edukacji Oświaty medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nauczyciele prowadzący program „Czysta Wisła” i jednoczenie uczący przedmiotów
zawodowych na tych kierunkach to:
- Ryszard Sławiński
od 1975
- Ewa Skotnicka
od 1992
- Małgorzata Imiełowska
od 1990
Ryszard Sławiński
30
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W roku szkolnym 1991/1992, na wniosek ówczesnego dyrektora szkoły Janusza
Kiczka, decyzją Kuratora Oświaty w Przemyślu, utworzono pierwszą klasę liceum ogólnokształcącego o profilu podstawowym. W ciągu kolejnych lat liczba 34 rozpoczynających
naukę uczniów systematycznie wzrastała , by w roku szkolnym 2009/2010 osiągnąć liczbę
140. Odpowiadając na potrzeby edukacyjne młodzieży stworzyliśmy następujące profile
kształcenia:
* profil informatyczno-matematyczny,
* profil matematyczno-fizyczny,
* profil humanistyczno-językowy,
* profil społeczny.
Licealiści dołączając do koleżanek i kolegów z technikum, znakomicie odnaleźli
się w szkole z tradycjami, współtworząc nowoczesne oblicze Zespołu Szkół. Stali się , na
równi z drogowcami , geodetami, hydrologami, współautorami sukcesów naukowych
i animatorami życia kulturalnego.
Absolwenci liceum zdobywają wszechstronne wykształcenie, umożliwiające im
podjęcie studiów w renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych.
Na zdjęciu poniżej uczniowie w towarzystwie „żywej legendy” szkoły, księdza Władysława Janeczki, który w latach 1981-2006 był katechetą i w dzieło edukacji duchowej wielu
pokoleń młodzieży włożył swoje serce. Wystarczy wspomnieć słynne „krzyżyki na szczęście”, po które ustawiały się kolejki uczniów, szczególnie przed ważniejszymi sprawdzianami i końcem semestru. Tradycją stały się szkolne Mikołajki, których był bohaterem ,
a smak „krówek” wszyscy wspominają do dziś.
31
Alfabetyczny wykaz nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących pracujących w szkole
na przestrzeni 70 lat*
Adamiec Andrzej
Bajorski Marian
Bartak Bronisław
Bazylewicz Grzegorz
Begiej Anatol
Berwisz Paweł
Biały Marek
Biesiadecka Maria
Biesiadecki Bronisław
Bilińska Zofia
Brudniak Robert
Cehak Eugenia
Chłopek Maria
Chmura Stanisław
Choma Krzysztof
Chomont Mieczysław
Chorąży Agnieszka
Ciećko Wioletta
Ćwierz Jan
Ćwierz-Superson Elżbieta
Dąbrowska Wanda
Dejnaka Dorota
Deręgowska Maria
Domagała Marek
Drapała Małgorzata
Duda Gabriela
Dziurman Stanisław
Fołta Józefa
Galewicz Irena
Garbusiewicz Halina
Gilewicz Stefania
Gorzowicz Aleksandra
Gruca-Drążek Elżbieta
Gruszka Maria
Grzech-Grzęda Wioletta
Hady Anna
Halszka Anna
Hawryłko Joanna
Hołowacz Aleksandra
Hryszko Janusz
Hulawy Julian
Laskowska Renata
Lewczuk Małgorzata
Lichnowska Anna
Łowicka Maria
Łuczyńska Anna
Łuczyszyn Eugeniusz
Mach Maria
Maciaszek Józef
Mahunik Zygmunt
Martynowicz Marzena
Mielniczek Jadwiga
Mossoczy Małgorzata
Mrozowicz Kazimierz
Niemirska Kazimiera
Nykiel- Wojtuś Monika
Pagacz Stanisław
Pakla Wanda
Pałys Anna
Pelc Józef
Petry Tomasz
Piróg Monika
Popczyński Wojciech
Przewrocki Adam
Przybyło Janusz
Rabka-Sura Celina
Raczyńska Bogumiła
Rodzinka Mieczysław
Romańska Olga
Ruper Anna
Salik Juliusz
Skowrońska Anna
Smoliński Adam
Sosnowy Monika
Stanoszek Józef
Steckiewicz Barbara
Steczko Maria
Stokłosa Marek
Strauss Kamil
Sztajner Kazimierz
Szwarz Irena
Szydłowska Lidia
32
Imiełowski Andrzej
Jamróz Agnieszka
Janeczko Władysław
Janusz Daria
Janusz Marian
Jenke Walenty
Kalinowska Ewa
Kamińska Halina
Kamińska Wioletta
Kiczek Maria
Kilanowicz Roman
Kmiecik Piotr
Kondracki Marek
Konieczny Renata
Kopciuch Ewa
Korytko Anna
Korzępa Janusz
Kowal Stefan
Kozdęba Andrzej
Kubal Karolina
Kubit Kazimierz
Kud-Cużytek Irena
Kulesza Marta
Kumor Witold
Kurek Danuta
Lasek Henryk
Szymski Paweł
Śliwiński Maksymilian
Świstowicz Jan
Tabor Otylia
Tomaka-Pasternak Renata
Tracz Jacek
Trojnar Beata
Trubas Dorota
Trygar Kazimierz
Tuczapski Krzysztof
Ulma Antoni
Wandasiewicz Zdzisława
Wańkowicz Maria
Wąsowicz Katarzyna
Weis Stanisława
Wilczyńska Agata
Wilgucki Marian
Wisz Zbigniew
Wojciechowski Józef
Wójcicka Ewelina
Wróbel Rafał
Wyczawska Teresa
Zawada-Gajos Ewelina
Zwolska Marzena
Zygmunt Eugeniusz
Żak Dominika
*nazwiska nauczycieli uczących przedmiotów technicznych zostały podane w osobnych
rozdziałach
33
ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ DROGOWO-GEODEZYJNYCH
I LICEALNYCH W JAROSŁAWIU
ROK
DROGI
GEODEZJA
KOLEJE
HYDROLOGIA
MELIORACJE
INŻYNIERIA
ŚROD.
BUDOW.
WODNE
LO
1940/41
41/42
42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
1950/51
51/52
52/53
53/54
54/55
55/56
56/57
57/58
58/59
59/60
1960/61
61/62
62/63
63/64
64/65
65/66
66/67
67/68
68/69
69/70
1970/71
71/72
72/73
73/74
74/75
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
1980/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
1990/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
29
42
32
25
17
29
20
22
27
30
99
42
27
36
62
65
81
73
9
42
30
35
48
47
88
96
76
91
96
42
61
92
90
96
63
54
55
57
48
60
51
34
22
51
23
33
38
22
39
24
34
21
22
14
9
19
28
-
-
-
-
-
-
-
35
29
37
38
92
48
20
27
41
36
38
62
3
54
31
47
44
71
101
68
50
88
100
54
36
46
45
32
37
20
37
35
35
64
47
55
41
28
21
33
21
19
20
38
27
26
24
17
22
28
39
28
22
20
23
20
20
20
22
24
26
18
19
19
10
18
29
17
17
10
62
76
36
34
34
27
40
52
98/99
99/00
2000/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
20
27
28
21
33
25
32
27
31
31
30
31
26
35
29
31
37
32
35
33
26
33
28
41
20
RAZEM
2923
2485
356
32
27
29
25
33
30
12
10
34
77
78
73
80
116
153
145
160
153
120
140
232
64
1482
31
35
38
29
33
31
23
28
26
350
35
44
Profesor August Wiktor Witkowski – nasz Patron
Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejszą jest umieć dowiedzieć się czegoś
Pięć lat upłynęło w 2010 r. od chwili, gdy Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
w Jarosławiu przyjął imię profesora Witkowskiego.
Nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły podjęli decyzję,
aby patronem uczynić tego wybitnego uczonego, fizyka, a zarazem humanistę, filozofa, znawcę literatury,
piszącego wiersze, kompozytora drobnych utworów
muzycznych, malarza amatora przejawiającego niewątpliwy talent artystyczny.
Niewielu postronnym znane było nazwisko Profesora.
Trudno się temu dziwić, naukowcy bowiem nie zabiegali i nie zabiegają o sławę. Ich miłością jest nauka,
którą czczą ponad wszystko i nie chodzi tu o ciasne,
doktrynalne traktowanie wiedzy, lecz otwarcie na
wszystkie jej dziedziny. Istotą pracy twórczej profesora Witkowskiego stało się szukanie
i poznawanie świata, ale ten erudyta i prawdziwy badacz zawsze na pierwszym miejscu
stawiał człowieka, stale miał na uwadze wartości, jakie niesie ze sobą codzienny, mozolny
trud, któremu podlega i naukowiec, i artysta, i zwykły człowiek.
Mottem przyświecającym poczynaniom i życiu Profesora Witkowskiego były Jego
własne słowa: Dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejszą jest umieć d owiedzieć się czegoś. One też znalazły uznanie w naszych sercach i umysłach.
Będąc wiernymi tradycji, bowiem Profesor patronował przedwojennemu Męskiemu Gimnazjum Matematyczno- Przyrodniczemu, mieszczącemu się w budynku zajmowanym obecnie przez naszą szkołę, uznaliśmy za honor i nobilitację dla całej naszej wspólnoty przyjęcie za Patrona tego wybitnego uczonego.
August Witkowski urodził się 12 października 1854 roku w Brodach, w rodzinie urzędnika
bankowego. Pierwszy etap nauki to szkoła ludowa i gimnazjum realne w rodzinnym miasteczku, następnie szkoła realna we Lwowie. W roku 1872 przyszły uczony uzyskał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia techniczne na Wydziale Inżynierii w Akademii
Technicznej we Lwowie. Równocześnie uczęszczał na wykłady fizyki matematycznej
i matematyki na Uniwersytecie Lwowskim. W roku 1877 objął obowiązki asystenta przy
Katedrze Geodezji. Po ukończeniu studiów technicznych zdał egzamin na nauczyciela
fizyki i matematyki w szkołach realnych. Wkrótce uzyskał stypendium naukowe Wydziału
Krajowego i wyjechał na dwuletnie studia do Berlina, gdzie pogłębiał swoją wiedzę u najwybitniejszych fizyków tamtych czasów Hermana von Helmholtza i Gustawa Kirchoffa.
Ze stolicy Niemiec, dla kontynuowania studiów udał się do Anglii. Tu, w Glasgow, uważanym za mekkę europejskiej fizyki, zetknął się z Wiliamem Thomsonem, niekwestionowanym autorytetem, światowej sławy fizykiem, z którym przyszło mu wspólnie zgłębiać
tajniki wiedzy. Powróciwszy, po trzyletnich studiach zagranicznych, do Lwowa Witkowski habilitował się w tamtejszej Politechnice. W latach 1881-1888 kierował jako docent
katedrami fizyki w Lwowskiej Szkole Politechnicznej i Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach. Studia i działalność we Lwowie zaowocowały ogłoszeniem wielu prac teoretycznych z zakresu fizyki.
36
Działalność naukowa Augusta Witkowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła się w kwietniu 1888r. powołaniem Go na
Katedrę Fizyki Doświadczalnej i mianowaniem kierownikiem Zakładu Fizycznego.
Wykłady rozpoczął w roku akademickim
1890/91 i prowadził je do roku 1910/11.
Za wybitne osiągnięcia w pracy badawczej
i dydaktycznej w roku 1892 przyznano Profesorowi honorowy doktorat filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w roku następnym powołano Go na członka Akademii
Umiejętności. W roku 1893/94 sprawował
funkcję dziekana Wydziału Filozofii. Przez
cały okres pracy w Krakowie wykładał,
oprócz fizyki doświadczalnej, również fizykę teoretyczną, a mianowicie mechanikę,
termodynamikę i elektromagnetyzm.
Profesor Witkowski zasłużył się jako wybitny organizator działalności naukowej i dydaktycznej. W kadencji 1910/11
pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu. Jako kierownik Zakładu Fizycznego walczył
o środki finansowe na wyposażenie pracowni naukowej, na przyrządy do laboratorium
fizycznego dla studentów i do demonstracji podczas wykładów. Staraniem Witkowskiego,
dla potrzeb prężnie rozwijającej się fizyki, wybudowano w latach 1905- 1911 nowy gmach
Instytutu Fizycznego przy ul. Gołębiej 13, który po śmierci profesora w 1913roku, uchwałą Senatu UJ nazwano Collegium Witkowskiego. Nowoczesny budynek służył fizykom
i studentom fizyki, matematyki oraz nauk przyrodniczych do 1964 roku, kiedy to Instytut
Fizyki otrzymał nowy gmach przy ulicy Reymonta 4,a Collegium Witkowskiego przekazano Instytutowi Historii.
Dorobek naukowy Profesora przypadający na okres krakowski jest bardzo bogaty, wymienimy tylko niektóre tytuły publikacji naukowych:
O rozszerzalności i ściśliwości powietrza,
O rozszerzalności wodoru,
O właściwościach termodynamicznych powietrza,
O prędkości głosu w powietrzu zgęszczonym,
Wstęp do fizyki teoretycznej,
Zasady fizyki,
Zbiór tablic matematyczno-fizycznych..
Profesor Witkowski zmarł nagle na serce 25 stycznia 1913 roku, mając zaledwie 59 lat.
W pamięci współczesnych Mu zapisał się jako człowiek wielkiej wiedzy łączący
niezrównany talent krasomówczy z wybitnymi zdolnościami pedagogicznymi. Jego
skromność i ujmująca prostota zjednywały mu szacunek, sympatię i uznanie, zarówno
studentów, jak i całego środowiska naukowego ówczesnego Krakowa.
Nasza szkoła jest drugą w Polsce, po V Liceum w Krakowie, placówką noszącą
imię profesora Augusta Wiktora Witkowskiego, człowieka łączącego w sobie miłość do
świata, człowieka natury i wiedzy, które pojmował i objaśniał jako jedność. Pozostańmy
wierni tej mądrości, bo w chaosie dnia codziennego porządkuje ona nasze myślenie o po-
37
trzebie zdobywania wykształcenia, w zgodzie z humanistyczną wizją miejsca i roli ludzi,
którzy dla Profesora byli zawsze najważniejsi.
Uroczyste nadanie szkole imienia A. Witkowskiego w listopadzie 2004r.
Uczniowie szkoły podczas uroczystej akademii
38
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z udziałem pani L. Paulo, naczelnika
Wydziału Oświaty i dyrektora szkoły pana T. Panka
Kącik Patrona Szkoły
39
Z ŻYCIA ARTYSTYCZNEGO SZKOŁY…
MISJA SZKOŁY:
Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale także ośrodkiem kulturalnym, gdzie uczniowie
zdobywają wiedzę i mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań i talentów, pod
czujnym okiem oddanych i wykwalifikowanych pedagogów.
W ciągu tych 70. lat szkoła prowadziła szeroką działalność kulturalną. Mimo specyfiki szkoły, typowo przecież technicznej (nie licząc momentu wprowadzenia klas licealnych), należy podkreślić fakt, że te ścisłe umysły, które rozprawiały się z na co dzień
z budową dróg, geodezją urządzeniowo-rolną, czy miernictwem, potrafiły pokazać subtelną, pełną refleksji twarz, czy zwariowaną improwizację tego, „co w duszy gra”. Animatorką życia teatralnego była pani Maria Mach. Pod Jej bacznym okiem wystawiono wiele
sztuk, których aktorami byli, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
Urok i czar dawnych spektakli
40
41
W latach 60. w muzyce królował big-beat, również nasza szkoła nie pozostawała
w tyle, bowiem pod kierownictwem pana Damiana Krausa powstał zespół „Saturn”, który
uświetniał wszystkie uroczystości szkolne. Członkami zespołu byli: Bogusław Mach, Tadeusz Popek i Stanisław Król. Dziewczęta nie chciały być gorsze, toteż powołały do życia
zespół wokalny „Biedroneczki” w składzie: Dorota Chudzik, Anna Bortnowska, Danuta
Ciucias, Krystyna Kupka, Bożena Smolińska, Maria Szeliga, Elżbieta Mazurkiewicz, Genowefa Trelka. Słuchanie i oglądanie wokalnych i tanecznych popisów naszej uzdolnionej
młodzieży sprawiało nie lada frajdę. Kontynuacją niegdysiejszej tradycji wokalnej stały
się działające cyklicznie zespoły, wśród których na wyróżnienie zasługują czterej „Jarosławscy Beatlesi” , umiejący oddać specyficzny klimat towarzyszący piosenkom chłopców
z Liverpoolu. W momencie wejścia na scenę Michała Lisa, Krzysztofa Dobrowolskiego,
Karola Dąbrowskiego i Przemysława Bilika żeńska część widowni (włącznie z paniami
nauczycielkami) popadała w stan niebywałej euforii, która pozwalała muzykom cieszyć się
zasłużoną popularnością, no i…pewnymi przywilejami. Nie ma to jak być artystą…
Tę starą prawdę zdaje się potwierdzać kolejny, pełen ekspresji zespół wokalnomuzyczny pod znaczącą nazwą „GEO”. Grupę tworzyli uczniowie : Łukasz Stępak, Ireneusz Ojer, Bernadetta Pusiarska, Wioletta Horojdko, Joanna Kądziołka, Bartłomiej Zięba,
Jakub Maga,Ewelina Misiło, Mirosław Raba, Katarzyna Puć, Sabina Zagrobelna, Sylwester Sołwij, Joanna Kolasa, Katarzyna Magdziak, Adrian Lotycz, Anna Czereda, Patrycja
Trojnar. Kolejne uroczystości o randze szkolnej, powiatowej, regionalnej nabierały wyjątkowego charakteru, dzięki ich talentowi, charyzmie i typowo młodzieńczej radości życia.
W sposób niebywały łączyli klasykę z muzyką popularną, dostarczając niezapomnianych
wrażeń. Wraz z nimi występowała trupa teatralna, odnosząca również znaczące sukcesy.
W jej skład wchodzili uczniowie technikum i liceum.
Życie artystyczne w naszej szkole ciągle rozwija się , jako że młodzież , która decyduje się na edukację w „drogówce”, ma niespożyte możliwości i wykazuje olbrzymie
chęci obcowania z kulturą. Od 1999r. koordynatorem imprez szkolnych została Z. Wandasiewicz. Zajmuje się ona przede wszystkim nawiązaniem kontaktów z instytucjami promującymi kulturę. Szeroka akcja promocyjna, prowadzona do dzisiaj, obejmuje wyjazdy do
teatrów im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz
uczestnictwo młodzieży w edukacji teatralnej prowadzonej przez aktorów sceny rzeszowskiej. Klasyka literacka, w tym „Pan Tadeusz”, Dziady”, „Kordian”, „Balladyna”, „Wesele” nabiera zupełnie innego wymiaru, gdy słyszymy i oglądamy ją na wielkiej scenie.
Uczniowie z zespołu teatralnego przygotowują programy artystyczne, uświetniające najważniejsze imprezy szkolne. W każdym roku szkolnym sporządzany jest kalendarz
imprez szkolnych, a kolejne rocznice tj. Dzień Edukacji Narodowej, Nadanie Szkole Imienia Augusta Witkowskiego, Dzień Niepodległości, Dzień Patrona, Opłatek, Konstytucja 3
Maja obchodzimy z wielkim zaangażowaniem i pietyzmem.
Przez wiele lat koordynatorem szkolnych uroczystości była wspaniała, pełna poczucia humoru, uwielbiana przez uczniów, koleżeńska i zawsze pomocna polonistka, pani
Danuta Kurek, która z powodzeniem występowała także na szkolnej scenie, kreując niezapomniane role, jak chociażby Meli w „Moralności pani Dulskiej”. Przez 10 lat pani Kurek
pełniła obowiązki wicedyrektora szkoły i mimo tego, że od 2 lat przebywa na emeryturze,
to wciąż czujemy serce, które pozostawiła w naszej szkole.
42
„Moralność pani Dulskiej” w wyk. uczniów 4 lop, opiekun A. Wilczyńska
Pan dyrektor T. Panek w świątecznym nastroju…
43
Wystawiając na szkolnej scenie klasykę literatury polskiej i europejskiej : „Śluby
panieńskie” Aleksandra Fredry, „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Powrót posła”
Juliana Ursyna Niemcewicza, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, „Hamleta” Szekspira, czy „Świętoszka” Moliera , nauczyciele
poloniści starają się aby młody człowiek poczuł wielką moc słów, które poprzez to sceniczne przedstawienie głębiej trafiają do tych, którzy współtworzą przedstawienie, jak
i tych, którzy oglądają swoich kolegów w nieco odmiennej roli niż tej podczas lekcji.
Ważną częścią zajęć pozalekcyjnych jest przygotowywanie młodzieży do konkursów recytatorskich, plastycznych, muzycznych organizowanych przez rozmaite instytucje
powiatowe, regionalne, szkoły oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.
Osiągnięcia uczniów ZSDGiL w zakresie recytacji:
Rok szkolny 1995/96
- Marta Bartnik – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiegona szczeblu wojewódzkim; opiekun Z.Wandasiewicz,
- Anna Brodowicz, Agnieszka Cieliczka – wyróżnienie w konkursie Sacrum w literaturze;
opiekun M.Wojtuń.
Rok szkolny 2002/03
- Sabina Górska – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu
lokalnym i wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim; opiekun A.Wilczyńska,
- Łukasz Piróg- II miejsce w konkursie fotograficznym w ramach Artystycznych Spotkań
Dzieci i Młodzieży „Piękny jest ten świat…”; opiekun A.Wilczyńska,
- Sandra Fiałek- III miejsce w konkursie plastycznym w ramach Artystycznych Spotkań
Dzieci i Młodzieży; opiekun A. Wilczyńska.
Rok szkolny 2003/04
- Paulina Laskowska - I miejsce w VI Turnieju Satyry im. I.Krasickiego w Przemyśluotrzymała „Złotą szpilę” ; opiekun A. Wilczyńska,
- Paulina Laskowska - wyróżnienie w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu „Sacrum w literaturze”,
- Paulina Laskowska - I miejsce w konkursie recytatorskim Artystycznych Spotkań Dzieci
i Młodzieży „Jaka jesteś Europo?”.
Rok szkolny 2004/05
- Paulina Laskowska – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu
wojewódzkim.
Rok szkolny 2005/06
- Ismena Brodowicz – wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Lutnia Safony 2006”;
opiekun A. Wilczyńska,
- Ismena Brodowicz - laureatka konkursu „Sacrum w literaturze” na szczeblu powiatowym i rejonowym,
- Ismena Brodowicz - Wyróżnienie w 51 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na
szczeblu powiatowym i rejonowym ,
- Justyna Oziębły – wyróżnienie w konkursie „Sacrum w literaturze”; opiekun A. Wilczyńska,
44
- Justyna Oziębły - III miejsce w 51 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu
rejonowym,
- Justyna Oziębły - laureatka 51 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu wojewódzkim w Rzeszowie.
Rok szkolny 2008/09
- Monika Biesiadecka - I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; opiekun Z. Wandasiewicz,
- Katarzyna Kubejko -II miejsce w Konkursie Recytatorskim im. J.Hordyńskiego ; opiekun A. Wilczyńska,
- Małgorzata Michalik - II miejsce w konkursie „Lutnia Safony 2009” opiekun
M.Martynowicz;
- Ewa Kowal – III miejsce w konkursie „Lutnia Safony 2009” opiekun M.Martynowicz;
- Ewelina Koprowicz - III miejsce w konkursie „Lutnia Safony 2009” opiekun
M.Martynowicz;
- Patrycja Piotrowska - wyróżnienie w konkursie „Lutnia Safony 2009” opiekun
M.Martynowicz;
- Ewelina Koprowicz - II miejsce w IV edycji Mickiewiczowskiego Konkursu Recytatorskiego w Radymnie.
Rok szkolny 2009/10
- Agata Skobyłko – II miejsce w Konkursie Recytatorskim im. J.Hordyńskiego, opiekun
M.Martynowicz;
- Katarzyna Kubejko – III miejsce w Konkursie Recytatorskim im. J.Hordyńskiego;
- Aleksandra Socha – wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim
„Laur Impresji”, opiekun A.Wilczyńska;
- Małgorzata Michalik - wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Laur Impresji”;
- Agata Kobyłko - wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Laur Impresji”;
- Oskar Rokoszański – Nagroda Publiczności w Konkursie Recytatorskim „Laur Impresji”,
opiekun M. Martnowicz;
- Magdalena Stryczek – wyróżnienie w V edycji Mickiewiczowskiego Konkursu Recytatorskiego w Radymnie, opiekun M. Martynowicz;
- Małgorzata Michalik – wyróżnienie w XXIII Turnieju Wierszy Jednego Poety Jacka
Napiórkowskiego.
45
Jak widać kultura żywego słowa w naszej szkole jest wciąż aktualna, a aktywność
młodzieży w zespołach recytatorskich i teatralnych była i jest godna najwyższego uznania.
W ramach unijnego projektu „Nasza Szkoła” podjęliśmy się zadania teatralizacji
młodzieży poprzez liczne wyjazdy do teatrów w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie i Warszawie. Młodzież wraz z koordynatorem projektu panią Agatą Wilczyńską uczestniczyła
w warsztatach teatralnych, dzięki którym poznała tajniki pracy aktora, scenografa i reżysera.
Obejrzane spektakle stały się okazją do refleksji, które młodzież przedstawiła
w swoich recenzjach. Oto niektóre z nich:
„Ja jestem Żyd z „Wesela” w reżyserii P. Tejkowskiego:
„Hirsz Singer nie pozwolił na przedstawienie siebie w sposób, jaki oczekiwaliby tego inni.
Zachował siebie wbrew Wyspiańskiemu. (...) Sztuka ukazuje wpływ, jaki może wywierać
literatura na świat i ludzi.”
„Całe życie głupi” w reżyserii M. Wojtyszki:
„Maciej Wojtyszko sięgając po historię życia i twórczości Michała Bałuckiego, p okazuje
wartości uniwersalne, szuka miejsca człowieka na ziemi, wskazuje na potrzebą akceptacji,
miłości, odrzucenia samotności.”
Ależ mamy uzdolnioną młodzież…
Agata Wilczyńska
Zdzisława Wandasiewicz
46
Komisja Języków Obcych
Słynny włoski reżyser Federico Fellini powiedział: „ Inny język to inna wizja życia”. Zwykliśmy też często podkreślać, że znajomość języków obcych to okno na świat.
Istotnie zwiększa to możliwość globalnego zrozumienia, daje szansę znalezienia interesującej pracy, ułatwia i urozmaica podróżowanie, zwiększa świadomość języka ojczystego,
wreszcie uwrażliwia na inne kultury i odmienną mentalność.
W naszej szkole nauczano wcześniej języków rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego. W wyniku reformy językami obowiązkowymi są obecnie angielski i niemiecki. Na
początku każdego roku szkolnego, na podstawie wyników testu diagnostycznego, uczniowie są dzieleni na dwie grupy i kształceni w dwóch zakresach, podstawowym i rozszerzonym. Szkoła daje możliwość nauki w nowoczesnych pracowniach językowych z wykorzystaniem sprzętu najwyższej jakości.
Nauka języka obcego to nie tylko wykładanie reguł gramatycznych, tłumaczenie
zdań czy pisanie testów, to prawdziwe wyzwanie dla nas nauczycieli, by zainteresować
uczniów poprzez różnorodne formy pracy i bogatą ofertę działalności pozalekcyjnej.
W myśl założeń szwedzkiej konferencji ustalono, że dzień 26.09. będzie Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. Stanowiło to także możliwość uświadomienia sobie,
że na obszarze Europy istnieje ponad 40 języków regionalnych, mniejszościowych, używanych w ponad 100 społeczeństwach.
Od 2001r. w szkole organizowane są „Dni Europejskie”. Odbywają się one pod
różnymi hasłami: „ Europa da się lubić”, „Europa w krzywym zwierciadle”, „Europa
w Hollywood, Hollywood w Europie”, „Co kraj to obyczaj”, „Zwyczaje bożonarodzeniowe w Europie i na świecie” , ponadto przygotowujemy inne happeningi okolicznościowe,
jak na przykład: „Halloween”, „Valentine’s Day”, „Thanksgiving Day”. Ma to na celu
przybliżenie uczniom obyczajowości i kultury innych państw europejskich, zwrócenie
uwagi na elementy wspólne w Zjednoczonej Europie, zachęcenie do nauki języków obcych poprzez zabawę i humor, danie uczniom możliwości zaprezentowania talentów tanecznych, wokalnych, kabaretowych.
Pomysłowość naszych dziewcząt nie zna granic
47
Bawimy się i uczymy
Pan dyr T.Panek kieruje słowa uznania do uczniów i opiekunek
A.Hady i R.Tomaki-Pasternak
Nasza Dyrektorska Trójca (od lewej T.Panek, W. Wyczawski, M. Rodzinka)
dzielnie opiera się pokusom…
48
W myśl idei Zjednoczonej Europy uczniowie biorąc udział w różnorodnych programach artystycznych uczyli się szeroko pojętej tolerancji, prezentując tradycjonalizm
Niemców, skąpstwo Anglików, powściągliwość Austriaków, niedbalstwo Francuzów,
stereotypy starożytnej Italii i Grecji, kulinaria Rosji i gorące rytmy Hiszpanii. Nie są obcy
dla uczniów wielcy kompozytorzy, pisarze, monarchowie poszczególnych państw. Swoje
umiejętności artystyczne wyrażali w prezentowaniu scenek rodzajowych z życia codziennego mieszkańców Zjednoczonej Europy. Obyczajowość i przywiązanie do tradycji wyrażali w barwnych korowodach. Przebrani w stroje przygotowane przez siebie zamienili
korytarze i pracownie szkoły w świat niemieckiej i angielskiej fantazji .
Uwzględniając autonomię ucznia, nauczyciele bardzo docenili pomysłowość, chęć
uczestniczenia, otwartość i kreatywność swoich wychowanków. Najbardziej oryginalne
występy prezentowane były społeczności lokalnej i władzom miasta w Miejskim Domu
Kultury, wzbogacając Parady Schumana, czy podczas jarosławskich majówek, zyskując
sobie uznanie Publiczności i gromkie brawa. Wszystkie te imprezy cieszą się wielką sympatią i zainteresowaniem młodzieży, dyrekcji, nauczycieli, jak również przedstawicieli
lokalnych władz, którzy na nasze zaproszenie chętnie zasiadają na widowni, zaś lokalna
prasa nie szczędzi pochwał pod adresem szkoły i organizatorów.
Przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej budziło, zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży, wiele emocji. Nikt tak naprawdę nie wiedział, na czym będzie polegało nasze istnienie w nowej rzeczywistości. Idąc z duchem czasu byliśmy jako społeczność szkolna bardzo ciekawi tego, co znajduje się poza Polską. Chęć poznania naszych
sąsiadów, ich obyczajowości, kultury i historii, czy też chęć sprawdzenia własnych umiejętności językowych przyczyniły się do organizowania wycieczek i wyjazdów edukacyjno
- językowych do różnych państw europejskich, w szczególności do krajów niemieckiego
i angielskiego obszaru językowego. Wyjazdy te polegają na tym, że grupa uczniów przez
kilka dni pobytu za granicą realizuje projekt przygotowany przez koordynatora ECM (Europejskiego Centrum Młodzieży) przy współpracy z nauczycielem szkoły. Projekt obejmuje zazwyczaj realizację zadań językowych, warsztaty, zwiad terenowy, wizytę w szkole,
zwiedzanie osobliwości poszczególnych miejscowości, uczestniczenie w spotkaniach.
Uczestnicy wyjazdów otrzymują zeszyty edukacyjne, dostosowane do poziomu językowego uczniów i wieczorem odbywają się zajęcia mające na celu kształcenie umiejętności
językowych. Nasza przygoda z wyjazdami edukacyjno - językowymi rozpoczęła się
w roku 2002 po nawiązaniu współpracy z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi i
trwa do dzisiaj, stanowiąc barwny kalejdoskop świetnej zabawy, wzruszeń i przeżyć.
Uczniowie mają okazję uczyć się języka obcego w danym kraju, przez chwilę mogą stać się uczniami tamtejszej szkoły, nawiązać międzynarodowe przyjaźnie, poznać nowe miejsca, sprawdzić swoje umiejętności językowe i zdobyć nowe doświadczenia. Dotychczas odbyły się wyjazdy do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej
Brytanii i Szkocji. Do najbardziej interesujących należał wyjazd do krajów Beneluxu oraz
do Tuttlingen – Möhringen w Niemczech. Ostatni z nic, zwany potocznie Europejskim,
realizowaliśmy dwukrotnie.
Podczas tygodniowych pobytów w Szwajcarii, Francji i Niemczech uczniowie poznali historię miast, ich osobliwe budowle, kulturę, ale także obyczajowość tamtejszej
ludności, jej przyzwyczajenia oraz kulinarne osobliwości regionu. Duże wrażenie zrobiły
na nas: największy w Europie wodospad na Renie w Schaffhausen oraz Zurych ze słynną
Bahnhofstrasse - ulicą banków, centrów handlowych, czy siedzib światowych firm i hoteli
prowadzącą nad Jezioro Zϋrichsee. Na długo w pamięci pozostała wizyta w gmachu Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Gotycka
49
katedra Notre Dame z licznymi koronkowymi wieżyczkami, malownicza dzielnica Petite
France w Strasburgu oraz kręte uliczki z domami z muru pruskiego w Colmarze pozwoliły
nam zapamiętać Francję jako kraj niezwykłej różnorodności. Atrakcją był rejs statkiem po
Jeziorze Bodeńskim z Konstancji na wyspę Mainau. Motylarnia, różane ogrody, niezliczone gatunki kwiatów, krzewów i drzew, liczne place zabaw dla dzieci, to raj nie tylko dla
mieszkającej tam rodziny Bernadotte, ale urocze miejsce dla każdego miłośnika przyrody.
Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie było niesamowitą gratką dla zainteresowanych 120letnią historią rozwoju motoryzacji. Można było tu zobaczyć pierwsze automobile świata
zaprojektowane przez Karla Benza i Gottlieba Daimlera, pierwszego mercedesa i kolejnych 160 modeli samochodów, które stworzyły mit tej marki. Ważnym punktem późniejszego wyjazdu była wizyta w jednej z niemieckich szkół w Rottweil (Gewerbliche Schule).
Dyrektor i nauczyciele z niekłamaną życzliwością przyjęli nas w swojej szkole. Wszyscy
mieliśmy okazję obejrzeć miejsca nauki i pracy uczniów z Niemiec, chętnie też zajrzeliśmy do ich zeszytów. Zobaczyliśmy, jak zorganizowana jest szkoła niemiecka
i czym różni się od tej, do której chodzimy w Polsce. Nie mniej interesujący był wyjazd
edukacyjny do krajów Beneluxu. Program był bardzo ciekawy z uwagi na możliwość podróżowania nie tylko po Niemczech ale i do sąsiadujących krajów: Francji, Holandii, Belgii i Luxemburga .
Na uwagę zasługuje spotkanie z młodzieżą niemiecką w Städtisches Gymnasium
Schleiden, życzliwość ze strony niemieckich nauczycieli podczas hospitowanych zajęć
i serdeczność tamtejszych uczniów. Dużym zaskoczeniem dla naszej młodzieży był fakt,
że uczą się tam języka polskiego i są zainteresowani przyjazdem do nas, do Jarosławia.
Bardzo istotnym elementem pobytu w Niemczech były zadania językowe, w wersji niemieckiej i angielskiej. Dzięki nim język obcy stał się bliższy, a ich czas na podsumowanie
nie był czasem straconym, lecz miłą, pozbawioną stresu lekcją. Zajęcia odbywały się w
ośrodku, do którego zawsze wracaliśmy po całodziennych wojażach. Tutaj czekał na nas
zawsze ciepły posiłek, deser i wygodne łóżko. Wieczory spędzaliśmy na rozmowach, a
miłośnicy tańca mogli bawić się w dyskotece. Myślami wracaliśmy do wydarzeń dnia,
wspominaliśmy miejsca, do których chcielibyśmy wrócić i ludzi, z którymi chcielibyśmy
utrzymywać kontakty. Przeżycia z wyjazdów edukacyjnych pozostaną na zawsze w naszej
pamięci.
Uczniowie naszej szkoły dwukrotnie uczestniczyli w projektach edukacyjnych
i wyjeżdżali do krajach anglojęzycznych. Wyjazdy te odbywały się dzięki współpracy
z Europejskim Centrum Młodzieży w Łodzi. Pierwszy wyjazd odbył się w marcu 2003r.
Głównym celem podróży była stolica Anglii – Londyn. Uczniowie wraz z opiekunem panią Aleksandrą Hołowacz zostali zakwaterowani w schronisku młodzieżowym niedaleko
Londynu – w Halstead. Podczas wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia głównych atrakcji
Londynu, na czele z Houses of Parliament – siedzibą parlamentu Zjednoczonego Królestwa.
W ramach nauki języka angielskiego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach edukacyjnych i odwiedzili szkołę w miejscowości Sudbury ,uczestnicząc w lekcjach.
Celem drugiego wyjazdu edukacyjnego była Szkocja. Wyjazd odbył się w marcu
2010 r. Grupa dwunastu uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielem panią A. Hołowacz
zwiedziła stolicę Szkocji Edynburg oraz jego przepiękne historyczne budowle. W ramach
zajęć uczniowie hospitowali szkołę w Sterling, gdzie mieli możliwość pełnego wykazania
się swoimi umiejętnościami językowymi. W drodze powrotnej uczniowie zwiedzili miasto
Nottingham, związane z legendą słynnego Robin Hooda oraz Oxford – jedno z najsłynniejszych miast uniwersyteckich na świecie.
50
Nie ma to jak plenerowa dydaktyka…
51
Uduchowiona młodzież wraz z panią A.Hady
Londyn robi wrażenie…
52
Nauczyciele języka angielskiego w ramach projektu „Zielona szkoła” zorganizowali wraz z młodzieżą wyjazdy edukacyjne połączone z lokalną turystyką. Dotychczas
odbyły się ona pod hasłami: „Let’s play, let’s learn”, „In darkness we can be clever”. Celem dydaktycznym wyjazdów na Zieloną Szkołę było przede wszystkim rozwijanie ogólnej kompetencji językowej, uczenie z uwzględnieniem sprawności zintegrowanych oraz
ćwiczenie strategii egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu maturalnego z języka
angielskiego.
W ciągu kilku dni odbywały się różnorodne zajęcia dydaktyczne prowadzone
głównie metodami aktywnymi ( krzyżówka, pantomima, burza mózgów, wspólne układanie opowiadania, role play, projekt quiz). Wszyscy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach, pracując indywidualnie i grupowo. Każda z grup przygotowała końcowy projekt
prezentujący efekty ich pracy. Projekty te zostały później zaprezentowane w szkole.
Każdego roku organizowane są konkursy wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, konkursy recytatorskie i wokalne w języku obcym, konkursy interdyscyplinarne, jak również olimpiady. Uczniowie chętnie biorą udział w tego typu rywalizacji, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na różnych szczeblach, a także indeksy uczelni wyższych. Należy tu wymienić Aleksandrę Kornak, która zdobyła wyróżnienie w II
etapie XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego oraz Aleksandrę Szczepanik, która zajęła I miejsce w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Niemieckiej. W roku
2009 uczniowie klasy językowej Dominika Kot, Małgorzata Furmanik, Magdalena Kwasowska, Anna Orzechowska, Kamil Korneluk, Magdalena Wota oraz Irmina Chlebuś wzięli udział w „Konkursie języka angielskiego oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru
językowego” i uzyskali tytuł laureata, zdobywając indeksy NKJO w Rzeszowie.
Od 2008 r nauczyciele wraz z uczniami biorą udział w warsztatach kulturowych
europejskiego programu edukacyjnego „Nauka bez granic” , mają okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez wykładowców z Ameryki. Każdego roku do szkoły zapraszani są goście obcojęzyczni, bowiem nikt nie zareklamuje lepiej języka niż Native speaker
czy Muttersprachler, czyli rodzimy użytkownik języka. Nauczyciele języków obcych nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w kraju i za granicą, uczestniczą w licznych projektach, jak np. „Szkoła z klasą”, „Nasza szkoła”, „Ja i moja klasa”, które mają na celu podniesienie jakości ich pracy i propagowanie nauki języków. Szkoła prowadzi współpracę z
Instytutem Goethego w Warszawie i Krakowie, młodzież uczestniczy w „Dniach Otwartych Drzwi” , dzięki czemu może pogłębić swoją wiedzę o kulturze państw niemieckojęzycznych. Prowadzimy współpracę z wydawnictwami obcojęzycznymi, co umożliwia
nam zapoznawanie się na bieżąco z nowościami wydawniczymi i wybranie najatrakcyjniejszych ofert edukacyjnych dla naszych uczniów. Dajemy naszej młodzieży szansę zmierzenia się z warsztatem dziennikarskim przy okazji redagowania miesięcznika w języku
angielskim „What’s up?”, który ma już swoich stałych czytelników i fanów.
Nauczanie to nasz pasja, dajemy naszym uczniom serce, zaangażowanie i profesjonalizm.
Anna Hady
Renata Tomaka – Pasternak
Aleksandra Hołowacz
Ewelina Wójcicka
53
Zielona szkoła i wcale nie zielone uczennice kl.3j wraz z opiekunkami panią
R. Tomaką-Pasternak i E. Grucą-Drążek
Po ciężkiej nauce czas na relaks…
54
Osiągnięcia w dziedzinie nauk przyrodniczych
Celem zajęć z ekologii było popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej i sozologicznej. Uświadomienie, że każdy jest odpowiedzialny za obecny i przyszły
stan środowiska oraz za jakość swojego życia i przyszłych pokoleń. Młodzież uczyła się
zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody, kształtowania zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie zainteresowani problematyką ekologiczną, a
praca z tymi młodymi ludźmi odbywała się w kilku aspektach.
Jednym z nich była praca na rzecz Towarzystwa Ochrony Ptaków Drapieżnych.
Zajęcia miały na celu zaszczepienie młodym ludziom miłości do uskrzydlonych drapieżników. Program był realizowany w oparciu o scenariusze Komitetu Ochrony Orłów.
Wszystkie materiały zostały zakupione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Uczniowie angażowali się w zajęcia patronowane przez Ligę Ochrony Przyrody.
Wśród zapalonych ekologów znaleźli się też miłośnicy poezji i w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Młodych Miłośników Przyrody pod hasłem „Przyroda moja
miłość” Dominika Bar, Magdalena Kuc i Łukasz Zieliński otrzymali wyróżnienia, a ich
prace zostały wydrukowane w Almanachu.
Uczniowie brali udział w sesjach naukowych Jarosław – Jaworów na Ukrainie, których
celem była wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć z zakresu ochrony środowiska
po obu stronach granicy, edukacji ekologicznej, a także wzajemnym poznaniu historii
i kultury swoich regionów.
W latach 1996 - 2001 szkoła aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskim programie
ekologicznym „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” w ramach którego uczniowie prowadzili
monitoring rzek, odpadów, gleb. Efektem uczestnictwa było:
1. II miejsce w konkursach na monitoring środowiska,
2. Liczne wyróżnienia za udział w programie,
3. Brązowy Medal „Chroniącym i Pielęgnującym Ziemię”,
4. Siedem wyróżnień w konkursach artystycznych,
5. Wyróżnienia i liczne miejsca w Centralnej Olimpiadzie Ekologicznej.
Zgromadzone materiały wykorzystane zostały do opracowań licznych prac m.in. „Ocena
stanu czystości rzeki Szkło”, za które uczennice zdobyły II miejsce w konkursie zorganizowanym przez Polską Fundację Ochrony Zasobów Wodnych w Bydgoszczy.
Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad przyrodniczych
Rok 1996:
- Arnold Stępak – finalista Olimpiady Ekologicznej.
Rok 1997:
- Arnold Stępak – finalista Olimpiady Ekologicznej.
Rok 1998:
- Jerzy Stępak – finalista Olimpiady Ekologicznej,
- Dawid Bedla – finalista Olimpiady Ekologicznej.
Rok 1999:
- Jerzy Stępak – finalista Olimpiady Ekologicznej.
55
Rok 2000:
- Dawid Bedla – finalista XV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- Agnieszka Jasińska – Olimpiada „Język angielski i ekologia”,
- Jerzy Stępak – finalista Olimpiady Ekologicznej,
- Dawid Bedla – finalista Olimpiady Ekologicznej.
Rok 2001:
- Joanna Małek, Żaneta Kuryło, Karolina Pawlus,
- Małgorzata Garczyńska – Olimpiada „Język angielski i ekologia”.
Kinga
Skotnicka,
Rok 2002:
- Sandra Fiałek, Michał Białoskórski, Edyta Borys, Małgorzata Garczyńska – Olimpiada
„Ekologia i fizyka” ,
- Joanna Lechowicz – Olimpiada „Chemia i ekologia”.
Rok 2003:
- Aneta Drapała - XI miejsce w Ogólnopolskiej Społecznej Olimpiadzie „Geografia i ekologia”,
- Katarzyna Musur – Olimpiada „Chemia i ekologia”,
- Paulina Laskowska – I miejsce w zawodach modelarskich Święto Latawca,
- Jerzy Rajchel – II miejsce w zawodach modelarskich Święto Latawca.
Rok 2004:
- Anna Płoskoń – II miejsce „Ekolog 2004”,
- Anna Płoskoń - VI miejsce w finale krajowym w XVI Olimpiadzie Ochrony Środowiska
„Myśleć globalnie, działać lokalnie”,
- Damian Bała – I miejsce „Ekolog 2004”,
- Justyna Szylar, Anna Płocica, Edyta Rożek – II miejsce w konkursie Stockholm Junior
Water ,
- Ewa Napora – wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
-Anna Strobach - wyróżnienie w XI Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Agnieszka Kowal, Aneta Piś – udział w XI Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”.
Rok 2005:
- Kamil Gemra – finalista szczebla wojewódzkiego XX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- Damian Bała – XI miejsce, finalista i laureat szczebla wojewódzkiego XX Olimpiady
wiedzy ekologicznej,
- Magdalena Lichończak, Joanna Hagel, Marta Hirny – Finalistki konkursu „Ekolog
2005”,
- Anna Strobach – II miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Justyna Gołąb, Irmina Boryło, Aleksandra Gerega - III miejsce w XII Wojewódzkim
Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Karolina Pierzchała – udział w XII Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Aleksandra Gerega, Magdalena Derba - I miejsce w Konkursie Polskie GLOBE GAMES
Łeba.
56
Rok 2006:
- Kinga Zając – finalistka konkursu „Ekolog 2006”,
- Kinga Zając, Damian Bała, Agnieszka Markowska – finaliści wojewódzkiego szczebla
XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- Ewa Napora – udział w zawodach drugiego stopnia XXXII Olimpiady Geograficznej,
- Małgorzata Solecka – III miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Marcin Kłos, Dariusz Powroźnik, Rafał Śmiech – wyróżnienie w XIII Wojewódzkim
Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”.
Rok 2007:
- Tomasz Michalczyk – udział w zawodach drugiego stopnia XXXIII Olimpiady Geograficznej,
- Joanna Hagel – VI miejsce „Ekolog 2007”,
- Magdalena Lichończak – V miejsce „Ekolog 2007”,
- Łukasz Żółciak – VIII miejsce „Ekolog 2007”,
- Aleksandra Gerega, Justyna Gołąb, Irmina Boryło – III miejsce w XIV Wojewódzkim
Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Karol Pałczyński – finalista konkursu AGH w Krakowie „Środowisko geograficzno –
przyrodnicze mojego regionu”,
- Paula Ciurko – II miejsce w kategorii esej w konkursie „Energia słoneczna i możliwości
jej wykorzystania”,
- Małgorzata Furmanik – III miejsce w kategorii esej w konkursie „Energia słoneczna
i możliwości jej wykorzystania”,
- Katarzyna Kurpiak, Joanna Sikorska – wyróżnienie w kategorii plakat w konkursie
„Energia słoneczna i możliwości jej wykorzystania”,
- Tomasz Michalczyk – wyróżnienie w kategorii prezentacja multimedialna w konkursie
„Energia słoneczna i możliwości jej wykorzystania”,
- Tomasz Michalczyk – I miejsce w Przemyskim Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Turystyce,
- Tomasz Michalczyk – III miejsce I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i
Turystyce.
Rok 2008:
- Tomasz Michalczyk, Rafał Śmiech – udział w zawodach drugiego stopnia XXXIV Olimpiady Geograficznej,
- Magdalena Hopko – IV miejsce „Ekolog 2008”,
- Magdalena Hopko – finał wojewódzki XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2008,
- Małgorzata Furmanik – III miejsce w XV Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”,
- Rafał Śmiech, Tomasz Michalczyk, Tomasz Czeterbok – uczestnicy w Finale Głównym
I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce,
- Dominika Bar, Marta Florek, Rafał Śmiech, Tomasz Michalczyk, finaliści konkursu
AGH w Krakowie „Środowisko geograficzno – przyrodnicze mojego regionu”,
- Martyna Osada - I miejsce w kategorii plakat w konkursie „Wykorzystanie ciepła ziemi i
wód geotermalnych”,
- Monika Karakuła - II miejsce w kategorii prezentacja multimedialna w konkursie „Wykorzystanie ciepła ziemi i wód geotermalnych”,
57
- Agnieszka Cząstka – wyróżnienie w kategorii esej w konkursie „Wykorzystanie ciepła
ziemi i wód geotermalnych”.
Rok 2009:
- Mateusz Żaczek – finalista XXXV Olimpiady Geograficznej,
- Magdalena Hopko – finał wojewódzki XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- Magdalena Hopko – II miejsce „Ekolog 2009”,
- Sylwia Osowska, Agnieszka Żabczak – udział w zawodach II stopnia Ogólnopolskiej
Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie,
- Martyna Osada - I miejsce w kategorii plakat w konkursie „Biomasa”,
Ewa Kohyt –
II miejsce w kategorii prezentacja multimedialna
w konkursie „Biomasa”,
- Paulina Piś –
III w kategorii prezentacja multimedialna miejsce
w konkursie „Biomasa”,
- Jakub Mielcarek – wyróżnienie w kategorii prezentacja multimedialna w konkursie
„Biomasa”,
- Mariusz Baran - wyróżnienie w kategorii prezentacja multimedialna w konkursie „Biomasa”.
Rok 2010:
- Mateusz Żaczek – finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej,
- Magdalena Hopko, Katarzyna Śliwa i Aleksandra Cynk – finalistki wojewódzkiego
szczebla XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- Wojciech Kowal - udział w zawodach drugiego stopnia XXXVI Olimpiady Geograficznej,
- Rafał Skupień – Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AHG w Krakowie,
- Kamila Bar, Elzbieta Klisko, Justyna Nowińska, Bernard Dworak – udział w zawodach II
stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie,
- Justyna Nowińska – III miejsce w kategorii plakat w konkursie „Energia wiatru”,
- Matyna Osada - III miejsce w kategorii plakat w konkursie „Energia wiatru”,
- Magdalena Hopko - II miejsce w kategorii esej w konkursie „Energia wiatru”,
- Wojciech Kowal - II miejsce w kategorii prezentacja multimedialna w konkursie „Energia wiatru”,
- Ewa Kohyt - III miejsce w kategorii prezentacja multimedialna
w konkursie „Energia wiatru”.
58
Mateusz Żaczek – finalista XXXV i XXXVI Olimpiady Geograficznej, Wojciech Kowal
– uczestnik XXXVI Olimpiady Geograficznej
„Olimpiada jest miejscem, gdzie spotyka się ludzi z pasją. Nawet jeśli nie zdobywa się wysokich wyników, warto pojechać dla samej atmosfery”
M. Żaczek, W. Kowal.
Dzięki osiągnięciom ekologicznym ZSDGiL został wpisany na listę liderów w
skali Polski w Biuletynie Przyrody Polskiej nr 8 w 2005 r. Otrzymaliśmy również list gratulacyjny Ministra Środowiska przekazany na ręce pana dyrektora Tadeusza Panka za
osiągnięte sukcesy w dziedzinie ekologii. Dzięki udziałom w olimpiadach i konkursach
ekologicznych otrzymaliśmy fundusze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na
zakup pomocy naukowych i wyposażenie pracowni biologicznej i geograficznej.
Przygotowania do olimpiad i konkursów wymagają od uczniów umiejętności
przyczynowo – skutkowego myślenia, uzasadniania własnych propozycji rozwiązań problemów związanych z ochroną środowiska w skali mikrolokalnej i makroglobalnej. Uczą
prawdziwego humanizmu i kształtują postawy patriotyzmu przez odkrywanie skarbca unikalnej przyrody ojczystej oraz odpowiedzialności za jej przetrwanie.
Maria Chłopek
Joanna Hawryłko
Anna Janusz
Ryszard Sławiński
59
60
Realizacja Międzynarodowego Programu GLOBE
Do Międzynarodowego Programu GLOBE Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych przystąpił 6 listopada 2003 roku. Szkoła w całości sfinansowała wyposażenie klatki meteorologicznej w niezbędne urządzenia potrzebne do precyzyjnych pomiarów atmosferycznych. Od 2005 roku dysponuje nowoczesną stacją meteorologiczną.
W dniu 26 listopada 2003r. odbyło się Inauguracyjne Przystąpienie Szkoły do Programu z udziałem przedstawicieli wydziałów Ochrony Środowiska i Promocji Starostwa
Powiatowego oraz Urzędu Miasta Jarosław, nauczycieli, dyrektorów i młodzieży jarosławskich szkół. Na spotkaniu tym zostały przybliżone zebranym gościom min. założenia, rodzaje badań oraz sposób realizacji Programu.
Określanie ph wody
Badanie starzenia się liści
61
Badania prowadzone są od 11 października 2003r. z zakresu atmosfery, podczas
których młodzież zajmuje się określaniem rodzaju chmur, stopniem zachmurzenia, ciśnieniem atmosferycznym, wilgotnością względną, opadami, ph opadów oraz bieżącą, maksymalną i minimalną temperaturą powietrza, które wykonywane są codziennie w południe
słoneczne.
Od dnia 12 marca 2004r. młodzież prowadzi badania dotyczące pokrycia terenu
oraz fenologii. Badania fenologiczne polegają na określaniu sezonowych zmian biocenozy
(pękanie pąków, starzenie się liści), określanie okresu wegetacyjnego, sporządzenie mapy
fenologicznej.
Podczas badań pokrycia terenu analizie podlega biomasa warstwy zielnej, wysokość i obwód drzew, zwarcie koron drzew, gatunki dominujące i subdominujące, rodzaj
pokrycia i użytkowania terenu.
Badanie zwarcia korony drzew
Zgromadzone dane są przekazywane drogą elektroniczną do siedzimy Programu
GLOBE w Waszyngtonie. W trakcie badań zebrano ogółem 25 608 danych; w tym 24 563
dotyczących atmosfery, 1 025 fenologii oraz 20 związanych z pokryciem terenu. Uczniowie na podstawie zgromadzonych danych opracowują zestawienia, wyciągają wnioski
i prezentują poszczególne zagadnienia. Możliwość obserwacji oraz badań naukowych
prowadzi do pogłębienia wiedzy i rozmaitych umiejętności uczniów, nie tylko odnośnie
62
zagadnień ekologicznych, ale także kieruje ich uwagę na lokalne środowisko geograficzne,
wiążąc ich z regionem, w którym mieszkają.
W ramach kółka GLOBE młodzież redaguje gazetkę szkolną „Z geografią i ekologią na Ty”. Gazetka składa się z następujących zagadnień: Ekologia, Zjawiska geograficzne, Ciekawostki, Krzyżówki, Turystyka.
W 2005 roku uczennice naszej szkoły uczestniczyły w seminarium dla uczniów
działających w Programie GLOBE, które odbyło się w Rąbce. Podczas zawodów uczestnicy startowali w rożnych konkurencjach, m.in. Zbieranie wody - ćwiczenie sprawnościowe,
Czy wiesz kto śpiewa? Żegluj, żegluj po morzu, Wydma – kartowanie wydm, Plaża - zadania GPS. Podczas drużynowych zawodów Aleksandra Gerega i Magdalena Derba zajęły
I miejsce w Konkursie Polskie GLOBE GAMES. Wyjazd i udział uczennic w warsztatach
terenowych był dla nich dużą atrakcją i możliwością sprawdzenia swoich wiadomości
w terenie.
Zajęcia terenowe w Słowińskim Parku Narodowym (Aleksandra Gerega, Magdalena Derba)
W dniu 17 kwietnia 2004r. zorganizowany został powiatowy konkurs Wiedzy
o Ochronie Środowiska dla uczniów gimnazjów pod patronatem Programu GLOBE.
Szkoła za aktywne uczestnictwo w Programie otrzymuje liczne wyróżniona w kategoriach: Clouds, Climate, Atmosphere, Earth System Science oraz Advanced Atmosphere przesłane przez Szefa Naukowców dr. Margaret B Peggy, LeMone (USA).
Z badań meteorologicznych systematycznie korzysta Arboretum w Bolestraszycach.
Osiągnięcia w realizacji Programu GLOBE zostały licznie opisane w gazetach,
m.in. w Nowinach, Gazecie Jarosławskiej, Dzienniku Polskim oraz zaprezentowane
w regionalnej telewizji TVP 3 Rzeszów.
Anna Janusz
Ryszard Sławiński
63
Komisja matematyczno-przyrodnicza
Mottem przewodnim koła matematycznego w naszej szkole są słowa:
Matematyka jest królową wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda,
a prostość i oczywistość jej strojem.
Tak więc bogaci w ową prawdę, nauczyciele matematyki i fizyki przez wszystkie lata wpisują się w tak ważną i potrzebną edukację , na której oparte jest funkcjonowanie naszego
technikum. Nie ma bowiem sprawnego technika, inżyniera, drogowca, geodety, który nie
myślałby matematycznie. Istotną rolę w edukacji matematycznej i fizycznej, obok zajęć
lekcyjnych pełnią koła matematyczne i fizyczne, których działanie ukierunkowane jest
zarówno na uczniów wybitnie zdolnych, jak i nieradzących sobie z całkami , rachunkiem
prawdopodobieństwa, czy prawem Keplera.
Na dodatkowych zajęciach opiekunowie pomagają uczniom pokonać problemy matematyczne, fizyczne, poszerzają ich wiedzę z tych dziedzin, przygotowują do matury, studiów,
konkursów i olimpiad. Nauczyciele prowadzący te koła starają się zaszczepić miłość do
matematyki i fizyki, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania .Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w wielu konkursach na poziomie województwa podkarpackiego.
Laureatami konkursów matematycznych byli:
- Jacek Kołakowski
2001r. i 2002r.
- Magdalena Kowal
2004r.
- Michał Szpond
2004r.
- Anna Boruta
2004r.
- Artur Foremny
2007r. i 2008r.
Dwukrotnie, w roku 2003 i 2009 grupa uczniów z kółka matematycznego zdobyła I miejsce i główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez czasopismo „Matematyka”.
W celu wzbogacenia zajęć z fizyki nasza szkoła nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi : PWSZ w Jarosławiu oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. W ramach współpracy organizowano wyjazdy naukowe, podczas których młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych UR, zwiedzała pracownie fizyczne
Instytutu. Organizowane były zajęcia laboratoryjne dla uczniów w Instytucie Fizyki PWSZ
w Jarosławiu. Podczas realizacji Programu Rozwoju Szkoły, w oparciu o projekt „Nasza
Szkoła” nadzorowany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w szkole
powstało kółko fizyczne KWANT. Pozyskano wówczas dla szkoły pomoce naukowe-laser
optyczny. Od września 2007r. do chwili obecnej realizowane są w szkole autorskie programy pracy z uczniem zdolnym w formie „indywidualnego toku nauczania fizyki”. Podczas tych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich szczególnych zdolności matematyczno-przyrodniczych. Potwierdzeniem skuteczności tych działań są sukcesy odnoszone przez uczniów naszej szkoły na olimpiadach i konkursach :
-II miejsce w międzyszkolnym konkursie „Życie i osiągnięcia Marii SkłodowskiejCurie(grudzień 2008),
- I miejsce i zdobycie tytułu laureata Konkursu Wiedzy Technicznej „Sapere aude” pod
patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Starosty Jarosławskiego
(marzec 2008).
Irena Kud -Cużytek
Ewa Kalinowska-Bąk
64
Kultura cielesna, kultura fizyczna, kultura
w ogóle…
Wychowanie fizyczne w szkole stanowi przedmiot obowiązkowy i prowadzone
jest w formie lekcji, w oparciu o program nauczania. Podstawowym celem realizacji tego
przedmiotu jest zapewnienie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju psychofizycznego
młodzieży, zapobieganie wadom postawy, doskonalenie cech motorycznych oraz koordynacji ruchowej, opanowanie podstawowych elementów technicznych oraz znajomość
przepisów najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Ważnym zadaniem wychowania
fizycznego jest uświadomienie wychowankom znaczenia ruchu jako funkcji organizmu
oraz wyrobienie nawyku aktywności fizycznej jako podstawowej formy rekreacji i czynnego wypoczynku, mającego tak ważne znaczenie w ciągu całego życia.
Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego zarówno w Technikum
Drogowym, jak i Geodezyjnym (przed połączeniem szkół) były bardzo trudne. Obie szkoły
posiadały sale gimnastyczne zastępcze o małej powierzchni i kubaturze, bez zaplecza sanitarnego. Stwarzało to wiele utrudnień, zarówno ćwiczącym ,jak i prowadzącym oraz uniemożliwiało realizację programu nauczania w pełnym zakresie. W okresie wczesnojesiennym oraz wiosennym zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na boiskach
szkolnych – początkowo o nawierzchniach ziemnych, a następnie ulepszonych przez położenie nawierzchni asfaltowych. Pomimo tak trudnych warunków na lekcjach wychowania
fizycznego panował ład i dyscyplina, a nauczyciele obu szkół, mając na uwadze dobro
młodzieży, starali się realizować program wychowania fizycznego w jak najszerszym zakresie. Równocześnie wkładali wiele wysiłku, wykazywali mnóstwo inicjatywy w sprawie
ulepszania istniejącej bazy wychowania fizycznego oraz wyposażenia szkoły w sprzęt
sportowy umożliwiający uatrakcyjnienie zajęć. Na szczególne uznanie i wdzięczność w tej
dziedzinie zasługuje prof. Jan Świstowicz, który na boisku Technikum Drogowego przy
pomocy młodzieży urządził skocznię do skoku w dal i wzwyż oraz rzutnię do pchnięcia
kulą. Ponadto corocznie w okresie zimowym młodzież pod kierunkiem prof. Świstowicza,
a od roku 1964 również prof. Janusza Kiczka, wykonywała na płycie boiska szkolnego
lodowisko, z którego korzystała nie tylko młodzież
Technikum Drogowego, ale
również uczniowie innych
szkół i mieszkańcy Jarosławia.
Zajęcia wychowania fizycznego na lodowisku szkolnym
65
Gabinet wychowania fizycznego wyposażono w buty z łyżwami w ilości umożliwiającej prowadzenie lekcji wf z zakresu łyżwiarstwa. W końcu lat 60. na boisku szkolnym wykonano nawierzchnię asfaltową. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był prof. Jan
Świstowicz, pod którego kierunkiem młodzież wykonała podkład, a nawierzchnię asfaltową nieodpłatnie położył Rejon Dróg Publicznych w Jarosławiu, ówczesny zakład opiekuńczy szkoły.
Prace porządkowe na boisku
szkolnym
W roku 1972 – tj. do połączenia szkół i powstania Technikum Drogowo-Geodezyjnego
nauczycielami wychowania fizycznego byli:
Technikum Drogowe:
Technikum Geodezyjne:
Jan Świstowicz
Stanisław Piątek
Maria Mach
Adam Poznański
Janusz Kiczek
Zbigniew Wisz
Maria Deręgowska
Stefan Duliban
Teresa Kraus
Zajęcia sportowo-rekreacyjne grona nauczycielskiego w starej sali
gimnastycznej. Od lewej stoją: J. Kiczek, J. Hulawy, R. Łubyk, T. Panek,
B. Wołoszyn. Siedzą: B. Świątek i M. Deręgowska
66
Począwszy od roku szkolnego 1972/73 siedzibą połączonych szkół o nazwie
Technikum Drogowo-Geodezyjne stał się budynek Technikum Drogowego przy ul. Św.
Ducha 1. W Technikum Drogowo-Geodezyjnym(z późniejszymi zmianami nazwy szkoły)
pracowali niżej wymienieni nauczyciele wychowania fizycznego:
Jan Świstowicz
Janusz Kiczek ( AWF Kraków)
Maria Deręgowska ( AWF Kraków)
Zbigniew Wisz (AWF Kraków)
Marek Stokłosa ( AWF Kraków)
Adam Karciński ( AWF Kraków)
Zbigniew Tarabański (AWF Kraków)
Julian Hulawy (AWF Kraków)
Kazimierz Mrozowicz (AWF Wroław)
Józef Maciaszek (AWF Kraków)
Katarzyna Wąsowicz (AWF Katowice)
Maciej Sułkowski (AWF Kraków)
Obecnie pracują:
Anna Kiczek (AWF Kraków)
Witold Kumor (AWF Kraków)
Adam Przewrocki (WSP Rzeszów)
Paweł Berwisz (Uniwersytet Rzeszowski)
Józefa Fołta (Uniwersytet Rzeszowski)
Rafał Wróbel (AWF Kraków)
W Technikum Drogowo-Geodezyjnym , w związku z podwojoną liczbą młodzieży, znacznie pogorszyły się warunki, w jakich odbywały się lekcje wychowania fizycznego. Lekcje wychowania fizycznego z udziałem znacznie liczniejszych grup ćwiczących
odbywały się nadal w zastępczej sali wyposażonej w drabinki, kraty, ławeczki do ćwiczeń,
równoważnię oraz skrzynię gimnastyczną. W tych warunkach realizowano okrojony program z gimnastyki oraz gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna). Boisko
szkolne umożliwiało pełną realizację programu z zakresu piłki ręcznej. Program lekko
atletyczny realizowano, korzystając ze stadionu szkolnego przy ul. Piekarskiej oraz skoczni i rzutni na boisku szkolnym.
Dzięki dużemu zaangażowaniu i skutecznym zabiegom obecnego dyrektora szkoły
Tadeusza Panka 1 września 2005 roku oddano do użytku nowoczesną, w pełni wyposażoną
halę sportową, umożliwiającą pełną realizację programu nauczania, dającą możliwość
młodzieży odbywania lekcji z tego przedmiotu oraz realizacji swoich zainteresowań i
uzdolnień sportowych w komfortowych warunkach higienicznych i estetycznych. Oprócz
hali sportowej szkoła zyskała również nowoczesną, doskonale wyposażoną siłownię.
W urządzenie i wyposażenie siłowni dużo pracy i inwencji włożyła nauczycielka wychowania fizycznego Anna Kiczek. Zajęcia w siłowni cieszą się zainteresowaniem i popularnością wśród młodzieży, wzbogacają i urozmaicają lekcje wychowania fizycznego i są
alternatywą dla osób mniej sprawnych ruchowo. Dzięki nowym obiektom szkoła zyskała
na atrakcyjności.
67
Zajęcia z wychowania fizycznego w nowej sali
Zarówno w Technikum Drogowym, jak i Technikum Geodezyjnym sport jako
ważna dziedzina życia szkoły cieszył się ogromnym zainteresowaniem i popularnością.
Chętnych do jego uprawiania było wielu. Sytuacja nie uległa zmianie po połączeniu wyżej
wymienionych szkół. W Technikum Drogowo-Geodezyjnym organizatorem sportu na
terenie szkoły był działający pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego – Szkolny
Klub Sportowy, a zajęcia sportowe prowadzone w formie treningów sportowych odbywały się w ramach sekcji specjalistycznych SKS. W zależności od zainteresowań młodzieży
a także specjalizacji sportowych nauczycieli wychowania fizycznego, działały różne sekcje. Do sekcji działających nieprzerwanie i cieszących się największą popularnością należały:
- sekcja lekkoatletyczna,
- sekcja piłki ręcznej chłopców ,
- sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców,
- sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
- sekcja piłki nożnej.
Zadaniem sekcji było przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Organizatorem imprez sportowych na szczeblu szkolnym ,od początku istnienia szkoły do roku
2000, był Szkolny Klub Sportowy. Należy docenić duży wkład pracy i zaangażowanie
prof. Marii Deręgowskiej, prof. Janusza Kiczka, prof. Juliana Kulawego i prof. Marka
Stokłosy.
Odzwierciedleniem działalności sportowej na szczeblu szkolnym są kroniki SKS,
lekkoatletyczne tablice rekordów szkoły, publikowanie zdjęć wybitnych sportowców –
mistrzów szkoły. Reprezentacjom naszej szkoły na przestrzeni lat wielokrotnie udawało się
awansować do szczebla okręgowego, a nawet wojewódzkiego w takich dyscyplinach, jak:
piłka ręczna chłopców pod opieką Janusza Kiczka, piłka koszykowa chłopców pod opieką
Marii Deręgowskiej, piłka siatkowa chłopców pod opieką Marka Stokłosy.
Ponadto sportowcy naszej szkoły uczestniczyli we wszystkich imprezach sportowych organizowanych przez władze miasta i różne instytucje z okazji świąt państwowych
(dotyczy okresu sprzed roku 1989). Jako przykład można podać turnieje we wszystkich
grach zespołowych z udziałem reprezentacji szkół średnich oraz zakładów pracy z okazji
święta 1 Maja.
68
Dużą popularnością cieszył się w latach 80. organizowany corocznie Turniej 20latków w piłce nożnej z udziałem reprezentacji wszystkich szkół średnich w Jarosławiu.
Organizatorem wyżej wymienionych turniejów był Zarząd Powiatowy ZMS w Jarosławiu.
Reprezentacje naszej szkoły z reguły zajmowały czołowe miejsca w tego typu imprezach
sportowych, zdobywając dyplomy, puchary, nagrody. Te osiągnięcia sportowe sprawiły, że
w latach 70. i 80. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych cieszył się opinią jednej z najlepiej usportowionych szkół średnich w województwie. Osiągnięcia sportowe naszych
uczniów – sportowców, będące efektem ich talentu i pracowitości oraz fachowości, mądrości i zaangażowania emocjonalnego nauczycieli wychowania fizycznego, a składające się
na sukcesy sportowe szkoły w ciągu całej jej historii, przedstawione zostały w poniższych
zestawieniach.
Gimnastyka sportowa
W latach 60. i 70. sportową wizytówką Jarosławia była gimnastyka sportowa. Ta
piękna , a zarazem niezwykle trudna dyscyplina, w której osiągnięcie sukcesu wymaga
talentu oraz bardzo ciężkiego, żmudnego treningu, skupiała najbardziej gimnastycznie
uzdolnioną młodzież wszystkich jarosławskich szkół w sekcji gimnastycznej MKS „Znicz”
Jarosław, założonej i prowadzonej przez Janusza Nowackiego – nauczyciela wychowania
fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu. Jarosławscy
gimnastycy i gimnastyczki przez wiele lat wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów województwa, a reprezentując województwo w zawodach krajowych zdobywali tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski Szkolnego Związku Sportowego. W zależności od wieku i
poziomu sportowego zawodnicy startowali w klasach gimnastycznych: młodzieżowej, III,
II i I. Do najzdolniejszych, najwybitniejszych gimnastyków sekcji gimnastycznej MKS
„Znicz” Jarosław zaliczyć należy uczniów naszej szkoły: Stanisława Margańskiego,
Edwarda Zagrobelnego, Leszka Opiołę, Jerzego Bajorskiego, Wiesława Wanica. Startując
w I i II klasie gimnastycznej stanowili oni „czołówkę gimnastyczną” Polski SZS.
W roku 1969 ,na Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego w gimnastyce sportowej w klasie I i II, w Bydgoszczy – Jerzy Bajorski w klasie II zdobył tytuł
wicemistrza Polski, a Leszek Opioła był czwarty. Trenerami jarosławskich gimnastyków
w wyżej wymienionych latach byli Janusz Nowacki i Janusz Kiczek.
Na kółkach ćwiczy Leszek Opioła
69
Jurek Bajorski prezentuje swój „gimnastyczny” tors
Lekkoatletyka
Lekkoatletyka – „królowa sportu” cieszyła się dużą popularnością, a zawody międzyszkolne, odbywały się na stadionie szkolnym przy ulicy Piekarskiej. Organizatorami
zawodów był SZS oraz władze oświatowe. Zarówno w Technikum Drogowym, jak i Geodezyjnym funkcjonowały sekcje lekkoatletyczne, a szkoleniem lekkoatletów zajmowali się
nauczyciele wychowania fizycznego obu szkół.
W połączonych szkołach działalność sekcji lekkoatletycznej była kontynuowana.
Zajęcia prowadzili prof. Jan Świstowicz, prof. Zbigniew Wisz, prof. Janusz Kiczek, prof.
Maria Deręgowska, prof. Marek Stokłosa, prof. Julian Hulawy, a obecnie prof. Witold
Kumor i prof. Paweł Berwisz.
Na przełomie lat 50. i 60. najwybitniejsi lekkoatleci jarosławskich szkół średnich
zrzeszeni byli w sekcji lekkoatletycznej MKS Jarosław, prowadzonej przez prof. J. Świstowicza. Reprezentowali oni Jarosław w lekkoatletycznej lidze wojewódzkiej, uzyskując
70
wiele świetnych wyników. Na wyróżnienie zasługują: Stanisław Łoboda, Stanisław Teleśnicki, Józefa Dziurman, Anna Opłacka.
W latach późniejszych reprezentanci Technikum Drogowo-Geodezyjnego startowali rokrocznie we wszystkich zawodach lekkoatletycznych, objętych Kalendarzem Imprez Sportowych SZS, z większym lub mniejszym powodzeniem. Zawsze jednak stanowili
„czołówkę lekkoatletyczną” miasta, a niejednokrotnie województwa. Odnieśli wiele sukcesów, zarówno w punktacji indywidualnej, jak zespołowej, wnosząc swój wkład w pozytywną ocenę szkoły.
Analizując wyniki lekkoatletów pod tym względem wyróżniającymi się sprinterami byli: Stanisław Łoboda, Marian Hwyń, Wacław Klucznik, Janusz Popadeńczuk, Antoni
Moskal, Piotr Gałka, Piotr Halica.
W skoku w dal najlepsze wyniki osiągali: Antoni Kij, Krzysztof Wota, Jerzy Wyszatycki, Krzysztof Kowal, w wśród dziewcząt Ewa Michałek.
W skoku wzwyż najwyżej „zawieszali poprzeczkę”: Stanisław Teleśnicki, Ryszard
de Corde, Mirosław Oczoś, wśród dziewcząt Anna Opłacka.
W biegach średnich na bieżniach „królowali”: Bolesław Szegda, Andrzej Smyk,
Bogdan Skupień, a wśród dziewcząt Barbara Ostrowska.
W konkurencjach technicznych wyróżnić należy: Kazimierza Kostura, Mariana
Bańkowskiego i Józefę Dziurman w pchnięciu kulą, Stanisława Łobodę w rzucie dyskiem
oraz Jana Bandasa w rzucie oszczepem.
Swego rodzaju „fenomenem” lekkoatletycznym był Stanisław Łoboda - niezwykle
sprawny i wszechstronny lekkoatleta, osiągający na przełomie lat 50. i 60. doskonałe wyniki w wielu konkurencjach lekkoatletycznych – w tym w rzucie młotem i skoku o tyczce.
W tych ostatnich konkurencjach - bardzo trudnych technicznie – był samoukiem. Na
szczególne wyróżnienie ze względu na wysoki poziom sportowy zasługuje również średniodystansowiec Andrzej Smyk – jeden z najzdolniejszych i najbardziej pracowitych lekkoatletów województwa w końcu lat 70. W biegu przełajowym na 3km, w Finale Centralnych Narodowych Biegów Przełajowych w 1979r., Andrzej zdobył V miejsce, co było
bardzo dobrym osiągnięciem.
Czołowi gimnastycy MKS „Znicz” Jarosław – uczniowie naszej szkoły.
Od lewej: L. Opioła, W. Wanic, bracia J. i. A. Bajorscy, W. Sabaj
71
Na podkreślenie zasługuje systematyczny udział naszych lekkoatletów w biegach
przełajowych, a ich wysokie miejsca, zarówno w punktacji indywidualnej ,jak zespołowej
stanowiły poważny wkład w sukcesy sportowe naszej szkoły.
Reprezentacja szkoły w sztafetowych biegach przełajowych w roku szko lnym 2005/06
Piłka ręczna
W latach 70. wiodącą dyscypliną sportową w naszej szkole była piłka ręczna
chłopców. Pasmo sukcesów w tej grze zespołowej rozpoczęła drużyna w składzie: Roman
Sosnowski, Andrzej i Roman Gontkowie, Krzysztof Wota, Marian Chwasta, Bogdan Skonieczny, Tadeusz Gielarowski, Kazimierz Surmacz, Mariusz Szarek, Zbigniew Bober,
Ryszard Opałko, Jerzy Wyszatycki, Wiesław Wanic.
Duże umiejętności techniczne i taktyczne poszczególnych zawodników decydowały o wysokim poziomie sportowym zespołu, który tym poziomem znacznie przewyższał
lokalnych przeciwników, tzn. reprezentacje pozostałych jarosławskich szkół średnich i był
jednym z najlepszych zespołów szkolnych w województwie. Wykorzystując ten fakt, Jarosławski Klub Sportowy w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgłosił w 1969r. reprezentację
Technikum Drogowego do rozgrywek w lidze okręgowej seniorów i juniorów w piłce
ręcznej jako zespół klubowy. Uczniowie bardziej zaawansowani technicznie, silniejsi
fizycznie rozgrywali mecze w kategorii seniorów, młodsi, fizycznie słabsi w kategorii
juniorów.
Mecze w Jarosławiu rozgrywano na boisku szkolnym Technikum Drogowego.
Gromadziły one wielu kibiców tej dyscypliny sportu – uczniów, nauczycieli i mieszkańców Jarosławia. Dostarczały one wielu emocji i przeżyć sportowych. Jako ciekawostkę
dodam, że zagorzałymi kibicami naszych piłkarzy byli: ówczesny dyrektor szkoły inż.
Antoni Puchała i prof. E, Ćwierz-Superson. W rozgrywkach ligi okręgowej piłki ręcznej
nasza „szkolno – klubowa” drużyna odnosiła liczące się sukcesy. Na własnym boisku pokonała takie renomowane drużyny, jak: Czuwaj Przemyśl, Orzeł Przeworsk, Stal II Mielec.
Z roku na rok skład drużyny zmieniał się. Odchodzili ci, którzy zdawali maturę, zastępowali ich młodsi, których umiejętności wcale nie były gorsze. W latach 1971 -1976 do reprezentacji dołączyli: Ryszard Sirko, Krzysztof Łoboda, Stanisław Nowak, Andrzej Kopczak, Leszek Chudzik, Marek Chrobak, Marek Ziemiański, Ryszard Szturm, Leszek Serwański, Tomasz Taranowicz, Andrzej Gawlik, Roman Żurawski, Bogumił Hołota. Do-
72
świadczenie i „ogranie” w meczach ligi okręgowej przekładały się na wyniki w rozgrywkach międzyszkolnych.
Reprezentacja naszej szkoły rokrocznie walczyła o finał wojewódzki , plasując się
czołówce najlepszych drużyn szkolnych w tej dyscyplinie sportowej. W roku 1971 reprezentacja Technikum Drogowego wywalczyła tytuł mistrza województwa w pionie techników i tytuł wicemistrza województwa szkół średnich, przegrywając jedną bramką z reprezentacją Liceum Ogólnokształcącego ze Stalowej Woli.
Piłkarze ręczni z lat 1977-1980 ze wszystkich sił starali się dorównać swoim poprzednikom, co nie było wcale rzeczą łatwą. W dalszym ciągu byli najlepszą drużyną w
Jarosławiu i jedną z najlepszych w województwie. W tym czasie w reprezentacji Technikum Drogowo – Geodezyjnego grali: Wiesław Tworek, Ireneusz Wilczyński, Waldemar
Drozen, Bogusław Kuźmiński, Jerzy Ruszkiewicz, Adam Grenda, Krzysztof Bilski, Andrzej Medyński, Marek Sierka, Wiesław Brudek, Tadeusz Stefek i inni. Pod koniec lat
siedemdziesiątych, po wycofaniu drużyny z rozgrywek w lidze okręgowej piłki ręcznej
mężczyzn, umiejętności i poziom gry reprezentacji szkoły siłą rzeczy obniżył się, jednak
w dalszym ciągu piłka ręczna w Jarosławiu była domeną Technikum Drogowo
– Geodezyjnego.
W latach 80. i 90. piłkarze ręczni naszej szkoły systematycznie uczestniczyli
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej szkół średnich, często dochodząc do szczebla finałowego. Przedstawione wcześniej sukcesy piłkarzy ręcznych naszej szkoły wcale nie przychodziły łatwo. Warunki, w jakich je osiągali, były trudne. Treningi sekcji piłki ręcznej odbywały się trzy razy w tygodniu na boisku szkolnym, a zimą w hali sportowej w późnych
godzinach wieczornych(20.00 – 22.00). Mecze rozgrywano na boiskach otwartych, najczęściej o nawierzchniach asfaltowych.
Reasumując, wspaniałe sukcesy piłkarzy ręcznych Technikum Drogowo – Geodezyjnego były efektem talentu, pracowitości, a przede wszystkim niezwykłego entuzjazmu,
z jakim podchodzili do gry, a także ogromnego zaangażowania oraz dobrej, mądrej metody
treningowej trenera i opiekuna piłkarzy ręcznych – prof. Janusza Kiczka, który był pasjonatem tej dyscypliny sportu.
Rozgrywki międzyszkolne w piłce ręcznej dziewcząt 1971r. Komisja sędziowska od lewej:T.PelcGilicińska, T.Kraus,M.Deręgowska,J.Świstowicz
73
Piłkarze ręczni na zgrupowaniu w Technikum Rolniczym w Oleszycach
z trenerem J. Kiczkiem
Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej z pocz. lat70. Od lewej stoja: K. Surmacz, W. Panic, R. Opałko, M. Chwasta,W., Sabaj, J. Kiczek, J. Wyszatycki, M. Szarek. Siedzą: Z. Bober, T. Gielarowski,
S. Nowak, K. Łoboda, R. Sirko
Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej z pocz. lat 80. z J. Świstowiczem
74
Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej z początku lat 80.
Rozgrywki międzyszkolne w piłce ręcznej dziewcząt. Sędziuje J. Kiczek. Po prawej
stronie J. Świstowicz, M. Deręgowska, T. Kraus
Lekcja wychowania fizycznego w sali gimnastycznej Technikum Geodezyjnego. Prowadzący
S. Piątek
75
Lekcja wychowania fizycznego na boisku szkolnym. Prowadzący Z. Wisz
Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej z pocz. lat 70. Od lewej stoją: M. Szarek, H. Dąbro wski,
J. Wyszatycki, R. Gontek, K. Wota. Niżej: Z. Bober, B. Skonieczny, H. Gontek, R. Sosno wski
Reprezentacja szkoły w piłce ręcznej dziewcząt w roku szkolnym 2005/2006 wraz
z opiekunem A.Przewrockim
76
Piłka koszykowa
Piłka koszykowa w latach 60., zarówno w Technikum Drogowym, jak i w Technikum Geodezyjnym ,była dyscypliną uprawianą w formie zajęć rekreacyjno – sportowych,
przede wszystkim ze względu na istniejące warunki bazowe (mała, niska sala gimnastyczna). Pomimo tego, stosując tzw. „grę uproszczoną” ( w zespołach 3-osobowych, z pominięciem niektórych przepisów gry), organizowano okolicznościowe turnieje szkolne i międzyszkolne. Udział w zawodach międzyszkolnych z reguły kończył się na szczeblu powiatowym, a o dalszych sukcesach można było tylko pomarzyć.
W latach 70. opiekę nad piłką koszykową sprawowali kolejno: prof. Świstowicz, prof.
Kiczek i prof. Deręgowska. Zainteresowanie tą dyscypliną sportu znacznie wzrosło po
wybudowaniu hali sportowej MOSiR w Jarosławiu. Sukcesy jarosławskich zespołów klubowych w koszykówce zwiększyły grono uprawiających tę atrakcyjną grę zespołową, uaktywniły działalność sekcji piłki koszykowej w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych.
Prof. M. Deręgowska przeniosła treningi, zarówno dziewcząt, jak chłopców, z małej sali
szkolnej do hali sportowej. Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców stała się w naszej szkole drugą – obok piłki ręcznej chłopców – dyscypliną wiodącą. Reprezentacja naszej szkoły
stanowiła czołówkę województwa przemyskiego, wielokrotnie uczestnicząc w finałach
wojewódzkich szkół ponadpodstawowych. Koszykarze Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych byli czołowymi zawodnikami Międzyszkolnego Klubu Sportowego. Na szczególne wyróżnienie w tej dyscyplinie sportu zasługują: Bogusława Putyło, Barbara Międlar,
Janina Padyjasek, Bogdan Kus, Edward Brzostowski, Aleksander Szmigielski, Bogdan
Podgórski, Andrzej Frendo, Andrzej Kępka, Janusz Kotyla, Wojciech Skrzypek, Ryszard
Jadam, Zenon Kozdrowicki, Marek Forczek, Sebastian Majcher.
Sukcesy naszej szkoły w tej dyscyplinie sportu to w dużym stopniu zasługa opiekunki i trenerki koszykarzy i koszykarek – pani Marii Deręgowskiej, która z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem, wykorzystując swoją wiedzę i talent trenerski, bezinteresownie poświęciła wiele godzin na stałe podnoszenie poziomu umiejętności technicznych
i taktycznych swoich podopiecznych, motywując ich do coraz lepszej gry, a co za tym
idzie – do sukcesów. W pełni zasłużyła na wdzięczność wychowanków, sportowców oraz
dyrekcji szkoły.
Reprezentacja szkoły w piłce koszykowej z końca lat 80.Od lewej: W. Skrzypek, R. Żura wski, R.
Jadam, Z. Kozdrowicki, M. Foczek, P. Sarzyński, J. Kotyla, H. Jurkiewicz
77
Reprezentacja szkoły w piłce koszykowej dziewcząt w roku szkolnym 2005/2006
Reprezentacja szkoły w piłce koszykowej chłopców w roku szkolnym 2005/2006
Reprezentacja szkoły w piłce siatkowej dziewcząt w roku szkolnym 2005/2006 wraz z opiekunem
A. Kiczek
78
Piłka siatkowa
Tradycje w tej dyscyplinie sportu wywodzą się z Technikum Geodezyjnego. Już w
latach 60. reprezentacja tej szkoły w składzie: Zbigniew Pysz, Bolesław Karnaś, Lucjan
Bereś, Ryszard Seredyński, Janusz Hnat pod opieką prof. Zbigniewa Wisza wygrała finał
wojewódzki i reprezentowała województwo rzeszowskie na szczeblu ogólnopolskim. Do
tych pięknych tradycji nawiązała siatkówka chłopców pod koniec lat 70. Reprezentacja
Technikum Drogowo- Geodezyjnego prowadzona przez prof. Marka Stokłosę, entuzjastę
tej dyscypliny sportowej, zdobyła w tym czasie tytuł mistrza województwa przemyskiego
szkół ponadpodstawowych. Do wyróżniających się siatkarzy należeli: Ryszard de Corde,
Robert Dworak ( późniejszy zawodnik I–ligowej Resowii ), Paweł Chechłowski, Janusz i
Jerzy Wawro, Szczepan Łąka ( reprezentant Polski w kategorii juniorów młodszych), Andrzej Wilusz i inni. W latach późniejszych reprezentacja naszej szkoły rokrocznie startowała w lidze wojewódzkiej w piłce siatkowej, niejednokrotnie osiągając pulę finałową.
Żeńska reprezentacja szkoły w piłce siatkowej z lat 70.
Piłka nożna
Piłka nożna to dyscyplina sportowa ciesząca się ogromną popularnością. Bardzo
wielu uczniów naszej szkoły uprawiało piłkarstwo w sekcjach jarosławskich klubów sportowych ( MKS, JKS ), lub w klubach piłkarskich w miejscu swojego zamieszkania ( dotyczy uczniów dojeżdżających). Rolą nauczyciela wychowania fizycznego odpowiedzialnego za szkolną piłkę nożną było wyselekcjonowanie najlepszych, stworzenia reprezentacji
oraz jej” zgranie”. Ten proces odbywał się w ramach zajęcć sekcji piłki nożnej i przygotowywał reprezentację do zawodów międzyszkolnych. Opiekunami i trenerami piłki nożnej
w różnych okresach czasu byli profesorowie: Z. Wisz, J. Świstowicz, J. Kiczek, M. Stokłosa, J. Hulawy, J. Maciaszek. W rozgrywkach międzyszkolnych piłkarze nożni startowali ze zmiennym szczęściem. Bardzo trudno było przebić się przez „sito”lokalnej rywaliza-
79
cji . Mecze ze szkolnymi reprezentacjami ZSB w Jarosławiu, ZSM w Jarosławiu były bardzo zacięte, ściągały na stadion licznych kibiców i dostarczały dużych emocji sportowych.
Zdarzało się, że reprezentacja naszej szkoły wychodziła zwycięsko z tej rywalizacji i kwalifikowała się do następnej fazy rozgrywek. Był to już niewątpliwie piłkarski sukces. Do
wyróżniających się piłkarzy należeli: Romuald Sosnowski, Kazimierz Melnarowicz, Józef
Niżnik, Marek Grzyb, Ryszard Ciucias, Andrzej Papciak, Roman Żurawski, Eugeniusz
Kalawski, Dariusz Socha, Waldemar Gmyrek, Bogusław Kuźmiński, Dariusz Stęchły,
Krzysztif Kozieł, Lesław Czerniecki. Systematycznie, co roku rozgrywano na boisku
szkolnym zawody międzyklasowe o mistrzostwo szkoły w piłce nożnej „uproszczonej”.
Rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem ogółu młodzieży i gromadziły wielu
kibiców. Sukcesy piłkarzy nożnych to ważny wkład w budowę znaczącej pozycji naszej
szkoły.
Na przestrzeni ostatnich lat, kolejno zatrudniani nauczyciele starali się kontynuować pracę swoich „wielkich ” poprzedników i utrzymywać jak najwyższy poziom nauczania - mimo trudnych warunków lokalowych, które uległy jeszcze pogorszeniu w latach 90.,
kiedy została wprowadzona do szkół średnich trzecia godzina wychowania fizycznego.
Mimo to uczniowie naszej szkoły starali się nadal godnie reprezentować szkołę we
wszystkich dyscyplinach objętych kalendarzem imprez sportowych, turniejach towarzyskich lub innych zawodach organizowanych na terenie miasta z większym lub mniejszym
powodzeniem. Duża konkurencja sprawia, że ciężko jest awansować do szczebla rejonowego, nie mówiąc już o finałach wojewódzkich. Niemniej jednak udało się to i naszym
sportowcom. Na szczególną uwagę zasługują następujące dyscypliny sportu:- piłka koszykowa chłopców, którzy w 1999 r. w finale wojewódzkim wywalczyli IV miejsce - opiekunem drużyny był K. Mrozowicz, a w 2002r. pod opieką M. Deręgowskiej w półfinale wojewódzkim zdobyli III miejsce; piłka nożna chłopców, którzy w półfinale wojewódzkim w
2001roku zdobyli III miejsce – opiekunami zespołu byli W. Kumor i A. Przewrocki; szachy – w konkurencji drużynowej w 2005 roku Jerzy i Krzysztof Rajchel reprezentowali
szkołę w finale wojewódzkim, a w roku następnym, sukces ten powtórzyły Kamila Sokołowska i Joanna Brzuchacz. Dodatkowo w konkurencji indywidualnej Kamila Sokołowska
na tych samych zawodach zajęła IX miejsce – opiekunem szachistek
i szachistów był W. Kumor. Indywidualne biegi przełajowe wpisują się również w sukcesy naszych sportowców, dochodzili oni do finałów wojewódzkich w latach 2004/05,
2005/06, kiedy to opiekunem uczniów był W. Kumor oraz w latach 2007/08, 2008/09,
2009/10 pod opieką A. Przewrockiego. Nauczyciele wychowania fizycznego starają się
wychodzić naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów oraz uatrakcyjniać lekcje
wychowania fizycznego, wprowadzając nowoczesne formy ruchu. Zajęcia fitness propagowane przez A. Kiczek przyczyniły się do powstania w 2005 r. zespołu tanecznego, w
skład którego weszły: Magdalena Herman, Izabela Piśko – dziewczęta najbardziej zaangażowane w działalność zespołu oraz Anna Malec, Paulina Werodowicz, Wioletta Skupień,
Magdalena Wendycz, Aneta Błasik, Aleksandra Ciemierkiewicz, Agata Kudyba, Marzena
Guzowska, Dominika Kozdroń, Paulina Benedyk, Sylwia Bartnik i Kamila Jasiłek. Zespół
ten po raz pierwszy wystąpił na oficjalnym otwarciu nowowybudowanej sali gimnastycznej w październiku 2005 r., wzbudzając wielkie zainteresowanie, a następnie uświetniał
swoimi występami wszystkie imprezy szkolne, rozgrywki międzyszkolne oraz występował
na różnych imprezach na terenie miasta.
80
Zespół taneczny w trakcie występu w 2006r.
Nowa forma ruchu cieszyła i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem uczennic,
czego dowodem jest udział dziewcząt w półfinale wojewódzkim w aerobiku sportowym w
marcu 2010 roku i zdobycie IX miejsca. Opiekunką i instruktorką zespołu była mgr Anna
Kiczek, a w jego składzie znalazły się: Paulina Fołta, Joanna Karakuła, Adrianna Oronowicz, Anna Wysocka, Anna Szyngiera, Iwona Jędryka, Karolina Kosińska oraz Zofia Charysz. Zdjęcie poniżej.
W związku z tym, że w 2005 r. została oddana do użytku duża sala gimnastyczna,
nauczyciele starają się wykorzystać jej walory do zachęcania jak największej ilości młodzieży do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Są to zajęcia, które mają na celu przygotowanie młodzieży do udziału w zawodach międzyszkolnych. Szeroka oferta zajęć – piłka
siatkowa , piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka i aerobik – sprawia,
81
że każdy może znaleźć coś dla siebie, czego dowodem jest duża frekwencja na zajęciach.
Ponieważ zespołowe gry sportowe zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży, dlatego też kontynuując tradycje szkoły, co roku organizowane są rozgrywki międzyklasowe o mistrzostwo szkoły w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców oraz w piłce nożnej chłopców. Uczniowie wszystkich klas chętnie biorą w nich udział, a także aktywnie angażują się w pomoc nauczycielom przy ich
organizacji i prowadzeniu. Sportowe zmagania młodzieży naszej szkoły wspierane są
przez grono nauczycielskie na czele z dyrekcją szkoły, która w czasie Dni Sportu Szkolnego chętnie włącza się do rywalizacji z młodzieżą.
Reprezentacja grona nauczycielskiego wraz z dyrektorem T.Pankiem oraz uczennic tuż po zaciętym
meczu w „siatkę”- Dzień Sportu 2006
Nauczycielki w roli chilleaderek tuż po występach zagrzewających sportowców do walki- Dzień
Sportu 2006
Organizowane są mecze piłki siatkowej i piłki nożnej, przy aktywnym wsparciu,
nie tylko uczniów - kibiców ale również pań nauczycielek, które w 2007 r. wystąpiły jako
chillidereki w pełnym werwy układzie tanecznym, zadziwiając swoimi występami wszystkich zgromadzonych uczestników tych szkolnych, sportowych zmagań.
82
Uczniowie mają również możliwość aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od
zajęć szkolnych, ponieważ od trzech lat prowadzone są w czasie ferii zimowych cieszące
się dużą frekwencją zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, unihokeja, aerobiku, tenisa stołowego, a także udostępniona jest dobrze wyposażona siłownia
szkolna. Fakt posiadania dużej sali gimnastycznej sprawił, iż nauczyciele ,współpracując
ze Szkolnym Związkiem Sportowym, podjęli się organizacji zawodów międzyszkolnych
(Licealiady Powiatowej ) w takich dyscyplinach sportu, jak: piłka ręczna, piłka koszykowa
oraz piłka siatkowa; nauczyciel naszej szkoły A. Przewrocki już sześciokrotnie był organizatorem sztafetowych i indywidualnych biegów przełajowych dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gdy w roku szkolnym 2006/2007 szkoła przystąpiła
do unijnego Programu Rozwoju Szkoły w ramach projektu „Nasza Szkoła”, nauczyciele
wychowania fizycznego: Anna Kiczek, Witold Kumor i Adam Przewrocki włączyli się w
realizację tego projektu, opracowując bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Dzięki temu młodzież miała możliwość wyjazdu na obóz sportowo-rekreacyjny do Ożanny, w czasie którego uczestniczyła w zajęciach z pływania, kajakarstwa, gier zespołowych,
a także uprawiała turystykę pieszą. Dziewczęta natomiast mogły doskonalić swoje umiejętności i zainteresowania taneczne na zajęciach fitness – Dance.
Gimnastyka
Imię i nazwisko
Stanisław Margański
Edward Zagrobelny
Leszek Opioła
Jerzy Bajorski
Wiesław Wanic
Specj.
TG
TG
TD
TD
TD
Rocz.
Matur
1965
1967
1972
1973
1973
Lekkoatletyka
Imię i nazwisko
Stanisław Teleśnicki
Stanisław Łoboda
Józefa Dziurman
Kazimierz Kostur
Marian Hryń
Antoni Kij
Krzysztof Wota
Wacław Klucznik
Ryszard de Corde
Bolesław Szegda
Krzysztof Kowal
Janusz Skrzypek
Marian Bańkowski
Janusz Popadeńczuk
Andrzej Smyk
Antoni Moskal
Bogdan Skupień
Mirosław Oczoś
Piotr Gałka
Piotr Halica
Jan Bandas
83
Specj.
TD
TD
TD
TG
TD
TD
TD
TG
TD
TD
TG
TD
TD
TD
TG
TD
TD
TD
TD
TD
TG
Rocz.
mat.
1961
1962
1962
1963
1966
1966
1978
1972
1973
1974
1983
1979
1981
1981
1981
1982
1983
1983
1987
1993
1981
Lista uczniów-sportowców reprezentantów szkoły w poszczególnych dyscyplinach sportowych
Piłka siatkowa
Imię i nazwisko
Zbigniew Pysz
Bolesław Karnaś
Lucjan Bereś
Ryszard Serdyński
Janusz Hnat
Marek Stokłosa
Robert Dworak
Janusz Słonina
Wacław Kula
Paweł Rakoczy
Paweł Chechłowski
Marian Bańkowski
Janusz Popadeńczuk
Andrzej Wilusz
Janusz Wawro
Jerzy Wawro
Szczepan Łąka
Mirosław Oczoś
Marek Kubrak
Janusz Dąbrowski
Mariusz Babiarz
Marek Bajdak
Krzysztof Trybuła
Marian Fedor
Specj.
TG
TG
TG
TG
TG
TG
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TG
TD
TG
Rocz.
mat.
1968
1968
1968
1969
1969
1972
1978
1978
1978
1978
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1983
1983
1986
1982
1982
1983
1981
1982
Piłka ręczna
Imię i nazwisko
Specj.
Romuald Sosnowski
Roman Gontek
Krzysztof Wota
Tadeusz Gielarowski
Bogdan Skonieczny
Marian Chwasta
Mariusz Szarek
Wiesław Wanic
Zbigniew Bober
Marek Chrobak
Ryszard Opałka
Kazimierz Surmacz
Andrzej Kopczak
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
Rocz.
mat.
1970
1971
1971
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
Edward Płocica
Leszek Chudzik
Krzysztof Łoboda
Stanisław Nowak
TD
TD
TD
TD
1974
1974
1974
1974
Piłka nożna
Imię i nazwisko
Specj.
Romuald Sosnowski
Kazimierz Melnarowicz
Józef Niżnik
Marek Grzyb
Ryszard Ciucias
Roman Żurawski
Andrzej Papciak
Eugeniusz Kalawski
Dariusz Socha
Waldemar Gmyrek
Dariusz Stęchły
Krzysztof Kozieł
Dariusz Dubaj
Lesław Czerniecki
Piotr Słaby
Bogusław Kuźmiński
Eugeniusz Szul
Wacław Brudek
Bogusław Kus
Waldemar Gmiterek
Grzegorz Moskal
Piotr Sarzyński
TD
TG
TG
TG
TD
TD
TG
TD
TD
TK
TK
TD
TD
TD
TD
TD
TG
TG
TD
MW
TK
TK
Piłka koszykowa
Imię i nazwisko
Specj.
Wacław Argasiński
Zbigniew Latosiński
Zbigniew Błażkowski
Romuald Sosnowski
Adam Szałaj
Zbigniew Starańczak
Roman Gontek
Paweł Chechłowski
Aleksander Szmigielski
Janusz Wawro
Edward Brzostowski
Mirosław Oczoś
Andrzej Koprowicz
TG
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TK
Rocz.
mat.
1963
1969
1969
1970
1970
1970
1971
1980
1981
1981
1983
1983
1986
Wojciech Lemiech
Artur Mielniczek
Witold Rojek
Andrzej Frendo
TK
TD
TD
TK
1986
1987
1987
1987
84
Rocz.m
at.
1970
1973
1973
1974
1975
1976
1976
1982
1986
1983
1983
1986
1986
1988
1990
1978
1980
1980
1982
1993
1990
1991
Ryszard Sirko
Marek Ziemiański
Ryszard Szturm
Tomasz Taranowicz
TK
TD
TD
TD
1974
1975
1975
1975
Andrzej Kępka
Marek Wiśniowicz
Janusz Kotyla
Ryszard Jadam
TD
TD
TK
TD
1988
1988
1989
1990
Leszek Serwański
Andrzej Gawlik
Roman Żurawski
Bogumił Hołota
Waldemar Drozen
TD
TD
TD
TG
TD
1975
1976
1976
1976
1977
Zenon Kozdrowicki
Wojciech Skrzypek
Artur Krysa
Andrzej Jucha
Robert Granda
TD
TD
TD
TK
TD
1992
1990
1981
1990
1991
Wiesław Tworek
Ireneusz Wilczyński
TG
TG
1977
1977
Ireneusz Kardasiński
Dariusz Ospelt
TD
TK
1991
1988
Adam Grenda
Bogusław Kuźmiński
Jerzy Ruszkiewicz
Wiesław Wilczak
Krzysztof Bilski
Marek Znamirowski
Jarosław Bartkowiak
Andrzej Medyński
Marek Sierka
Marek Sochan
Wacław Brudek
Marian Żołyniak x
Tadeusz Stefek
Krzysztof Łukacz
Wojciech Płocica
Krzysztof Powroźnik
Emil Drożdżal
Jan Szul
Marek Kołcz
Janusz Mokrzycki
Marian Brożyna
Andrzej Kostrubiec
Janusz Kotyla
Leszek Żołyniak
TD
TD
TD
TD
TG
TG
TG
TD
TD
TG
TG
TD
TD
TG
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TG
TG
TK
TD
1978
1978
1978
1976
1978
1978
1978
1979
1980
1978
1980
1980
1981
1981
1985
1987
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
Artur Gwóźdź
Andrzej Jurkiewicz
Robert Czerwiński
Marek Forczek
Sebastian Majcher
TK
TD
TD
TD
TG
1988
1990
1990
1992
1994
Henryk Dobrowolski
Ryszard Marszał
Józef Chrunik
Janusz Kołodziej
Krzysztof Szpilak
Janusz Wużyński
Jan Bundyra
Jacek Szczygielski
Bogusław Kus
Marek Rut
Kazimierz Krawiec
Wiesław Maj
Artur Niedźwiedź
Waldemar Gmiterek
TD
TG
TK
TK
TK
TD
TG
TG
TD
TD
TD
TG
TD
MW
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1981
1982
1982
1982
1981
1981
1982
1993
85
Turystyka i rekreacja
Ważną dziedziną kultury fizycznej, mającej swoje odzwierciedlenie w działalności
szkoły są turystyka i rekreacja. Podstawową formą tej działalności w obu szkołach, a po
ich połączeniu w Technikum Drogowo-Geodezyjnym, były wakacyjne obozy wędrowne,
początkowo piesze, a później również kajakowe i rowerowe. Trasy obozów planowano w
najatrakcyjniejsze rejony Polski – np. Bieszczady, Mazury, Wybrzeże. Obozy cieszyły się
ogromną popularnością. Ponieważ ilość chętnych do uczestnictwa w nich znacznie przewyższała liczbę miejsc, uczestnictwo było najczęściej formą nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w sporcie. Obozy wędrowne stwarzały warunki
do aktywności ruchowej, były formą aktywnego wypoczynku wakacyjnego. Posiadały
walory poznawcze i wychowawcze. Dostarczały niezapomnianych przeżyć i wrażeń,
wspominanych przez długie lata. Organizatorami obozów wędrownych w Technikum
Geodezyjnym byli: Teresa Kraus i Zbigniew Wisz. W Technikum Drogowym: Maria
Mach, Jan Świstowicz. W połączonych szkołach – : Damian Kraus, Janusz Kiczek, Maria
Deręgowska i Andrzej Kozdęba. Inną, równie atrakcyjną formą turystyki i rekreacji były
wycieczki klasowe. Organizatorem wyżej wymienionych wycieczek był Janusz Hryszko
oraz wychowawcy klas. Wycieczki miały najczęściej charakter turystyczno – krajoznawczy. Innym rodzajem wycieczek uwzględnianym w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły były wycieczki naukowe, organizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tradycja organizowania wycieczek w naszej szkole jest ciągle kontynuowana;
są to wyjazdy integrujące zespoły klasowe oraz edukujące młodzież na wielu płaszczyznach.
Obóz kajakowy na Mazurach zorganizowany przez M. Deręgowską i A. Kozdębę
86
Planujemy dalszą trasę – na drodze od Hańczowej do Wysokiej 10.07.1958r.
Obóz wędrowny drużyny harcerskiej Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu
Wycieczka do Krakowa w grudniu 1985r.
87
Beskid Śląski i Żywiecki- klasa 5k i nauczyciele J.Wandasiewicz , J. Hryszko; wrzesień 1985
Morskie Oko 2001 – wycieczka klas 4g i 2 lop-a wraz z opiekunami: M.Chłopek, B. Pajdą
i W. Fołtą
88
Tarnica 2010- wycieczka w Bieszczady klasy 1d wraz z wychowawcą A.Wilczyńską
Noc w kopalni – wycieczka klas 2g i 1n do Bochni w roku szkolnym 2009/2010
Na zakończenie pragnę bardzo przeprosić tych uczniów – sportowców, którzy
w czasie pobytu w szkole reprezentowali ją w różnych dyscyplinach sportowych, a ich
nazwiska nie znalazły się na załączonej liście sportowców – reprezentantów. Jedynym
powodem tej sytuacji jest fakt, że pamięć ludzka jest zawodna i niektóre ważne w swoim
czasie wydarzenia sportowe oraz uczestniczących w nich sportowców zatarł w mojej pamięci nieubłagany czas. Wszystkim, zarówno wymienionym, jak i nieumyślnie pominiętym, w imieniu wszystkich pokoleń absolwentów z całego serca dziękuję za trud i wysiłek
włożony w tworzenie „sportowej potęgi i chwały” naszej szkoły.
Janusz Kiczek
Anna Kiczek
89
Praca pedagoga szkolnego
Pedagog jest w szkole po to, by służyć uczniom, rodzicom i nauczycielom. Wymaga to otwartości na potrzeby szkoły i jej społeczności, ale także umiejętności podejmowania współpracy z innymi osobami, instytucjami i organizacjami.
Pedagog nie tylko pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów opiekuńczowychowawczych, ale jest zaangażowany w profilaktykę, wolontariat, działalność charytatywną i społeczną. Szczególną troską pedagoga otoczeni są uczniowie otrzymujący stypendia socjalne i naukowe. Wśród tych ostatnich, na szczególną uwagę zasługują przyznawane corocznie Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów w danym typie szkoły.
W latach 2000-2010 stypendia te uzyskali :
2003/2004 Wojciech Siciarz Technikum Drogowe, Edyta Borys LO, Przemysław Kot LO.
2004/2005 Damian Jędruchów Technikum Geodezyjne, Anna Płoskoń LO, Przemysław
Kot Liceum Profilowane.
2005/2006 Anna Płoskoń LO, Marta Szpieg Technikum Drogowe2006/2007 Marta Szpieg
Technikum Drogowe, Katarzyna Prymon LO.
2007/2008 Małgorzata Furmanik LO, Łukasz Żółciak Technikum Inżynierii Środowiska
i Melioracji.
2008/2009 Małgorzata Furmanik LO, Łukasz Żółciak Technikum Inżynierii Środowiska
i Melioracji.
2009/2010 Justyna Bikowska LO, Łukasz Żółciak Technikum Inżynierii Środowiska
i Melioracji.
W obecnym roku szkolnym2010/2011 stypendia otrzymają Jakub Podolak LO i Kamil
Kowalski Technikum Drogowe.
Od kilku lat nasi uczniowie są stypendystami Fundacji Heleny i Tadeusza Zielińskich
i Starosty Powiatu Jarosławskiego.
Od 2000 r. opracowywany jest Szkolny Program Profilaktyki(SPP), w którym kładzie się nacisk na promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży, w tym zachęcanie do
konstruktywnego spędzania czasu wolnego, dostarczenie wiedzy na temat właściwego
sposobu odżywiania , stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Kolejnym punktem pracy
profilaktycznej jest przeciwdziałanie uzależnieniom. Zadanie to realizowane jest poprzez
wprowadzenie tematyki uzależnień na godzinie wychowawczej i zajęciach z pedagogiem
szkolnym, wdrażanie programów profilaktycznych, diagnozowanie skali uzależnień wśród
młodzieży. Ważnym celem SPP jest również profilaktyka chorób nowotworowych i zakaźnych. Co roku na terenie szkoły organizowane są seminaria i spotkania dla młodzieży,
dotyczące możliwości zapobiegania i leczenia chorób. Są to działania podejmowane w
ramach kampanii społecznych w Polsce, takich jak: „Różowa wstążeczka”, „Wielka Kampania Życia kontra rak piersi”, „Chronię życie”, „Wybierz życie”, „Wróć bez HIV”.
W miarę możliwości działaniami profilaktycznymi obejmowaliśmy także rodziców naszych uczniów przygotowując dla nich punkty informacyjne podczas spotkań wywiadowczych, referaty i prelekcje.
Nieodłącznym elementem pracy profilaktycznej jest włącznie się w programy
ogólnopolskie. Mają one na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę związaną z konkretnym problemem. Nasi uczniowie byli uczestnikami następujących programów:
1. „Stres pod kontrolą” program edukacyjny dla maturzystów opracowany przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i firmę Unilevel Polska S.A. Zajęcia do-
90
starczały niezbędną wiedzę o stresie oraz sposoby zapobiegania i radzenia sobie
z nim.
2. „ Już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka” dot. pierwotnej
profilaktyki wad cewy nerwowej, pogram pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Brzezińskiego z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Program był realizowany w klasach maturalnych w ramach zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz lekcji wychowawczych.
3. „ Bez ryzyka” program profilaktyczno-wychowawczy dotyczący HIV i AIDS oraz
innych chorób przenoszonych drogą płciową, autorstwa Grażyny Węglarczyk .
4. Szkolny Program Edukacji Antytytoniowej realizowany w ramach Strategicznego
Programu Rządowego pt.: „Program polityki zdrowotnej i społecznoekonomicznej prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu w Polsce.
5. „NARKOTYKI-STOP” liderski program profilaktyczny sponsorowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.
6. „Bezpieczny Jarosław” i „Bezpieczny Internet” program profilaktyczny organizowany przez Urząd Miasta Jarosław, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu.
Ważnym elementem w pracy wychowawczej z młodzieżą jest zaangażowanie na
rzecz innych, czyli wolontariat. Nasi uczniowie chętnie podejmują się działań związanych
z pomocą dzieciom, ubogim czy chorym. Biorą udział w akcjach ogólnopolskich, a także
sami inicjują wiele przedsięwzięć.
Warto wspomnieć akcję świąteczną „Podziel się z innymi”, zorganizowaną w
2002r. Jej celem było zebranie darów dla najuboższych rodzin z naszego powiatu . Honorowy Patronat nad akcją objął ówczesny Burmistrz Miasta Jarosławia Janusz Dąbrowski.
Dzięki darom zebranym przez dzieci i młodzież w różnych szkołach udało się przygotować 119 paczek dla dzieci ze słodyczami i artykułami szkolnymi oraz 37 paczek
z żywnością, artykułami chemicznymi i odzieżą. Dary te zostały przekazane najuboższym
rodzinom z gmin : Chłopice, Jarosław, Laszki, Pruchnik, Pawłosiów, Radymno i Rokietnica, za pośrednictwem GOPS.
W 2005 r., w ramach Spotkań Europejskich organizowanych przez Stowarzyszenie
Oświaty i Promocji Zdrowia, braliśmy udział w spotkaniu władz miasta Jarosławia
i zarządu SOiPZ z Jolantą Kwaśniewską oraz ks. Arkadiuszem Nowakiem z Krajowego
Centrum AIDS, na temat „Tolerancja. Możliwości niesienia pomocy innym tak, by tworzyć równe szanse rozwoju zawodowego, intelektualnego, kulturalnego”.
W roku szkolnym 2009/2010 największą i najdłuższa akcją charytatywną, bo rozciągniętą na cały rok szkolny, była zbiórka plastikowych nakrętek, zorganizowana pod
hasłem „POZYTYWNIE NAKRĘCENI”. Pomysłodawcą projektu było Stowarzyszenie
Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku. Za przyłączeniem się do akcji przemawiały dwa aspekty, ekologiczny i filantropijny. W czasie akcji
mieliśmy okazję obserwować współzawodnictwo międzyklasowe oraz ogromne zaangażowanie młodzieży w pozyskiwaniu nowych „sojuszników”.
Wielokrotnie uczniowie naszej szkoły organizowali zbiórki zabawek, przyborów
szkolnych, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego.
Corocznie młodzież naszej szkoły bierze udział w akcjach:
 „Góra Grosza” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, której
organizatorem jest Towarzystwo „Nasz Dom”,
 Mikołajkowym Koncercie Charytatywnym organizowanym przez I LO
91
na rzecz dzieci z Świetlic Środowiskowych z Jarosławia,
Małej Kapeli Gorących Serc, akcji charytatywnej organizowanej na rzecz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach i olimpiadach również tych,
które nie są związane z konkretnym przedmiotem. Największym sukcesem w dziedzinie
profilaktyki było zdobycie w 2000 r. na powiatowym etapie II Olimpiady Wiedzy o AIDS
trzech pierwszych miejsc przez naszych uczniów: Marka Orłowskiego, Karolinę Pawlus
i Lidię Purchę oraz piątego miejsca przez Łukasza Kotylę.
W 2001r uczniowie Maciej Dzięgielowski i Sebastian Dubiel zorganizowali konkurs „Jesteś człowiekiem wolnym czy zniewolonym?”. Miał on na celu skłonienie do refleksji nad takimi problemami, jak nałogi, globalizacja, współczesne zagrożenia cywilizacyjne. Wśród prac znalazły się plakaty, hasła, prace pisemne. Laureatami konkursu zostali:
Barbara Sobolewska kl. III LO A, Martyna Rusin kl. III LO, Edyta Rusin kl. III LO, Sylwia Szawan kl. II LO, Gabriela Dąbrowska kl. III LOM, Agata Grochowska kl. III LOM.
W szkole organizowane były wycieczki dla najlepszych uczniów w Tatry Słowackie i Polskie. W 2001 roku uczestnikami byli:
 Ewelina Portas klasa I LOA
 Lidia Purcha
 Karolina Pawlus
 Ewelina Narolska
 Katarzyna Tokarz klasa I LOP
 Sandra Fiołek
 Sylwia Szawan
 Edyta Borys klasa I LOM
 Wojciech Siciarz klasa I D
 Ewelina Konieczna
 Damian Jędruchów klasa IG
 Dorota Stańko klasa I Iś
 Joanna Lechowicz klasa II LOP A
 Kinga Mizere
 Katarzyna Musur
 Maciej Dzięgielowski c klasa II LOM
 Paweł Fudali klasa II D
 Sławomir Kos
 Łukasz Bat klasa IIG
 Jarosław Więcek klasa II Iś
 Sławomir Jarema
 Kinga Skotnicka klasa III LOP
 Łukasz Chmielecki
 Grzegorz Chmiel
 Krzysztof Tuczapski
 Martyna Rusin klasa III LOP
 Edyta Rusin
 Agnieszka Jasińska klasa IIILOM
 Karolina Urban
 Andrzej Kuch

92

















Jacek Kołakowski
Agnieszka Bochnak klasa III D
Marcin Tomas
Piotr Wójcik klasa III G
Grzegorz Nosek
Jacek Mścisz klasa III H
Dominika Sieradzka klasa III Iś
Georgina Hajduk
Artur Wysocki klasa IV D
Daniel Węgrzyniak klasa IV H
Katarzyna Sekreta
Marek Orłowski klasa III G
Ewa Powroźnik
Grzegorz Wróbel klasa IV Iś
Grzegorz Pelc
Karolina Szyper klasa IV G
Jadwiga Martyka
Najlepsi uczniowie na wycieczce z dyr.T. Pankiem,B. Pajdą, M. Imiełowską , E. Skotnicką,
B. Golisz
W roku szkolnym 2007/2008 byliśmy realizatorami projektu „NASZA SZKOŁAOpracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” prowadzonego
przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt był realizowany na zlecenie MEN w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Podjęte przez szkołę działania służyły zmotywowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych, proponowanych w ramach Programu. Podczas realizacji Projektu „Nasza Szkoła” opracowano i zrealizowano 9 programów edukacyjnych, które obej-
93
mowały 18 działań szczegółowych. W przeprowadzonych zajęciach wzięło udział 540
uczniów.
W ramach obszaru pierwszego zrealizowano 2 zadania edukacyjne, składające się
z 5 działań, w których wzięło udział 150 uczniów. Działania te dotyczyły wyrównywania
wiedzy z języka niemieckiego, przyrody, geografii oraz umożliwienia uczniom połączenia
aktywnego wypoczynku ze zdobywaniem wiedzy. Zajęcia te pozwalały również rozwinąć
poczucie odpowiedzialności, solidarności oraz wzajemnej pomocy.
W wyniku realizacji tych programów uczniowie wzbogacili możliwości praktycznego zastosowania wiedzy geograficznej, szczególnie w zakresie umiejętności obserwacji
w terenie. W ramach wycieczek mieli możliwość zapoznania się z procesami oraz formami
zagospodarowania obszaru na Żuławach Wiślanych i Wybrzeżu Bałtyckim oraz zapoznania się z historią Nidzicy, Malborka, Sopotu, Westerplatte, Warszawy. Doskonalili swoje
umiejętności w sportowych grach zespołowych, co przyczyniło się do wzrostu poczucia
własnej wartości oraz zaspakajania potrzeby sukcesu; nauczyli się współpracować w grupie i organizować jej pracę; wykształcili w sobie potrzebę samodzielnego poszukiwania i
odkrywania zjawisk i procesów przyrodniczych.
W obszarze drugim skupiono się na realizacji 5 głównych zadań, na które składało
się 11 działań. Realizacja tych zadań miała na celu zdobycie przez uczniów dodatkowej
wiedzy w zakresie języka angielskiego, fizyki, edukacji kulturalnej oraz rozpoznanie predyspozycji zawodowych. W zadaniach tym obszarze wzięło udział 18 grup młodzieży,
łącznie 330 uczniów.
W wyniku realizacji tych zadań uczniowie: zdobyli umiejętności przeprowadzania
doświadczeń fizycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi, rozwinęli sprawność komunikacyjną w języku angielskim, stworzyli i wydawali
gazetkę szkolną „What’s up?”, brali udział w spektaklach teatralnych w Krakowie
i Rzeszowie, rozpoznawali swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe,
nabyli podstawowe umiejętności z zakresu tańca klasycznego i towarzyskiego, pogłębili
świadomość ekologiczną, brali udział w Targach Geodezyjnych GEA 2007 w Warszawie,
zapoznali się z budową i zasadami działania zapory wodnej, wykonywali doświadczenia
pomiarowe w Instytucie PWSZ w Jarosławiu.
W obszarze trzecim zrealizowano 2 zadania, wzięło w nich udział 60 uczniów podzielonych na dwie grupy. W wyniku realizacji tych zadań uczniowie: uczestniczyli
w konkursach i imprezach o tematyce europejskiej, zorganizowali happening „Eurowizja
w naszej szkole”, przedstawienie „Europa w Krzywym Zwierciadle”, zorganizowali i brali
udział w 2 eko-konferencjach w Arboretum w Bolestraszycach, nabyli umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych oraz publicznego przedstawiania ich.
Realizacja projektu „Nasza Szkoła” trwała przez rok szkolny 2007/2008.
Najważniejszym jej rezultatem było to, że młodzież uwierzyła w siebie, rozwinęła
swoje zainteresowania i wyrównała zaległości w nauce.
Opisane działania podejmowane i koordynowane przez pedagoga szkolnego są
uzupełnieniem codziennej pracy polegającej na rozmowach z uczniami, ich rodzicami
i nauczycielami oraz współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę w
procesie edukacji i wychowania.
Bernadetta Pajda
94
Przywołując wspomnienia…
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź…
/K.I.Gałczyński/
Pamięć ludzka jest ulotna ale w zakamarkach serca przechowujemy okruchy
wspomnień, które, gdy nadejdzie właściwa chwila, powracają, tworząc obraz niegdysiejszych twarzy, głosów, gestów. W plątaninie czasu , chaosie codzienności zatrzymujemy
się na moment, pozwalając porwać się nostalgii za tym, co minione, co bawiło, wzruszało
ale też niekiedy drażniło. Jakże to odległe… Jednak gdy po latach wspominamy naszą
szkołę, myślimy o niej z czułością. A to znaczy , że nie była taka zła, o czym świadczą
wspomnienia nauczycieli, byłych uczniów, którzy mieli ochotę podzielić się z nami tym,
co w zakamarkach pamięci wciąż trwa.
Czas płynie, jak rzeka płynie…
Naukę w Technikum Geodezyjnym rozpocząłem jeszcze w tak zwanej starej
„Geodezji”, mieszczącej się w budynku przy ul. 3 Maja. Kiedy decyzją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, we wrześniu 1972 r., Technikum Geodezyjne przeniesiono do budynku
przy ulicy Św. Ducha 1, będącego siedzibą Technikum Drogowego, wraz z rzeszą koleżanek i kolegów znaleźliśmy się na „nieznanym lądzie”. Szybko jednak nawiązaliśmy kontakty i przyjaźnie, które przetrwały do dziś.
Pobyt w szkole, to dla mnie czas trudnej i mozolnej nauki związanej nie tylko
z bieżącym uczeniem się, ale głównie z wykonywaniem programowych ćwiczeń, bardzo
pracochłonnych. Nauka wtedy odbywała się przez 6 dni w tygodniu, a jako że nie było
wówczas urządzeń i przyrządów elektronicznych, tak powszechnych obecnie kalkulatorów
czy komputerów osobistych, wszystkie ćwiczenia obliczeniowe wykonywaliśmy manualnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, to jest za pomocą ręcznych maszyn liczących
typu „Mesko” i„Triumphator”, które nazywaliśmy „kręciołkami”.
Wtedy, gdy uczęszczałem do technikum, była to szkoła kształcąca młodzież z odległych okolic: Zamojszczyzny, Bieszczad, Jasła, Krosna, Nowego Sącza, Dębicy, Mielca,
Tarnobrzega czy Sandomierza. Przyjęcie w poczet jej uczniów było swoistą nobilitacją ,
wystarczy wspomnieć lata, gdy na jedno miejsce przypadało 4 kandydatów. Ponieważ
najbliższe szkoły tej branży były w Lublinie i Krakowie, to powiaty otrzymywały pewne
limity miejsc w szkole, aby kształcić kadry na potrzeby właśnie tych powiatów.
W szkole nauczyciele stawiali wysokie wymagania, stąd też absolwenci byli doskonale przygotowani do pracy i chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach całej południowej Polski. Wielu spośród nas kontynuowało naukę na prestiżowych uczelniach technicznych - AGH, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Rzeszowskiej. To wtedy często można było spotkać się z określeniem naszej szkoły „Politechnika Jarosławska”, co było widomym dowodem najwyższej jakości kształcenia.
95
Opuszczając mury szkoły, nigdy nie przypuszczałem, że wrócę do niej, najpierw
jako nauczyciel, a później jako dyrektor, przełożony Pań i Panów profesorów, których
byłem uczniem. Te emocjonalne więzi ze szkołą wynikają także z faktu, że w czasie jednej
z wycieczek szkolnych do Warszawy poznałem przyszłą żonę, uczennicę Technikum Drogowego i jak tu nie wierzyć przeznaczeniu.
To zaufanie do szkoły, poziomu nauczania, profesjonalizmu kadry profesorskiej
spowodowało, że moje dwie córki, Anna i Katarzyna, są również absolwentkami Liceum
Ogólnokształcącego przy naszym Zespole Szkół. Dzisiaj, po 18 latach pełnienia funkcji
dyrektora szkoły, mogę obiektywnie stwierdzić, że szkoła nadal doskonale funkcjonuje,
ciesząc się dużą renomą, odnosi liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach
i rankingach. Dowodem moich słów są wyniki egzaminów zewnętrznych znacznie wyższe
od średnich krajowych, wojewódzkich czy okręgowych. Ten wysoki poziom nauczania to
przede wszystkim ogromna zasługa nauczycieli, wśród których aż piętnastu, to absolwenci
naszej szkoły, którzy podtrzymują chlubne tradycje jarosławskiej szkoły drogowo – geodezyjnej.
Patrząc z perspektywy wielu lat doświadczeń, drogi naukowej i zawodowej, nie
wstydzę się powiedzieć, że jestem spadkobiercą siedemdziesięcioletniej tradycji, którą ,
wraz z gronem nauczycieli, tworzę, wpisując się w historię, teraźniejszość i przyszłość
Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.
Tadeusz Panek
rocznik maturalny 1974
Blisko tablicy i nie tylko…
Kiedy od pani Agaty Wilczyńskiej, polonistki, autorki monografii szkoły, otrzymałem propozycję podzielenia się swymi wspomnieniami z okresu mojej pracy w Technikum Drogowo-Geodezyjnym, w myślach, jak w kalejdoskopie przesuwały się postacie,
twarze nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców, wyłaniające się z mroku niepamięci. Z tego swoistego filmu, który zatytułowałbym „Blisko tablicy
i nie tylko…”, ze względu na rodzaj i rozmiary publikacji, wybrałem jeden epizod, dotyczący początków mojej pracy.
W sierpniu 1976 r., ówczesny wicekurator Oświaty i Wychowania, a wcześniej dyrektor Technikum Geodezyjnego, pan Wojciech Puchała, zaproponował mi objęcie stanowiska dyrektora technikum. Długo zastanawiałem się, czy podołam obowiązkom i oczekiwaniom nauczycieli i uczniów. Propozycja pracy zastała mnie na stanowisku wicedyrektora Technikum i Zasadniczej Szkoły Odzieżowej. O Technikum Drogowo-Geodezyjnym
wiedziałem jedynie tyle, że jest to szkoła o wysokim poziomie kształcenia, do której
przyjmowani są najlepsi absolwenci szkół podstawowych, szkoła ciesząca się wysoką renomą
w niemal całej Polsce.
Pierwsze spotkanie z nauczycielami zapamiętałem jako przyjazne, rokujące dobrą
współpracę.
Po połączeniu szkół drogowej i geodezyjnej, zwiększyła się znacząco liczba
uczniów, należało zatem zająć się poprawą bazy lokalowej. Występowały wówczas
ogromne trudności z pozyskaniem materiałów ora z wykonawców robót. Wspólne działa-
96
nia rodziców, uczniów oraz nauczycieli pod kierunkiem wicedyrektora Zdzisława Barana,
pozwoliły uporać się z problemem. Dzięki temu, niewielkim nakładem finansowym pozyskano odnowione pomieszczenia dla celów dydaktycznych socjalnych (stołówka, szatnie).
Kolejnym dowodem na to, że stanowimy jedną wielką wspólnotę, której zadaniem
jest przygotowanie naszych uczniów do przyszłego zawodu i godnego życia stał się Festiwal Kulturalny Szkół Jarosławskich, będący wielkim wydarzeniem artystycznym. Dzięki
wspólnemu wysiłkowi wielu nauczycieli (nie wymieniam nazwisk, by nikogo nie pominąć) i uczniów, stworzyliśmy zespół, który został laureatem festiwalu, a uczeń Janusz Kot
uznany został najlepszym konferansjerem imprezy.
Prawdziwie partnerskie stosunki panujące między nauczycielami (bez względu na
wiek) oraz relacje nauczyciel – uczeń, sprawdziły się w trudnym dla wszystkich okresie lat
1980 i 1981, kiedy to w naszej szkole, jako pierwszej w mieście, powstała „Nauczycielska
Solidarność” i, gdy internowano dwóch nauczycieli, pana Tomasza Petry oraz mnie.
Pamiętam jak dziś... Był początek lat 80. Byłem wtedy dyrektorem Technikum
Drogowo-Geodezyjnego w Jarosławiu, szkoły, w której jako pierwszej w mieście zawiązała się Solidarność Nauczycielska. Dzięki aktywności naszych nauczycieli, struktury te
rozpowszechniły się na cały powiat i ówczesne województwo przemyskie. W 1981 roku
znów zaczęto wieszać w szkołach krzyże, odbywało się to jednak w sposób przypadkowy,
umieszczano je gdziekolwiek, nad drzwiami sal, na korytarzach, tam, gdzie ktoś zdążył to
zrobić i czuł się w miarę bezpieczny. Uważałem, że jest to niegodne krzyża, który nie jest
tylko kawałkiem drewna. Postanowiliśmy, zatem z nauczycielami i grupą młodzieży ten
proceder „ucywilizować” i podczas rozmów z uczniami kłaść nacisk na symbolikę krzyża,
zwrócić ich uwagę na właściwe zachowanie w jego „obecności”. Uczniowie zamówili
mszę św. w Kolegiacie, zaś wcześniej na zajęciach z obróbki drewna, z nieżyjącym już
nauczycielem Romanem Gałuszką, grupa wtajemniczonych uczniów wykonała krzyże,
które podczas eucharystii zostały poświęcone a następnie powieszone w klasach nad tablicami, obok orła. Dziób orła miał być skierowany w stronę krzyża, by i symbol państwa
czerpał mądrość z tego znaku. Podczas apelu zacytowałem ważne dla mnie do dziś słowa
Jana Pawła II : Świat, bowiem i życie na nim mogą stać się bardziej godne człowieka jedynie wówczas, gdy człowiek sam będzie starał się być lepszym i bardziej godnym swej
ludzkiej osobowości.
Absolwenci szkoły z okresu walki o prawa ludzi pracy i stanu wojennego, czynnie
włączyli się w proces przemian w regionie i Polsce, pełniąc ważne funkcje w działalności
politycznej, samorządowej i gospodarczej.
Pragnę ten krótki wycinek wspomnień dedykować moim współpracownikom,
wielkiej rzeszy uczniów i rodziców, za współtworzenie i realizację misji, której nazwanie i
ocenę pozostawię łaskawemu czytelnikowi.
Marian Janusz
Dyrektor szkoły 1976- 1981
97
Moja przygoda z TDG
Pracę w naszej szkole rozpocząłem jako wychowawca w Internacie w latach 1975
–1978 oraz nauczyciel języka polskiego od 1978 r., gdy przejąłem obowiązki pani prof.
Aleksandry Gorzkowicz. Następnie pełniłem funkcję zastępcy dyrektora od spraw wychowawczych oraz kierownika Wydziału Zaocznego.
W pierwszych latach pracy musiałem poznać specyfikę szkoły kształcącej
w dwóch zawodach, wszak były to praktycznie dwa technika (drogowe i geodezyjne). Minął rok, zanim zrozumiałem, że sposób traktowania mojego przedmiotu przez uczniów
szkoły technicznej opiera się na innych priorytetach niż w liceum, język polski był ważny
ze względu na maturę, ale ważniejsze były przedmioty zawodowe, oparte głównie na
„kreskach”, wykresach, projektach, etc. Przyjąłem więc zasadę nauczania opartego bardziej na zrozumieniu niż na „wykuciu”, a oceny niedostateczne z tego przedmiotu na koniec roku szkolnego praktycznie przez długie lata nie istniały. Czy to dobrze, czy źle –
uczniowie po latach sami najlepiej ocenili.
Jeszcze za czasów dyrektora Mariana Janusza szkoła zaczęła rozwijać się, poszerzając zakres kształcenia. I tak powstała klasa o profilu drogi i mosty kolejowe. Była to
klasa składająca się z samych chłopców. Uczęszczał do niej m.in. ś.p. Andrzej Mazurkiewicz, późniejszy działacz polityczny, poseł i senator RP. Wraz z tą klasą pojawili się
w szkole nowi nauczyciele, jak choćby niezapomniany, przedwojenny – jak sam o sobie
mówił „lwowski batiar”, tryskający jowialnym dowcipem, były dyrektor Polskich Kolei
Państwowych, prof. Otto.
W listopadzie 1980 r. w szkole powstał zalążek nauczycielskiego NSZZ „Solidarność”, który dał początek temu ruchowi związkowemu w całym powiecie. Po zarejestrowaniu związku, również wśród młodzieży naszej szkoły zrodził się ruch demokratyczny, którego sygnatariuszami byli: wspomniany już Andrzej Mazurkiewicz i Janusz Dąbrowski ( późniejszy burmistrz Miasta Jarosławia). Obydwaj podpisali z ówczesnym dyrektorem szkoły, panem Marianem Januszem porozumienie dotyczące zasad działania.
Niestety, stan wojenny w 1981 r. ze swoim represyjnym prawem, uniemożliwił normalne
funkcjonowanie tego związku i organizacji młodzieżowej. Dyrektor Marian Janusz i ja,
pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Komisji Okręgowej NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania, znaleźliśmy się na „przymusowych wczasach” w ośrodku
odosobnienia w Uhercach. Piękną postawą wykazała się wówczas nasza młodzież , która
na znak protestu, zrezygnowała w styczniu 1982 r. ze studniówki. Przyznam, że obaj z
panem Marianem Januszem mieliśmy łzy w oczach, na wieść o tym geście solidarności z
nami i byliśmy naprawdę dumni z naszej młodzieży. Byliśmy też podbudowani postawą
naszych kolegów i koleżanek oraz pracowników administracji, którzy pisali do nas pełne
wsparcia duchowego listy. Młodzież również.
W technikum żywe były tradycje teatralne, a to za sprawą pani Marii Mach, która
opiekowała się świetlicą szkolną i chyba była też wychowawczynią w internacie. Wystawiała ona z młodzieżą i z nauczycielami komedie Aleksandra Fredry i Michała Bałuckiego, a wszystko to na małej scenie w naszej świetlicy, w Jarosławskim Domu Kultury
i w innych szkołach. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w tych spektaklach, dlatego
też po odejściu pani Marii na emeryturę, powierzono mi opiekę nad szkolnym kółkiem
teatralnym. Naszym zadaniem była „obsługa” wszystkich uroczystości szkolnych (Dzień
Nauczyciela, Dzień Kobiet, a w okresie transformacji, również święto 11 Listopada) oraz
przygotowanie programu w ramach Przeglądu Kulturalnego Szkół. Praca w kółku teatral-
98
nym sprawiała mi wiele satysfakcji, gdyż młodzież całym sercem angażowała się w przygotowanie występów, a ponadto wytworzyła się między nami szczególna więź – inna niż
na lekcjach j. polskiego. Dlatego mogłem pokusić się m.in. o inscenizację fragmentów
„Pieśni nad pieśniami”, komedii „Ptak” J. Szaniawskiego, „Zrzędność i przekora” A. Fredry, czy też kabaretu pt. „Co jest grane?”.
Autor wspomnień na scenie w komedii „Ptak”
Ponieważ o osobnym stanowisku pedagoga szkolnego naczelne władze oświatowe
jeszcze nawet nie śniły, a problemy wychowawcze dość często pojawiały się, do moich
obowiązków zawodowych doszła jeszcze funkcja pełnomocnika do spraw resocjalizacji,
polegająca na rozwiązywaniu trudnych problemów uczniowskich, poprzez kontakt z rodzicami, rozmowy z samymi uczniami, kierowanie do poradni psychologicznej i pedagogicznej, składanie rocznego sprawozdania o przypadkach niedostosowania społecznego lub
zagrożenia niedostosowaniem społecznym wśród uczniów. Miałem na tym polu swoje
sukcesy, ale też i porażki – szczególnie wtedy, gdy uczeń musiał opuścić szkołę z własnej
woli lub na skutek decyzji Rady Pedagogicznej.
Praca na stanowisku wicedyrektora szkoły przyniosła mi wiele nowych, cennych
doświadczeń. Miałem odpowiadać przede wszystkim za sprawy wychowawcze, jednakże
po roku pełnienia tej funkcji, dyrektor Tadeusz Panek powierzył mi dodatkowo obowiązki
kierownika Wydziału Zaocznego.
Wydział Zaoczny był kontynuacją wcześniej istniejącego Pomaturalnego Studium
Zawodowego. Po kolejnych reformach ukształtowało się zaoczne technikum budowlane na
podbudowie trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Praca na tym wydziale, przez niektórych kolegów zwanym uszczypliwie „Sorboną”, nie była łatwa. Był to praktycznie
zblokowany, kilkugodzinny wykład zakończony pracami kontrolnymi i egzaminami - dość
męczącymi dla nauczycieli egzaminami, bo trwającymi w soboty i niedziele, od ósmej
rano do szesnastej po południu.
Młodzież była różna – od bardzo zdolnej, do mniej zainteresowanej nauką. Dla
niektórych chłopców Wydział Zaoczny był tylko ucieczką od służby wojskowej. Oni,
wziąwszy stosowne zaświadczenie, praktycznie nie pokazywali się więcej na zajęciach
i byli potem skreślani , a na ich miejsce przychodzili nowi, wpisani na listę rezerwową.
Ale u tych, co zdecydowali się kontynuować naukę, godne podziwu było pokonywanie
99
własnych trudności w zdobywaniu wiedzy. Jeden ze słuchaczy przyjeżdżał aż spod Mielca,
wstając o czwartej rano, bez gwarancji powrotu w tym samym dniu. I czynił to wbrew
woli swojej rodziny. Załatwiliśmy mu noclegi w bursie i - widząc jego determinację
„przychylniej” traktowaliśmy jego „osiągnięcia naukowe”.
Patrzyłem na przemianę tych młodych ludzi, przez niektórych przekreślonych już
w szkole podstawowej. Potrafili mobilizować się w trudnych momentach, a szczególnie
podczas matury.W trakcie nauki dojrzewali i często te cechy, które były przyczyną ich
poprzednich niepowodzeń szkolnych, z miesiąca na miesiąc zanikały, ustępując miejsca
ambicjom, dojrzałości , ciekawości wiedzy, odpowiedzialności. Zapewne duży wpływ na
tę zmianę postaw mieli słuchacze dorośli, pracujący zawodowo, często już żonaci i obarczeni rodzicielskimi obowiązkami. Oni bardzo poważnie od początku traktowali naukę,
dając przykład młodszym kolegom. I Pozytywny wpływ na chłopców miały nielicznie
przewijające się przez Wydział Zaoczny dziewczęta. One obejmowały zazwyczaj przewodnictwo w danej klasie, temperowały niektórych „rozrabiaków” (bo i tacy się zdarzali),
no i stwarzały odpowiedni nastrój.
Szkoła korzystała z faktu istnienia Wydziału Zaocznego, bowiem w ramach prac
dyplomowych młodzież wykonywała w budynku szkolnym, pod okiem swych opiekunów,
różnego rodzaju remonty, malowano sale lekcyjne, wykonywano stolarkę, wymieniano
instalacje sanitarne , co pozwoliło na oszczędności. Niestety, władze powiatowe, będące
organem prowadzącym, przeniosły w 2000 r. Wydział Zaoczny do, utworzonego w innym
miejscu miasta, Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Bardzo dobrze układała mi się współpraca z koleżankami pełniącymi w szkole obowiązki wicedyrektorów ds. dydaktycznych. Początkowo pracowałem z kol. Danutą Kurek, która tę funkcję pełniła jeszcze od czasu stanu wojennego. Mieliśmy wspólny język,
gdyż była ona również polonistką i wiele spraw omawialiśmy wspólnie. Poza tym, dała
się poznać jako tytan pracy: wszystkie dokumenty były dopracowane, dokładnie opisane,
uporządkowane. Cechowała ją niezwykła sumienność i dokładność w tym, co robi , silne
poczucie obowiązku. Również z jej następczynią, późniejszą pracownicą Kuratorium
Oświaty i Wychowania, kol. Elżbietą Ćwierz-Superson, współpraca układała się bardzo
dobrze. Przede wszystkim cechował ja pragmatyzm. Znakomita nauczycielka matematyki,
pracująca w tej szkole od dawna, doskonale orientowała się w jej problemach. Matematyczny umysł na pewno pomógł jej w układaniu podziału godzin i w planowaniu pracy
dydaktycznej. Reprezentowała inny, ale skuteczny styl pracy. Również z nią świetnie
dogadywałem się w różnych sprawach i często korzystałem z jej pomocy w rozwiązywaniu swoich „zaoczniackich” problemów. Po jej odejściu na stanowisko wicedyrektora powołany został historyk i geograf kol. Mieczysław Rodzinka. Dziś jego bujne, czarne niegdyś włosy przyprószył szron, ale to tylko dlatego, że do swoich obowiązków podchodzi
niezwykle rzetelnie, wykazując się znakomitym zmysłem organizacyjnym, wiedzą merytoryczną i odpowiedzialnością .
Pod moją opieką znajdowali się również młodzi nauczyciele rozpoczynający pracę
w szkole. Starałem się stworzyć wokół nich przyjazną atmosferę tak, by czuli się wśród
nas dobrze. Wielu z nich stanowi doświadczoną już i cenną kadrę pedagogiczną, a wyniki ich pracy mówią same za siebie, skoro szkoła nadal cieszy się znakomitą renomą, nie
tylko w powiecie.
Moja „przygoda” z funkcją wicedyrektora szkoły zakończyła się z chwilą, gdy
wszedł w życie ustawowy przepis zabraniający pełnienia jej przez osobę będącą jednocześnie we władzach organu prowadzącego. Tak się bowiem złożyło, że po raz drugi powierzono mi funkcję przewodniczącego Rady Powiatu i dlatego ten przepis mnie dotyczył.
100
Wróciłem więc do grona swoich kolegów i koleżanek jako zwykły nauczyciel, natomiast
na moje miejsce powołany został kol. Wiesław Wyczawski. I wówczas znów spojrzałem
na pracę w szkole z dawnej perspektywy, bogatszy jednak o zdobyte doświadczenia . Tylko Wydziału Zaocznego już nie było. Przyszedł więc czas na emeryturę.
Tomasz Petry
Wicedyrektor szkoły 1994-2003
Szkoła życia
Moja przygoda ze szkołą drogowo-geodezyjną rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy
to, po zdaniu egzaminów wstępnych z j. polskiego, matematyki i rysunku odręcznego,
zostałem uczniem Technikum Drogowego. Początki nauki były dla mnie trudne, codziennie musiałem dojeżdżać do szkoły, brakowało podręczników, nowe otoczenie, nauczyciele,
koledzy, wszystko to powodowało trudny do opanowania stres. Jak ciężko było pogodzić
wymagania i przezwyciężyć trudności, świadczyć może fakt, iż z 43 uczniów na początku
pierwszej klasy, w ciągu pierwszego roku, odeszło 10 osób. Trudności spotkały nie tylko
mnie, Ci, którzy mieszkali w internacie mogli tylko raz w miesiącu odwiedzić dom rodzinny, a więc uczniowie mieszkający poza Jarosławiem np. w Krośnie czy Mielcu spędzali z najbliższymi jedynie kilka godzin. W szkole obowiązywał wówczas sześciodniowy
tydzień pracy.
Jaka była wówczas szkoła ? Przede wszystkim panowała duża dyscyplina. Frekwencja była wysoka, zwykle powyżej 95%. Za dwie oceny niedostateczne na okres (wtedy było 4 okresy nauki w ciągu roku szkolnego) uczeń tracił miejsce w internacie. Internat
był darmowy, bezpłatne były również posiłki w stołówce internackiej, więc utrata w nim
miejsca wiązała się ze sporymi wydatkami, które często uniemożliwiały dalszą edukację.
Uczniów obowiązywały mundurki szkolne z tarczami na rękawie. Od listopada do kwietnia obwiązywały czapki szkolne.
Poziom nauczania był wysoki. Największe wymagania stawiali nam uczący j. polskiego, matematyki i przedmiotów zawodowych takich, jak mechanika budowli, miernictwo, budowa dróg. Kończąc szkołę byłem bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy
i dalszego kształcenia.
W klasie III i IV odbywaliśmy praktyki miernicze i zawodowe. W czasie tych zajęć musieliśmy się wiele nauczyć. Warto zaznaczyć, że prawie wszyscy nauczyciele
przedmiotów zawodowych byli pracownikami różnych instytucji geodezyjnych, drogowych, kolejowych, więc jeżeli ktoś uzyskał z danego przedmiotu ocenę bardzo dobrą, to
był naprawdę „mistrzem”. Aby być dopuszczonym do matury trzeba było nieźle się napracować. Z 43 osób rozpoczynających naukę w mojej klasie (nie licząc powtarzających)
szkołę ukończyło 18 osób, te liczby są wymownym dowodem, jak wiele wysiłku musieliśmy włożyć w naszą edukację. Matura również była bardzo trudna. Zdawało się j. polski,
matematykę, wiedzę o Polsce i świecie współczesnym, trzy przedmioty zawodowe, a na
koniec przystępowało się do obrony pracy dyplomowej.
101
Chciałbym nadmienić, że oceny cząstkowe nie były jawne, jak ma to miejsce
obecnie, uczeń nie zawsze wiedział jaką ocenę otrzymał. Kartkówki i klasówki nie były
zapowiadane, musieliśmy być zawsze przygotowani. Każdy uczeń otrzymywał po 3-4
oceny w ciągu każdego okresu nauki. Z perspektywy czasu śmiało mogę powiedzieć, że
wysoki poziom nauczania i żelazna niemal, dyscyplina wyszły nam na dobre.
Po maturze dostałem się na studia i mimo zmiany specjalności (melioracje wodne)
radziłem sobie bardzo dobrze, czego niewątpliwym efektem był wysoki poziom nauczania
w szkole średniej. Z podobną opinią spotykam się wśród moich kolegów, którzy, także
dzięki wykształceniu zdobytemu w technikum, osiągnęli sukcesy w pracy zawodowej.
Podczas studiów nie straciłem kontaktu ze szkołą średnią. Korzystałem z biblioteki szkolnej oraz z pracowni materiałów drogowych.
Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ujawnił się we mnie talent pedagogiczny
(może podczas służby wojskowej w szkole Oficerów Rezerwy we Wrocławiu), w każdym
razie, w dwa lata po ukończeniu studiów, za namową pana dyr.Wojciecha Puchały i z-cy p.
Kazimierza Sztajera rozpocząłem w 1975 r. pracę w TDG jako nauczyciel przedmiotów
zawodowych i przysposobienia obronnego. Jako młody nauczyciel zostałem przyjęty bardzo serdecznie. Zapamiętano mnie jako solidnego i zdyscyplinowanego ucznia, co przełożyło się na moją późniejszą pracę pedagogiczną W ciągu pierwszych trzech lat wykonywania zawodu, musiałem zdobyć wykształcenie pedagogiczne.
Pamiętam dzień 13 grudnia 1981 roku. Niedzielnym popołudniem w telewizji i radiu podano komunikat o zawieszeniu zajęć we wszystkich rodzajach szkół. Mimo to następnego dnia nasi nauczyciele przyszli do pracy. Tu dowiedzieliśmy się, że internowany
został dyrektor szkoły Marian Janusz oraz nauczyciel, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej w mieście, Tomasz Petry. Atmosfera była bardzo przygnębiająca. Zastępca
dyrektora Zdzisław Baran na polecenie władz musiał zorganizować całodobowe dyżury
nauczycieli – nawet w okresie świąt. Zajęcia rozpoczęły się dopiero po nowym roku. Po
powrocie w pokoju nauczycielskim zastaliśmy oficerów WP. Zarządzili zwołanie zebrania nauczycieli, na którym poinformowano o internowaniu dyrektora, rygorach stanu wojennego w szkołach oraz o powierzeniu kierowania Szkołą zastępcy dyrektora panu Zdzisławowi Baranowi ,którego wkrótce Kuratorium Oświaty i Wychowania w Przemyślu
powołało na dyrektora szkoły. Przebieg pracy w szkole został dostosowany do rygorów
stanu wojennego. Po kilku miesiącach zwolniono z internowania Mariana Janusza i Tomasza Petrego.
W czasie stanu wojennego, w kwietniu, zginął w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach nasz uczeń Wiesław Czekierda. Pogrzeb odbył się 1 maja 1983 roku ( po wiecu 1 – majowym ) w miejscowości Radymno. W pogrzebie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, zaś piękną, wzruszającą homilię wygłosił znany opozycjonista
ksiądz Władysław Drewniak.
W latach 1987 – 89 Technikum Drogowo – Geodezyjne nawiązało współpracę z
Liceum Artystycznym w Jassy ( Rumunia ).W sierpniu 1987r. młodzież rumuńska przyjechała do Polski, zwiedzając Jarosław, Przemyśl, Kraków . Uczestniczyła także w obozie
harcerskim w okolicach Kołobrzegu, skąd wywiozła niezapomniane wspomnienia. Uczniowie naszej szkoły trzykrotnie wyjeżdżali do Rumunii, gdzie mieli okazję podziwiać
tamtejszą przyrodę oraz zabytki Braszowa, Mercurea Cine i Piteszti. Zmiany ustrojowe a
szczególnie rewolucja w Rumunii ,przerwały te kontakty.
102
W latach 1982 – 1986 , dzięki nawiązaniu współpracy z Wojewódzka Komendą
Ochotniczych Hufców Pracy , uczniowie pracując w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech
odbywali praktyki zawodowe połączone ze zwiedzaniem okolicznych miejscowości i poznawaniem tamtejszej kultury.
W 1999 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami średnimi z Jaworowa na Ukrainie. Była to współpraca głównie w zakresie edukacji ekologicznej - organizowaliśmy
wspólne sesje naukowe, monitorowaliśmy rzekę transgraniczną Szkło. W miarę możliwości pomagaliśmy szkołom w Jaworowie, przekazując podręczniki, literaturę piękną czy
filmy. Podczas pobytu na Ukrainie mieliśmy możliwość zwiedzenia Lwowa i jego okolic,
Nowy Jaworów a także fragment Parku Narodowego Jaworowszczina. Młodzież chętnie
nawiązywała nowe znajomości, dzieliła się wiedzą a wzajemna współpraca pomogła zdobyć nowe umiejętności.
Praca nauczyciela bardzo mnie pociągała i inspirowała do działania, z własnej inicjatywy urządziłem pracownię mechaniki budowli, inżynierii środowiska i hydrologii.
Miałem szczęście, że w ciągu 35 lat pracy trafiłem na wspaniałych ludzi. Ale, co najważniejsze to dobrzy uczniowie, w tym olimpijczycy z różnych przedmiotów, nadają sens
mojej pracy. Dla nauczyciela - wychowawcy to wielka radość i duma, gdy jego podopieczni osiągają sukcesy i zdobywają laury na konkursach i olimpiadach. Sporą satysfakcję
dawały mi zajęcia pozalekcyjne, m.in. „Czysta Wisła i Rzeki Przymorza” i „Globe”.
Najbardziej cenię sobie Nagrodę Ministra I stopnia za działalność edukacyjną.
Ryszard Sławiński
rocznik maturalny 1968
Jak sobie wykosicie…
Jestem absolwentką Technikum Geodezyjnego, które ukończyłam w 1981 r. Miałam to szczęście, że moją wychowawczynią była prof. Karolina Kubal, to od Niej nauczyłam się wrażliwości, troski o słabych, samotnych, potrzebujących życzliwości i pomocy.
Z inicjatywy pani Kubalowej opiekowaliśmy się osobami starszymi, mieliśmy przydzielonych podopiecznych, do których należało zaniesienie obiadu z bursy oraz przyniesienie
węgla.
Do mojej klasy uczęszczali uczniowie z różnych, odległych od Jarosławia miejscowości – Polańczyka, Jasła, Myczkowiec, Tarnogrodu, Lublina, więc wiele osób mieszkało na stancjach. Stanowią one do dziś bardzo barwne i ciekawe tło naszych wspomnień
i opowieści, skrzętnie wówczas skrywanych przed troszczącą się o nas i doglądającą nas
wychowawczynią.
O tym, że geodezja jest dla twardych, przekonaliśmy się po ćwiczeniach geodezyjnych, było ciężko , ale i wesoło – czasami nawet w maju padał śnieg. Pamiętam, jak podczas ćwiczeń z inż. Bronisławem Lichtarskim mieliśmy wykonać niweletę siatkową na
Kolonii Oficerskiej, na obszarze mocno zarośniętym chwastami. Pan Lichtarski zajechał
swoją „renówką”, dał nam kosę i powiedział „Jak sobie wykosicie, to ja przyjadę i będziemy mierzyć”. Dobrze, że koledzy byli biegli w koszeniu, więc „chwila, moment”
i rozpoczęliśmy pomiary. Wspomniany nauczyciel był także opiekunem koła Ligi Ochrony
103
Przyrody troszczącym się o zimowe dokarmianie ptaków. Zawsze przynosiliśmy ziarno,
wsypywane następnie do karmników rozmieszczonych za oknami sali 42.
Ciekawymi zajęciami były lekcje fotogrametrii prowadzone przez inż. Zbigniewa
Petru. Część z nich odbywała się w ciemni fotograficznej, gdzie nauczyliśmy się wykonywania i obróbki zdjęć, poznaliśmy proces reprodukcji map. Moja pasja fotograficzna zrodziła się na zajęciach Kółka Fotograficznego, które z wielką pasją prowadził właśnie pan
Petru.
Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania i dużym wymaganiom stawianym przez
nauczycieli, wśród których prym wiodły, matematyczka pani Elżbieta Ćwierz-Superson
i fizyczka pani Lidia Szydłowska, zdałam egzaminy wstępne na Politechnikę Warszawską.
Szkoła nasza to nie tylko nauka. Znajdowaliśmy również czas na realizację własnych pasji, wśród których królował sport. Byłam reprezentantką TDG w następujących
dyscyplinach: biegi, skok w dal, piłka siatkowa. Naszymi opiekunami byli prof. Maria
Deręgowska, Janusz Kiczek, Marek Stokłosa. Pan Stokłosa wyjeżdżał z nami na obozy
sportowe do Nienadowej i Słonnego.
Autorka wspomnień (po lewej) na obozie w Nienadowej
Niezwykłą popularnością wśród uczniów cieszyły się wakacyjne rajdy, obozy wędrowne
i spływy kajakowe organizowane przez prof. Andrzeja Kozdębę. Jeden ze spływów szczególnie utkwił mi w pamięci. Otóż zacumowaliśmy kajaki przed stopniem wodnym, będącym pozostałością po młynie wodnym. W pewnym momencie kajak zawierający cały
prowiant spadł z wysokiego progu wodnego i zatonął. W czasach, gdy wszystko trzeba
było „załatwiać”, taka strata groziła przerwaniem wyprawy, na szczęście mieliśmy niewielkie wymagania, ograniczające się głównie do pięknej pogody, słońca, wieczornego
ogniska i ballad śpiewanych przy akompaniamencie gitar. Wyjazdy te stały się wspaniałą
szkołą życia integrującą drogowców, geodetów i kolejarzy.
Moje wspomnienia byłyby niepełne, gdybym nie wspomniała o wykopkach. Uczniowie naszej szkoły jeździli do Spółdzielni Rolniczej w Surochowie, aby w ramach prac
społecznych wykonywać lekkie prace polowe. Atrakcją był dzień wolny od zajęć.
Obowiązywał nas sześciodniowy tydzień nauki, nie narzekaliśmy jednak, umieliśmy cieszyć się, mieliśmy skromne wymagania, zależało nam na zdobyciu wykształcenia,
przy tym robiliśmy wiele żartów, które stały się szkolnymi anegdotami.
104
Lata 1976-1981 spędzone w technikum wspominam z przyjemnością, jak bardzo
pokochałam to miejsce świadczy fakt, iż po ukończeniu studiów powróciłam w mury szkoły jako nauczycielka przedmiotów geodezyjnych.
Barbara Świątek
rocznik maturalny 1981
Szkoła kształtująca charaktery...
Absolwent Technikum Drogowo – Geodezyjnego, dział: drogi i mosty kołowe.
Klasa d – drogowa, rocznik 1984. W latach 1979 – 1983 wychowawczynią klasy była pani
Maria Deręgowska, a w ostatnim roku nauki wychowawcą został pan Janusz Kiczek. Nie
należeliśmy do najgrzeczniejszych uczniów, skoro pani Maria wytrzymała z nami tylko 4
lata i nie doprowadziła do matury, za to już po pierwszym roku nauki, po wykonaniu kilkudziesięciu ćwiczeń rysunkowych (niejednokrotnie po nocach, metodą „burzy mózgów”
np. w internacie) „siłą rzeczy” byliśmy bardzo ze sobą zżyci.
Ponieważ w 2009 roku obchodziliśmy 25-lecie naszej matury, postanowiliśmy
zorganizować spotkanie. Pomimo tego, jak różnie potoczyły się nasze losy, większość
kolegów i koleżanek wyrwała się w to szczególne popołudnie (koleżanka Bożena przyleciała aż z Londynu, a kolega Krzysiek telefonował do nas z pozdrowieniami z Nowego
Jorku). Udało się nam bardzo miło spędzić czas, powspominać i odświeżyć kontakty.
Była to szkoła specyficzna. W przeciwieństwie do uczniów np. liceum ogólnokształcącego, zadawano nam dodatkowo ćwiczenia rysunkowe. Każdy weekend był „naznaczony” rysowaniem, ale dziś to doceniam, bo kształtowano w ten sposób nasze charaktery. Denerwowaliśmy się oczywiście, gdy któryś z nauczycieli usiłował się „czepiać”. Po
pierwszej klasie byliśmy nieźle przygotowani do rysowania, jako że zajęcia bardzo profesjonalnie prowadził nasz „rówieśnik”, pan Jacek Wandasiewicz. Nazywaliśmy Go rówieśnikiem, bo do pracy w szkole przyszedł (prosto po studiach) w roku, w którym rozpoczęliśmy edukację i „prowadził nas” fachowo i merytorycznie w zakresie przedmiotów zawodowych do ostatniego dnia nauki.
Pan Bronisław Ciemierkiewicz, który uczył nas rysunku technicznego w klasie
drugiej, powtarzał jak mantrę, że „w rysunku najważniejsza jest proporcja”. Kazał nam
kreślić w zeszycie modele rusztowań mostowych, stojących na szafach w sali nr 19. Mieliśmy dwa tygodnie na rysowanie, po czym oceniał nasze prace. O ile dobrze pamiętam,
najwyższą oceną była trójka. Nikt nie „utrafił z proporcją”- mawiał. Zachodziliśmy
w głowę, co zadowoli profesora? Jeden z naszych kolegów wpadł na „genialny” pomysł.
Postanowił sfotografować rusztowania, powiększyć zdjęcia do formatu A4 i skopiować do
zeszytu za pomocą „tzw. techniki szybowej” (wtajemniczeni technicy i inżynierowie wiedzą o czym piszę). Zgodnym chórem zastosowaliśmy tę metodę i pewni swego wkroczyliśmy na kolejną lekcję rysunku. Kiedy przyszło do oceniania, pan inżynier wywołał pierwszą z listy Agatę, która, jak łatwo się domyślić, liczyła na najwyższą ocenę. Pooglądał,
porównał z modelem i mówi: „coś niesamowitego, nigdy jeszcze nie widziałem tak bardzo
spiep*ego rysunku pod względem proporcji – niedostateczny”. Wyleczył nas na zawsze
z kopiowania.
105
Specyfiką tej szkoły były również praktyki drogowe - w naszych czasach - wyjazdowe. Wyjechaliśmy więc w trzeciej klasie na miesiąc do Gorlic. Opiekunem praktyk był
śp. inż. Marian Marszałek, znany z tego, że przyjeżdżał kontrolować praktykantów z zaskoczenia. Oprócz przeglądu dziennika praktyk, przeglądał uczniowskie… dłonie. Jeśli nie
były spracowane, jeśli nie było odcisków łopaty, uczeń miał trudności z zaliczeniem. Składając nam kontrolną wizytę po dwóch tygodniach praktyk, pan inżynier trafił na przerwę
śniadaniową. Siedzieliśmy w pewnej odległości od grupy zatrudnionych na budowie robotników, którzy nie wiedzieli, kto i w jakim celu przyjechał na budowę. My natomiast
pomyśleliśmy - ale wpadka – pan profesor zaraz „postawi nas do pionu” za to, że odpoczywamy w najlepsze, paląc papierosy. Ku naszemu zdziwieniu inżynier, zamiast do nas,
podszedł do grupy robotników i długo z nimi rozmawiał, aż na ich twarzach pojawił się
wstyd i zażenowanie. Nie rozumieliśmy o co chodzi. Wreszcie profesor przywitał się
z nami, pochwalił, że zastał nas na budowie i odjechał. Od kierownika budowy dowiedzieliśmy się, że inżynier przysłuchiwał się rozmowom drogowców przeplatanym niecenzuralnymi słowami. Postanowił ich uświadomić w kwestii uroku polszczyzny bez tzw. przerywników oraz w kwestii wpływu tychże na młodzież szkolną. Opowiadaliśmy tę historię
po powrocie z praktyk jako anegdotę, dzisiaj świadczy ona o tym, że mieliśmy do czynienia ze wspaniałym wychowawcą, dla którego tzw. „morale” było bezcenne.
Moje osobiste, niezatarte wspomnienie z lekcji fizyki z panią profesor Lidią Szydłowską dotyczy wezwania „do tablicy” wraz dwójką innych uczniów. Czekałem na swoją
kolejkę do odpowiedzi z „założonymi rękami”. Zamiast pytania usłyszałem od pani profesor: „Wołoszyn przyszedłeś tu odpowiadać czy tańczyć krakowiaka?” Od tego dnia nie
ważyłem się „założyć rąk”…
A profesor – „legenda” naszej szkoły – pan inż. Jan Wandasiewicz -wspaniały
wykładowca, sprawiedliwy pedagog, z którym miałem przyjemność odkrywania tajników
miernictwa w trzeciej i czwartej klasie? Kiedy wchodził do sali, zapadała całkowita cisza.
Nie upomniał, nie unosił się. Gdy uczeń opuszczał zajęcia i unikał odpytywania, profesor
spokojnie czekał. Kiedy uczeń pojawiał się przed końcem semestru, mówił do niego: „no
synu, ostatnio jak Cię tu widziałem, ledwo sięgałeś lamperii, teraz jesteś już duuuuuuużym chłopcem, pytamy więc z całości materiału”. W następnym semestrze taki uczeń ...
pilnie „chodził” na miernictwo.
W tych anegdotach mieści się odpowiedź na pytanie, jak ukształtowała mnie szkoła.
Uczyła „życia”, zdyscyplinowania i patriotyzmu. Uczestniczyliśmy aktywnie w ponownym wieszaniu krzyży w szkole, przeżywaliśmy intensywnie wprowadzenie stanu wojennego, internowanie naszego dyrektora pana Mariana Janusza, kłopoty z ówczesną milicją
i służbą bezpieczeństwa naszego o rok starszego kolegi, działającego w KPN, późniejszego posła i senatora RP śp. Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza. Te doświadczenia spowodowały, że już jako nauczyciel naszego technikum, zająłem się pod koniec lat osiemdziesiątych działalnością opozycyjną, a później, w sprzyjających warunkach, działalnością
związkową i samorządową.
Jako klasa byliśmy zgraną „paczką”. Organizowaliśmy wiele wycieczek, m.in.
w drugiej klasie do Baranowa Sandomierskiego, a w piątej pięciodniową do Trójmiasta,
jeździliśmy też na wycieczki edukacyjne. W czasie takich wyjazdów zawiązywały się
przyjaźnie i klasowe miłości. Możemy się poszczycić aż dwoma klasowymi małżeństwami! Jeśli chodzi o osobowości przypomnę choćby „twardoskórego” chłopaka (przez duże
Ch) o gołębim sercu, Wacka Zarembskiego, który nigdy nie odmówił pomocy i z uporem
godnym podziwu realizował swój cel - chciał skończyć studia i zostać drogowcem. Obecnie z satysfakcją pracuje w tym zawodzie w Lubaczowie. Naszym żartownisiem klaso-
106
wym, wyjątkowo celnie i dowcipnie komentującym uczniowskie życie, był Andrzej Czerniecki. Takim pozostał do dzisiaj. Podczas lekcji historii z panem mgr Januszem Hryszko
opowiadałem o wydarzeniach dotyczących Traktatu Wersalskiego i zapomniałem nazwiska jednego z sygnatariuszy (chodziło o Lloyda Georgea). W tym samym czasie podczas
lekcji języka polskiego przerabialiśmy lekturę „Lord Jim”. Andrzej, „pomagając” mi, jak
to miał w zwyczaju, celowo szepnął: Lord Jim, a ja powtórzyłem. Klasa padała ze śmiechu, profesor również, a mnie było powiedzmy nie do śmiechu. Jak nie wspomnieć naszych klasowych prymusów - Bogdana Mokrzyckiego i Marka Mazura, których nazwiska
wywieszone są do dziś na tablicy pamiątkowej w świetlicy szkolnej? Podziwiani przez nas
koledzy nigdy nie dostali oceny niedostatecznej i jak mówiliśmy - wzywani o północy do
odpowiedzi, byli przygotowani. A nasze wspaniałe koleżanki? Zawsze pilne, paradujące
podczas przerw z zeszytami w dłoniach, powtarzające materiał przed kolejnymi zajęciami.
Profesor Jacek Wandasiewicz zawsze rozpoczynał odpytywanie od hasła: „przyjdzie do
mnie panna z numerem…..” Wszystkie koleżanki bladły, tudzież zieleniały, a ja się zastanawiałem, czy ze strachu przed pytaniem, czy z zazdrości, dlaczego na środek idzie inna.
Mógłbym właściwie tak wspominać wszystkie koleżanki i kolegów, bo każde z nich było
i pozostało indywidualnością.
Jak postrzegam naszą szkołę dzisiaj? Na dwa sposoby. Zawodowo, jako, że zajmuję się oświatą samorządową, zdaję sobie sprawę z tego, że w dobie reform oświatowych
prawdziwym wyzwaniem jest utrzymanie charakteru szkoły technicznej. Kiedy zaczynałem edukację w technikum, było nas w klasie trzydzieści dwie osoby. Maturę zdało 23
uczniów. Jako nauczyciel wiem, że tylko w sytuacji, kiedy w klasie jest maksymalnie 30
uczniów, można podejść do każdego w sposób indywidualny, co jest bardzo ważne w procesie edukacji. W dzisiejszej szkole ponadgimnazjalnej ze względów ekonomicznych,
klasy liczą średnio po czterdziestu dwóch uczniów. To nie sprzyja indywidualnemu podejściu do ucznia. Dobrze się stało, że po okresie chybionych reform, kiedy to osłabiano kierunki techniczne, poprzez wprowadzanie liceów profilowanych, powraca zapotrzebowanie
na kształcenie drogowców i geodetów.
Postrzegam też szkołę jako dumny były uczeń – z sentymentem i zainteresowaniem. Obserwuję jej metamorfozę i widzę perspektywy rozwoju. Nigdy nie zapomnę
czerwonej tarczy z napisem TDG.
Bogdan Wołoszyn
rocznik maturalny 1984
Wiceburmistrz Jarosławia
Motyle w brzuchu…
W każdym z nas szkoła pozostawia wspomnienia, z których jedne wyraźniej, inne
słabiej utrwalają się w naszej pamięci. Czas szybko mija, dlatego warto pielęgnować niektóre z nich, do takich należą niewątpliwie zdarzenia i epizody z lat spędzonych w szkole
średniej. Wiele spośród nich ma wymiar konkretny, bo technikum znacząco ukształtowało
moją pozycję zawodową, sporo jest także tych o charakterze sentymentalnym, dotyczących
codziennych szkolnych utrapień, lubianych i nielubianych przedmiotów. W moich wspo-
107
mnieniach nie brak myśli o nauczycielach, zarówno tych, których darzyliśmy sympatią
i zaufaniem, jak i tych, których z różnych, często banalnych, nie zaliczaliśmy do naszych
ulubieńców. Ze szkołą nierozerwalnie łączą się niezwykłe wspomnienia dotyczące momentów triumfu i porażek, śmiesznych a także trudnych i smutnych przeżyć. Czas w niej
spędzony, to czas wytężonej pracy, nocy spędzonych nad książkami, nowych doświadczeń, planów i marzeń. Dzisiaj, z perspektywy lat wiem, że były to najpiękniejsze i wbrew
temu, co wówczas myśleliśmy, beztroskie i szczęśliwe lata mojego życia.
Obowiązujące wtedy normy i zasady dzisiaj wydają się oczywiste i dziecinnie proste, jednak dostosowanie się do nich wymagało od młodych, rwących się do upragnionej
wolności i samodzielności, sporego zdyscyplinowania, samokontroli i wysiłku, ale jak
mawiają uczniowie „warto było”.
Ponieważ moją mocną stroną są przedmioty ścisłe, dlatego przyszłe plany życiowe
wiązałem z naukami politechnicznymi, pierwszym etapem w ich realizacji było właśnie
technikum geodezyjne.Ale z naukami humanistycznymi też sobie dobrze radziłem, chociaż
często zdarzało mi się odpisać niejedno zadanie z języka polskiego. Młoda, ładna i elegancka, świeżo po studiach polonistka, miała znaczący udział w niespodziewanym rozwoju moich zainteresowań przedmiotami humanistycznymi. Wzbudziła wśród płci brzydkiej
mojej klasy szczególne zainteresowanie, nie tylko językiem polskim.. Byłem także wśród
tych, którzy z uzasadnioną niecierpliwością oczekiwali na Jej lekcje. Wtedy, chętnie w jej
obecności czytalibyśmy „Pana Tadeusza” wielokrotnie.
Pamiętam dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczyłem próg tej szkoły, szkoły o
wysokim prestiżu w całym, byłym województwie rzeszowskim, na dodatek jedynej o tym
profilu w naszym regionie. Często mówiono o niej szkoła elitarna. To zobowiązywało.
Nauczyciele, rodzice wymagali, aby być dobrym uczniem, godnie reprezentować szkołę.
Identyfikowałem się z tymi powinnościami i obowiązkami, i bardzo starałem się im sprostać, chociaż nie zawsze się udawało. Wiele wartości, które są stale ważne i niezmienne
w moim dorosłym życiu ma genezę właśnie w tym okresie. Szkoła każdemu kojarzy się
z ocenami, kartkówkami i klasówkami, ale przede wszystkim kojarzy się z ludźmi - rówieśnikami i nauczycielami. Wiele spotkanych w tamtych latach osób wspominam w sposób
szczególny i ważny. Z tamtych lat przetrwały znajomości i przyjaźnie, które pielęgnuję
w wyjątkowej formie. Z grona nauczycieli, którzy szczególnie utkwili w mojej pamięci
/ oczywiście oprócz polonistki/, wymienię profesora Jana Wandasiewicza. W sposób
szczególny prezentował cechy dobrego człowieka i nauczyciela..Wymagający od uczniów,
ale przede wszystkim od siebie, człowiek o wszechstronnej wiedzy, znakomity w swojej
dyscyplinie. Pamiętam „motyle w brzuchu”, kiedy wchodził do klasy. To człowiek o wysokiej kulturze i wielkim szacunku dla drugiego człowieka, doceniał pracowitość, był wyjątkowo sprawiedliwy. Każdego dnia, często pokonując wiele trudności, zdobywaliśmy
nową wiedzę i umiejętności, a ja, jak każdy uczeń z niecierpliwością czekałem na upragnione wakacje. Był to czas takiej kanikuły, której już nigdy nie udało się przeżyć w dorosłym życiu. Skrzętnie oszczędzane w ciągu roku pieniądze pozwoliły na różne formy
wakacyjnego wypoczynku. To dzięki tym doświadczeniom rozwinąłem w sobie potrzebę
poznawania nie tylko piękna, historii i tradycji naszego kraju, ale także Europy. Zainteresowania, które rozbudziła we mnie szkoła, w tym ciekawość świata, kontynuuję do dzisiaj.Moją pasją były i są podróże po naszej pięknej ojczyźnie i zagranicznych zakątkach.
Pięć lat nauki przeminęło bardzo szybko i wreszcie w przyszło zmierzyć się z maturą. Jej widmo zaczęło prześladować wszystkich piątoklasistów. Każdego dnia ogarniał
nas lęk, a po głowie snuła się koszmarna myśl, co będzie jak nie zdam. Giełda maturalnych
tematów mieszała Orzeszkową z Konopnicką. Nikt niestety nie przewidział tematów pi-
108
semnych egzaminów. Nadeszła chwila, gdy trzeba było stanąć śmiało do boju, zapomnieć
o lęku, a całą energię skierować na pracę umysłową. Po pisemnych były ustne. Pamiętam,
jak wchodząc na salę czułem wzrok komisji przeszywający moje szare komórki. Ręka
drżała przy losowaniu kartki z pytaniami, ale łagodne „profesorstwo” nie krępowało przy
odpowiedzi. Ogromna ulga po zdanej maturze trwała krótko. Po otrzymaniu świadectwa
dojrzałości wchodziliśmy w nowe, dorosłe życie ze świadomością, że nie będzie tak pięknie jak w szkole. Ze smutkiem żegnałem moje technikum, a do chwil w nim spędzonych
często powracam. W sposób szczególny wspominam swoje relacje z kolegami. Z uśmiechem wspominam nasze, często niepoważne wybryki, młodzieńcze pomysły i żarty. Ale
czas pobytu w szkole, to także czas poważnych i dojrzałych rozmów i rozważań. To właśnie w szkole narodziły się moje pierwsze, samodzielne przemyślenia i refleksje. To wtedy
zawiązałem trwałe przyjaźnie, które miały znaczący wpływ na moje przyszłe wybory
i realizowane do dzisiaj plany życiowe. Każdy często wspomina lata spędzone w szkole
także z powodu pierwszych uczuć i zawodów miłosnych. Dla mnie lata szkoły średniej
w tym zakresie były szczególne. To właśnie wtedy przeżyłem pierwsze, ale jakże mocne
i trwałe uczucie. Koleżanka z klasy, dziewczyna o kasztanowych włosach zawładnęła moim sercem na zawsze. Wbrew poglądom o nietrwałych szkolnych miłościach, jest moją
żoną i partnerką na dobre i złe. Często wspólnie wspominamy ten piękny i barwny czas.
Grono naszych przyjaciół i znajomych, to w większości rówieśnicy z ławki szkolnej.
Okres młodości i lata spędzone w szkole często powracają w moich myślach także, dlatego, że z nimi łatwiej przeżywać trudne chwile i niepowodzenia. Z natury jestem sentymentalny, dlatego też chętnie powracam do przeszłości. Jestem dumny, że moje życie tak się
ułożyło. Tym wspomnieniem pragnę w części spłacić ów przysłowiowy dług zaciągnięty u
moich nauczycieli i wychowawców, pokazujących jak być prawym, uczciwym, pracowitym, dobrym, szlachetnym, ale też wymagającym.
Tadeusz Chrzan
rocznik maturalny 1984
Starosta Jarosławia
Pan ze mnie człowieka zrobił
Patrząc z pespektywy czasu, tych prawie 30 lat, stwierdzam, że szkoła, którą ukończyłem, a konkretnie Technikum Drogowe, była wspaniała. Wtedy nam się tak nie wydawało, no może troszeczkę. W końcu w świetlicy były Michałki!!!! Piłkarzyki oblegane na
przerwach, zdarzało się, że także na lekcjach....A oto przykład.
Zaczyna się lekcja budownictwa, którą prowadzi profesor Bronisław Ciemierkiewicz, zwany przez uczniów „ JULU”.
Czterech uczniów pyta : panie profesorze możemy się zwolnić?
Poczekajcie aż sprawdzę obecność – odpowiada profesor.
Po sprawdzeniu obecności : panie profesorze, możemy się zwolnić ? Wracają do
pytania chłopcy. Idźcie! Pada odpowiedź.
W połowie lekcji otwierają się drzwi. Dyrektor Baran przyprowadza za kołnierz
czterech uczniów. Panie Profesorze, czy to Pańscy uczniowie?
109
No, wyglądają na moich- odpowiada prof. Ciemierkiewicz .
Wie Pan gdzie oni byli? Pyta dyrektor i kontynuuje: grali w świetlicy w piłkarzyki!! Proszę ich przykładnie ukarać –nakazał dyrektor, zamknął drzwi i wyszedł. Na to profesor : wy skurczybyki (no, może dobitniej), wy nawet uciec nie potraficie! Dwie minuty
później 4 ręce w górze: panie profesorze możemy się zwolnić? A idźcie! Pada odpowiedź.
Nieco inne podejście do obecności na lekcjach prezentował nasz niezapomniany profesor
Jan Wandasiewicz – oto lekcja miernictwa.
Profesor opowiada dowcip - wszyscy się śmieją.
Profesor milknie – wszyscy milkną.
Profesor otwiera dziennik – wszyscy truchleją .
I nagle pada nazwisko :
Dryblak do odpowiedzi! (Pragnę dodać, że kolega ów „opuścił” właśnie czwartą lub piątą
lekcję miernictwa).
Panie profesorze nie ma Dryblaka –chórem odpowiada klasa.
Profesor nie zwracając na to uwagi kontynuuje.
No Dryblak, powiedz mi jaki kolor ma tyczka miernicza?
W klasie cisza (przecież nie ma Dryblaka).Za jakąś chwilę.
Dla ułatwienia powiem ci Dryblak, że ma kolory barw narodowych. Cisza.
No tak, nie wiesz, siadaj - dwa.
W ten prosty sposób profesor rozprawiał się z tymi, którzy uporczywie unikali jego lekcji. Jak się później okazało na wielu z nas miało to zbawienny wpływ.
Większość zna przecież opowieść, jak któregoś dnia profesor Wandasiewicz zwany „SINU” idąc ulicą minął mężczyznę z dwójką dzieci.
Po chwili słyszy „ Sinu! Sinu!”
Słynący z twardej ręki i wysokich wymagań profesor odwrócił się i w tym momencie ów mężczyzna krzyknął : „Sinu! Pan ze mnie człowieka zrobił”.
Jak widać absolwenci tej szkoły chcąc nie chcąc na ludzi wyjść musieli.
Wojciech Rokoszyński
rocznik maturalny 1983
Nie wiadomo , czy z powodów sentymentalnych, czy prostego faktu, że szkoła ta
wciąż daje gwarancję wszechstronnego wykształcenia, kolejne pokolenia naszych abiturientów kontynuują naukę w ZSDGiL. Po latach ,syn Wojtka, Oskar, kończąc naukę w
liceum ogólnokształcącym o profilu matematyczno-informatycznym, także podzielił się
swoimi wspomnieniami lecz w nieco innej formie – cóż… jest to już inne pokolenie:
Jestem „świeży”. Dopiero przecież marzyłem, żeby jak najszybciej skończyć szkołę, a juz mi jej brakuje. Tzn,. szkoły i ludzi, nie nauki-broń Boże! Żebym nie został źle
zrozumiany. Ciężko polecieć na freestylu, bo papier nie przyjmie ani rytmu ani beatu. Może małe co nieco…
Mojej wychowawczyni – pani Profesor Ewelinie Wójcickiej:
Ciemnowłosa, ciemnooka – Ewelina W.-WSPANIAŁA
Tak będziemy ją nazywać skoro z nami wytrzymała.
Choć śpiewały kiedyś WILKI o jej specyficznym chłodzie
110
Próbowała przez te lata nie zostawić nas na lodzie.
Morgen, middach, nacht und guten – brzmiało jak koszmarny kwartet
Za to szło nam całkiem spoko- Ich bin nicht vorbereitet.
Chociaż niemiec w słowie w piśmie nie był szczytem naszych marzeń
Doczekaliśmy się w klasie sporo pozytywnych wrażeń
WSPOMNIENIE: Lekcja języka niemieckiego z prof. Wójcicką.
Kolega Marek ma przetłumaczyć zdanie: Rudolf steckt den Schlussel in die Tasche.
Tłumaczy: Rudolf...wkłada........klucze..........do...torebki – O Matko! On ma torebkę!
Pani Profesor Celinie Sura
Była Profesor Celina
Ciało bardzo religijne
Trochę miała z pedagoga
Trochę ze stomatologa.
Więc wstawiała Ci jedynkę
Za jedynką-jak leciało
Lecz na koniec szczęściem wyszło
Z niej pedagogiczne ciało
WSPOMNIENIE: Lekcja religii z prof. Surą.
Pani Profesor sprawdza obecność: Rokoszyński Oskar
Klasa : Nie ma
Pani Profesor: I bardzo dobrze!
A jak tu nie wspomnieć o v-ce dyrektorze z familijnym nazwiskiem i takim zabójczym
poczuciem humoru, że boję się stawać z nim w szranki słownej batalii bo biaaaaada mi.....
Ale wspomnę, jak któregoś pięknego dnia na lekcji geografii powiedział biegun piekła
zamiast biegun ciepła. Ciekawe o czym myślał? Czyżby o życiu z nami?
Ktoś próbował go chyba o to zapytać, ale perspektywa jaka się pojawiła nie była optymistyczna. Dyrektor Mieczysław Rodzinka szepnął: Jak Cię zaraz trzepnę to w tłusty czwartek pączka nie poznasz!!
Pani Profesor Marii Chłopek
Z założenia mieliśmy być
Umysłami wręcz ścisłymi,
Ale chemia nas miażdżyła
Specyfikacjami swymi
Raz w tygodniu się cieszymy-lekcja chemii szybko mija
A my szeptem za Santaną przynucamy:
Marija, Marijaaaaaa
WSPOMNIENIE: Lekcja chemii z panią profesor Marią Chłopek.
Pani profesor pyta Nieckarza o pierwiastki: Artur powiedz czy uporządkowane czy nie?
Artur N.: Uporządkowane Pani Profesor
Pani Profesor : A dlaczego?
111
Artur N: Bo takie jest życie....................
Bo takie jest życie........Bo tacy byliśmy..............Wspominajmy się miło...........
ogóle się wspominajmy!
W
Oskar Rokoszyński
rocznik maturalny 2010
Czerwony sweterek
W pewien majowy dzień 1985 roku, po zakończonych właśnie praktykach geodezyjnych, profesor Jan Wandasiewicz, przez wszystkich zwany „Sinu”, przeprowadzał kolokwium roczne z miernictwa. A trzeba dodać, że miernictwo w tamtych czasach było
wykładnią wiedzy i poziomu „osobniczego”. Cała klasa 3 kolejowa została rozsadzona w
sali 45 i obdarowana zagadnieniami z tej jakże trudnej dziedziny , dla jednych bliskiej i
znanej a dla innych niekoniecznie. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że osobą, która
napisała najlepiej był autor niniejszego wspomnienia. Jak ja się wtedy czułem! Dumny,
szczęśliwy i nawet przez myśl mi nie przeszło, że ten stan euforii może kiedyś minąć- a
minął bardzo szybko, za bardzo…
Otóż na następnych zajęciach profesor odpytywał uczniów zagrożonych oceną
niedostateczną, a na koniec padło pytanie:
Jarosław Dąbrowski zdajesz na 5? Nogi się pode mną ugięły, gdyż stałem właśnie
na progu mierniczego nieba, idąc do odpowiedzi widziałem podziw i czułem zazdrość
wszystkich bez wyjątku koleżanek i kolegów. Dumny jak paw czekałem na pierwsze pytanie, potem drugie i kolejne. W miarę udzielania odpowiedzi duma się gdzieś ulotniła a ja
bardzo szybko zostałem sprowadzony z obłoków na ziemię. Podczas kolejnych zajęć ,gdy
następna grupa poprawia oceny, pada pytanie:
Jarosław Dąbrowski zdajesz na 4? Ambicja nie pozwoliła mi się tak łatwo poddać,
jednak bardzo szybko przekonałem się, że moja wiedza jest znikoma.
Na ostatnich zajęciach usłyszałem pytanie:
Dąbrowski zdajesz na 3 czy wpisać ocenę niedostateczną? ( Pragnę dodać, że ocena niedostateczna wiązała się z powtarzaniem klasy). Rzecz jasna nie poddałem się i walcząc do końca niczym średniowieczny rycerz , zdałem na ocenę dostateczną. Baaardzo
szczęśliwy, trochę mniej usatysfakcjonowany, usiadłem na miejscu, ciesząc się , że właśnie znalazłem się w klasie 4.
W tym miejscu muszę dodać, że choć do przesądnych ludzi nie należę, to jednak
czerwony półgolf profesora Wandasiewicza, który śnił mi się jeszcze długo po nocach,
zawsze oznaczał marne uczniowskie szanse na jakikolwiek sukces . Do tej pory w uszach
dźwięczą mi słowa słynnego na cały Jarosław „Sina” :
Pan Bóg umie na 5,
Ja na 4,
a wy być może na 3….
112
Jarosław Dąbrowski
rocznik maturalny 1987
Fartuszek, tarcza i czapka
Do czteroletniego Technikum Drogowego uczęszczałam w latach 1954-1958. Miałam dwóch wspaniałych wychowawców panią prof. Marię Mach i pana prof. Jerzego Sobola. Idąc ulicami Jarosławia i widząc strój szkolny dzisiejszej młodzieży z rozrzewnieniem wspominam fartuszki z obowiązkową tarczą i czapki uszyte z niebieskiego aksamitu
z otokiem ciemnoczerwonym i daszkiem. Uczniom, którzy nie mieli tarcz ani czapek groziły kary, ja natomiast z dumą prezentowałam swoją przynależność do mojej szkoły. Przed
rozpoczęciem zajęć na korytarzu 1. piętra odbywały się apele a w trakcie dnia także cykliczne sejmiki, podczas których poruszane były sprawy szkoły i uczniów – prężnie działała organizacja ZMP, do której nie należałam. W trakcie nauki odbywaliśmy praktyki zawodowe, ja wraz z koleżankami znalazłam się w Rejonie Dróg Publicznych w Jarosławiu,
który później przez wiele lat był moim miejscem pracy. Pamiętam jak dziś, kiedy całą
szkołą wybraliśmy się na uroczyste oddanie mostu na Sanie, po modernizacji.
Codzienność szkolną pamiętam jako pełną dyscypliny i raczej powagi, jednak to były inne
czasy, zarówno pod względem historycznym, jak i obyczajowym.
Maturę zdawaliśmy na dwóch etapach : pisemnie i ustnie z języka polskiego i matematyki, a następnie z przedmiotów zawodowych. W roku 1958 otrzymałam upragniony
tytuł technika dróg kołowych i mostów. Po zdaniu matury każdy absolwent otrzymał nakaz
pracy. Ja rozpoczęłam pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w wydziale komunikacji.
Szkoła w tamtym czasie była znana w całej Polsce i cieszyła się doskonałą opinią
(pewnym miernikiem były praktyki uczniów), a zakłady pracy składały zapotrzebowanie
na abiturientów, którzy podejmowali pracę na terenie całego kraju.
Cieszę się bardzo na myśl o kolejnym zjeździe, czekam na ponowne spotkanie z
koleżankami, kolegami, by wspólnie przenieść się znowu w czasy młodości, czasy odległe
ale jakże bliskie mojemu sercu.
113
Od prawej autorka wspomnień wraz z H. Banach podczas praktyk
Halina Mańkowska
rocznik maturalny 1958
Radna Miasta Jarosławia
Smak malin
Kwiecień/maj 2008
Koniec szkoły!!! Teraz dorosłe życie, wielki świat, realizacja marzeń, radość z
tworzenia czegoś własnego, gorączka planów… WOLNOŚĆ!!! Piszę tak, jakby to, co
zostawiam za sobą było nacechowane złymi wartościami, a czy tak jest w rzeczywistości??? Nie, oczywiście, że nie. Zakończyłam liceum, szkołę średnią – jak mawia moja
mama. Moja mama wie, co mówi, bo to naprawdę była szkoła i to nie tylko taka z oficjalnej nazwy „Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu”, ale była
to taka szkoła, gdzie rodziły się plany, marzenia, gdzie doznało się pierwszych sukcesów,
które miały smak świeżych malin, ale także pierwszych smutków. Pamiętam jedną z
pierwszych lekcji języka polskiego i mój „mały referat” w sali 45 na temat starożytnych
filozofów. Dostałam wtedy swoją pierwszą szóstkę w nowej szkole i pochwałę wychowawcy za swoją wiedzę. Pamiętam też swoją ostatnią szóstkę z polskiego, która została
wystawiona na dyplomie na koniec liceum i słowa Pani Agaty Wilczyńskiej, że wreszcie
mogła tę najwyższą notę postawić bez żadnego ALE osobie, która na nią solidnie zapracowała . Byłam szczęśliwa, bardzo szczęśliwa.
Pamiętam pierwsze zajęcia w naszej małej grupie tanecznej stworzonej przez Panią
Anię Kiczek. Początkowo byłyśmy takie nieporadne, a później stałyśmy się gwiazdami
szkolnej sceny ;-) Pamiętam naszą „babską” klasę, w której miało być tyle sporów a było
mnóstwo śmiechu. Pamiętam koncerty charytatywne organizowane wspólnie z Panem
114
Zygmuntem Machnikiem i nasze głębokie przekonanie, że nasze małe istnienie i nasza
przyjemność mogą komuś ułatwić życie. Pamiętam też stołówkę w piwnicy , tam to
było zabawnie, zwłaszcza, kiedy pół klasy przyszło powtórzyć materiał przed sprawdzianem a kończyło się na pisaniu „ściąg” i odpisywaniu zadań. Pamiętam zakaz wychodzenia
do „Stylowej” i regularne spacery do tejże. Pamiętam naszą studniówkę – najlepszą imprezę, na jakiej byłam. Nie jestem w stanie opisać wszystkiego, co pamiętam: ludzi, wydarzeń, chwil, które zostają w głowie po to, żeby co jakiś czas o sobie przypominać, ale
PAMIĘTAM…
24 sierpnia 2010
Tak wyglądają moje wspomnienia ze szkoły, tak pewnie wyglądałyby dwa lata temu, kiedy ją ukończyłam. Jak dobrze, że dzisiaj mogę się uśmiechnąć do swoich wspomnień.
Anna Malec
rocznik maturalny 2008
Magiczne lekcje
Wspomnień ze szkoły pozostało mi wiele. Niektóre są miłe, inne mniej ale takie
właśnie jest życie. Wspominać lata szkolne można godzinami, zwłaszcza w gronie znajomych ze szkolnej ławki czy szkolnych murów. W mojej pamięci zapisało się dużo wspomnień, a najchętniej opowiem te przyjemne…
Głęboko w pamięci tkwi oczywiście pierwszy dzień szkoły, mnóstwo znajomych i
nieznajomych twarzy, inni nauczyciele, inne środowisko… już wtedy wiedziałam, że polubię to wszystko inne. Które wspomnienie było najciekawsze? Może chrzest kotów, gdy
to nasza, ówczesna druga klasa go przeprowadzała (rok wcześniej, gdy to ja byłam kotem
nie było tak przyjemnie…). Cała impreza połączona była z dyskoteką. Mimo, iż wieczór
był krótki, ale plotki i skandale nie schodziły z wokandy szkolnej przez następny miesiąc.
Pamiętam niezapomnianą godzinę wychowawczą, kiedy to nasza wychowawczyni
(prof. Renata Tomaka- Pasternak) poleciła każdemu, by napisał o wylosowanej osobie
jedną pozytywną i jedną negatywną rzecz. Mimo, iż wszystko było anonimowe w naszej,
zdecydowanie żeńskiej klasie, rozpętała się burza. Pokłóciło się co najmniej sześć najlepszych przyjaciółek, trzy incydenty natomiast zakończyły się trwałą separacją.
Kolejne wspomnienie to wycieczka do Radawy, gdy chłopcy z naszej klasy w stroju Adama postanowili zażyć kąpieli. Niestety po tym relaksie musieli w trybie natychmiastowym odwiedzić gabinet dyrektora i nie mogli nam towarzyszyć w wycieczkach do końca edukacji.
Pamiętam także corocznie organizowane wigilie klasowe, gdy po długim czasie
kłótni i zmagań następowało pojednanie. Oczywiście nie tylko kłótnie łączyły naszą klasę.
Przyjaźnie zawiązane w tym czasie trwają po dzień dzisiejszy.
Pamiętam bardzo dobrze imprezą półmetkową i oczywiście niezapomnianą studniówkę. Te wspomnienia pozostają nadal żywe, ale to dzięki temu, że co jakiś czas mogę
115
sobie je przypomnieć puszczając kasetę VHS, czy otwierając album ze zdjęciami. Utrwalone na najlepszym nośniku(w sercu) wspomnienia to przesympatyczne lekcje chemii z
panią prof. Marią Chłopek, lekcje z polonistką prof. Zdzisławą Wandasiewicz, która
„czarno widziała” naszą dalszą edukację, czy też magiczne lekcje matematyki - piszę magiczne, gdyż cyfry tak jak króliki z kapelusza pojawiały się niewiadomo skąd i po co.
Długo by jeszcze pisać i wspominać. Można by napisać cały tomik wspomnień z
lat szkolnych, co być może kiedyś uczynię, gdy już będę dużo starsza i zostaną mi tylko te
piękne wspomnienia.
Agnieszka Pietryna
rocznik maturalny 2003
Szkolne epizody
Jestem absolwentem Naszej Szkoły, pobierałem nauki w latach 1984 – 1989.
Stare przysłowie mówi, że uczniowie najbardziej pamiętają błędy nauczycieli. Lata szkolne to wspaniały czas dla młodego człowieka, pełen beztroski i radości, postaram się więc
przedstawić kilka sytuacji wesołych, które dziś wspominam z uśmiechem.
Epizod pierwszy:
Lekcja języka polskiego. Do przeczytania była lektura, dla której zabrakło mi czasu. Na przerwie koledzy starali się pokrótce streścić rozwój wydarzeń, ale było to za mało,
gdy zostałem wywołany do odpowiedzi. Krótko mówiąc w krzyżowym ogniu pytań pani
profesor zacząłem się „plątać w zeznaniach”. W międzyczasie najlepsza koleżanka naszej
profesorki swoim zwyczajem z papierosem w ręku, stanęła w otwartych drzwiach i przysłuchuje się naszej rozmowie.
W pewnej chwili mówi:
- Dzidka chodź na kawę (starym zwyczajem pitą na ławce na korytarzu)
Na to polonistka:
- Chwilkę, tylko z nim skończę.
- Daj spokój, przecież od razu widać, że nie czytał - koleżanka
- Mylisz się, kto jak kto ale ten na pewno przeczytał.
Muszę dodać, że wiara profesorki nie była pozbawiona podstaw, ponieważ dla
mnie był to pierwszy taki przypadek.
Dodam, że z powodu marnych efektów naszej rozmowy i zapachu kawy dobiegającego z korytarza, pani profesor postanowiła dokończyć nazajutrz. Pożyczyłem książkę,
zarwałem kawałek nocy i dokończenie rozmowy wyglądało inaczej.
Epizod drugi:
Zajęcia polowe – pomiary w terenie na osiedlu mieszkaniowym. Wykonywaliśmy
pomiary w grupie zwanej sekcją, w pewnym momencie z niewielkiej chmurki padają
pierwsze krople deszczu a do zakończenia pomiaru na tym stanowisku jeszcze kilka minut.
Atmosfera robi się nerwowa i nagle wszyscy pracują na najwyższych obrotach, poruszają
się jak w ukropie aby zdążyć przed deszczem.
W pewnym momencie kolega zwraca się do koleżanki:
-Przeczytaj szybko odczyt!
116
Jej odpowiedź:
-Sam sobie przeczytaj, przecież wiesz, że nie potrafię.
Na co kolega nie zważając na pośpiech ani deszcz, prowadzi instruktaż wykonania
tegoż odczytu. Osobliwością tegoż instruktażu był język mówiony, który rozumie każdy
Polak ale kulturalny Polak stara się go nie używać, gdyż jest określany mianem wulgarnego. Podsumowując – w kilku dosadnych zdaniach w których do zacytowania nadają się
tylko słowa: i, w, z, ale, wyjaśnił koleżance zasady wykonywania odczytów. Co ciekawe
pojęła natychmiast. Wówczas zza żywopłotu wyłania się profesor – opiekun i mówi do
struchlałego kolegi:
- Nie przy dzieciach, człowieku, nie przy dzieciach.
Po tych słowach skierował się do sąsiedniej sekcji.
Epizod trzeci
Lekcja matematyki – każdy wie że im krócej trwa tym lepiej, bo mniejsze prawdopodobieństwo odpytywania.
Na przerwie umówiliśmy się wszyscy, że przestawiamy zegarki 10 minut do przodu i twardo będziemy twierdzić, że już jest koniec lekcji.
Szło gładko, choć pan profesor z matematyki nie mógł uwierzyć, że jego zegarek
szwankuje. Na to wszyscy z pierwszych ławek podwijali lewy rękaw pokazując godzinę.
Po chwili konsternacji matematyk wyszedł na zaplecze i wrócił z lunetą. Skierował lunetę
na wieżę ratuszową i triumfującą miną oraz uniesionym palcem oświadczył:
- A teraz jeszcze króciutka kartkówka!
Epizod czwarty:
Lekcja języka niemieckiego – pani profesor dostojnie przechadzając się miedzy
ławkami zadaje pytania w obcym języku, co rusz wywołując kogoś do odpowiedzi. Wszyscy są skoncentrowani oprócz dwóch kolegów w ostatniej ławie. Obaj z nisko pochylonymi głowami oraz z wypiekami na twarzy i czerwonymi uszami przeglądają prasę. Ale nie
zwykłą gazetę, lecz bogato ilustrowany magazyn tylko dla dorosłych.
Tu wyjaśnię pewne okoliczności. Było to w roku 1987 więc w ówczesnej rzeczywistości rzecz niezwykła.
W pewnej chwili profesorka ich zaskoczyła i szybkim ruchem wyjęła gazetkę,
wsadzając ją pod pachę, a do kompletnie zaskoczonych młodzieńców skierowała kilka
pytań. Bynajmniej nie były to pytania o prasę, gdyż zupełnie nie zwróciła uwagi na jej
zawartość. Koledzy byli tak zaskoczeni, że nie potrafili odpowiedzieć na żadne pytanie.
Po kilkunastu minutach pani podeszła do tablicy z zamiarem napisania nowego
tematu lekcji. Gazeta pod pachą jej w tym przeszkadzała więc odkładając ją na biurko
dodała:
- A to wam zabieram i dam swoim dzieciom……
W tym momencie jej wzrok spoczął na okładce tej gazetki i głos
w gardle zamarł.
- Przekażę to waszemu wychowawcy – dokończyła.
Finał tej opowieści znam z opowiadań mojej mamy, która to uczestniczyła w najbliższym spotkaniu z rodzicami. Otóż wychowawca powiewając gazetką jak chorągiewką
nad głową grzmiał:
- Proszę popatrzeć co uczniowie oglądają na lekcji języka niemieckiego!
Na to jeden z rodziców:
-Mogę obejrzeć?
- Nie, bo zapewne zginie, a to ważny dowód rzeczowy – odpowiedział z uśmiechem.
117
Epizod piąty
Wizyta u kolegów w internacie.
Wybrałem się do kolegów mieszkających w internacie. Z racji zajętych krzeseł
usiadłem na łóżku, opierając się o ścianę. Obok wisiała zasłona wchodząca za szafę, którą
nieopatrznie odsunąłem i nagle spoglądając w górę widzę spadającą butelkę. Już spieszę z
wyjaśnieniem – pustą, przeźroczystą o pojemności 0,5 litra, charakterystyczną dla pewnego napoju.
Zabrakło czasu na jakikolwiek ruch lub unik, więc uderzyła mnie szyjką w czoło,
na szczęście nie potłukła się. W ciągu kilku chwil na moim czole wyrósł siny guz wielkości orzecha.
Natychmiast przyłożyłem głowę do kaloryfera ale siniak został okropny. Mina wychowawcy z internatu, który mnie tak zobaczył był niesamowita (widok bezcenny). Na
pytanie co mi się stało tłumaczyłem się że to o szafkę.
Koledzy później tłumaczyli, że wczoraj były urodziny a na szafie to jedyne miejsce gdzie nikt nie szuka. Z guzem chodziłem kilka dni.
Epizod szósty
Wycieczka szkolna – powrót pociągiem. Wagony zostały podstawione na bocznicy, późne godziny popołudniowe, ściemnia się. Wagony jeszcze nie są „podpięte” a więc
oświetlenia brak. Rozlokowaliśmy się w jednym wagonie w różnych przedziałach. Na
prośbę wychowawcy klasy sprawdzam stan liczebny po raz trzeci, gdyż liczenie wykazuje
brak trzech osób.
W przypływie desperacji przechodzę do następnego wagonu, bezceremonialnie
otwieram przedział i widząc sylwetki dwóch mężczyzn wołam:
- Was dwóch? A gdzie jest trzeci?
Nastąpiła chwila ciszy a po niej w świetle przejeżdżającej lokomotywy widzę zakłopotane miny naszych panów profesorów- opiekunów wycieczki. Wtedy zmieszany sytuacją wydukałem:
- O…. przepraszam…
Na co wychowawca zza moich pleców:
- Nie szkodzi, nie szkodzi, też mogli się zgubić.
Wiesław Fołta
rocznik maturalny 1989
Szerokie horyzonty
Moja przygoda z Technikum Drogowo- Geodezyjnym rozpoczęła się w 1978 r.
Już pierwsze lekcje pokazały, że wymagania są duże i nie będzie lekko. Kolejne lata to
stałe pogłębianie wiedzy. Klasa była wyjątkowa, oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia. Byliśmy zgrani, ambitni i pozytywnie rywalizujący. Nie było „wyścigu szczurów”,
lecz tym, co nas mobilizowało było pragnienie, aby być najlepszą klasą w szkole. Z tego
faktu wynikała pozytywna rywalizacja.
Moja nauka w TDG była efektem nieplanowanych działań. Od dziecka marzyłem
o technikum samochodowym w Rzeszowie. Pomimo celującego świadectwa nie dostałem
118
się do wymarzonej szkoły. Tato dowiedział się, że zostali przyjęci uczniowie o znacznie
gorszych stopniach. Byli to synowie wysoko postawionych funkcjonariuszy partyjnych.
Gdy sprawa się wydała, groziło dużym skandalem. Był to czas, gdy towarzysze partyjni
czuli nadchodzące zmiany. Kurator dla złagodzenia sprawy, dał mi prawo wyboru do każdej szkoły w województwie. Ponieważ był koniec sierpnia, zupełnie przypadkowo i bez
rozeznania wybrałem TDG. Nie miałem pojęcia, czego będę się uczył.
Pięć lat edukacji szybko przeminęło i w miarę upływu lat zmieniło się spojrzenie
na wiele spraw. Gdybym miał scharakteryzować szkołę, to zrobiłbym to na trzech płaszczyznach: wychowawczej, edukacyjnej i życiowej. Dopiero po latach można docenić
wkład i rolę w kształtowanie naszej osobowości przez nauczycieli. To były ciekawe czasy.
Wybór Polaka na Stolicę Piotrową, powstanie NSZZ „Solidarność” i czas wojenny miały
niebagatelny wpływ na rozwój młodych ludzi. Mogliśmy obserwować wiele postaw u
swoich nauczycieli; od odważnych, nie wahałbym się powiedzieć bohaterskich, po obojętne, tchórzowskie i takie, o których przy jubileuszu nie warto pisać.
Moim wychowawcą był profesor Zbigniew Kotliński. W jego normalności było
coś wielkiego. Zawsze przygotowany, przyjaźnie nastawiony i często uśmiechnięty. Głęboko wchodzący w swój przedmiot i równocześnie posiadający szerokie horyzonty na
otaczającą rzeczywistość. Wiele mu zawdzięczam i myślę, że był współautorem moich
przyszłych sukcesów. Dziś, kiedy sam jestem nauczycielem akademickim, próbuję przenieść pewne wzorce mojego wychowawcy na swoje zajęcia. W pewnym sensie jestem jego
spadkobiercą, ponieważ uczę tego samego przedmiotu (GIP). Pomimo, że odszedł do Pana,
zawsze będę zachowywał gorącą wdzięczność i ciepłą pamięć o nim. Pani profesor Elżbieta Superson ciężko pracowała nad naszą klasą. Bez problemu zdaliśmy maturę z matematyki i studia przebiegły dość gładko. Myślę, że w znacznej mierze jest to Jej zasługa. Pasję
do fotografii w naszej klasie zaszczepił Profesor Zbigniew Petru, który mobilizował nas do
robienia coraz lepszych zdjęć. Nie sposób też nie wspomnieć profesora Marka Stokłosy.
Do dziś lubię grać w siatkówkę, a czynny sport jest moim hobby. Trochę surowiej jednak z
perspektywy czasu oceniam tych, którzy wiele mówili o patriotyzmie, ale niewiele nas
nauczyli. Staram się w swojej pracy edukacyjnej nie popełniać tego błędu, ponieważ takie
osoby są niewiarygodne. Bez wątpienia po pięciu latach skończyliśmy technikum z dobrym przygotowaniem do zawodu.
Najbardziej wiarygodnym sprawdzianem poziomu nauczania i rozwoju osobowości jest dorosłe życie. W zdecydowanej większości uczniowie naszej klasy zdali dobrze
życiowy egzamin. Sądzę, że okres pięciu lat spędzonych w „naszym technikum” miał
ogromny wpływ na nasze obecne życie.
Janusz Dąbrowski.
rocznik maturalny 1982
Burmistrz Jarosławia 2002-2006
119
Z miłości do sceny
W Technikum Drogowym uczyłam się w latach 1965-1970 w oddziale koedukacyjnym. Do klasy naszej uczęszczała młodzież pochodząca z Jarosławia i okolic, ci ostatni
mieszkali głównie w internacie . Wychowawcy zmieniali się nam dość często, a byli to w
kolejności : prof. Jan Świętoniowski w pierwszej klasie , prof. Damian Kraus od drugiej
do czwartej i prof. Maria Dąbrowska w piątej klasie . Najmilej wspominam wychowawstwo prof. Damiana Krausa. Był człowiekiem pogodnym i wesołym, co doskonale przekładało się na kontakt z uczniami . Prowadził w tym czasie w szkole zespół instrumentalny oraz wokalny „ Biedroneczki”, do którego należałam . Zespoły te uświetniały akademie szkolne, miały również swoje występy poza szkołą.
Szkoła mimo tego, że była szkołą techniczną o bardzo obszernym programie nauczania, miała również kółka recytatorskie i teatralne, które prowadziła p. prof. Maria
Mach . Ach, co to był za wspaniały człowiek i pedagog. W jednej osobie pełniła rolę reżysera , scenarzysty , charakteryzatora, inspicjenta i suflera. Wszystko dała radę ogarnąć
i nigdy nie pamiętam, żeby na kogoś krzyczała. To była Jej pasja.
Potrafiła nam zaszczepić miłość najpierw do poezji, a potem do teatru. To dzięki
Niej braliśmy udział w konkursach recytatorskich. Kształtując nasze umiejętności w recytowaniu poezji zachęciła nas do występowania na szkolnej scenie w takich sztukach teatralnych, jak „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, czy „Niedźwiedź” Czechowa. Były
to sztuki teatralne z gatunku komedii, ale sięgnęła również po dramat, który był lekturą
szkolną, a mianowicie po „Niemców” Leona Kruczkowskiego. Nie dość, że wystawialiśmy go w szkole, graliśmy również w terenie za…. małe pieniądze.Wystarczyło ich, aby
dzięki staraniom p. prof. Machowej i pomocy szkoły pojechać w nagrodę do Warszawy,
do teatru Ateneum na „Niemców” granych przez aktorów.
Cały zespół amatorski z panią Marią Mach w środku
120
Jedna ze scen „Niemców” Kruczkowskiego
Od lewej: scenograf Andrzej Kozdęba, Ruth-Anna Pich, reżyser-Maria Mach, Liesel-Krystyna
Płocica
121
Afisz „Niemców” Leona Kruczkowskiego wykonany przez członków zespołu amatorskiego przy
Technikum Drogowym
To było przeżycie! Siedzieliśmy w pierwszych rzędach w teatrze, a na zakończenie
wręczaliśmy kwiaty aktorom, odtwórcom swoich ról. Za kulisami, na spotkaniu z aktorami
zbieraliśmy autografy umieszczane na zdjęciach z naszego przedstawienia . Mam je do
dziś i stanowią dla mnie miłą pamiątkę. Wśród tych pamiątek jest też plakat robiony ręcznie, z pełną obsadą wystawianego przez nas dramatu Kruczkowskiego.
Szkoła, oprócz zawodu, dała mi możliwość poznawania kraju ojczystego poprzez
uczestnictwo w obozach wędrownych , które były organizowane przez prof. Machową. To
dzięki Niej mogłam być pierwszy raz nad Morzem Bałtyckim, gdzie dotarliśmy Kanałem
Elblądzkim , którym płynęliśmy przez śluzy cały dzień – było wspaniale. To był obóz
wędrowny żeński….z jednym tylko mężczyzną, młodziutkim wtedy prof. Januszem Kiczkiem, w którym wszystkie kochałyśmy się. W morzu można było się kąpać tylko po 5
osób , w trosce o nasze bezpieczeństwo, musiałyśmy być „ na oku” p. profesorki .
122
Młody prof. Janusz Kiczek w otoczeniu zakochanych w nim uczennic na plaży bałtyckiej
Obóz wędrowny po Kotlinie Kłodzkiej zaczynał się we Wrocławiu, gdzie w operze
wrocławskiej oglądaliśmy „Carmen” Bizeta.
To było latem na wakacjach, a zimą ? O! zimą to jeździłyśmy na łyżwach na lekcjach wychowania fizycznego z naszą kochaną panią profesor Marią Mach, po lodowisku szkolnym
przygotowanym przez uczniów pod bacznym okiem prof. Świstowicza.
Kontakt z panią Machową utrzymywałam po ukończeniu szkoły. Wywiązała się
między nami nić wielkiej sympatii i przyjaźni, ja taktowałam Ją jak drugą mamę. Wiedziała o wszystkich moich ważnych wydarzeniach życiowych i uczestniczyła w nich.
Po podjęciu przeze mnie pracy zawodowej bakcyl miłości do sceny, zaszczepiony przez
panią Marię Machową, zaowocował występami, w których towarzyszył mi mój mąż Tadeusz Przewrocki, w kole teatralnym przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarosławiu ,
gdzie pani profesor reżyserowała „Most” Szaniawskiego.
Każdego roku spotykaliśmy się w gronie koleżanek z kółka teatralnego Anią Reichel i Zuzią Dudek u profesorki na imieninach 8 grudnia, na pysznych rogalikach , sałatkach i tortach przygotowanych przez solenizantkę. Opowiadaniom nie było końca. Tak
było do kresu Jej wspaniałego życia.
No cóż, nie mogę nie wspomnieć również prof. Jana Wandasiewicza, który siał
postrach w szkole . Pamiętam, że z płaczem poszłam do szkoły na drugą lekcję z miernictwa, bo wiedziałam, że będzie „pytanina” z miar i bałam się okropnie. Oczywiście byłam
pytana i….o dziwo strach mnie „nie zjadł, otrzymałam 4. Zawdzięczam temu wymagającemu nauczycielowi doskonałe przygotowanie z miernictwa, co zaowocowało zwolnieniem mnie z egzaminu z geodezji z wpisem do indeksu oceny bardzo dobrej , na studiach
na Politechnice Krakowskiej u prof. Skąpskiego.
Odeszli wspaniali Profesorowie , ale pamięć po nich pozostaje , gdyż dużo im zawdzięczamy. To oni wpływali na kształtowanie naszej osobowości, naszego intelektu i
startu w dorosłość. Dziękuję im za to.
Anna Pich-Przewrocka
rocznik maturalny 1970
123
Życiowe wybory
Adam Mickiewicz pisał: “Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty
jak pierwsze kochanie” (Pan Tadeusz, Epilog). Parafrazując słowa naszego wieszcza
narodowego można chyba powiedzieć, że szkoła średnia pozostaje w naszej pamięci na
długo i często do niej wracamy myślami. Kilka miesięcy temu otrzymałem e-mail od
siostry, Basi. Moja siostra, absolwentka klasy hydrologicznej, informowała mnie o
zbliżającym się jubileuszu naszej szkoły. Czytając tę wiadomość niemal natychmiast
przypomniałem sobie mroźny grudzień 1992 r. Byłem jeszcze wtedy uczniem ósmej klasy
szkoły podstawowej i podobnie jak wielu moich rówieśników, nurtowało mnie pytanie, co
dalej, jaką wybrać szkołę. Zastanawiając się nad przyszłością, postanowiłem w pierwszym
rzędzie odwiedzić szkołę mojej siostry. Chciałem przekonać się na własne oczy, jak
wygląda i czym różni się od innych.
Wiele można by powiedzieć o tej mojej pierwszej wizycie, ale nie sposób
wspomnieć wszystkiego, dlatego pragnę przywołać jedynie dwa wydarzenia.
Przekraczając szkolne progi usłyszałem głos dzwonka. Rozpoczęła się właśnie przerwa i
niemalże natychmiast zginąłem w tłumie wychodzących z klas uczniów. Po kilku
minutach spotkałem tu nie tylko moją siostrę, ale także wielu znajomych. Wszyscy chórem
żartowali, że chyba pomyliłem szkołę, albo jestem na wagarach. Gdy tak razem
żartowaliśmy, podszedł do nas ksiądz Władysław Janeczko, zrobił krzyżyk na moim czole
i zapytał: “A ty dziecko, z której jesteś klasy, nie znam Cię ?”. Przerwa szybko się
skończyła, moja siostra wróciła na zajęcia, a ja pozostałem sam. Przechadzając się po
korytarzach szkolnych dostrzegłem coś, co wywarło na mnie największe wrażenie. Na
ścianach zauważyłem tabla ze zdjęciami wykładowców i uczniów oraz piękny napis
Abiturienci, z rokiem ukończenia szkoły. Przez kolejne dwie godziny oglądałem zdjęcia
techników pracujących przy budowie mostów i dróg. Tak naprawdę to chyba wówczas
zdałem sobie sprawę, że wybór szkoły średniej nie może być przypadkowy. To jest bardzo
ważny wybór, ponieważ w pewnym sensie od tego, jaką szkołę wybierzemy zależy całe
nasze życie. Zdjęcia uśmiechniętych abiturientów były dla mnie najlepszym świadectwem,
że oni dokonali dobrego wyboru, ukończyli szkołę, zdobyli wykształcenie i teraz budują
drogi i mosty, po których ja chodzę. Zrozumiałem także, że szkoła średnia jest jak otwarte
drzwi, które wprowadzą mnie w dorosłe życie.
Dziś upłynęło już osiemnaście lat od chwili, gdy po raz pierwszy przekroczyłem
progi Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Osiemnaście lat temu zdecydowałem jaką wybrać szkołę średnią i myślę, że wybór był
słuszny. Wprawdzie dziś nie buduję dróg ani mostów, to jednak jako franciszkanin
prowadzę innych po drogach wiary. Dziś chętnie powracam myślami do mojej szkoły
średniej. Najlepszym chyba tego przykładam jest każdorazowa wizyta w rodzinnym
mieście. Za każdym razem przechodząc w pobliżu ulicy świętego Ducha, spoglądam na
budynek szkolny, w którym przez cztery lata zgłębiałem wiedzę i uczyłem się jak kochać
Boga, moją Ojczyznę i miasto. Spoglądam w stronę szkoły i uśmiecham się na
wspomnienia tych pięknych czterech lat, jakie tam przeżyłem. Szkoda tylko, że w chwili,
gdy kończyłem tę szkołę, długoletnia tradycja przygotowywania tabli ze zdjęciami
abiturientów zaginęła. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powróci, a może już wróciła…
Z okazji zbliżającego się jubileuszu szkoły, życzę wszystkiego najlepszego mojej
wychowawczyni pani profesor Małgorzacie Mossoczy, dyrekcji szkoły, całemu gronu
124
pedagogicznemu oraz moim szkolnym koleżankom i kolegom. Pamiętam o Was
w modlitwie.
o. Piotrek Blajer ofm franciszkanin
rocznik maturalny 1997
o. Piotr przed wejściem do Bazyliki Narodzenia w Betlejem
p.s. Ojciec Piotr ukończył Franciszkańskie Studium Teologiczne w Jerozolimie.
125
Spełnione marzenie
Będąc uczennicą klasy ósmej musiałam podjąć decyzję o wyborze szkoły średniej.
Wybór padł na zespół Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Ogólnokształcących, szkołę,
w której poznali się moi rodzice. Dostałam się do klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym
programem z języka angielskiego, dział o którym marzyłam. Cztery szkolne lata spędziliśmy pod opieką pani profesor Renaty Tomaki- Pasternak i pani profesor Bernadetty Pajdy,
które skutecznie dbały o naszą dyscyplinę i naukowe osiągnięcia.
Wertując szkolne albumy, często wracam myślami do licealnych czasów, wspominam koleżanki i kolegów , z którymi kontakt jest znacznie ograniczony, ponieważ wielu
z nich wyjechało z miasta lub kraju. Jednak wspólne 4 lata, oceny niedostateczne, wycieczki, pierwsze miłości, radości i smutki na zawsze nas połączyły.
Obiektem moich wspomnień są również nauczyciele, których po latach bardzo
ciepło wspominam, chociaż wtedy nie zawsze było kolorowo. Najtrudniejsze były dla
mnie lekcję języka niemieckiego, które prowadziła pani profesor Anna Hady. Była bardzo
wymagająca, toteż jej zajęcia budziły paniczny strach. Z perspektywy czasu widzę, że to
troska o naszą edukację kazała stosować różne „metody aktywizujące”.
Dziś sama jestem nauczycielem pomimo, iż kończąc szkołę, nigdy nie sądziłam, że
do niej wrócę. Tym razem już nie siedzę w ławce lecz za biurkiem , a moi nauczyciele są
teraz kolegami z pracy. Teraz to ja staram się mobilizować uczniów do działania i przygotować ich do egzaminu maturalnego oraz tego o wiele ważniejszego- egzaminu z ŻYCIA.
Ewelina Gajos
rocznik maturalny 2003
126
Ciało ludzkie w historii umiera częściej niż drzewo, umiera wcześniej.
Trwa człowiek poza progiem śmierci w katakumbach i kryptach.
Trwa człowiek, który odszedł, w tych, co po nim przychodzą.
Trwa człowiek, który przychodzi, w tych, co odeszli…
/K. Wojtyła/
Pamiętamy…
Radosne spotkanie przeżywane przez nas, zaprawione jest jednak nutą żalu, zadumy, nostalgii. Chodząc po korytarzach szkoły, odnajdujemy znajome sale, kąty, w których
kryliśmy się przed „Sinem”, „Apaczem”, „Julem”. Twarze naszych nauczycieli, koleżanek
i kolegów wyłaniają się z mroków pamięci, i dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę, że
już odeszli. Możemy jedynie wspominać ich oblicza, słowa, gesty, dzięki którym żyją
w nas, bo jedynie miłość i pamięć ludzka są nieśmiertelne.
Nauczyciele Szkoły Drogowo-Geodezyjnej spoczywający na Nowym Cmentarzu
w Jarosławiu
Imię i nazwisko
Rok śmierci
Nr kwatery
Julian Solanowski
Julian Hulawy
Marian Bojarski
Zbigniew Wisz
Roman Gałuszka
Stanisław Korecki
Halina Kamińska
Kazimierz Żarow
Tadeusz Presz
1971
1995
1983
1980
1983
2006
2005
1983
1978
12
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
127
14
13
III
XXV
16
8
17
Nauczyciele Szkoły Drogowo-Geodezyjnej spoczywający na Starym Cmentarzu
w Jarosławiu
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
Imię i nazwisko
Maria Biesiadecka
Bronisław Biesiadecki
Janina Steczko
Karolina Kubal
Adam Kubal
Jan Świstowicz
Jan Świętkowski
Jan Wandasiewicz
Józef Łuc
Zygmunt Hahn
Maria Mach
Emil Pretorius
Aleksandra Gorzkowicz
Marek Domagała
Wanda Dąbrowska
Jerzy Sobal
Damian Kraus
Kazimierz Sztajner
Maksymilian Śliwiński
Jan Ćwierz
Zbigniew Kotliński
Józef Stanoszek
Rok śmierci
1982
1992
1971
2002
1975
1989
1975
2007
1970
1998
2005
1981
1983
2003
1988
1995
2002
1992
1963
1981
2010
1975
128
Nr kwatery
17
17
17
28
28
38
33
2
9
36
39
38
22
43
28
42
40
35
4
13
27
20
Składanie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli i uczniów
129
Życie szkoły kiedyś i dzisiaj w fotografii…
Poczty sztandarowe Technikum Drogowego i Technikum Geodezyjnego
Nowy sztandar szkoły ufundowany w 2010r.]
130
Grono Pedagogiczne w latach 80.
Grono Pedagogiczne w latach 90.
131
Klasa geodezyjna z wychowawcą Z. Kotlińskim
Klasa geodezyjna z wychowawcą B. Lichtarskim
132
Klasa drogowa z wychowawcą J. Wandasiewiczem
Dyrektorzy M.Janusz i D.Kurek podczas cyklicznych apeli szkolnych
133
Poloneza czas zacząć…
134
135
A teraz przyszła pora na Maturę…
136
Ślubowanie uczniów klas pierwszych podczas inauguracji roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego - najlepsi uczniowie otrzymują nagrody książkowe z rąk pana
dyr. T.Panka
137
Stołówka pani Sowowej
Dawna świetlica szkolna
138
Traktory zdobywały wiosnę, a dziewczyny kolejne sprawności…
…a teraz zasłużony odpoczynek
139
Uroczyste oddanie nowowybudowanej sali gimnastycznej w roku 2005
Współczesne dziewczyny w nowoczesnej siłowni
140
Zjazdy koleżeńskie absolwentów
Zjazd absolwentów z roku 1963
141
Spotkanie absolwentów w półwiecze szkoły geodezyjnej w1995r.
142
143
144
Uroczystości 60-lecia szkoły
145
146
147
SPIS ABSOLWENTÓW SZKOŁY 1947-2010
Rok szkolny 1947/1948
Geodezja
1. Barański Stanisław
2. Buchaniewicz T adeusz
3. Drajewicz Aleksander
4. Felczak Witold
5. Jaszczur Bronisław
6. Kamikuła Ludwik
7. Kaszycki Marian
8. Kiciński Jan
9. Korotkiewicz Leszek
10. Kowalski Mieczysław
11. Krzysztoń Stanisław
12. Kurpiel Zygmunt
13. Lach Władysław
14. Łaska Jan
15. Łusiewicz Henryk
16. Mackaj Czesław
17. Mądracki Mieczysław
18. Michalik Mieczysław
19. Misiąg Stanisław
20. Moskwa Antoni
21. Olejarski Edward
22. Pacek Edward
23. Panasiuk Jan
24. Pityński Ludwik
25. Pure Jan
26. Radzikowski Andrzej
27. Samborowski Jerzy
28. Skrzypek Władysław
29. Strzelec T adeusz
30. T ylko Leszek
31. Wandasiewicz Jan
32. Zabłocki Andrzej
33. Zabłocki Czesław
34. Zuzaniuk Stanisław
Rok szkolny 1948/1949
Drogi
1. Błachuta Kazimierz
2. Fujarowicz Kazimierz
3. Gątarz Henryk Włodzimierz
4. Hiacenty Jan
5. Kraus Damian Michał
6. Legeżyński Ludwik
7. Mech Stanisław
8. Obszarny Emilia
9. Obszarny Władysław
10. Rękas Mieczysław T adeusz
11. Sierpiński Emil Bronisław
12. Sierpiński Karol Mieczysław
13. Słysz Edward
14. Stasieńko Józef
15. Superson Józef
16. Świtalski Benedykt
17. Sztyk Ferdynand Jerzy
18. Szczygieł Bronisław
Michał
19. Sokołowski Józef Julian
20. Wild Zygmund Wojciech
21. Winnik Stefan Roman
22. Urbanik Józef
23. Ziomek Gwido
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Brzozowiec Antoni
Cielecki Edward
Cisek Mieczysław
Dudek Antoni
Dziedzic Kazimierz
Dygdała Zdzisław
Felczak Witold
Gąsior Władysław
Gemra Julian
Górski Roman
Huk Kazimierz
Korotkiewicz Jan
Kozłowski Hieronim
Kubirzyn Władysław
Kurowski T adeusz
Kurek Jan
Kwaśniak Julian
Kanikuła Ludwik
Macieszczak Stanisław
Mączyński Zdzisław
Mikiewicz Grzegorz
Petru Zbigniew
Sowa Józef
Szwic Zbigniew
Smyk Władysław
Zając Stanisław
Zięba Andrzej
Bartkowski Marian
Biela Karol
Kurek Jan
Rok szkolny 1949/1950
Geodezja
1. Biały Julian
2. Bochenek Marian
3. Chajko Władysław
4. Cenar Marian
5. Drajewicz Roman
6. Domański Stefan
7. Duplaga Józef
8. Fara Adam
9. Ferenc Henryk
10. Gałuszka T adeusz
11. Konig Emil
12. Kotowski Adam
13. Kaczmar Zbigniew
14. Koperski Kazimierz
15. Krogulecka Urszula
16. Kalemba Roman
17. Kukulski Stanisław
18. Krowicki Stefan
148
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Kot Marian
Kowal Józef
Luty Zdzisław
Majcher Władysław
Mendiuk Zbigniew
Mościborzycki Aleksander
Niemiec Kazimierz
Nykiel Mieczysław
Penar Julian
Płocica Andrzej
Peszko Stanisław
Poprawa Antoni
Rybka Leszek
Sikora Stanisław
Skawina Jan
Sierszeń Zbigniew
Szaliński Jerzy
Wota Antoni
Wieliczko Włodzimierz
Wydział drogowo-wodny
1. Babijczuk T adeusz
2. Banach Kazimierz
3. Barszcz Bohdan
4. Biesiadecki Bronisław
5. Drzewicki Jan
6. Fedor Fryderyk
7. Gawron Stefan
8. Gołębiowski Jan
9. Jabłoński Andrzej
10. Jakubiec Zenon
11. Jędruch Eugeniusz
12. Karciński Władysław
13. Kiper Bolesław
14. Liszka Antoni
15. Kozłowski Marian
16. Mac Franciszek
17. Marszałek Feliks
18. Młynarski Henryk
19. Nikolas Edward
20. Pszonak Adolf
21. Sawa Michał
22. Szepelak T adeusz
23. Ślemiński Zbigniew
24. Zabłocki Juliusz
25. Wielgosz Zbigniew
26. Winiarz Józef
27. Żurawski Jan
Rok szkolny 1950/1951
Liceum drogowo-wodne
1. T omaszek Jan
2. Kubicki Stanisław
3. Kuk T adeusz
4. Kulka Stanisław
5. Marcinek Tadeusz
6. Maternowski Edward
7. Pacuła Emil
8. Podgórski Edward
9. Szczerba Jurek
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Szmuc Eugeniusz
Szymański Stanisław
Kędziora T adeusz
Barszcz Zenon
Bednarski Franciszek
Buta T adeusz
Żołtyniak Mieczysław
Cisek Władysław
Domka Stanisław
Drapała Franciszek
Gajecki Stanisław
Gębołyś Florian
Gorgowicz Marian
Kaliczak Kazimierz
Kątek Stanisław
Knapczyk Ignacy
Kotuła Stanisław
Kot Emil
T racz Emil
Wielgos Ludwik
Hetnarowicz Stanisław
Adamski Czesław
Bajorski Wiktor
Borek Marian
Chudzik Władysław
Chudzicka Alicja
Chruściel Czesław
Cichowlas Czesław
Cygan Antoni
Drapała Czesław
Firlej Henryk
Głąb Florian
Godek T adeusz
Kalinowski Zbigniew
Kamiński Witold
Kotowski Roman
Mac Franciszek
Markulis Władysław
Mazurkiewicz Józef
Mendroń Zdzisław
Mielnik T adeusz
Momot Henryk
Muniak Roman
Mrozowicz Stanisław
Oberc T adeusz
Peszko Maciej
Pels Henryk
Pels Mieczysław
Rzeszowski Marian
Szner Władysław
T elega Leon
T uczapski Ryszard
Urban Marian
Urbanik Marian
Wezgraj Eugeniusz
Kowal-Gąska Adam
Litwin Eugeniusz
Ozimek Józef
Matłosz T adeusz
Rok szkolny 1951/1952
Drogi i mosty kołowe
1. Barć Stanisław
2. Bielec Jan
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Bielec Marian
Bielówka Józef
Bogusławski Ryszard
Bury Marian
Chudy Czesław
Dębicki Józef
Dmytrów Stanisław
Drabik Augustyn
Gajda T adeusz
Gawron Leszek
Gładyś Jerzy
Gilecki Piotr
Grassman Julian
Kaduk Karol
Kirszak Zbigniew
Kotuła Benedykt
Kornak Bronisław
Kwaśniak Edward
Małyś Zdzisław
Mazurkiewicz Antoni
Płocica Stanisław
Rząsa Edward
Sęk T adeusz
Sitarz Jerzy
Siwak Józef
Solanowski Jerzy
Sławek Zbigniew
Suwara Edward
Wasecki Rudolf
Wnęk Henryk
Wojdyło Jerzy
Wójcik Józef
Wojtyna Jerzy
Woźniak Ryszard
Banach Ryszard
Lityński Jerzy
Gilarski Edward
Haliżak Kazimierz
Wojtyna Julian
Sobota Józef
Szybiak Adam
Smolak Robert
Słociak Władysław
Rojek Anatol
Pokrywka Józef
Pobidyński Zbigniew
Perdeus Czesław
Pater Jan
Partyka Teofil
Papież Władysław
Paluch Karol
Nocko Zygmunt
Narolski Zbigniew
Łoś Kazimierz
Łabiak Adam
Luty Marian
Lichota Kazimierz
Kusaj Emil
Kotowicz Ryszard
Kluczyński Stefan
Kaznowski Roman
Gąsior Edward
Emmerich Lesław
Błoński Jerzy
Stryczniewicz Bronisław
149
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Sul Bolesław
Szmigielski Zbigniew
T wardy Marian
Witrylak Jerzy
Wróblewski Zbigniew
Zamorski Tadeusz
Gaworecki Stanisław
Markiewicz Kazimierz
Białogłowski Stanisław
Boruta Władysław
Czemerda Kazimierz
Derkacz Mieczysław
Gola Bolesław
Gatarz Kazimierz
Gudz Józef
Janeczek Mieczysław
Joniec Józef
Kamiński Emil
Karp Zdzisław
Kasieczka Julian
Kijowski Janusz
Kot Ryszard
Kulesza Jerzy
Lonc Florian
Łański Emil
Mazepa Józef
Mazowiecki Jerzy
Mikołajewski Ryszard
Pelc T adeusz
Podlowski Karol
Spirkowicz Jerzy
Zbrożek Stefan
Nykiel Władysław
Geodezja
Klasa IV liceum
1. Bałekan Zygmunt
2. Czwakiel Edward
3. Dańczura Eugeniusz
4. Duszka Ludwik
5. Fołta Alfred
6. Gałęza Jan
7. Gral Bolesław
8. Jurkiewicz Artur
9. Konieczny Roman
10. Kanapka Józef
11. Kurpiel Zbigniew
12. Krupa Anatol
13. Liszka Marian
14. Marszałek Stefan
15. Nykiel Marian
16. Niewiadomski Ryszard
17. Pryjda T adeusz
18. Sidorko Jerzy
19. Węglarz Marian
20. Ziemba Alfred
PST – klasa II a
1. Bara Jan
2. Bichajło Helena
3. Brzezińska Danuta
4. Dobrowolski Józef
5. Duda Kazimierz
6. Drabik Julia
7. Dragan Zofia
8. Diok Kazimiera
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Fluda Eugeniusz
Gregorowicz Stanisław
Gilarski Bolesław
Juszyński Ryszard
Kacała Wanda
Kluz Władysław
Kordiak Józef
Koziej Danuta
Lewicki Adam
Macewko Henryk
Maksym Józef
Malik Władysław
Michalak Tadeusz
Mendrala Stanisław
Modliszewski Mieczysław
Oronowicz T adeusz
Paszkowski Zenon
Paliszak Emil
Plęs Antoni
Sławińska Stefania
Szajowska Urszula
T omkowicz Czesława
PST – klasa II b
1. Baran Wojciech
2. Baster T adeusz
3. Bobecki Aleksander
4. Fąfera Jan
5. Kowal - Pąska Jadwiga
6. Gilarski Alfred
7. Górski Stanisław
8. Gorlicka Maria
9. Jajuga Zygmunt
10. Klus Bogumiła
11. Kotyla Emil
12. Krok Zenon
13. Kuroś Henryk
14. Łąkowska Stefania
15. Łojek T adeusz
16. Majernowska Maria
17. Mazur Kazimierz
18. Mularz Adolfina
19. Patrzyk Bogusław
20. Partyka Henryk
21. Paszkowska Maria
22. Peczarska Anna
23. Piękosz Eugeniusz
24. Piętnik Kazimierz
25. Pleśniak Ryszard
26. Sbawarz Katarzyna
27. Wawrzyszko Franciszek
28. Wąs Stanisław
29. Witalec Edward
30. Zagórski Stanisław
31. Żarek Kazimierz
Rok szkolny 1952/1953
Geodezja
1. Balawender Emilia
2. Baran Zbigniew
3. Bielówka Stanisław
4. Bigas Stanisław
5. Borkowska Anna
6. Domka Edward
7. Leśniak Stanisław
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Niemiec Helena
Pajda Aniela
Pajda Łucja
Penar Zbigniew
Piątek Franciszek
Porczak Stanisław
Poliszek Emil
Przybylska Mieczysława
Roman Helena
Sarzyński Roman
Słowik Andrzej
Stanek Zdzisław
Świnicki Adam
Szewczyk Stanisław
T rznadel Marian
Zach Anna
Bąk Jerzy
Brodowicz Zdzisław
Czura Władysław
Dębicki Roman
Dmytrów Jerzy
Dzierga Jan
Grzęda Ryszard
Guzowski Ludwik
Janicki Stanisław
Kaliciak Józef
Kąkol Jan
Kędziora Józef
Kowal Roman
Krauz Stanisław
Madycki Stanisław
Marek T adeusz
Michalik Stanisław
Motyka Julian
Ozgan Stanisław
Selmach Ryszard
Serwański Mieczysław
Szykała Władysław
Szpetnar Jan
Wilk Józef
Zienkiewicz Marian
Drogi i mosty kołowe
1. Cena Krzysztof
2. Cichy Kazimierz
3. Doroba Stanisław
4. Dragun Kazimierz
5. Dwornik T adeusz
6. Gzycko Jerzy
7. Budziński Marian
8. Janusz Lesław Jan
9. Kiznak Janusz
10. Kłos Stanisław
11. Kowalczuk Adam
12. Łabojoko Jan
13. Małolepszy Wiesław
14. Munnich Wojciech
15. Młynarczyk Karol
16. Pióro Marian
17. Pociask Stanisław
18. Rupar Franciszek Antoni
19. Rygowski T adeusz
20. Smik Eugeniusz
21. Sowa Kazimierz
150
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Streb Franciszek
Szybak Marian
T relka Władysław
T ymczyszyn Zdzisław
Węglarz T adeusz
Wojciechowski Eryk
Kondrat Zdzisław
Banasik Domicela
Czternastek Czesława
Maria
Del Stanisław
Drozd Edward
Kokoszka Czesław
Kowalski Zbigniew
Lewandowski Zdzisław
Laszek Bogumiła
Magda Wiesław
Markiewicz Anna
Puchała Wiesław
Puk Edward
Rachawicz Julian
Seroka Zdzisław
Ulrych Zbigniew
Nykiel Władysław
Rok szkolny 1953/1954
Geodezja
1. Brodacki Kazimierz
2. Bytnar Jan
3. Czerniecki Franciszek
4. Drozd Stanisław
5. Farfot Władysława
6. Furtak Kazimierz
7. Galiński Stanisław
8. Kaltenberg Antoni
9. Kocaj Ryszard
10. Kudła Emilia
11. Lenar Alfred
12. Marciniec Roman
13. Mazur T adeusz
14. Nalepa Antoni
15. Płonka Wanda
16. Sura Jan
17. Szklarz Władysław
18. Szuban Krzysztof
19. Zawada Aleksander
20. Ziemba Stanisław
Drogi i mosty kołowe
1. Błachuta Edward
2. Ciszkiewicz Zbigniew
3. Franczyk Jan
4. Jaroszewicz Ernest
5. Kowalczuk Andrzej
6. Kocur Bolesław
7. Kubicki Eugeniusz
8. Liszko Kazimierz
9. Maczhała Ludwik
10. Matecki Edward
11. Materna Jan
12. Minsa Edward
13. Wołoszański Józef
14. Owarzany Stanisław
15. Pokrywka Stanisław
16. Salarski Zygmunt
17. Słobodzian T adeusz
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Streb Marian
Świder Ferdynand
Szczęch Antoni
T rella Juliusz
Warański Edward
Moskwa Ryszard
Wierzbicki Edward
Wołoszyn Ryszard
Wójtowicz Henryk
Wysocki Michał
Zwoliński Kazimierz
Rachowicz Julian
Rok szkolny 1954/1955
Geodezja
1. Chuda Janina
2. Chudzicki Zygmunt
3. Duplaga Franciszek
4. Fac Kazimierz
5. Gałda Michał
6. Gaweł Marian
7. Jaroch Marian
8. Kiszka Stanisław
9. Kajder Edward
10. Kajder Zbigniew
11. Łaba Krystyna
12. Łebek Jerzy
13. Marcinek Zdzisława
14. Piejko Antoni
15. Pisarczyk T adeusz
16. Rusinek Wiktor
17. Serafin Józef
18. Szular Krzysztof
19. Szydełko Helena
20. T rojnar Jerzy
21. T urski Andrzej
22. Wawrzaszek Aleksander
23. Zahrani Zofia
24. Żygadło Henryk
Drogi i mosty kołowe
1. Materna Mieczysław
2. Matrejek Mieczysław
Ludwik
3. Nowak Jadwiga T eresa
4. Miara Stanisław
5. Romankiewicz Romualda
6. Opioła Jerzy
7. Sokulski Władysław
8. Pic Jarosław
9. Skwarko Antoni
10. Wasilewski Leszek
11. Sitarz Julian Józef
12. Zięba Ignacy
13. Wilk Franciszek
14. Wojakowski Wiesław
15. Bichajło Antoni
16. Nachman Eustachy
17. Kocur Bolesław
18. Januszewicz Ernest
19. Sosnowska Janina
20. Sadrowski T adeusz
21. Sykała T adeusz
22. Borowski Władysław
23. Brukowy Stanisław
24. Chitra Zdzisław
25. Czternastek Maria Janina
26. Filipek Andrzej
27. Dębicka Krystyna
28. Gronkowski Stanisław
29. Jasiński Czesław Józef
30. Kaczmarski Bolesław
Ryszard
31. Kawiak Stanisław
32. Kamiński Eugeniusz
33. Kolano Kazimierz
34. Kołtaczko Jerzy
35. Kowalik Jan Andrzej
36. Kudła Józef
37. Laskowski Zbigniew
Walenty
38. Łuszczki Edward
39. Marek Cecylia Barbara
40. Lis Antoni
41. Łyszczarz Jan Karol
Rok szkolny 1955/1956
Geodezja
1. Adamarek Bronisław
2. Boryło Stanisław
3. Buniowski Eugeniusz
4. Chuda Bronisława
5. Długoń T adeusz
6. Hop Edmund
7. Hrycyna Julian
8. Janik T adeusz
9. Kwiatkowski Stanisław
10. Kurdybacha Maria
11. Lekowski Władysław
12. Mach Józef
13. Maj Józef
14. Piotrowska Zdzisława
15. Sawa Franciszek
16. Siewarga Zdzisław
17. Świątek Kazimierz
18. Szpindar Stanisław
19. Adamiec Stanisław
20. Balawender Bronisław
21. Baran Julian
22. Buczek Stanisław Benedykt
23. Ciepły Bronisław Andrzej
24. Grasza T adeusz
25. Guzowski Jan
26. Kluka Władysław
27. Kruk Andrzej
28. Lewoczko Andrzej
29. Litwin Jarosław
30. Nykiel Mikołaj
31. Porczak Michał
32. Puchalski Antoni
33. Ruszel Emil
34. Skoblewicz Stanisława
35. Staszczak Józef
36. Stecko Michał
37. Wraga Alojzy
38. Zagocki Józef
39. Zahel Ryszard
151
40. Ciołek Jan
41. Klisko Henryk
Drogi i mosty kołowe
Klasa IV a
1. Dźwierzyński Zbigniew
2. Fac Władysław
3. Fic Karol
4. Harbacz Józef
5. Jarpiński T adeusz
6. Karczmarz Jakub
7. Maciurzyński Wacław
8. Matrejek Mieczysław
9. Pitach Zbigniew
10. Pstrąg Ignacy
11. Ryczan Jan
12. Ryczan Lesław
13. Skowronek Kazimierz
14. Staniszewski Józef
15. Staszkiewicz Karol
16. Wańkowicz Włodzimierz
17. Czubocha Józef
Klasa IV b
1. Bukowy Stanisław
2. Zieleński Jerzy
3. Briobała Irena
4. Górecki Andrzej
5. Horodecki Tadeusz
6. Jaskuła Helena
7. Jaworski Wojciech
8. Joniec T eresa
9. Kokoszyński Janusz
10. Lenczyk Kazimierz
11. Olszewski Adam
12. Olszewska Halina
13. Pienir Stanisław
14. Rokoszyńska Maria
15. Solonowska Zofia
16. Stasiowski Antoni
17. Szymanik Antonina
18. T ornawska Regina
19. Wojcieszko Janina
20. Zdeb Krystyna
21. Mączałowski Marian
Klasa IV c
1. Bereza Władysław
2. Buryło Leopold
3. Drewniak Andrzej
4. Karzycki Michał
5. Kędzierski Ryszard
6. Książek Zygmunt
7. Łucarz Eugeniusz
8. Pędziwiatr Emil
9. Piszczyński Eustachy
10. Polak Władysław
11. Potaczała Eugeniusz
12. Puka Antoni
13. T rojanowski Augustyn
14. Wałczyk Roman
15. Wierzbicki Andrzej
16. Wołoszyn Józef
17. Wąsacz Bronisław
Rok szkolny 1956/1957
Geodezja
1. Cielęcy Aniela
2. Czura Jan
3. Dziura Władysław
4. Fiotek Helena
5. Gamracy Mieczysław
6. Grzeszczak Alfreda
7. Gwóźdź Józefa
8. Gwóźdź Józefa
9. Hotowacz Kazimierz
10. Kordas Jadwiga
11. Kubas Leon
12. Kufel Janina
13. Naróg Franciszek
14. Pawichrowski Ryszard
15. Skarbek Janusz
16. Socha Zygmunt
17. Stec Maciej
18. Witek Janina
19. Wojtowicz Mieczysław
20. Bartman Stanisław
21. Dec Stanisław
22. Garbarz Kazimierz
23. Kordyński Marian
24. Horodecki Zbigniew
Stanisław
25. Jankowski Stanisław
26. Kłak Michał
27. Kozioryński Roman Jan
28. Kożuszek Zbigniew Jan
29. Patroński Stanisław
30. Piekuś Stanisław
31. Rawski Mieczysław
32. Słoma Janina
33. Sternik Agata Maria
34. Stopyra Józef
35. Szpetnar Mieczysław
36. Ścieszka Krystyna
37. Wilk Stanisław
Drogi i mosty kołowe
Klasa IV a
1. Czubocha Eugeniusz
2. Czurko Janusz
3. Frurzyńska Irena
4. Michno Ryszarda
5. Demko Irena
6. Głowniak Ryszard
7. Kogut Anna
8. Kotlińska Helena
9. Kucharski Franciszek
10. Małkowski Ryszard
11. Krasowski Czesław
12. Nowak Ryszard
13. Pszak Kazimierz
14. Przytocki Zbigniew
15. Rusinek Julian
16. Salwach Urszula
17. Surmiak Helena
18. Ślipko Danuta
19. Walewicz Stanisław
20. Marszałek Ryszard
21. Osadowski Mikołaj
22. Kurant Czesław
23. Rusinek Emil
24. Siekaniec Ryszard
Klasa IV b
1. Baran Felicja
2. Betlej Mieczysław
3. Bichajło Franciszek
4. Bugajski Ryszard
5. Bury Halina
6. Czernysz Szczepan
7. Franus Roman
8. Fudali Stanisław
9. Kisiel Stanisław
10. Latawiec Zbigniew
11. Leśko Józef
12. Łotecki Jan
13. Łukaszewska Danuta
14. Piliszko Władysław
15. Rogala Czesław
16. Stankiewicz Antoni
17. Szumigraj Stanisław
18. Ważny Stanisław
19. Wilk Aniela
20. Związek T eresa
21. Żak T adeusz
Klasa IV c
1. Ciomcia Michał
2. Choma Józef
3. Janczura T adeusz
4. Kluz T adeusz
5. Koba Wiesław
6. Kozłowski Józef
7. Kurdybacha Kazimierz
8. Maciałek Edward
9. Małyszek T adeusz
10. Mikołajczyk Czesław
11. Miłkowski Mieczysław
12. Mroczko Stanisław
13. Nowak Ryszard
14. Plęs Antoni
15. Potoczny Antoni
16. Stańczyk Stanisław
17. Stawinoga Władysław
18. Wojciechowski T adeusz
19. Zaleski Stanisław
20. Żemła Antoni
21. Legeny T adeusz
22. T rybulski Marian
Rok szkolny 1957/1958
Drogi i mosty kołowe
1. Antosiewicz Celestyn
2. Baran Zdzisław
3. Czerwiński Andrzej
4. Ditrich Wojciech
5. Domański Adam
6. Dybisz Mieczysław
7. Horodecka Maria
8. Jamrugiewicz Barbara
9. Jasielski Józef
10. Kałużny Roman
11. Karol Zygmunt
12. Kogut Mieczysław
13. Kroń Halina
14. Litkowiec Tadeusz
15. Lepianka Alicja
152
16. Mazurek Karol
17. Misztal Stanisław
18. Ordecha Helena
19. Ogryzek Anna
20. Srebruniak Maria
21. Sieczka Stanisław
22. Stęc Kazimierz
23. Szpytma Zbigniew
24. T omaszewski Janusz
25. Wajda Antoni
26. Wilusz Bronisław
27. Wołoszyn Stanisław
28. Kędzior Marian
29. Mazurek Czesław
30. Ligęża Stanisław
31. Andrachiewicz Stanisław
32. Banach Halina
33. Dobrowolska Wanda
34. Krawczyk Jan
35. Kucharski Emil
36. Kuźniak Władysława
37. Kwolek Edward
38. Liszka Zygmunt
39. Mańkowska Halina
40. Misiąg Bronisława
41. Nykiel Antoni
42. Ożga Ludmiła
43. Papież Zdzisław
44. Rokitowska Aleksandra
45. Ruchaj Janusz
46. Rzeszutek Władysława
47. Solarska Lucyna
48. Świnłowska Halina
49. Szajowska Ewa
50. T rybiec Teresa
51. Zagórski Roman
52. Zając Zdzisław
53. Zazula Janina
54. Cygan Janina
55. Wasio Jerzy Stanisław
56. Młynarski Józef
Geodezja
1. Bąk Bolesław
2. Cyprys Janusz
3. Gwoździewicz Franciszek
4. Kisiel T adeusz
5. Kłosowski Stanisław
6. Kuta Eugeniusz
7. Mazur Piotr
8. Nalewczyńska Teresa
9. Pacholarz Stanisława
10. Partyka Franciszek
11. Półtorak Eugeniusz
12. Sławiński T adeusz
13. Szaro Henryk
14. Szram Jan
15. Szumigraj Józef
16. Wańtuch Konstanty
17. Widak Józef
18. Faber Zofia
19. Jędrzejec Maria
20. Kacała Elżbieta
21. Komórek Ryszard
22. Krawiec Władysław
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Kula Janina
Kurdybacha Adolf
Leśniak Zdzisław
Półtoranos T adeusz
Reichert Henryk
Strzępek Antoni
Szetela T adeusz
T kaczuk Tadeusz
Wajda Anna
Zając Emilia
Zawadzki Marian
Żołyński Tadeusz
Grabowski T adeusz
Pieczonka Stanisław
Siara T adeusz
Żorniak Halina
Bąk Jan
Banaś T adeusz
Biesiadecka Irena
Bielecki Eugeniusz
Brzuchacz Krystyna
Ciećkiewicz Zbigniew
Cisek Krzysztof
Cybowski Bogusław
Draus Józef
Dresler Ryszard
Fic Marian
Gaweł Stanisława
Guzewicz Witold
Hano Henryk
Jarema Leszek
Kapuściński Krzysztof
Konarski Krzysztof
Koszteyn Władysław
Koza Edward
Kuryto Józefa
Łobos Stanisław
Oczoś Czesław
Prodziewicz Wiesław
Rodzoń Stanisław
Rogóz Jerzy
Rybka Aleksander
Sieradzki Henryk
Stańko Zofia
Styś Józef
Stępień Zdzisław
Wojtasik Władysław
Worek Jan
Drogi i mosty kołowe
1. Antonik Antoni
2. Batsch Adam
3. Berezik Zbigniew
4. Czerwiński Adam
5. Dusiło Marian
6. Furtak Mieczysław
7. Gliniak Jan
8. Kalinowski Jan
9. Kądziołka Józef
10. Ledwos Augustyn
11. Legeny T adeusz
12. Liszcz Ryszard
13. Łuc Henryk
14. Moskal Ryszard
15. Mondrala Wacław
16. Oronowicz Józef
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Podgórniak Ryszard
Stankiewicz Rudolf
Sudoł Edmund
Szostaczko Józef
Średnicki Jerzy
T elega T adeusz
T rubulski Marian
Żelazny Jacek
Rok szkolny 1958/1959
Geodezja
1. Banaszewski Edward
2. Bartosz Kazimierz
3. Boratyn Zofia
4. Brzyski Jan
5. Cepiński Józef
6. Chomik Mieczysław
7. Daszkiewicz Stanisław
8. Gnida Józef
9. Iwanicki Józef
10. Jabłoński Ludwik
11. Kucab Dionizy
12. Majkut Stanisław
13. Nowiński Józef
14. Ogryzek Ludwik
15. Orłowska Bogumiła
16. Pliszka Antoni
17. Poliwka Andrzej
18. Ryta Stanisław
19. Rynasiewicz Julian
20. Smyczek Aleksandra
21. Sawa Jan
22. Śliwa Irena
23. Walczyszyn Stanisław
24. Wanat Bogusław
25. Wojtkowski Mieczysław
26. Ziobra Ryszard
27. Kuziemko Józefa
28. Dobrowolska Irena
29. Nestor Władysław
30. Wajda Józef
31. Kłak Józef
32. Babiarz Maria
33. Broda Władysława
34. Bury Apolinary
35. Chmura Andrzej
36. Florek Władysława
37. Galińska Helena
38. Gamracy Stanisław
39. Janusz T adeusz
40. Kellner Władysław
41. Kogut Edward
42. Kostka Janina
43. Łuczyk Irena
44. Pietluch Łucjan
45. Piętnik Bolesław
46. Płocica Roman
47. Pociecha Stanisław
48. Skibniewska Stanisława
49. Strąk Maria
50. Surówka Jan
51. Szarek Roman
52. Szuba Zbigniew
53. T urek Zdzisław
54. T ymoczko Bolesław
153
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Wiszlański Leon
Zakrzewska Halina
Zawadzki Czesław
Żuk Józef
Rokitowska Ludmiła
Dec Jan
Gorlicki Antoni
Grzeszczak Alfreda
Drogi i mosty kołowe
1. Bester Adolf
2. Byczek Eugenia
3. Chyl Albin
4. Ciechocka Czesława
5. Dyrzeacz Władysław
6. Godwin Zofia
7. Kanarek Helena
8. Lisztoń Stanisława
9. Łuc Rozalia
10. Mikrut Władysław
11. Orzechowski Stanisław
12. Pelc Jadwiga
13. Piróg Stanisław
14. Półtorak Ignacy
15. Rogała Antoni
16. Rudzińska Elżbieta
17. Sołek Marian
18. Sowa Danuta
19. T upaj Leszek
20. T ymińska Maria
21. Wowczak Jan
22. Błachuta Bronisław
23. Ciurko Jan
24. Drapała Maria
25. Kraus Andrzej
26. Mykietyn Kazimierz
27. Skrzypek Franciszek
28. Wawrzkiewicz Marian
29. Wyszyński Eugeniusz
30. Bauer Zbigniew
31. Bil Jan
32. Dołęga Adam
33. Dyjach Józef
34. Gajewski Jan
35. Gierczak Stanisław
36. Gwiazdka Witold
37. Hałaszczuk Kazimierz
38. Kurkiewicz Jan
39. Kuszneruk Józef
40. Leszyn Jerzy
41. Łuc Stanisław
42. Molerzycki Józef
43. Pielecki Julian
44. Piskozub Jan
45. Rychik Stanisław
46. Statkiewicz Jan
47. Stefaniak Władysław
48. Szwiec Józef
49. Weran Zbigniew
50. Warschner Waldemar
51. Ziobro Mieczysław
52. Biela Stanisław
53. Dudziński Józef
54. Gwóźdź Józef
55. Kamiński Adolf
56. Kamiński Konrad
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Kotomej Andrzej
Kisciów Wiesław
Kozak Izydor
Kozioł Wiesław
Kcziotko Jarosław
Kzęcin Józef
Kulmiński Waldemar
Mazurniak Henryk
Mielniczek Andrzej
Stanowski Wiesław
Starzak Julian
Szczygieł Roman
T erlecki Bolesław
Uzhaniak Stanisław
Wiśniewski Andrzej
Zawada Józef
Rok szkolny 1959/1960
Geodezja
1. Broda Władysława
2. Skibniewska Stanisława
3. Surówka Jan
Rok szkolny 1960/1961
Drogi i mosty kołowe
1. Łaziński Janusz
2. Róg Paweł
3. Zarzeczny Jan
4. Gawlomski T adeusz
5. Głowa Ryszard
6. Hryszko Zdzisaław
7. Januszek Wiesław
8. Kłózek Władysław
9. Kondratko Eugeniusz
10. Mach Ryszard
11. Macierzyński Zdzisław
12. Marciak Józef
13. Hanas Stanisław
14. Rękas Czesław
15. Sitek Marek
16. Smała Roman
17. Świętkiewicz Janina
18. Szysko Leon
19. T eleśnicki Stanisław
20. Warchoł Mieczysław
21. Womański Mieczysław
22. Chłopska Anna
23. Jancz Jan
24. Kuryłowski Jerzy
25. Palichleb Marian
26. Romankiewicz Franciszek
27. Chmiel Jan
28. Cichocka Janina
29. Dudek Czesław
30. Granda Edward
31. Keller Jan
32. Kołcz T adeusz
33. Kot Stanisław
34. Krzyk Antoni
35. Lis Genowefa
36. Łuszczka Helena
37. Maciąg Czesław
38. Mielnicka Irena
39. Misiąg Halina
40. Ryzner Eugeniusz
41. T aner Anna
42. T kaczyk Tadeusz
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Arankiewicz Zenek
Bajda Kazimierz Józef
Chruszczyński Józef
Chudzikiewicz Kazimierz Marcin
Ćwik Aleksander Andrzej
Drozd Krystyna
Franuś Antoni
Fudali T adeusz
Hasiak Bartłomiej Antoni
Kaszuba Ludwik
Kądziotka Stanisława
Maria
Kostur Kazimierz Jan
Kubas Bolesław
Lasek Jan
Majkut Józef
Matyjanka Piotr Władysław
Metnarowicz Jan Stanisław
Mirosław Stanisław
Matoń Stanisław Jan
Ortyl Eugeniusz Józef
Pacześniowski Witold
Sręba Stanisław Franciszek
T wardy Jan Leonard
Wierzbicki Stanisław
Wojdylak Andrzej
Zotyniak Józef
Chmura Andrzej Karol
Klasa V b
1. Buczko Czesław
2. Ficek Józef Michał
3. Franczak Apolonia Maria
4. Gaweł Jerzy
5. Gąsior Mieczysław
6. Górski T adeusz
7. Knap T adeusz
8. Kołodziej Wiesław
9. Koralewicz Michał
10. Kosiba Zuzanna Helena
11. Kudyba Kazimierz
12. Kufalski Kazimierz
13. Lichtarski Bronisław
14. Maj Józef
15. Mazur Władysław
16. Momot Bolesław
17. Olszewski Mieczysław
Marian
18. Popielski Jan Andrzej
19. Sasak Władysław
20. Socha Mieczysław
21. Sołtys Józef
22. Stec Ryszard Stanisław
23. Wiolak Weronika
154
24.
25.
26.
27.
Wilk T adeusz Stanisław
Żak Józef
Gamracy Stanisław
Bałdyga Dariusz
Rok szkolny 1961/1962
Drogi i mosty kołowe
1. Bednarz Józef
2. Bereza Władysław
3. Bernardyn Andrzej
4. Beszłej Janina
5. Bogdanowiec T adeusz
6. Butmiewicz Ryszard
7. Draganik Adam
8. Dziurman Józefa
9. Fiałek Stanisław
10. Grabowski T adeusz
11. Hęcik Danuta
12. Jonas Stanisław
13. Kadaj Danuta
14. Kordiak Antoni
15. Kotkiewicz Janusz
16. Łoboda Stanisław
17. Malanowski Czesław
18. Mikołajczyk Jakubinka
19. Opiecha Anna
20. Ozenkowska Maria
21. Popek Zbigniew
22. Romańczuk Władysław
23. Skrzypek Halina
24. Stenyzak Władysław
25. Świnkowska Władysława
26. Świetlicki Czesław
27. T omaszewski Wiktor
28. Uberman Marek
29. Zbierak Henryk
30. Chudzikiewicz Antoni
31. Czubał Eugeniusz
32. Czyż Andrzej
33. Figurny Stefan
34. Filipowicz Henryk
35. Głuszko Lucjan
36. Grycho T adeusz
37. Kogut Paweł
38. Kolano Marian
39. Krajewski Henryk
40. Kud Jerzy
41. Lichoński Andrzej
42. Lis Józef
43. Malinowski Bogusław
44. Mączka Antoni
45. Mielniczek Tadeusz
46. Pietrasz Marian
47. Sowa Stanisław
48. Sareń Antoni
49. Swatowski Zygmunt
50. Świstowicz Wiesław
51. Waląg Ryszard
52. Wianecki Roman
53. Zawadzki Zdzisław
54. Wymowicz Włodzimierz
Geodezja
1. Błaż Jerzy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Jendrulek Wiesław
Kałamarz Andrzej
Król Kazimierz
Kucharz Roman
Kuszyński Zbigniew
Kuśnierz Zygmunt
Łuc Andrzej
Łukasiewicz Adam
Magdziak Julian
Mazur Wojciech
Mituś Marian
Pajda Michał
Prokop Roman
Sanowski Wacław
Sekulski T adeusz
Sigda Józef
Skrzypek Czesłw
Uliasz Julian
Wojtaś Stanisław
Wojtyś Świętosław
Franus Antoni
Knap T adeusz
Kostur Kazimierz
Majkut Józef
Stec Ryszard
Budzisz Jacek
Leń T adeusz
Krajewski Kazimierz
Stanowski Stanisław
Job Adam
Rok szkolny 1962/1963
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Barszczak Stanisław
2. Jachowicz T adeusz
3. Jazma Barbara
4. Przygoński Krystyn
5. Adamczyk Halina
6. Bura Halina
7. Dekmanowicz T adeusz
8. Harpula Józef
9. Feret Krystyna
10. Młynarski Alfons
11. Bielaj Władysław
12. Błoński Wiktor
13. Dzirba Kazimierz
14. Gwóźdź Augustyn
15. Haligowski Stanisław
16. Koprowski Marian
17. Kruczkowski Andrzej
18. Kwaśniak Bolesław
19. Lichończak Stanisław
20. Miaterna Zdzisław
21. Pęcak Stanisław
22. Poliszak Emil
23. Ryczam Marian
24. Styczyszyn Adam
25. Styś Marek
26. T łuścik Aleksander
27. T rójniak Janusz
28. Żuk T adeusz
Klasa V b
1. Olejarz Aleksander
2. Paterek Mieczysław
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Śliwiński Andrzej
Wysocki Antoni
Armata Adam
Cielny Henryk
Dyżewski Roman
Frączkiewicz Mikołaj
Gąsior Wojciech
Giemra Jan
Grzesiowski Bolesław
Horski Andrzej
Luty Andrzej
Obere Jan
Ostafijczuk Emil
Plens Jan
Padłowiak Zdzisław
Radoń Jan
Spólnik Jan
Stybel Stanisław
Sztorc T adeusz
Grabuś Zbigniew
Hołyszko Roman
Kohlman Andrzej
Kruk T adeusz
Lewandowski Mieczysław
Bąk T adeusz
Bis Józef
Błądek Józef
Czupkowski Zdzisław
Kasprowicz Andrzej
Kieferling Bronisław
Koszałka Jan
Machowski Stanisław
Madej Zbigniew
Mazur Adam
Mazur Wiesław
Migała Wiesław
Moszkowicz Stanisław
Paczosa Wacław
Ptaczek Franciszek
Rosół Stanisław
Szlęzak Rudolf
Zaleski Jan
Kisiel Janusz
Andrzejowski Zdzisław
Argasiński Wacław
Bochenek Janusz
Falandysz Marian
Fornal Zygmunt
Fudali Ryszard
Fuhrman Jan
Jakobina Zbigniew
Kostecki Antoni
Kotliński Zbigniew
Kulpa Feliks
Kusihab Władysław
Łanda Augustyn
Łoś Edward
Niemkiewicz Jan
Pelc Władysław
Pianowski Lesław
Pondo Zdzisław
Sawa Julian
155
20.
21.
22.
23.
24.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Schmidt Zbigniew
T ucki Igor
Wałecki Antoni
Wójcik Zygmunt
Zaremba Stefan
Bajda Józef
Bytnar Stanisław
Dobrowolski Ryszard
Fara Roman
Garaś T adeusz
Kamycki Zbigniew
Konior Henryk
Kuc Zbigniew
Kulaszyński Stanisław
Madej Janusz
Mazurek Jerzy
Odój Czesław
Olichowicz Zdzisław
Perenc Medard
Piórkowski Jerzy
T omaka Mieczysław
Wach Michał
Wyka Władysław
Budzisz Jacek
Job Adam
Kudyba Kazimierz
Leń T adeusz
Stanowski Stanisław
Rok szkolny 1963/1964
Geodezja
Klasa V a
1. Bryła Marian
2. Ciszkiewicz Mieczysław Kazimierz
3. Czajkowski Stanisław
4. Czurko Wacław T adeusz
5. Fiejdasz Józef Krzysztof
6. Fil Piotr Jan
7. Jamer Jan Stanisław
8. Jaskuła Bolesław
9. Kruk Mieczysław
10. Kurowski Jan
11. Lipski Maciej
12. Lorenc Andrzej
13. Matek Eugeniusz
14. Płonka Wacław
15. Pudlik Józef Roman
16. Rybka Adam Stanisław
17. Superson Roman
18. Superson Stanisław
Marcin
19. Wisz Waldemar Edward
20. Wron Józef
Klasa V b
1. Bieganowski Gabriel
Antoni
2. Bochnacki Zdzisław Jan
3. Bóczkowski Roman Józef
4. Bosak Mieczysław Józef
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Brodowicz Jerzy
Bużańczyk Zbigniew
Jan
Dyczewski Władysław
Dziki Eugeniusz Stanisław
Filip Bronisław
Iwasiw Roman
Jaskuła Kazimierz
Kaniowski Józef
Łukasiewicz Andrzej
Mikiewicz Janusz
Machoń Wojciech
Paluch Józef Jan
Raba Jan Ryszard
Rodzeń Mieczysław Józef
Śnieżek Zbigniew
Szczepan Witold Walenty
Żołyniak Bronisław
Szczepanik T adeusz
Stanisław
Szczygieł Ryszard
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Pliszak Stanisław
2. Podhajny Franciszek
3. Wielgas Stanisław
4. Żurawski Józef
5. Anielski Jan
6. Biesiński Paweł
7. Buczko Władysław
8. Deliman Zbigniew
9. Kaławaj Bolesław
10. Świętnicki Marek
11. Marciniec Jadwiga
12. Banaś Jerzy
13. Mądrala Maria
14. Kapusta Elżbieta
15. Kłoda Jerzy
16. Kalinowski Jerzy
17. Kaniowski Zygmunt
18. Jasiewicz Czesław
19. Buczek Barbara
20. Kueller Wiesław
21. Małek Józef
22. Partyka Marian
23. Sobarczuk Bogumiła
24. Radachoński Józef
25. Szmuc Kazimierz
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Czop Jan
Furtak Stanisław
Gozdek Czesław
Ożga Kazimierz
Granda Zdzisław
Babiś Eugeniusz
Chmiel Jerzy
Koszułap Roman
Bober Ryszard
Deręgowski Władysław
Dłuszyński Jacek
Hryniewiecki Tadeusz
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Mateusz Albin
Ślipko Adam
Benicki Józef
Kopciuch Bronisław
Kozłowski Jan
Kubach Marian
Kunzek Roman
Stec Jerzy
Żurek Jerzy
Żyga Edward
Pieczek Wiesław
Pyżyk Ryszard
Sikora Kazimierz
Urban Mieczysław
Weron Zygmunt
Zamojski Włodzimierz
Wojciechowski Józef
Rok szkolny 1964/1965
Geodezja
Klasa V a
1. Bartkiewicz Andrzej
2. Cichoń Jerzy
3. Ciepliński Czesław
4. Dworzański Marian
5. Dymczak Zygmunt
6. Gałuszka Jan
7. Gałuszka Zdzisław
8. Gibalewicz Witold
9. Głuszko Marian
10. Jacek Andrzej
11. Jaroch Wiesław
12. Kasprzak Tadeusz
13. Krawczyk Stanisław
14. Krzyk Maciej
15. Leginowicz Wiesław
16. Mac Zbigniew
17. Malinowski Jan
18. Mendryk Jan
19. Nowak Anatol
20. Pfeifer Bogusław
21. Rosół Jan
22. Rybski Józef
23. Skiba Stanisław
24. Stronikowski Lesław
25. Surmacz Edward
26. Sus Edward
27. Szram Stanisław
28. Urbanik Józef
29. Warchoł Stanisław
30. Wojciechowski Jerzy
31. Wolańczyk Bolesław
32. Wojtowicz Augustyn
33. Bochnacki Zdzisław
34. Krajwski Kazimierz
35. Fisz Waldemar
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Barszczak Krzysztof
Bereś Bogusław
Cebula Franciszek
Czerwonka Antoni
Dąbrowski Henryk
Fedynyszyn Wojciech
Ferenc Józef
Fleszar Witold
156
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Forczek Bogusław
Giec Zbigniew
Gil Ignacy
Kadaj Roman
Karwański Andrzej
Kotarba Stanisław
Kozyra Kazimierz
Kruczkowski Marian
Kwaśniak Marian
Lipiński Jan Jacek
Lis Henryk
Marciak T adeusz
Margański Stanisław
Mazur T omasz
Miszczak Stanisław
Osada Władysław
Perzyło Wiesław
Piśko Roman
Przeszło Eugeniusz
Raczkiewicz Adam
Rudel Roman
Rzucidło Stanisław
Skalski Stanisław
Szewczyk T adeusz
Wanat Władysław
Werhun Zbigniew
Węgrzyn Zbigniew
Wojtowicz Karol
Żądło Adam
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bednarz Henryk
2. Cynk Henryk
3. Gliniak Władysława
4. Januszerak Stanisław
5. Kaczmarzyk Edward
6. Kania Stanisław
7. Kasprzyk Aleksander
8. Kobietowski Jerzy
9. Kopacz Ryszard
10. Korczowski Wojciech
11. Łemecha Bazyli
12. Maciaszek Cecylia
13. Marszałek Barbara
14. Mazur Adam
15. Oronowicz Zbigniew
16. Pelc T eresa
17. Ryzner Maria
18. Smolińska Krystyna
19. Sobolewski Adam
20. Stankiewicz Kazimierz
21. Szymanik Ryszard
22. T relka Tadeusz
23. Walat Zygmunt
24. Włach Anna
25. Inger Leszek
26. Błaszczyna Władysław
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baran T adeusz
Bareal Karol
Basta Jerzy
Betlej Edward
Błajda Henryk
Bochno Adrian
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Lichy T adeusz
Gółka Zbigniew
Horecki Ryszard
Jacek Maciej
Komar Stanisław
Król Józef
Kropiwnicki Jan
Kurdybacha Jan
Leszczak Władysław
Molter Zdzisław
Opałka Zdzisław
Norek Franciszek
Nowosad Jan
Ostafijczuk Andrzej
Piasecki Henryk
Puszka Stanisław
Rygnecki Roman
Sęk Janusz
Świderski Janusz
Walczak Bolesław
Żmudziński Władysław
Rok szkolny 1965/1966
Geodezja
1. Bator Kazimierz
2. Brewczyński Ryszard
3. Ciurko Stanisław
4. Dwornik Stanisław
5. Dźwierzyński Waldemar
6. Gaweł Kazimierz
7. Gaweł Roman
8. Jurczyk Zygmunt
9. Kaniowski Stanisław
10. Kempa Ryszard
11. Klisz Stanisław
12. Kluk T adeusz
13. Kopacki Zygmunt
14. Kornafel Bogusław
15. Kozyra Kazimierz
16. Król Jerzy
17. Książek Bronisław
18. Kyć Edward
19. Międlar Antoni
20. Miśko Bolesław
21. Nowak Albin
22. Nowak Janusz
23. Poznański Józef
24. Ryba Henryk
25. Simiński Ryszard
26. Śliwa Jan
27. Słołwiński Jan
28. Sowa Stanisław
29. Wojciechowski Ryszard
30. Wołoszyn Władysław
31. Zachodni Henryk
32. Żak Bogusław
33. Mendryk Jan
34. Perzyło Wiesław
35. Szram Stanisław
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bajda Jan
2. Bartnik Marian
3. Bentkowska Jadwiga
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Dąbrowski T adeusz
Długosz Aleksander
Domka Anna
Drabik T adeusz
Gon Maria
Gumiński Andrzej
Hryń Marian
Karakuszka Zygmunt
Karol Janina
Kiełbasa Zbigniew
Kurecki Marian
Lisikiewicz Zbigniew
Łozińska Maria
Maciałek Stanisława
Mach Janina
Maksymiak Zygmunt
Mazurek Genowefa
Ozorowska Albina
Paluch Maria
Pączka Zdzisława
Peszek Maria
Puchalska Henryka
Rzeszotko Edward
Sobień Helena
Solanowska Alina
Storek Zbigniew
T uchowska Krystyna
Werodowicz Anna
Wierzbicki Stanisław
Witek Krystyna
Antonik Zbigniew
Ataman Tadeusz
Dudziński Stanisław
Jamski Zbigniew
Jasiewicz Stanisław
Kozak Wacław
Kruk T adeusz
Kubis Roman
Kucab Wiesław
Kurdybacha Zbigniew
Kurek Józef
Majka Stanisław
Majkut Henryk
Makowiecki Zygmunt
Marmol Antoni
Morończyk Andrzej
Mróz Rafał
Olszak Wiesław
Olszak Winicjusz
Ospelt Jan
Paszko Józef
Piskorski Andrzej
Piśko Zbigniew
Skiba Zdzisław
Stęc Andrzej
Strąk Józef
Szczepanik Leszek
T okarski Stanisław
Wandas Józef
Wilk Jan
Klasa V c
1. Bałanda Kazimierz
2. Bereza T eresa
157
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Brzezowski Stanisław
Dec Feliks
Dobczyński Józef
Dubiel Aleksander
Duchecki Mieczysław
Gajerski Franciszek
Jakubowski Lesław
Janusz Zbigniew
Koziołko Roman
Kubik Zbigniew
Kuraś Marian
Majkut Augustyn
Ostropolski Zygmunt
Płocica Antoni
Płocica Władysław
Przytuła Józef
Puzio Jan
Podgórska Bolesława
Siry Józef
Stanowska Lucyna
Stępień Jacek
Styczyński Stanisław
T rójniak Andrzej
Warmiński Kazimierz
Wajkselberger Jan
Wereski Henryk
Zalewa Janusz
Zalewa Józef
PST – Foto-topo
1. Balicki T adeusz
2. Baryga Jan
3. Benbenek Stanisław
4. Chojnacki Stanisław
5. Chudyk Wiesław
6. Ciura Edmund Andrzej
7. Dołęgowski Józef
8. Drelicharz Andrzej
9. Fac Jan
10. Fedus Jerzy
11. Grodzicki Kazimierz
12. Kulg Marian
13. Kunik Stanisław
14. Ostrowski Janusz
15. Porębski Eugeniusz
16. Samek Wiesław
17. Wacławik Sylwester
18. Wawrzkiewicz Józef
19. Węcław Karol
20. Wyszyński Jerzy
21. Kudła Bolesław
22. Oględzki Marian
23. Zaremba Zbigniew
Rok szkolny 1966/1967
PST – Foto-topo
1. Bąk T adeusz
2. Błądek Józef
3. Bis Józef
4. Czupkowski Zdzisław
5. Kasprowicz Andrzej
6. Kieferling Bronisław
7. Koszałka Jan
8. Kisiel Janusz
9. Machowski Stanisław
10. Madej Zbigniew
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mazur Adam
Mazur Wiesław
Migała Wiesław
Maszkowicz Stanisław
Paczosa Wacław
Ptaczek Franciszek
Rosół Stanisław
Szlęzak Rudolf
Zaleski Jan
PST Geodezja
1. Cwojdrak T eresa Rozalia
2. Durska Krystyna Stanisława
3. Głowacki Bronisław
Ryszard
4. Grendus Stanisław
Franciszek
5. Hadata Alicja
6. Inglot Romuald Marian
7. Iwaszkiewicz Jerzy
8. Janowski Roman
9. Kałuski T adeusz
10. Kokoszka Stanisława
Janina
11. Koprowicz Edward Marian
12. Kowal Alina Maria
13. Kutak Leszek
14. Kuś Zofia Józefa
15. Lisowska Stanisława
T eresa
16. Mach Władysław
17. Michno Danuta
18. Młynarczuk Tadeusz
19. Motoń Andrzej Jan
20. Motyka Tadeusz Henryk
21. Ostrowski Jerzy
22. Pierożak Mieczysław
Józef
23. Senktas Jakub Antoni
24. Szczepańska Halina
Maria
25. Szpak Wojciech
26. Szumierz Aleksander
Michał
27. Świeca StanisławMarian
28. Świstek Jan Stanisław
29. Wierzyńska Anna
30. Wróbel Barbara Maria
31. Ziaja Andrzej Marian
32. Żak Henryk
33. Żarów Maria
34. Żołtyniak Stanisław Antoni
35. Podgórski Edward Paweł
Geodezja V a
1. Bauach Kazimierz
2. Blajerski T adeusz
3. Chilik Zbigniew
4. Cielecki Karol
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Czerwiński Jan
Duda Kazimierz
Drapała Stanisław
Dziuba Stanisław
Galej Jan
Górniak Stanisław
Gucyrek Zdzisław
Hejnowicz Czesław
Hawroński Krzysztof
Jabłoński Czesław
Jamer Wacław
Janiewicz Zygmunt
Kielar Wiesław
Kierepka Zdzisław
Kozyra Zdzisław
Kunik Aleksander
Łubyk Ryszard
Łukarzczyk T adeusz
Manczak Józef
Mazur Eugeniusz
Oziębło Franciszek
Płoucza Kazimierz
Ruszel Jan
Sęk Eugeniusz
Slaniezek Władysław
Sołowij Mieczysław
Stariak Fryderyk
Wauke Czesław
Włodyka Lesław
Zagrobelny Edward
Zawadzki Stanisław
Welc Jan
Żukowicz Antoni
Żyła Ryszard
Adamczyk Marian
Białogłowicz Edward
Blacha Kazimierz
Bluczkowicz Józef
Chrobak Jan Leon
Czarniecki Zbigniew
Dubis Jerzy
Dworzański Janusz
Ficek Józef
Flis Waldemar
Goryl T adeusz
Hasiak Andrzej
Jarecki Ryszard
Jeleński Kazimierz
Kucharski Zdzisław
Mazurkiewicz Jan
Michna Ryszard
Nowak Zygmunt
Nowakowski Andrzej
Pawęzka Stanisław
Pisarek Wacław
Ruszel Jan
Słodownik Stanisław
Strzępek Franciszek
Szkoła Roman
Szpindor Józef
T kaczuk Józef
T omczak Marian
Uliasz Czesław
Warzecha Jerzy
158
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Wilk Stanisław
Wojdyła Leszek
Wołano Augustyn
Wojtowicz Jerzy
Wyskiel Zbigniew
Zdunek Jerzy
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Dajniak Adam
2. Kawalec Franciszek
3. Madej T adeusz
4. Andrejko Bronisław
5. Augustyn Stanisław
6. Biela Bogusława
7. Bieńko Aleksander
8. Bursztyka Bronisław
9. Chodziakiewicz Halina
10. Gumińska Zofia
11. Gujda Ewa
12. Hęclik Krystyna
13. Hołowiecka Maria
14. Janowska Elżbieta
15. Kaczmarzyk Władysław
16. Kowal Maria
17. Kwas Marcin
18. Łysakowski Waldemar
19. Maciaszek Józefa
20. Pantoł Andrzej
21. Pawlus Stanisław
22. Pyrka Hieronim
23. Romamik Kazimierz
24. Rosół Władysław
25. Sadowski Zbigniew
26. Socha Stanisława
27. Antochów Jerzy
28. Bosak Stanisław
29. T uroń Stefan
30. Uchniowski Adam
31. Zaprzała Krystyna
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Hołub Antoni
Mach Bogusław
Smolińska Bożena
Szeliga Maria
T unia T adeusz
Ziemba Maciej
Bochno Alicja
Chmielowska Eugenia
Chmielowska Maria
Głogowska Zofia
Haligowska Czesława
Jędryczka Jan
Kobietowska Danuta
Król Stanisław
Kubusiak Łucja
Libuszowski Edward
Mokrzycki Aleksander
Pajda Bernadeta
Regala Eugeniusz
Sikocińska Bogumiła
Skiba Emilia
Saliło Franciszek
Sowa Maria
Stenańciak Jadwiga
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Suchy T adeusz
Szczerliński Andrzej
T ytuła Roman
T ymcio Czesław
Walczak Jan
Nowak Wacław
Wnęk T eresa
Zubrzycki Zdzisław
Rok szkolny 1967/1968
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Borowska Anna
2. Brodowiez Albin
3. Bukowy Bogusław
4. Całka Stanisław
5. Chudzik Dorota
6. Domka T eresa
7. Dwornik Kazimierz
8. Fleszar Genowefa
9. Głowacz Władysław
10. Janda Jan
11. Kołoda Stanisław
12. Kotliński Jacek
13. Kowal Władysław
14. Kruk Andrzej
15. Kupicz Władysław
16. Kurdybacha Wincenty
17. Kupka Krystyna
18. Kwaśniak Marian
19. Lichtarska Irena
20. Olejowski Piotr
21. Palichleb Jan
22. Pasierb Henryk
23. Pasławski Ryszard
24. Piliszko T adeusz
25. Standzon Marian
26. Stanowska Zofia
27. Stokłosa Krzysztof
28. Walczak Józef
29. Winiarz Bogusława
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Andrejko Teresa
Brzyska Janina
Dusiło Edward
Gąsior Maria
Głuszko Irena
Iwaszek Andrzej
Jasiewicz Józef
Kapusta Zofia
Kołton Stanisława
Kopeć Jerzy
Łemecha Maria
Łopuszyński Jerzy
Majkut T adeusz
Panas Jan
Popieluch Irena
Popowski Jerzy
Prochownik Eulalia
Rokitowski Jan
Stach Stanisław
Staniszewski Ryszard
Wawrzyszko Henryka
Werle Józef
Wojtaszek Danuta
24. Ziemba Józef
25. Żubicka Stanisława
26. Żyga T adeusz
Klasa V c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Błajda Mieczysław
Błachut Andrzej
Brzeziński Edward
Chodorowski Edward
Chowaniec Eugeniusz
Gągola Ryszard
Kalinowski Wacław
Kiper Adolf
Krężałek Piotr
Krowiak Henryk
Kubas Jan
Kuźma Bogusław
Kuźma Eugeniusz
Liszka Stanisław
Machałek Marian
Maziarek Ryszard
Nowak Marek
Piechota Franciszek
Płaza Krzysztof
Rudnicki Henryk
Rygiel Roman
Rzeźnik Zbigniew
Sławiński Ryszard
Socha Stanisław
T omczak Jerzy
T unia Adam
Winiarz Zdzisław
Zabłocki Antoni
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Andrach Jerzy
Bartnik Jerzy
Biłyk Wojciech
Ćwik Mieczysław
Czech Józef
Dębicki Władysław
Drabik Stanisław
Gierczak Marian
Hermanowski Henryk
Kara Józef
Kołodziej Marek
Kruk Wacław
Kusiewicz Henryk
Kuźbida T adeusz
Larwa Augustyn
Leń Edward
Majcher Stefan
Malec Adam
Mazurkiewicz Zygmunt
Michalik Zbigniew
Moszkowicz Zdzisław
Motyl Stanisław
Pawlus Bronisław
Polak Tadeusz
Półtorak Kazimierz
Rałowski Józef
Rokita Kazimierz
Różak Stanisław
Saran Lesław
Świętoń Jerzy
159
31.
32.
33.
34.
35.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
T yburczy Zdzisław
Waszczuk Witold
Wesołowski Stanisław
Orłowski Jan
Zieliński Wacław
Bednarczyk Jerzy
Bereś Lucjan
Bosek Antoni
Bober Roman
Chmielarz Mieczysław
Cużytek Roman
Dobrowolski Kazimierz
Filipek Henryk
Gagatek Eugeniusz
Gancarz T adeusz
Gugała Czesław
Jagieła Władysław
Karnaś Bolesław
Kowal Wiesław
Kubas T adeusz
Krsek Ryszard
Leśmiowski Marian
Marek Mieczysław
Mokszysz Jan
Moryl Stanisław
Pysz Zbigniew
Ruchaj Piotr
Ruman Eugeniusz
Słowik Jerzy
Stangenberg Marian
Stokłosa Bronisław
Superson Staniaław
Szuaj Józef
Uszyński Stanisław
Włodyka Zdzisław
Wróbel Stanisław
Nykiel Stanisław
Siórek Zbigniew
Rok szkolny 1968/1969
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Adamiec Krzysztof
2. Bechta Stanisław
3. Błażkowski Zbigniew
4. Boryło Stanisław
5. Charnicki Czesław
6. Czyż Antoni
7. Dudziak Krystyna
8. Golenia T adeusz
9. Grzęda Marian
10. Hala Edward
11. Hasiak Wanda
12. Horczyński Tadeusz
13. Kapitowska Anna
14. Kochański Edward
15. Kondrat Franciszek
16. Latosiński Zbigniew
17. Lemantowicz Wanda
18. Marchwiany Marian
19. Męciński Henryk
20. Michalik Stanisław
21. Olejarka Janusz
22. Ostrowski Roman
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Klasa V c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Surmiak Franciszek
Switlicki Józef
T relka Eugenia
Walkowiak Leszek
Wowczak Irena
Wywrót Elżbieta
Zagocki Czesław
Ziemiański Adam
Zyma Roman
Bajorski Edward
Balicka Józefa
Bojarska Urszula
Bromilski Ryszard
Brzyska Cecylia
Chrobak Małgorzata
Cieplicki Jerzy
Fereno Maria
Głubisz Andrzej
Gwóźdź Jerzy
Jaremkiewicz Małgorzata
Jucha Maria
Kałamarz Henryk
Konieczny Władysław
Koston Roman
Kowal Edmund
Krzywonos Maria
Lotycz Czesław
Maślanka Mieczysław
Mazurkiewicz Elżbieta
Molter Marek
Niemiec Józef
Nykiel Anna
Ogryzek Zuzanna
Orzechowski Jan
Ożga Jan
Plens Jerzy
Punicki Julian
Smalec Stanisław
Szuflita Helena
T rymbalska Teresa
Wąs Józef
Wróbel Marian
Wrucha Franciszek
Wyczarski Stanisław
Zięba Jerzy
Basta Wojciech
Bisz Jerzy
Byra Henryk
Dominik Bolesław
Gamracy Aleksander
Golonka Adam
Grzęda Marian (5a)
Korzybski Witold
Kosiorowski Franciszek
Kowalski Władysław
Kruba Zygmunt
Kurpiel Edward
Lichołat Marian
Łoś Jan
Mac Janusz
Majewski T adeusz
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Małek Jerzy
Małyszek Kazimierz
Pankiewicz Wojciech
Pawlik Józef
Płonka Henryk
Preis Zbigniew
Radaj Ryszard
Robaczyński Mieczysław
Rozmus Józef
Rut Kazimierz
Siupik Stanisław
Stefanowski Marian
Synica Jerzy
Winiarz Zdzisław
Wojdylak Henryk
Wojtasik Stanisław
Woźniak Franciszek
Zabłocki Antoni
PST Klasa III
1. Bałajewicz T adeusz
2. Baster Halina
3. Blarejska Władysława
4. Bańkowski Jerzy
5. Burnagiel Lidia
6. Chmaj Mieczysław
7. Długosz Krystyna
8. Hurkacz Bolesław
9. Kmak Antoni
10. Kozdroń Maria
11. Kubrak Franciszek
12. Krzywonos Janina
13. Kwaśniak Maria
14. Lach Jerzy
15. Lech Stefania
16. Lichtarska Halina
17. Lubaczyńska Barbara
18. Maśnik Marian
19. Nawrocka Maria
20. Nowakowski Grzegorz
21. Osiadacz T eresa
22. Osiczko Mieczysław
23. Pasiecznik Jan
24. Pijanowski Zbigniew
25. Przybylska Anna
26. Rokosz Janina
27. Ruchel Julian
28. Stramski Adam
29. Świątek Kazimiera
30. Szczepaniak Maria
31. Wąsik Wanda
32. Woś Barbara
33. Woźniak Janina
34. Wróbel Zygmunt
35. Zarzycki Marek
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bałycki Józef
Błoński Stanisław
Buszta Andrzej
Cetranowicz Julian
Chrobak Józef
Chudzik Ryszard
Dobrowolski Jerzy
160
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Filip Andrzej
Franus Zbigniew
Godek Klemens
Grad Józef
Hnat Janusz
Kardaszyński Józef
Kubicki Stanisław
Łogin Eugeniusz
Martynowski Ziemowit
Mikolik Adam
Mirek Jan
Nocek Aleksander
Nykiel Jerzy
Pająk Julian
Paryła Józef
Peszko Stanisław
Piątek Mieczysław
Pierzycki Michał
Pisula Zdzisław
Podolec Zdzisław
Radwański Ryszard
Rosół Maria
Salabura Jerzy
Seredyński Ryszard
Sidor Edward
Solak Stanisław
Symonowicz Henryk
Szczepankiewicz Mieczysław
Szydełko Maria
T ymczyszyn Jan
Wiglusz Zygmunt
Witek Andrzej
Wrona Józef
Baj T adeusz
Brodowiez Aleksander
Bułas Michał
Czajka Marian
Czuba Zygmunt
Czyż Krzysztof
Demusz Andrzej
Duszyński Adam
Dziedzic Zbigniew
Fleszar Adam
Frąciak Antoni
Gajda Feliks
Głuszek Jerzy
Gomułczak Mieczysław
Górka Edward
Hłatki Wacław
Jaremko Władysław
Jarusik Włodzimierz
Kiebało Włodzimierz
Lampart Jan
Marszał Antoni
Misiąg Bogumił
Mylius Stanisław
Paszko Józef
Pikuła Ryszard
Pokrywka Jerzy
Połeć Jan
Przybyła Henryk
Siemiński Stanisław
Soczek Stanisław
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Stecko Eugeniusz
T abor Franciszek
T arasik Edward
Zawada Henryk
Zygmunt Jerzy
Żygólski T adeusz
Blok Ryszard
Lusiński Andrzej
Rok szkolny 1969/1970
Drogi i mosty kołowe
1. Barański Jerzy
2. Chmielowski Adam
3. Franus Krzysztof
4. Głowaty Zbigniew
5. Pieknik Krzysztof
6. Zając Stanisław
7. Balicka Józefa
8. Bereza Maria
9. Bojarska Urszula
10. Boratyn Stanisław
11. Bujar Bronisław
12. Ciucias Danuta
13. Dąbek Marek
14. Duda Józef
15. Dudek Maria
16. Dziadowicz Kazimierz
17. Gilarska Maria
18. Jakóbik Krystyna
19. Kowal Edmund
20. Krzywiński T adeusz
21. Lasek Maria
22. Maciałek Zdzisław
23. Misiąg Maria
24. Momot Halina
25. Motyka Tadeusz
26. Nowosiad Henryk
27. Nykiel Kazimierz
28. Powroźnik Stanisław
29. Rybska Julia
30. Rydzik Janina
31. Smuczek Elżbieta
32. Suberlak Czesław
33. Szeleszczuk Ryszard
34. Szybiak Andrzej
35. Szyper Piotr
36. T worek Stanisława
37. Walczak Józefa
38. Standa Wojciech
39. Świst Zdzisława
40. Kiper Maria
41. Bartłomowicz Łucja
42. Buc Barbara
43. Bujak Alicja
44. Bulwan Ryszard
45. Bytnar Władysław
46. Ciucias Barbara
47. Dietrich Grażyna
48. Dudek Marian
49. Jasiewicz T eresa
50. Kudas Alicja
51. Lenartowicz Łucja
52. Machała Halina
53. Matyszek Danuta
54. Okoń Jan
55. Pich Anna
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Piórkowska Maria
Pisarczyk Jan
Pizun Marian
Płocica Krystyna
Romanowska Danuta
Szuflita Helena
Żurek Barbara
Bryła T adeusz
Deryło Jan
Kula Edward
Madejowski Zdzisław
Mrozowicz Wiesław
Pich Józef
Radwański Wacław
Słota Henryk
Sosnowski Romuald
Sterańczak Zbigniew
Szałaj Adam
Szpala Jan
Urban Janusz
Wiszniewski Jan
Zdzieba Jan
Zwolak Mieczysław
Żurawski Wacław
Grenda Eugeniusz
Dzwierzyński Władysław
Fitał Jan
Gral Franciszek
Kokoszka Tadeusz
Kubas Bronisław
Lewko Ryszard
Przepłata Krzysztof
Rokosz Stanisław
Szczepaniak Andrzej
Kozioł Bogumiła
Skiba Zofia
Batlog Zygmunt
Zygmund Adam
Czubasiewicz Andrzej
Gwóźdź Zbigniew
Konieczny Zbigniew
PST Klasa III
1. Babiarz Maria
2. Balawender Zbigniew
3. Buczak Wanda
4. Cebula Wanda
5. Chudy Halina
6. Grabowska Janina
7. Haftek Stanisław
8. Jachimek Bogumiła
9. Kapusta Wacław
10. Kolanko Jan
11. Konarczak Barbara
12. Kozyra Henryk
13. Koniuch Jan
14. Lechwacki Jerzy
15. Małek Józef
16. Maśkiewicz Maria
17. Muc Mieczysław
18. Paciura Władysław
19. Pałka Grażyna
20. Piskorz Janina
21. Porębna Kazimiera
22. Pszonak Ewa
161
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Rogala Jan
Skoczylas Adam
Skonieczny Albin
Sondej Edward
Świątkowska Zdzisława
Szokalewicz Leszek
Szymczakiewicz T eresa
T urbiarz Jerzy
Warmbier Elżbieta
Wąsowicz Zbigniew
Wańkowicz Wanda
Wilczek Andrzej
Zaguła Jan
Kozak Magdalena
Dębicki Andrzej
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Augustyn Stanisław
Baran Daniela
Barłóg Zofia
Bis Barbara
Buczan Stanisław
Bury Józef
Czubocha Zdzisław
Czyż Elżbieta
Czyż T eresa
Ćwik Maria
Fecko Maciej
Frań Elżbieta
Gałczyński Marian
Gszyla Jan
Goraj Edward
Góra Kazimierz
Kasjan Jan
Kastelik Ryszard
Kot Bogumiła
Kowal T adeusz
Kozioł Adam
Kuźmiarowski Roman
Łagocki Andrzej
Łyżeń Zbigniew
Mac Stanisław
Majcher Marian
Osemlak Helena
Rogala Maria
Rudzka Marta
Sowa Mieczysława
Styka Wiesława
Szakiel Stanisław
Szpunar Anna
T kacz Krystyna
T ryka Janina
Wiśniewski Zenon
Zarzycki Janusz
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Balawejder Maria
Bembenik Roman
Dydymus Helena
Gadzalski Zbigniew
Górniak Jan
Hadała Jan
Janicka Jadwiga
Janusz Jan
Jurkiewicz Adam
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Klasa V c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kasperska Wiesława
Kogut Halina
Kopyś Jerzy
Kucza Kazimierz
Kuszyk Bogusława
Łoziński Roman
Łysek Maria
Majkut Stanisław
Marcichowska Danuta
Miszczyk Junusz
Oleszek Kazimierz
Ordon Wanda
Radwańska Henryka
Rosół Roman
Śliwa Józef
Socha Józef
Stanowski Roman
T obiasz Danuta
T relka Józefa
Wierciach Henryk
Ziaja Kazimierz
Zygmunt Anna
Bochnacki Stanisław
Baczkan Edward
Cichy Zygmunt
Działa Piotr
Fesiak Adam
Filipczak Janusz
Fus Jerzy
Grzywna Józef
Górecki Antoni
Halwa Adam
Jaremkiewicz Marian
Kędzior Ryszard
Kiper Jerzy
Krajewski Franciszek
Krawczyk Waldemar
Kwoka T adeusz
Lewek Stanisław
Palka Józef
Puka Jan
Rzeszutek Julian
Skitał Kazimierz
Sudoł Józef
Szlosek Władysław
Sznaj T adeusz
Sztaba Franciszek
T wardy Walenty
Urbanik Wiktor
Walczak Jan
Wrona Wiesław
Wróbel Józef
Rok szkolny 1970/1971
Drogi i mosty kołowe
1. Bałtowska Halina
2. Bąk Maria
3. Bieniasz Wiesława
4. Buksa Zofia
5. Hołub Krystyna
6. Hryszko Maria
7. Kłoda Maria
8. Kruk Maria
9. Kuźma Jadwiga
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Lech Janina
Lęcznar Anna
Olejarz Zofia
Ożga Dorota
Pelc Elżbieta
Sakwa Halina
Skrzypek Bogumiła
Rożek Agnieszka
Cebulak Zbigniew
Domański Józef
Nowak Zdzisław
T runkwalter Janina
Adamczyk Marian
Bajorski Edward
Charysz Piotr
Chmielowski Andrzej
Dryniak Jan
Galas Adam
Gontek Roman
Kopczyk Piotr
Krasny Stanisław
Kulas Wilhelm
Łuksik Jerzy
Mazur Antoni
Pękalski Stanisław
Salzberg August
Skowron Mieczysław
Strzelec Emil
Sztajner Henryk
Wota Krzysztof
Jabłoński Jerzy
Sieczka Andrzej
Solarczyk Leszek
Andrunio Lucyna
Borek Henryk
Brzoza Czesława
Burbeło Maria
Chmielecki Ryszard
Cząstka Helena
Duliban Genowefa
Heman Zofia
Hoffman Andrzej
Jakielaszek Stefania
Jamińska T eresa
Jucha Alina
Kasperska Wiesława
Kiper Janina
Król Bożena
Kuczkowska Irena
Łatka Jolanta
Łowicka Maria
Patro Józef
Pietruszka Barbara
Plens Stanisław
Prucnal Helena
Sebastyanka Stanisława
Skiba Stanisława
Stanowska Halina
Stopa Alicja
Szeferniak Andrzej
Wojnar Aniela
Wyczawski Marian
Zan T eresa
162
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bal Henryk
Durski Janusz
Flis Franciszek
Frankiewicz Jerzy
Grabowski Ryszard
Gruntowicz Zygmunt
Gwizdak Władysław
Gwozdek Jan
Jabłoński Stanisław
Kopyciński Marek
Magoń Edward
Małyszek Józef
Mucha Mieczysław
Pępek Ryszard
Piekarski Mieczysław
Rutkowski Zbigniew
Skowroński Andrzej
Śliwa Stanisław
Staśkiewicz Mieczysław
Szegda Ryszard
T abor Ryszard
Uliaszyk Henryk
Wota Edward
Rok szkolny 1971/1972
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bak Wanda
2. Cyran Marian
3. Czereba T adeusz
4. Drapała Antoni
5. Gaweł Alicja
6. Gielarowski T adeusz
7. Iwańska Anna
8. Janiszewska Krystyna
9. Kołomej Barbara
10. Kowalski Stanisław
11. Kozak Zdzisław
12. Kruszewska Irena
13. Kubaś Jadwiga
14. Lichończak Teresa
15. Mach Halina
16. Madejowski Mieczysław
17. Plęs Danuta
18. Sęk Maria
19. Skonieczny Bogdan
20. Skowrońska Halina
21. Sobczak Wiesław
22. Świst Maria
23. T arnowski Benedykt
24. Warmiński Ryszard
25. Woźniak Barbara
26. Wójtkowska Teresa
27. Żyłka Jan
28. Jabłoński Jerzy
29. Sieczka Andrzej
30. Solarczyk Leszek
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
Banaś Jan
Bielka Anna
Bilo Zbigniew
Chmura Józefa
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Chwasta Marian
Curzytek Czesław
Domszy Maria
Drozd Bożena
Eider Roman
Gaweł Stanisław
Iwański Grzegorz
Jakubiec Urszula
Kostecka Wanda
Kowalińska Anna
Kruczkowska Stanisława
Kud T adeusz
Małek Barbara
Nykiel Halina
Obrzut Barbara
Obszarny Czesław
Płocica Edward
Siara Henryk
Sieradzka Grażyna
Sochacki Krzysztof
Stelmach Julian
Surmiak Stanisław
Szkoła Wacław
Slipiec T adeusz
Wodzyńska Halina
Zajdel Anna
Opioła Leszek
Balawejder Adam
Bielec Wanda
Binkowski Witold
Buczakowski Jan
Czerniecki Ludwik
Grymuza Henryk
Inglot Wacław
Jucha T adeusz
Klucznik Wacław
Knull Waldemar
Korecki Kazimierz
Kozłowska Krystyna
Łuczak Halina
Mach Mieczysław
Machaj T eresa
Masłowska Janina
Mazur Jadwiga
Międlar Andrzej
Nieradka Marian
Obłoza Stanisław
Ozimek Józef
Paluch Jan
Pawlik Stanisława
Petru Bogusław
Płocica Urszula
Pruc T adeusz
Sebzda Zbigniew
Skowroński Andrzej
Stokłosa Marek
Szepankiewicz Henryka
T abor Ryszard
T obiasz Janina
T oczek Alicja
Wawrzkiewicz Jerzy
Wróbel Andrzej
Ziobro Zenon
Rok szkolny 1972/1973
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bajorski Jerzy
2. Bartłomowicz Danuta
3. Bednarz Marian
4. Borusowski Zygmunt
5. Burbeło Wanda
6. de Corde Ryszard
7. Dudek Zuzanna
8. Filip Lucyna
9. Gadomski Marek
10. Hałajko Mariusz
11. Janas Maria
12. Jaworski Zbigniew
13. Kędzior Danuta
14. Kisiel Krystyna
15. Kołakowski T adeusz
16. Kutyła Zofia
17. Kuźniarowski Maciej
18. Krokos Zofia
19. Krzaczyński Bogusław
20. Kwaśniak Marian
21. Leńczyk Anatol
22. Łuczyk Helena
23. Matysiak Tadeusz
24. Mucha Halina
25. Obłoza Janusz
26. Ochyra Zbigniew
27. Orzech Stefan
28. Reichel Anna
29. Skrzypek Andrzej
30. Sowiński Jerzy
31. Stempniak Witold
32. Stosur Elżbieta
33. Śliwa Wiesław
34. Szarek Mariusz
35. Szczepański Jan
36. Urban T adeusz
37. Wanic Wiesław
38. Woś Grażyna
39. Dryś Krystyna
40. Wajda Łucja
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bieniasz Dorota
Bober Zbigniew
Bobrecki Krzysztof
Chmura Lesław
Chrobak Marek
Chrzanowska Krystyna
Cyrul Adam
Duda Zuzanna
Dusiło Helena
Drak Ryszard
Dzierżak Matylda
Gduła Marek
Kamycki Adam
Karapyta Andrzej
Kłak Maria
Kobylarz Czesława
Kozak Andrzej
Kusy Ryszard
Magdziak T adeusz
Majcher Maria
163
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Mazurek Marek
Milczanowska Helena
Mrozowicz Lucyna
Myszona Mariola
Olejarz Maria
Olszewski Zbigniew
Opałka Ryszard
Pietrasiewicz Jan
Pisacka Józefa
Setlak Danuta
Skrętkowski Janusz
Surmacz Kazimierz
T omaka Andrzej
Wirth Karol
T urek Henryk
Wlazło Stanisław
Włoch Elżbieta
Środek Celina
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bartkiewicz Helena
Bester Bronisław
Chmielecka Maria
Ciuńczyk Roman
Czubryt Bożena
Dawidowicz Bogdan
Domin Jan
Flakowicz Jan
Inglot Ryszard
Janusz Aleksandra
Janusz Wincenty
Kojder Janina
Kudła Mariusz
Kurnik Janina
Kwiecień Halina
Lemik Jadwiga
Lew Stanisław
Maj Jan
Majcher Wojciech
Melnarowicz Kazimierz
Mirek Elżbieta
Morelowski Antoni
Mruk T eresa
Niżnik Józef
Patelska Grażyna
Rybicka Grażyna
Seroka Halina
Styś Ryszard
Winiarski Zbigniew
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bała T adeusz
Banasik Grażyna
Brożek Bogusław
Bury Kazimierz
Chruszczyk Mieczysław
Cichocka Janina
Dorota Stanisław
Flejszar Kazimierz
Galicka Maria
Gąsior Czesława
Karciński Marian
Kwaśniak Urszula
Laska Wiesław
14. Lewandowski Władysław
15. Łatka Jacek
16. Majger Stanisław
17. Markowska Anna
18. Młynarski Stanisław
19. Nowogrodzka Zofia
20. Orzechowski Kazimierz
21. Rząsa Grażyna
22. Ruciński Andrzej
23. Skiba Józefa
24. Sobień Zbigniew
25. Stec Ryszard
26. Strawa Henryk
27. Superson Władysława
28. Sury Aleksander
29. Walankiewicz Antoni
30. Ząbek Zbigniew
31. Żurawski Marek
Rok szkolny 1973/1974
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bołcun Zygmunt
2. Długoń Stanisław
3. Falkowski Stanisław
4. Frankiewicz Antoni
5. Fudali Maria
6. Gałuszka Danuta
7. Giża Renata
8. Golba Władysław
9. Grzebyk Wanda
10. Janusz Wiesław
11. Jasiński Waldemar
12. Jędrzejko Cecylia
13. Kowieszko Marek
14. Kozłowski Aleksander
15. Krajnik Jerzy
16. Kruba Stanisława
17. Kubiszyn Zygmunt
18. Lasek Elżbieta
19. Litwinowicz Zbigniew
20. Marciniszyn Jerzy
21. Marszałek Jadwiga
22. Molter Jerzy
23. Mudryk Zdzisław
24. Nowowiejski Stanisław
25. Pajda Stanisław
26. Piekuś T adeusz
27. Popielarska Zofia
28. Potok Adam
29. Prządka Małgorzata
30. Puk Ewa
31. Stangenbarg Jerzy
32. Szegda Bolesław
33. Świerk Krystyna
34. Wandasiewicz Jacek
35. Zygmunt Lucyna
36. Włoch Elżbieta
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
Broda Jan
Ciupak Helena
Dubiel Piotr
Dziedzic Marian
Filip Małgorzata
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Klasa V c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Filipiak Jan
Frużyńska Krystyna
Gondek Zdzisław
Halwa Anna
Hołubko Jadwiga
Jabłońska Halina
Kaplita Grażyna
Kiczka Irena
Kochańska Anna
Kopczak Andrzej
Kucharski Zygmunt
Maksym Andrzej
Maziarek Alicja
Płocica Edward
Podolak Tadeusz
Socha Marian
Stanik Alicja
Stosur Helena
Szczepanik Józef
T ajchman Monika
Ulma Antoni
Wańczycki Marek
Wiśniewska T eresa
Wójtowicz Krystyna
Ziąber Danuta
Kornak Janina
Stelmach Lidia
Chudzik Leszek
Furmanik Zbigniew
Jagieło T adeusz
Klapa Wacław
Kołodziej Jan
Kwietniewski Waldemar
Ludian Józef
Łaba T adeusz
Dziukiewicz Andrzej
Łoboda Krzysztof
Materna Janusz
Matusz Stanisław
Nowak Stanisław
Pusz Jerzy
Romanik Zbigniew
Rudny Alfred
Siek Stanisław
Sirko Ryszard
Strumidło Stanisław
Szemraj Marian
Utzig Zbigniew
Zeńko Ryszard
Bielecki Józef
Fłorkiewicz Anna
Goń T adeusz
Hojarska Krystyna
Jamrozik Marta
Kowalski Mieczysław
Lewek Piotr
Majcher Lucjan
Mandecki Krzysztof
Nowak Józef
Rejman Mieczysław
164
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Rejman Władysława
Sabzda Krzysztof
Sarafinko Jadwiga
Siembida Zbigniew
Szklanna Danuta
T oczek Anna
T oś Maria
Wielgosz Antoni
Winogrodzki Józef
Ziętek Janina
Bilski Stanisław
Cedzidło T adeusz
Decowska Joanna
Dziura Zofia
Gleń Edward
Grad Adolf
Grzyb Marek
Herman Marek
Janicki Adam
Karnas Józef
Kobylarek Roman
Kopiec Ryszard
Kotliński Marek
Kozioł Paweł
Kuszyk Jadwiga
Młodzińska Alina
Nowak Stanisław
Panek Tadeusz
Pels Maria
Pich Anna
Pięta Andrzej
Skiba Grażyna
Szczutko T adeusz
Strycharz Marian
Darocha Henryk
Rok szkolny 1974/1975
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bajorska Maria
2. Bałanda Marian
3. Chlebowski Krzysztof
4. Chmura Alicja
5. Dąbrowska Marta
6. Dąbrówka Stanisław
7. Długoń Bogusława
8. Jurkiewicz Zofia
9. Kalemba Krystyna
10. Kosmata Małgorzata
11. Kowal Marta
12. Krasowska Halina
13. Kubik Lucyna
14. Listek Krzysztof
15. Misiło Barbara
16. Nic T eresa
17. Rogus Zofia
18. Rutkowska Barbara
19. Sawicka Elżbieta
20. Słoma T adeusz
21. Smorąg Józef
22. Surmiak Grażyna
23. T uczapski Leszek
24. Walczak Kazimierz
25. Wild Andrzej
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Klasa V c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Woś Andrzej
Ziemiański Marek
Żołyniak Jerzy
Hałajko Mariusz
Jaworski Zbigniew
Kwaśniak Marian
Babiarz Janina
Bieniek Zofia
Bojarska Maria
Bratuś T adeusz
Chlipała Janina
Cichowlaz Jan
Czaja Stanisław
Duda Krystyna
Duda Wiesława
Frendo Jadwiga
Gwóźdź Józef
Jagielnik Zdzisława
Joniec Halina
Kipczak Bronisław
Korba Maria
Kubicka Barbara
Łuczyk Maria
Makulski Kazimierz
Mielech Maria
Mielnik Marek
Mrozowicz Anna
Paderewski Waldemar
Płatek Stanisław
Pociej Leszek
Prymon Grażyna
Przybek Zofia
Pudło Zofia
Pych Roman
Rafa Anna
Sadowski Mariusz
Ścisłowicz Janusz
Siciarz T eresa
Sławińska Janina
Stalica Zdzisław
Steczkiewiez Józefa
Strawa Henryk
Szczepański T adeusz
Szkoła Bronisław
Szturm Ryszard
T aranowicz T omasz
T ramowska Maria
T urczyn Józefa
Wardęga Alicja
Wiecheć T adeusz
Wowczak Halina
Zgorski Grzegorz
Aab T adeusz
Buniowski Bronisław
Bury Wilhelm
Cichoń Marta
Ciszewski Marian
Ciucias Ryszard
Ciurysek Władysław
Dawida Ryszard
Futoma Wiesław
Jarosz Andrzej
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Jaworski T adeusz
Kościów Edmund
Małecki Henryk
Marek Flprian
Marut Wiktor
Olejnik Andrzej
Ożga Zdzisław
Pałczak Tomasz
Pióro Kazimierz
Salabura Stanisław
Serwański Leszek
Srebniak Marek
Szarek Andrzej
Szoja Jerzy
Szyk Zbigniew
Walczak Józef
Wiątek August
Wielgorz Kazimierz
Żołyniak Marek
Bek Halina
Bihajło Henryk
Bilecka Czesława
Buchor Alicja
Bura Helena
Dryniak Zofia
Fleszar Anna
Gwóźdź Eliza
Hartman Stanisław
Karaś Franciszek
Konieczna Barbara
Kowalczuk Adam
Krzych Józef
Kutyła Genowefa
Laska Andrzej
Maternia Adam
Matuszyk Ryszard
Motyka Lidia
Obłoza Helena
Ozimek Józef
Rokoszyńska Helena
Rozmus Jan
Rup Józef
Sinko Krystyna
Słaba Elżbieta
Stącel T adeusz
Szpinda Ryszard
Szybiak Danuta
Urban T adeusz
Urbanik Józef
Zierkiewicz Zdzisław
Ziobro Zenon
Policealne Studium Zawodowe
1. Biały Kazimiera
2. Cabaj Jan
3. Chmiel T eresa
4. Chmiel Zbigniew
5. Czyż Grażyna
6. Dziaczyńska Anna
7. Dziedzic Maria
8. Kruk Michalina
9. Kusiak Grażyna
10. Leśniak Bogusława
11. Łącki T adeusz
165
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Muszyńska Lilianna
Osuch Bożena
Pociask Edward
Sadrakuła Małgorzata
Sowińska Elżbieta
Strojak Danuta
Szczepieniec Józef
Szlachta Elżbieta
T obiasz Zofia
T worek Teresa
Wilusz Lucyna
Zalewska Stanisława
Zawadzka Stanisława
Środzińska Emilia
Rok szkolny 1975/1976
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Babiś Stanisław
2. Bielecka Irena
3. Boczulak Wacław
4. Borek T adeusz
5. Brodowicz Władysław
6. Bzdyra Czesław
7. Chuda Bogumiła
8. Chudoba Wiesław
9. Długoń Roman
10. Gawlik Andrzej
11. Górski Stanisław
12. Jabłońska Grażyna
13. Juszczyk Henryk
14. Korecki Henryk
15. Kwaśny Zofia
16. Lizak Andrzej
17. Majka Adam
18. Mazur Kazimierz
19. Mikłasz Elżbieta
20. Możdżeń Józef
21. Olech Krystyna
22. Olszański Wiktor
23. Podolak Zbigniew
24. Rajzer Jerzy
25. Rogala Urszula
26. Rygiel Zygmunt
27. Skowron Anna
28. Szałajko Marta
29. Szklanny Barbara
30. Winiewski Jerzy
31. Wiśniewska Halina
32. Żurawski Roman
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Brączyk Zbigniew
Buczek Stanisława
Dusiło Danuta
Henclik Zdzisława
Homa Stanisław
Karkowski Roman
Kiełboń Bożena
Kondratek Anna
Kozak Wiesław
Kulpa Mieczysław
Łyszczarz Andrzej
Maziarek Marian
Mucha Halina
Olejarz Bronisława
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Podolec Edward
Pyzikiewicz Daniel
Rajchel Rafał
Rusinek Ewa
Seroka Henryk
Siegel Krzysztof
Smoliński Marian
Stankiewicz Zuzanna
Szeliga Zuzanna
T rójniak Lesław
Prorok Krzysztof
Wilczak Wiesław
T uleja Adam
Wojtowicz Bolesław
Walankiewicz Barbara
Złomańczuk Andrzej
T arnowicz T omasz
Buczyński Stanisław
Ciupak Elżbieta
Gągała Waldemar
Gunia Andrzej
Hołota Bogumił
Jakielaszek Alicja
Jamrozik Ryszarda
Kata Mieczysław
Kawa Zdzisław
Kądziołka Zbigniew
Kłos Helena
Kopczyński Wiesław
Kowalczuk Zbigniew
Krochmal Maria
Krzywdzik Antoni
Miś Halina
Mroszczyk Barbara
Muc Danuta
Polityńska Bogusława
Pomykała Lesław
Prajsnar Stanisława
Przybyło Andrzej
Radaj Lesław
Rebuś Józef
Stelmach Marek
Skrzępek Jerzy
Szklarczyk Leszek
T kacz Regina
T worek Małgorzata
Waśkiewicz Wiesław
Wilk Jan
Wilk Józef
Witek Wanda
Wojtowicz Elżbieta
Wujec Zofia
Papciak Andrzej
Policealne Studium Zawodowe –
Geodezja
Klasa II a
1. Babiarz Maria
2. Bartman Franciszka
3. Biega Barbara
4. Bielecka Kazimiera
5. Bober Danuta
6. Cycak Halina
7. Cicha Maria
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Klasa II b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Czarnik Lucyna
Dziadek Krystyna
Dziedzic Antoni
Frużyńska Grażyna
Jachym Zofia
Kaczor Marta
Kienig Lucyna
Kłak Jan
Kutyła Krystyna
Malinowski Adam
Markuszewski Andrzej
Michalik Aleksander
Niemiec Janusz
Okoński Marek
Pelc Marta
T rembicki Bogusław
Wojdyło Janusz
Zywar Jadwiga
Biały Piotr
Brodacka Zofia
Chmielowski Bogdan
Czajka Maria
Dykia T adeusz
Hajduk Włodzimierz
Kołcz Jerzy
Łuszcz Andrzej
Mach Urszula
Młynek Teresa
Myszyński Janusz
Oberc Jadwiga
Opioła Andrzej
Osmyk Elżbieta
Pajda Janusz
Panek Adam
Paściak Stanisława
Pisarczyk Zbigniew
Potrzeba Kazimierz
Sieczkowski Stanisław
Sidorski Henryk
Szczęsna Danuta
Rok szkolny 1976/1977
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Babik Barbara
2. Brewka Alicja
3. Dobosz Marek
4. Dubaj Helena
5. Kania Ryszard
6. Kawecka Dorota
7. Krajnik Bogusława
8. Kwaśny Zbigniew
9. Kubejko Marta
10. Pelc Ryszard
11. Pichitko Maria
12. Podolec Wanda
13. Puchała Kazimierz
14. Siciarz Marian
15. Staśkiewicz Czesław
16. Szwedo Józef
17. T relka Ryszard
18. Wróbel Wiesław
19. Wyczawski Wiesław
166
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Brożek Danuta
Burek Ryszard
Drozen Waldemar
Dziok Edward
Dzwierzyński Zdzisław
Fałta Jan
Fedońska Elżbieta
Gagała Maria
Grinberger T adeusz
Halejcio Genowefa
Herman Małgorzata
Jagielik Halina
Kłak Krystyna
Kowal Halina
Łuczyszyn Stanisław
Marszałek Jan
Oleszycki Mirosław
Ożga Stefan
Pająk Maria
Paluch Barbara
Preisner Elżbieta
Reminek Zbigniew
Sereda Adam
Słomiany Grażyna
Stosur Maria
Szczepański Aleksander
Szczupak Małgorzata
T urek Józef
Wołoszyn Stanisław
Wójcik Krystyna
Mruk Krzysztof
Cichoń Marta
Niemczycka Helena
Szwedo Bogdan
Piątek Ryszard
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Banaś Krystyna
Brzyska T eresa
Demska Maria
Gawlik Witold
Grzywna Danuta
Majewski Józef
Matyka Irena
Michalik Bolesław
Partacz Zofia
Rogórz Józef
Skibicka Genowefa
T worek Wiesław
Wilczyński Ireneusz
Woźniak Stanisława
Mielnik Marek
Chuszcz Urszula
Lotycz Wiesław
Matyja Jolanta
Ruś Jan
Żurawski Wiesław
Policealne Studium Zawodowe –
Geodezja
Klasa II a
1. Baryła T adeusz
2. Bieniasz Helena
3. Ciocha Dorota
4. Gołąb Franciszek
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Klasa II b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Gołębiowska Halina
Grefenheim Stanisław
Kaczorowska Halina
Kaniewski Wiesław
Kosar T eresa
Kozak Andrzej
Krupa Jan
Krzeszowska Alina
Kuczma Lucja
Maj T adeusz
Malec Marek
Marchwiany Andrzej
Michoński Marek
0ficjalska Zdzisława
Pękalska Aleksandra
Słonina Zofia
Sobol Piotr
Sobol Witold
Szałyga Witold
T oczek Jerzy
T rzuskot Danuta
Woźniak Grażyna
Wrotna Wanda
Związek Jadwiga
Błońska Maria
Bochenek Maria
Dranała Zofia
Dymnicki Wojciech
Hordyj Grażyna
Krawczyk Anna
Krzanowska Janina
Kucharyk Bronisław
Kurantowicz Barbara
Majka Wiesława
Mamroł Józef
Mańko Jadwiga
Pióro Anna
Polnar Helena
Prokopowicz Ludwik
Pyra Stanisław
Sochacki Marian
Szczepańska Małgorzata
T uczapski Władysław
Warzecha Tadeusz
Wróbel Edwarda
Zalewski Jan
Ziajka Barbara
Zielińska Krystyna
Ziętek Teresa
Rok szkolny 1977/1978
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bundyra Eugeniusz
2. Drozd Danuta
3. Drozd Jerzy
4. Dworak Robert
5. Dziadosz Marian
6. Fus Stanisław
7. Gmiterek Marek
8. Gunia Elżbieta
9. Kondratko Janusz
10. Kuczma Zenon
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Leja Edward
Misiąg Janusz
Ochyra Lidia
Pajda Zofia
Pawełek Zdzisław
Pilch Waldemar
Płocica Romana
Ryzner Jolanta
Słonina Janusz
Golba T eresa
Kula Wacław
Skowron Andrzej
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Bobecka Marta
Buczyńska Maria
Cieszyński Stanisław
Dubik Jerzy
Dul Józef
Dusza Grażyna
Gil Jerzy
Gronda Adam
Hanejko Kazimiera
Kipa Irena
Kluz Maria
Kluzowicz Marek
Kusy Jerzy
Kuźmiński Bogusław
Międlar Barbara
Morajda Barbara
Pajda Stanisława
Pietryna Józef
Płocica Bożena
Putyło Bogusława
Roga Zofia
Ruszkiewicz Jerzy
Sudoł Marian
Szczebiwilk Eugeniusz
Wajda Jerzy
Wilk Antoni
Wilk Bogdan
Woliński Adam
Zieliński Marian
Blajerski Zbigniew
Szpara Marek
Banaś Henryk
Superson Marta
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bagnicki Stanisław
Bartkowiak Jarosław
Bilski Krzysztof
Dyjak Zdzisław
Fudali Jan
Gerlach Leszek
Gil Stanisław
Jugo T adeusz
Klimko Jan
Kozdęba Leszek
Leś T eodozja
Lis Anna
Malec Jan
Mierzwa Bogdan
Moskal Jerzy
Muda Zenon
Musak Krzysztof
167
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Padyjasek Janina
Pokora Halina
Puzon Zofia
Pysz Zygmunt
Sarzyńska Bogumiła
Smalcuga Zbigniew
Sochan Marek
Sroka Józef
Sterczyszyn Bogusława
Stępak Krystyna
Stępień Helena
Szeredko Elżbieta
T uropolska Janina
Wilusz Joanna
Wrucha Grażyna
Zieliński Eugeniusz
Znamirowski Marek
Gądek Zofia
Sadrakuła Barbara
Czyż Jerzy
Czerniga Jacek
Rakoczy Paweł
Policealne Studium Zawodowe –
Geodezja
1. Bażan Henryk
2. Banbenek Krystyna
3. Bujdasz Romuald
4. Cisek Maria
5. Czerwonka Krystyna
6. Grzybek Lidia
7. Guziewicz Janusz
8. Jarosz Bożena
9. Jarosz Janina
10. Jeleń Wiesława
11. Kondratko Tadeusz
12. Kuźniacka T eresa
13. Lisiecka Bożena
14. Lorenowicz Zofia
15. Łokietko Janina
16. Majcher Jan
17. Nyrka Roman
18. Osiczko Marta
19. Osiczko Leszek
20. Paczkowski Janusz
21. Rusiecki T adeusz
22. Szlanda Danuta
23. Szramik Maria
24. Świątek Urszula
25. Świst Lesław
26. T rojniak Stanisław
27. Ulanowski Romuald
28. Wacht Józef
29. Wajda Helena
30. Wawrzaszek Paweł
31. Wiatr Agnieszka
Rok szkolny 1978/1979
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Argasińska Anna
2. Barański Henryk
3. Bodziany Janina
4. Brągiel Joanna
5. Duda Jan
6. Gąsior Jolanta
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Hul Józef
Karpa Czesława
Kosiorowski Adam
Koryś Marian
Kowalczyk Roman
Mac Stanisław
Majdański Jarosław
Makara Stanisław
Marek Alicja
Matela Józef
Mizgalewicz Maria
Mrozek Janusz
Nieckarz Franciszek
Nogaj Halina
Nowak Włodzimierz
Papuga Ryszard
Radoń Jan
Rechul Zofia
Rychel Józef
Rząsa Stanisław
Sidor Wiesław
Szewczyk Barbara
Zubik Danuta
Zdziebło Waldemar
Żaczek Barbara
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bester Lesław
Bajorski Zbigniew
Broda Bronisław
Buniowski Marian
Bura Maria
Burbeło Barbara
Buszko Maria
Ciborowski Marek
Dąbrowska Elżbieta
Fus Jadwiga
Gacek Zbigniew
Gwóźdź Danuta
Gwóźdź Lucyna
Kasprzak Bogusław
Kozioł Grażyna
Krzeszowski Zdzisław
Marczewski Jerzy
Matuszek Józefa
Medyński Andrzej
Pióro Maria
Piśko Marta
Polak Stanisława
Skrzypek Janusz
T kacz Alina
Wanat Jerzy
Wygnaniec Elżbieta
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bucior Urszula
Cedzidło Anna
Chmielecki Józef
Chmura Maria
Futyma Wanda
Gredys Stanisław
Greń Bogusława
Jugo Ewa
Klimko Alicja
Kontek Andrzej
Kuśnierz Jadwiga
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Kyc Maria
Lęcznar Irena
Łojko Wiesław
Łyszczarz Halina
Mac Łucja
Madyda Mariusz
Mazur Julian
Miś Krystyna
Moskal Anna
Pajda Adam
Popiekarz Ryszard
Radwański Anatol
Rafalska Helena
Szarzyńska Wiesława
Słotwiński Piotr
Sobala Ryszard
Szpila Maria
Szydłowska Jolanta
T relka Zdzisława
Urbaniak Marian
Walczak Irena
Woźniak Grażyna
Wrucha Marek
Jagustyn Józef
Rok szkolny 1979/1980
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bartnik Janusz
2. Belczyk Stanisław
3. Bilik Bogusława
4. Cieleń Lucjan
5. Chechłowski Paweł
6. Czajkowski Marian
7. Czechowski Wojciech
8. Frań T eresa
9. Gilarska Zofia
10. Kostrzycka Maria
11. Pigoń Bogdan
12. Piziurny Roman
13. Sitarczyk Emilia
14. Sierka Marek
15. Strzelec Stanisław
16. T arka Elżbieta
17. Wilusz Ewa
18. Wilisewska Elżbieta
19. Wysocki Marian
20. Żołyniak Marian
21. Szymczyk Ryszard
22. Dziurzyński Jerzy
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Chochołowski Andrzej
Ciupak Dorota
Dubis Lucyna
Dziadosz Krystyna
Gloc Andrzej
Gunia Ryszard
Grzywacz Jan
Kosior T eresa
Kuczma Elżbieta
Kulpa Maria
Litak Marek
Litak Marian
Pakłos Józefa
Puzio Aleksander
168
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Rajche1 Piotr
Sajkiewicz Bogdan
Salamon Wiesław
Śliwicka Zdzisława
Stopyra Krzysztof
Stopyra Maria
Ziobro Elżbieta
Znamirowski Jerzy
Zubik Anna
Żesławski Marek
Żyła Wiesław
Pawełek Jadwiga
Bardzik Zbigniew
Brudek Wacław
Buńko Stanisława
Chmiel Halina
Chorążak Bernadeta
Ciba Zofia
Duda Kazimierz
Fedak Krystyna
Fesnak Roman
Gajerska Barbara
Górnicki Józef
Hołys Zdzisław
Jadczyszyn Jan
Kosiba Bogdan
Krupa Adam
Krzemień Marek
Kudyba Elżbieta
Lesiczka Lesław
Maca Anna
Mardasiewicz Zbigniew
Michalewska Helena
Michałek Bożena
Moździeż Stanisław
Narolski Zdzisław
Panek Wacław
Pędzińska Dorota
Rydzik Stanisława
Stysiał Ewa
Szul Eugeniusz
Wilusz Małgorzata
Wiśniowski Marian
Wróbel Jerzy
Wójcik Maria
Zastawny Wiesław
Żwan Elżbieta
Rok szkolny 1980/1981
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Bańkowski Marian
2. Bartoń Anna
3. Bielak Jan
4. Dobrowolski Bogdan
5. Drozd Iwona
6. Fic Dariusz
7. Fudala Alicja
8. Gilarski Jan
9. Kocur Piotr
10. Koliba Wiesław
11. Krawiec Kazimierz
12. Krysa Artur
13. Łuc Wiesław
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Naleśniak Władysława
Ożga Bożena
Pelc Lesław
Pocheć Krzysztof
Popadeńczuk Janusz
Pych Wojciech
Sieradzki Jan
Sowa Andrzej
Sowa Zofia
Stefek T adeusz
Śliwak Maria
Szyngiera T eresa
T rybuła Krzysztof
Wilusz Andrzej
Wojtowicz Barbara
Zaprutko Zofia
Żołądek Maria
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Bańka Elżbieta
Beszter Leszek
Cena Krzysztof
Chamiga Bogusław
Czajkowski Maciej
Drewniak Zygmunt
Duda Wojciech
Fludziński Jerzy
Hoder Marian
Kałafut Ryszard
Kamiński Robert
Kiełboń T adeusz
Kogut Bożena
Kot Janusz
Kroczek Adam
Król Alicja
Leniuk Lucjan
Łomiarz Irena
Mermon Jadwiga
Mroczka Janusz
Nicko Ryszard
Piątek Danuta
Saluga Jarosław
Scisba Andrzej
Śliwiński Zbigniew
Szmigielski Aleksander
Wawro Janusz
Wawro Jerzy
Wench Irena
Węglowska Ewa
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bajek Marian
Bandas Jan
Bednarz Aleksandra
Brzyska Joanna
Bundyra Jan
Burek Jerzy
Cudzidło Bożena
Demidowska Grażyna
Fudali Marta
Gancarz Bożena
Jaworska Alicja
Kretowicz Władysław
Kruk Andrzej
Kryla Stanisław
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Madej Władysław
Maj Wiesław
Mazur Henryk
Muda Bogumiła
Niemiec Małgorzata
Piejko Janusz
Pieszko Zdzisława
Piękoś Marek
Pleszarowicz Jolanta
Porczak Grażyna
Rejman Ewa
Ruchała Anna
Rudna Elżbieta
Rydzik Ryszard
Skóra Zbigniew
Szpara Barbara
Wielgos Bronisław
Wujec T eresa
Balicki Józef
Chmielowiec Joanna
Chrunik Kazimierz
Chudzik Witold
Czwakiel Alicja
Drewniak Zbigniew
Dudek Maria
Górska Alicja
Hadacz Stanisława
Haniszewska Bogumiła
Iwańczyk Anna
Kardarz Witold
Karnas Irena
Kłyż Elżbieta
Kopeć Jacek
Kseniuk Czesław
Kurek Lesław
Kuźmarz Roman
Łukacz Krzysztof
Marynicz Grażyna
Ostrowska Barbara
Piątek Jan
Półtorak Wacław
Siemieniak Wiesława
Sławińska Maria
Smyk Andrzej
Sopel Krzysztof
Stachacz Ewa
Szawara Wiesław
Szczygielski Jacek
Zwolak Maria
Margaś Barbara
Rok szkolny 1981/1982
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Baran Jerzy
2. Biesiadecki Janusz
3. Błaszczak Zofia
4. Ciemierkiewicz Waleria
5. Goryl Marzena
6. Górak Grażyna
7. Jamrozik Maria
8. Kalawski Eugeniusz
9. Kondratko Dariusz
10. Konieczny Maria
169
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Korbas Marek
Korga Henryk
Lis Lucyna
Makaron Maria
Martyn Irena
Martynowski Marek
Missa Mariusz
Moskal Antoni
Niedźwiedź Artur
Piątek Stanisław
Pińkowicz Zbigniew
Rut Marek
Sereda Marian
Szkoła Grzegorz
Szpalka Ryszard
Warzocha Danuta
Babik Antoni
Bielecka Władysława
Chmielowiec Grzegorz
Ciećko Marta
Dybko Barbara
Górecki Piotr
Grabuś Jacek
Gurdziel Janusz
Kowalik Danuta
Błajdo Krzysztof
Kuźniarowska Bernadeta
Marczewski Paweł
Mirek Marek
Okruch Henryk
Potaczak Grzegorz
Szczepański Józef
T elega Janusz
Wiątel Witold
Wyszyński Janusz
Zawada Mariusz
T kaczyk Waldemar
Zięba Wiesław
Zięzio Danuta
Konopka Elżbieta
Żuk Jan
Baran Artur
Cena Urszula
Cybulak Janina
Czarniecki Marek
Drapała Małgorzata
Dziadosz Janusz
Fedal Elżbieta
Gryboś Franciszek
Kozdra Maria
Kozieł Zbigniew
Król Krystyna
Kusz Barbara
Kuźniar T eresa
Ludwin T eresa
Machlarz Dariusz
Mroczek Maria
Obacz Maria
Ogryzek Wiesław
Probola Paweł
20.
21.
22.
23.
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Sowa Franciszek
Suchy Zbigniew
Woś Elżbieta
Wysocki Hilary
Babiarz Mariusz
Buryło Małgorzata
Chmiel T adeusz
Czyż Marta
Dąbrowski Janusz
Fedor Marian
Forgiel Zofia
Fornal Zbigniew
Hulak Zuzanna
Korzeń Wiesław
Kowalski Lech
Kozioł Zofia
Kulpa Lidia
Lubecki Bogdan
Nykiel Andrzej
Ordon T eresa
Pękalska Krystyna
Podgórecka Małgorzata
Puszka Zdzisław
Szczebiwilk Grażyna
Szczutko Elżbieta
Środoń Janusz
Wilman Leszek
Zarzyka Mariola
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Buchowski Andrzej
Burzański Andrzej
Bury Ewa
Domin Anna
Dryblak Artur
Dryblak Lucyna
Fedor Alicja
Hołyszko Wiesław
Jeleń T eresa
Kieryk Leszek
Kuryło Krystyna
Leśnicki Stanisław
Łąka Szczepan
Maślanka Halina
Mazur Bronisław
Mól Elżbieta
Mucha Bogusława
Niezgoda Marek
Oczoś Mirosław
Polińska Zdzisława
Rokoszyński Wojciech
Skowroński Jerzy
Stankiewicz Alicja
Stec Kazimierz
T rela Ireneusz
T worek Elżbieta
Wojdyła Katarzyna
Wojtuń Bogdan
Wróbel Agata
Gurdziel Janusz
Matyja Anna
Rok szkolny 1982/1983
Drogi i mosty kolejowe
1. Broda Wiesław
2. Brzostowski Edward
3. Celiński Mariusz
4. Czekierda Wiesław
5. Dudek Waldemar
6. Gmyrek Waldemar
7. Kalemba Jerzy
8. Kosiński Janusz
9. Kozdrowicki Wiktor
10. Kubas Piotr
11. Mach T omasz
12. Majkut Bogusław
13. Matwiej Kazimierz
14. Mazur Wojciech
15. Mazurkiewicz Andrzej
16. Motyka Mariusz
17. Mroziak Mariusz
18. Nowak Stanisław
19. Pelc Marek
20. Skupień Bogdan
21. Stęchły Dariusz
22. Stęchły Jerzy
23. Szkolnik Mariusz
24. Świderski Adam
25. T relka Bogdan
26. Wolańczyk Dariusz
27. Zawada Bogusław
28. Żygadło Andrzej
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Drogi i mosty kołowe
1. Aab Maria
2. Białogłowski Zygmunt
3. Bochenek Mariusz
Klasa V b
1. Bajdak Marek
2. Bielak Anna
3. Burek Janusz
Baran Janina
Dobrzańska Barbara
Doroczic Józef
Dudzic T eresa
Halejcio Marek
Janusz Małgorzata
Klimczak Marian
Konieczny Edward
Kuźniar T eresa
Maj Irena
Orłowska Urszula
Osiadacz Magdalena
Ożóg Piotr
Paluch Stanisław
Piekarska Barbara
Piorunik Wiesław
Prusak Halina
Sieniawski T omasz
Stachula Elżbieta
Śmiałek Wiesław
Śręba Anna
T elesz Wanda
Wasiuta Maria
Wołowiec Urszula
Wrona Janina
Zarzeka Anna
Zieliński Piotr
170
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Chruściel Zygmunt
Gnus Bożena
Grochowicz Ryszard
Jarema Elżbieta
Kardaszyńska Jadwiga
Kowal Krzysztof
Korytko Krystyna
Łania Bożena
Najczuk Elżbieta
Nieckarz Jan
Paśko Sławomir
Piskorowska Mieczysława
Płoskoń Jacek
Podolec Małgorzata
Ramza Lucyna
Ruszel Wiktor
Siuśta Elżbieta
Stachowiak Jarosław
Szałyga Bogusław
Szelepa Marek
T utka Mariusz
Urban Bogumiła
Zawadzki T adeusz
Wańczyk Bogumiła
Gwóźdź Irena
Rok szkolny 1983/1984
Drogi i mosty kołowe
1. Assarabowska Agata
2. Cieliczko Maria
3. Czebiera Bożena
4. Czerniecki Andrzej
5. Dąbrowski Zdzisław
6. Fąfrowicz Krzysztof
7. Glac Janina
8. Grabarz T eresa
9. Kalawski Zbigniew
10. Kołodziejczyk Joanna
11. Lewandowski Stanisław
12. Magoń Jolanta
13. Mazur Marek
14. Mielniczek Kazimierz
15. Mokrzycki Bogdan
16. Podórniak Marzena
17. Przednówek Zofia
18. Pyznarski Jerzy
19. Skałuba Adam
20. T wardak Robert
21. Wołoszyn Bogdan
22. Zarembski Wacław
Drogi i mosty kolejowe
1. Brzyska Kazimiera
2. Buczek Robert
3. Dejnak Mariusz
4. Górska Małgorzata
5. Kapcia Witold
6. Kądziołka Krzysztof
7. Kubicki Adam
8. Kraus Piotr
9. Krupa Piotr
10. Lasek Leszek
11. Makarowski Marek
12. Michalak Marek
13. Mikuła Jan
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pilch Stanisław
Podgórski Bogusław
Rybak Ewa
Sałdan Barbara
Seroka Danuta
Sztaba Janusz
Wawro Piotr
Wojdyła Jacek
Wota Ryszard
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Bieg Kazimiera
Broda Edward
Brzyska Maria
Fortuna Lucyna
Gryniewicz Robert
Kłopot Stanisław
Kobylański Władysław
Kopczak Małgorzata
Kozioł Józefa
Krawiec Zbigniew
Kruk Grażyna
Majder Bogusław
Matuła Mariusz
Pałka Mirosław
Podolska Beata
Sawa Małgorzata
Skalski Ryszard
Szkutnik Maria
T orbiczuk Grzegorz
Walczak Beata
Wiśniowski Andrzej
Zdeb Henryk
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Bartman Lucyna
Bonowicz Bernadeta
Chrzan T adeusz
Czerwonka Adam
Hołówko Dorota
Jarosz Bożena
Jusięga Arkadiusz
Justkowski Robert
Maciejak Łucja
Markowicz Grzegorz
Mroczek Adam
Osika Piotr
Preweda Edward
Skiba Marek
Sokal Zygmunt
Wanat Władysław
Wilk Urszula
Zabłocki Marek
Zaborniak Elżbieta
Rok szkolny 1984/1985
Drogi i mosty kołowe
1. Bałanda Krzysztof
2. Bielówka Anna
3. Błażewicz Wiesław
4. Chorzempa Barbara
5. Głowa Dorota
6. Henclik Agnieszka
7. Jabłońska Małgorzata
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Jakieła Andrzej
Jeleń Ryszard
Kaplita Jadwiga
Kluz Alicja
Kolbuszewski Jan
Kondratek Dorota
Korzeniowska Małgorzata
Łopuszyńska Irena
Morycz Adam
Łysakowski Dariusz
Nahacz Janusz
Płocica Wojciech
Sowa Wiesław
Śmiały Stanisław
Drogi i mosty kolejowe
1. Frań Joanna
2. Galińska Maria
3. Hęclik Alicja
4. Kaliczak Iwona
5. Kornaga Krzysztof
6. Kołodziej Józef
7. Kowalski Janusz
8. Krzych Małgorzata
9. Lasek Daniel
10. Machlarz Anna
11. Mamczura Marian
12. Masztalerz Anna
13. Próchnicki Krzysztof
14. Sielska Helena
15. Szwed Władysław
16. Śliwa Bogusława
17. Śliwiński Jerzy
18. T urowska Mieczysława
19. Ważny Stanisław
20. Wojakowska Małgorzata
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bińko Helena
Ciż Roman
Czarna Wiesława
Dąbrowska Grażyna
Dobosz Stanisław
Domka Brabara
Gajda Krzysztof
Gierula Dorota
Jedynak Witold
Kamińska Bernadetta
Kosar Janusz
Krok Lidia
Krzeszowiec Józefa
Kucab Janusz
Kuryśko Janusz
Kurzępa Grzegorz
Lipińska Dorota
Midura Ewa
Nisztuk Jerzy
Nosek Zdzisław
Podgórecki Adam
Rzeczyca Andrzej
Samołyk Lucyna
Szopa Lucjan
Szuper Wojciech
171
26. Wojdyło Adam
27. Zaremba Elżbieta
28. Żuber T eresa
Rok szkolny 1985/1986
Drogi i mosty kołowe
1. Bezpałko Józef
2. Dubaj Dariusz
3. Dubaj Waldemar
4. Iwański Zbigniew
5. Iwański Zbigniew
6. Kaczmar Krzysztof
7. Kałamarz Małgorzata
8. Kędzierski
Jerzy
9. Kiełb Maria
10. Konieczna Zdzisława
11. Kopczan
Monika
12. Kowal Zbigniew
13. Kozieł
Krzysztof
14. Kubrak Marek
15. Jabłońska Bożena
16. Maczuga Janusz
17. Mikutra Andrzej
18. Mantusiewicz Mariusz
19. Polak Robert
20. Rogowski Andrzej
21. Siciarz Danuta
22. Socha Dariusz
23. Zając Mariusz
Drogi i mosty kolejowe
1. Aleksowicz Irena
2. Brecht Agata
3. Bichajło Robert
4. Bielska Bożena
5. Choma Stanisław
6. Ciurko Dorota
7. Derba Józef
8. Gilarski Marek
9. Hołdasiewicz Dariusz
10. Kaczor Krzysztof
11. Kocur Ryszard
12. Kogut Bogusław
13. Koprowicz Andrzej
14. Koprowicz Piotr
15. Kurpiel Wiesław
16. Lemiech Wojciech
17. Prucyk Wanda
18. Siara Jan
19. Słysz Jacek
20. Szaro Krzysztof
21. T urczyniak Zbigniew
22. Zamorska Agata
23. Żybura Mariusz
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Chomicz Zofia
Czaja Bogusław
Jabłoński Władysław
Jadczyszyn Jolanta
Kasprzak Robert
Kołacz Marek
Kowaliszyn Małgorzata
Kubas Zbigniew
Larwa Stanisława
Majkut Marzena
Malinowski Piotr
Michałek Ewa
Ochyra Zbigniew
Oronowicz Halina
Sagan Bogdan
Serdeczna Ewa
Sieczka Alina
Sroczyński Leszek
Sudzińska Barbara
Szozda Barbara
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Rok szkolny 1986/1987
Drogi i mosty kołowe
1. Babiś Bogdan
2. Balicka Elżbieta
3. Bartłomowicz Krzysztof
4. Bichajło Lesław
5. Bosak Ryszard
6. Brzezińska Barbara
7. Buczko Mirosław
8. Cecora Zbigniew
9. Drągiewicz Anna
10. Dubaj Jerzy
11. Fic Edyta
12. Fudali Marek
13. Fudali Marek
14. Gajerski Janusz
15. Gałka Piotr
16. Gierczak Alicja
17. Hołub Dorota
18. Kopaczek Artur
19. Kozioł Janusz
20. Łopuch Andrzej
21. Mielniczek Artur
22. Mokrzycki Zenon
23. Moliński Bogusław
24. Mucha Mariusz
25. Mróz Alicja
26. Paleń Anna
27. Pańko Waldemar
28. Powroźnik Krzysztof
29. Purgal Renata
30. Rojek Witold
31. Strzałka Marek
32. Superson Jarosław
33. Wierzbicka Dorota
Drogi i mosty kolejowe
1. Baran Krystyna
2. Brudniak
Barbara
3. Brzezińska
Ewa
4. Brzyski
Krzysztof
18.
19.
20.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Cichy Zygmunt
Dąbrowski Jarosław
Foryś Renata
Frendo Andrzej
Grzeczka
Maciej
Jabłoński Jan
Knap Alicja
Kędzior Krystyna
Kogut Grzegorz
Kózek Jolanta
Kudyba Maria
Łabuda Jarosław
Morawski
Roman
Papała Piotr
Sławiński
Wacław
Solska Bożena
Adamek Zbigniew
Andrachiewicz Elżbieta
Babiarz Zdzisław
Boroń Maria
Bosakowski Dariusz
Bundyra Andrzej
Fedor Małgorzata
Fleszar Zbigniew
Jagoda Urszula
Kotlarz Alicja
Kucaba Roman
Lech Mieczysław
Miazgowicz Helena
Motyka Dorota
Naleśnik
Zdzisław
Niedźwiedź Natasza
Onyszko Maria
Pankiewicz
Leszek
Panyło Wiesław
Pietraszkiewicz Marek
Pilszyk Marek
Rychlicki
Mariusz
Rzeczyca
Henryk
Salik Katarzyna
Sowa Józef
Sielezin Jarosław
Skórska Józefa
172
28. Wilk Lidia
29. Wiśniowska
Ewa
30. Wójcik Elżbieta
31. Wróbel Jarosław
32. Żołyniak Mariusz
33. Zyga Zofia
Rok szkolny 1987/1988
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Brzyska Marta
2. Drożdżal Emil
3. Gujda Mariusz
4. Kamińska Marta
5. Kępka Andrzej
6. Kołcz Marek
7. Kopciuch Adam
8. Kordzińska Dorota
9. Kosior Małgorzata
10. Kozłowski Romuald
11. Kruba Urszula
12. Mazur Mariusz
13. Mokrzycki Janusz
14. Poznańska Maria
15. Rut Dorota
16. Sabara Jacek
17. Siemiński Jerzy
18. Słąba Regina
19. Szul Jan
20. Wicińska Irena
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bat Bogusław
Brzezowski Andrzej
Chorzempa Witold
Czerniecki Lesław
Dugiełło Dorota
Dzień Grzegorz
Futoma Małgorzata
Gąska Witold
Kalemba Wiesław
Kołodziej Elżbieta
Kondycki Mariusz
Kopciuch Alicja
Książek Bogumiła
Serkis Adam
Sroka Ewa
Szczotka Grzegorz
Wiśniowicz Marek
Kopaczek Artur
Drogi i mosty kolejowe
1. Dyrka Grażyna
2. Grzyb Wiesław
3. Gwóźdź
4. Jarosz Artur
5. Kalita Andrzej
6. Kupiec Dariusz
7. Kuśnierz Arkadiusz
8. Łabojko Jacek
9. Mach Dariusz
10. Makara Mariusz
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ospelt Dariusz
Rydzik Eligiusz
Siadło Jarosław
Skowronek T omasz
Sowa Ewa
Walczak Elżbieta
Wilk Marcin
Wiśniewicz Beata
Wojtas Andrzej
Wywióra Henryk
Bocek Renata
Czernij T eresa
Dziubek Dariusz
Filip Zofia
Hadam Jacek
Iwanowski T omasz
Kiełbowicz Jerzy
Kostrzycka Małgorzata
Kruczek Mariusz
Kurdybacha Grzegorz
Naleśnik Elżbieta
Olech Jadwiga
Proc Lucyna
Rokoszyński Paweł
Sowiński Ireneusz
Stefanik Paweł
Szałyga Janusz
T obuch Irena
Wardzała Dorota
Wojtaszek Lucjan
Bednarz Leszek
Rok szkolny 1988/1989
Drogi i mosty kołowe
1. Bąkowski Krzysztof
2. Bembnowicz Robert
3. Botuliński Radosław
4. Chrząszcz Adam
5. Dobrowolski Henryk
6. Dziedzic Dariusz
7. Gładyś Paweł
8. Gorlach Czesław
9. Górska Agata
10. Gumiński Marek
11. Jodłowski Robert
12. Korlatowicz Andrzej
13. Kubicki Jerzy
14. Kuryśko Barbara
15. Kwiatkowska Marzena
16. Maciejko Elżbieta
17. Pieczonka Paweł
18. Storek Janusz
19. Węgliński Andrzej
20. Wrucha Emil
21. Żurawski Dariusz
22. Żyła Jerzy
Drogi i mosty kolejowe
1. Chrunik Józef
2. Ciupa Krzysztof
3. Fedor Grzegorz
4. Furali Bogusława
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Grzeszczak Grzegorz
Jarosz Wioletta
Kałkun Jacek
Kiełt Zbigniewa
Kołodziej Janusz
Kotyla Janusz
Lotycz Mieczysław
Mamczura Ryszard
Moliński Wiesław
Pętak Sylwia
Reń Mariusz
Śliwa Robert
Szpilak Krzysztof
Wojtowicz Wiesław
Wywrót Waldemar
Żołyniak Leszek
Klasa V b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bartoszek Maria
Bednarz Krzysztof
Brożyna Marian
Chamik Dariusz
Fołta Wiesław
Grondziuk Anna
Jabłoński Aleksander
Kalbarczyk Małgorzata
Kostrubiec Andrzej
Koszela Lucyna
Łagowska Małgorzata
Marszał Ryszard
Nowak Alicja
Paluch Jerzy
Piątek Jolanta
Piejko Jacek
Salzberg Beata
Stachowicz Leszek
Syrek Regina
Drogi i mosty kolejowe
1. Bartoszek Krzysztof
2. Buczko Grzegorz
3. Buczkowska Marta
4. Chrobak Wiesław
5. Czarniecki Wojciech
6. Gilarski Bogusław
7. Grzeszczak Piotr
8. Jucha Andrzej
9. Kapłon Wiesław
10. Korzeń Jacek
11. Litwin Jolanta
12. Moskal Grzegorz
13. Napierko Ireneusz
14. Ochab Piotr
15. Polak Robert
16. Rzemyk Andrzej
17. Sanakiewicz Bogdan
18. Sudoł Dariusz
19. Stecko Marian
20. Witko Henryk
21. Wojtowicz Henryk
22. Żołnierz Kazimierz
Rok szkolny 1989/1990
Drogi i mosty kołowe
Klasa V a
1. Benbenek T omasz
2. Baszter Ewa
3. Dzięciołowska Małgorzata
4. Gałka Robert
5. Gierczak Dariusz
6. Jadam Ryszard
7. Janiec Piotr
8. Kaliczak Renata
9. Kociołek Marian
10. Krzesińska Małgorzata
11. Makowski T adeusz
12. Mazur Wojciech
13. Moskal Sylwester
14. Mucha Bogusława
15. Pelc Grzegorz
16. Piejko Wojciech
17. Sarzyńska Beata
18. Śmiała Dorota
19. T eleśnicki Grzegorz
20. T rojnar Grzegorz
21. T rojnar Waldemar
22. Wrona Artur
23. Zaremba Artur
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Banach Wojciech
Borys Adam
Bury Jacek
Ciuła Robert
Fudali Janusz
Jurkiewicz Andrzej
Krzych Grzegorz
Lenar Marek
Niedużak Andrzej
Paluch Waldemar
Sierpiński Zdzisław
Skrzypek Wojciech
Słaby Piotr
Stefanik Wacław
Węgrzyn Janusz
Wużyński Janusz
Balawender Witold
Bartoszek Jadwiga
Broda Grzegorz
Chanowski Jacek
Fejdasz Andrzej
Gontarz Krzysztof
Karaś Robert
Kita Janusz
Lepianka Artur
Liwosz Piotr
Lizak Ryszard
Łyżeń Wiesław
Miara Janina
Murjas Zbigniew
Niedźwiadek Dariusz
Pawełek Wiesław
Razma Renata
Sadecki T omasz
Strandzoń Dariusz
Winiarz Marta
Rok szkolny 1990/1991
173
Drogi i mosty kołowe
1. Czerwonka Zbigniew
2. Drapała Janusz
3. Fejdasz Krzysztof
4. Granda Robert
5. Jasiński Artur
6. Kardasiński Ireneusz
7. Kosiorowski Dariusz
8. Lechman Renata
9. Nowak Andrzej
10. Nowak T omasz
11. Rokicka Agata
12. Romanik Agnieszka
13. Słoniec T omasz
14. Sroczyński Stanisław
15. Szumińska Izabela
16. T elega Krzysztof
17. T eniuch Bogdan
18. Ziomek Agata
19. Żyła Zdzisław
20. Frańczuk Mariusz
21. Witko Henryk
22. Drewienko Paweł
23. Kapuściński Mariusz
24. Mikutra Józef
Drogi i mosty kolejowe
1. Chlipała Wiesław
2. Chrobak Jacek
3. Florek Krzysztof
4. Karuś Waldemar
5. Kędziora Adam
6. Kuryta Ryszard
7. Kuźniarowski Dariusz
8. Legumina Wojciech
9. Makara Lesław
10. Pilwa Krystyna
11. Sarzyński Piotr
12. Sereda Andrzej
13. Stecko Jan
Geodezja
Klasa V a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Brożyna Ewa
Dziadosz Roman
Furgała Janusz
Gierałt Robert
Kolbuch Jacek
Kopacz Grzegorz
Kurzydło Wiesław
Marszałek Piotr
Mazur T adeusz
Misiąg Roman
Mrozek Beata
Nawrot Maria
Rzeźnik Janusz
Spustek Urszula
Wałczyk Marek
Węgrzyniak Leszek
Żuk Agata
Żurek Krystyna
Klasa V b
1. Baran Małgorzata
2. Benedyk Barbara
3. Dyrkacz Adam
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Flis Danuta
Kiwacka Elżbieta
Klara Piotr
Krukurka Krzysztof
Motyka Tomasz
Nieckarz Zenon
Niemiec Dariusz
Pełka Andrzej
Płotnikiewicz Piotr
Przewoźnik Wojciech
Rzepka Dariusz
Sałek Krzysztof
T abiś Grzegorz
T rojnar Grzegorz
Wrucha Agnieszka
Żurawska Elżbieta
Dzięciołowska Małgorzata
Rok szkolny 1991/1992
Drogi i mosty kołowe
1. Banaś Grzegorz
2. Baryła Robert
3. Borowska Dorota
4. Buczek Joanna
5. Byczek Renata
6. Bełz Piotr
7. Benewiat Henryk
8. Cebulak Andrzej
9. Chmiel Jacek
10. Domańska Urszula
11. Fąfera Beata
12. Forczek Marek
13. Głubisz Bernadetta
14. Guty Andrzej
15. Jasic Jerzy
16. Kozdrowicki Zenon
17. Kubicki Stanisław
18. Kurecki Jacek
19. Małysz Bogdan
20. Nachman Krzysztof
21. Poliszak Grzegorz
22. Paryniak Krzysztof
23. Sadlej Jan
24. Styrna Stanisław
25. Szczepański Wacław
26. Sowa Bogdan
27. Stańko Witold
28. Sypek Andrzej
29. Woźniak Sylwia
30. Wałczyński Waldemar
31. Zelik T omasz
32. Zagrobelny Krzysztof
33. Żurawski Rafał
34. Jarema Dariusz
Drogi i mosty kolejowe
1. Bielicki Henryk
2. Drąg Antoni
3. Grzeczka Marcin
4. Kałek Krzysztof
5. Kamińska Elżbieta
6. Korneńko Piotr
7. Krasicki Marek
174
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Łakomy Janusz
Mazepa Henryk
Miklas Przemysław
Moszczyński Waldemar
Pieszko Roman
Sabat Paweł
Socha Janusz
Stepańczak Ireneusz
Superson Wojciech
Witko Mariusz
Wolska Dorota
Wróblewska Anna
Wrucha Jolanta
Wójtowicz Mariusz
Zaborniak Dariusz
Fudali Anna
Derewienko Paweł
Kapuściński Mariusz
Krzych Grzegorz
Arendarczyk Grzegorz
Bielc Maria
Bojko Anna
Doroch Zbigniew
Grabacz Beata
Gniewek Piotr
Kasperski Janusz
Klecha Izabela
Koprowicz Agnieszka
Koraszyńska Lucyna
Kornobis Grzegorz
Krasowski Henryk
Kuźniar Piotr
Łysik Krzysztof
Małyszek Dorota
Matej Bogumiła
Mazurek Waldemar
Myc Konrad
Ogonowski Bogdan
Orzechowska Jolanta
Pędziński Janusz
Podżarow Anna
Stokłosa Piotr
Strzępka Janusz
Stygar Katarzyna
Szczepański Adam
Wesołowski Witold
Rok szkolny 1992/1993
Drogi i mosty kolejowe
1. Blacharski T omasz
2. Błaszczyszyn Lucyna
3. Brzozowski Dariusz
4. Cypcar Witold
5. Gilowski Jacek
6. Gołębiowski Grzegorz
7. Jucha Maria
8. Kaczmarz Robert
9. Kędzior Zbigniew
10. Kowalska Wiesława
11. Lenar Waldemar
12. Paluch Stanisław
13. Pilawa Agnieszka
14. Słysz Adam
15.
16.
17.
18.
Superson Andrzej
Świst Dariusz
Walania Marek
Wołoszyn Witold
Drogi i mosty kołowe
1. Barski Bogusław
2. Bącol Herbert
3. Bąk Wacław
4. Bochno Mariusz
5. Cetnarowicz Artur
6. Filipowski Wojciech
7. Gurdziel Norbert
8. Halica Piotr
9. Kochanowicz Janusz
10. Krajnik Mariusz
11. Kuchta Piotr
12. Marczak Grzegorz
13. Mazera Antoni
14. Osada Jarosław
15. Robaczyński Mariusz
16. Sęk Barbara
17. Stopka Jarosław
18. T wardowski Mirosław
19. Wojtaszek Robert
20. Zawada Grzegorz
21. Żyła Janusz
Geodezja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Buczan Marta
Buszta Grażyna
Chwastarz Elżbieta
Dziuńdzio Rafał
Galicki Bogdan
Jarzyna Zbigniew
Kasprzak Krzysztof
Łopatowski Janusz
Malczyńska Alicja
Marek Wioletta
Mazurek Halina
Mróz Krzysztof
Myszkowiak Adam
Nowak Adam
Nykiel Agata
Olearka Grzegorz
Pitera Marian
Płonka Adam
Przeszłowski T omasz
Rabiej Paweł
Skop T omasz
Surmiak Wojciech
Szewc Mirosław
T urek Janusz
Wojnarowski Ryszard
Wywrót Grzegorz
Melioracje wodne
1. Buczko T omasz
2. Benbenek Maciej
3. Florek Marek
4. Gamracy Lidia
5. Giec Adam
6. Gmiterek Waldemar
7. Graboń Artur
8. Gwóźdź Mariusz
9. Król Ewa
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Łach Elżbieta
Łyżeń Paweł
Pucia Adam
Samołyk Gabriela
T rojnar Ireneusz
Winiarz Małgorzata
Wojnar Piotr
Wojtas Wiesław
Rok szkolny 1993/1994
Drogi i mosty kołowe
1. Bechta Marcin
2. Bester Mariusz
3. Biały Mariusz
4. Burek Bożena
5. Czucha Małgorzata
6. Droński Krzysztof
7. Fedan Krzysztof
8. Kamiński Mariusz
9. Kiełt Izabela
10. Kulka Piotr
11. Maciejko Andrzej
12. Mazur Przemysław
13. Mełech Waldemar
14. Pachla Janusz
15. Pawłowski Krzysztof
16. Podpirka Dorota
17. Pudło Grzegorz
18. Rymarz Waldemar
19. Siupik Ewelina
20. T yburczy Barbara
21. Witrykus Mariola
22. Żołnierz Jacek
Drogi i mosty kolejowe
1. Balawender Robert
2. Banaś Dariusz
3. Baran Mariusz
4. Cieślak Jacek
5. Drewecki Artur
6. Drzymała Wiesław
7. Dul Grzegorz
8. Janisz Anna
9. Jędryka Joanna
10. Kaszuba Grzegorz
11. Kozicki Jan
12. Marek Robert
13. Mirończuk Dariusz
14. Poliszak Anna
15. Stasiło Grzegorz
16. Struś Grzegorz
17. Świtalski T omasz
18. Szydłowski Kazimierz
19. Wendycz Grzegorz
Melioracje wodne
1. Fila Anna
2. Filar Ewa
3. Fudali Marzena
4. Grabczuk Halina
5. Gołowko Beata
6. Hass Piotr
7. Kmieć Monika
8. Kulka Bogusław
9. Krzyżanowski Przemysław
175
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ludwik Marek
Łuc Piotr
Misiąg Mariusz
Piśko Ryszard
Rusinek Grzegorz
T worzydło Grzegorz
Wojciechowska Zdzisława
17. Ziomek Agata
Pomiary geodezyjne
1. Chowaniec Krzysztof
2. Flakowicz Jarosław
3. Gagosz Edyta
4. Gurdziel Joanna
5. Jurasz Jerzy
6. Kopek Remigiusz
7. Kulikowski Bartłomiej
8. Kurdybacha Stanisław
9. Majcher Sebastian
10. Pajda Marek
11. Pałczak Grzegorz
12. Petry Bartłomiej
13. Poliszak Wiesław
14. Rusinek Piotr
15. Rybczyńska Agnieszka
16. Rybka Grzegorz
17. Skrzypczak Grzegorz
18. Słysz Piotr
19. Sondej Barbara
20. Stachowicz Bożena
21. Szubiak T omasz
22. Wacht Beata
23. Walicki Piotr
24. Zagdańska Aneta
Rok szkolny 1994/1995
Drogi i mosty kolejowe
1. Bisz Jacek
2. Bratek Mariola
3. Drapała Wojciech
4. Florek Marlena
5. Foremny Krzysztof
6. Głowa Maciej
7. Głowacz Jacek
8. Gruszczak Krzysztof
9. Kędzior Maciej
10. Korecki Mariusz
11. Kowalik Jadwiga
12. Krupa T omasz
13. Kusy Bogdan
14. Marszałek Witold
15. Pikuła Bartłomiej
16. Preisner Janusz
17. Sarnecki Robert
18. Wywrót Zbigniew
19. Bednarz Mirosław
Drogi kołowe i Melioracje wodne
1. Bawół Piotr
2. Bugira Piotr
3. Czebanyk Leszek
4. Grendus Andrzej
5. Kałamarz Ryszard
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Kępski Krzysztof
Ksandr Jan
Lonc Wojciech
Miciak Robert
Soliło T omasz
Styrna Janusz
Szumilak Kazimierz
T omaszewska Maria
T ymczyszyn Anna
Drostek Ireneusz
Duliban Lidia
Fludziński Grzegorz
Mendycki Dariusz
Podolak Anna
Szwarczak Monika
T rojnar Anna
T rojnar Paweł
Wota Wioletta
Woźny Grzegorz
Pomiary geodezyjne
1. Drzymała Iwona
2. Jasiewicz Beata
3. Karaś Andrzej
4. Knap Beata
5. Mielnik Anna
6. Międlar Robert
7. Nowak Norbert
8. Płocica Monika
9. Poziemski Andrzej
10. Różak T omasz
11. Rusinek Anna
12. Serkis Robert
13. Urban Marzena
14. Wujek T omasz
15. Wyskiel Elżbieta
Liceum Ogólnokształcące
1. Badowicz Zofia
2. Barylak Grzegorz
3. Białek Agnieszka
4. Broda Bernadetta
5. Chrobak Paweł
6. Dańczura Anna
7. Dąbek Henryk
8. Gorzawska Justyna
9. Hałucha Renata
10. Jakubiec Agnieszka
11. Kałamarz Agnieszka
12. Kaleta Krzysztof
13. Klepaczek Elżbieta
14. Kluczna Agnieszka
15. Krech Małgorzata
16. Krzych Regina
17. Kulka Agnieszka
18. Liszka Edyta
19. Mazurkiewicz Bartłomiej
20. Michalik Bożena
21. Nasiewicz Iwona
22. Orzech Joanna
23. Ostafijczuk Anita
24. Oważana Małgorzata
25. Portka Krzysztof
26. Stańko Elżbieta
27. Stasieńko Waldemar
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
T rojanowska Barbara
T urek Małgorzata
Walczak Iwona
Widziszewska Monika
Wlazło Agnieszka
Wysocki Rafał
Zajchowska Aneta
Rok szkolny 1995/1996
Drogi i mosty kołowe. Drogi i
mosty Kolejowe (D/K)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Cukierda Anna
Czemerda Anna
Faron Albert
Gancarz Adam
Gilecki Bartłomiej
Kic Mariusz
Lichołat Robert
Podolec Dariusz
T arg Sylwester
Frań Dariusz
Kielar Paweł
Kiwecińska Joanna
Łobaziewicz Andrzej
Maciałek Krzysztof
Misiąg Robert
Pieniążek Piotr
Piśko Joanna
Sienkiewicz Rafał
Wysocka Bernadetta
Hydrologia (5 BH)
1. Białogłowska Anna
2. Cebulak Marta
3. Eider T omasz
4. Gliniany Wanda
5. Golba Małgorzata
6. Gółka Sylwester
7. Kozaczyńska Jolanta
8. Krawczyszyn Monika
9. Kolbuszewska Agnieszka
10. Krawczyk Małgorzata
11. Konieczny Robert
12. Mazur Jarosław
13. Maryniak Grzegorz
14. Misiąg Grzegorz
15. Nasiewicz Barbara
16. Ochota Edyta
17. Obruśnik Damian
18. Sinkiewicz Monika
19. Puk Agnieszka
20. Pawłowska Dorota
21. Pietluch Patryk
22. Sarabura Ewa
23. Stypko Joanna
24. Sznaj Paweł
25. Sznaj Piotr
26. Wielkiewicz Edyta
27. Zawada Aneta
Hydrologia (AH)
1. Adamczyk Sylwia
176
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Agrasińska Bogusława
Bąk Aneta
Bilińska Bernadeta
Blajer Barbara
Bogcz Grzegorz
Bujak Edyta
Bulanowski Wojciech
Byjoś Dorota
Czuryko Jolanta
Drostek Ernest
Fularz Bożena
Furmanik Rafał
Kłapa Grzegorz
Kobietowska Bogumiła
Kołodziej Monika
Krzywonos Zbigniew
Kufel Piotr
Kuflowska Mariola
Kuzera Marta
Lasocha Agata
Kosiniecka Agnieszka
Nycz Krzysztof
Ozimek Beata
Paszula Joanna
Półtorak Rafał
Rusinek Monika
Sobiecki Artur
Socha Małgorzata
Szklarz Bernardeta
Szkoła Beata
Wawrzaszek Renata
Wojdyła Elżbieta
Wojdyła Lucyna
Żelazko Bożena
Pomiary geodezyjne (G)
1. Boryło Agnieszka
2. Cisek Elżbieta
3. Drożdżal Ewa
4. Dzieża Anna
5. Drelich Aneta
6. Kraska Rafał
7. Krokos Barbara
8. Kucab Danuta
9. Kuklińska Marta
10. Mac Piotr
11. Machaj Paweł
12. Mędroń Leszek
13. Mołdoch Agnieszka
14. Mokrzyński Mariusz
15. Mróz Anna
16. Nowosielecka Katarzyna
17. Stempak Bartosz
18. Szymański Jerzy
19. T orasik Joanna
20. T omaszek Angelika
21. Winiarz Paweł
22. Zabłocki Bartłomiej
Liceum ogólnokształcące – profil
podstawowy
1. Błaszczak Barbara
2. Brzyski Marcin
3. Gilarska Dorota
4. Kielar Jarosław
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kluz Jowita
Kukulska Agnieszka
Kupczyńska Agnieszka
Kuras Alicja
Krzyworączka Iwona
Kryta Anna
Matusz Edyta
Miśkiewicz Edyta
Nowosiad Maria
Piątek Agnieszka
Piśko Małgorzata
Presz Anita
Probola Elżbieta
Stankiewicz Marcin
Sokół Elzbieta
Szymski Paweł
Świst Agnieszka
T urek Anna
Urbańska Monika
Wojciechowska Edyta
Wywrót Grzegorz
Zbojnowicz Agnieszka
Żółcińska Elżbieta
Rok szkolny 1996/1997
Drogi i mosty kołowe (D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Blejwas Daniel
Buczek Jolanta
Cyburt Mariusz
Chmura Alicja
Fałta Bogusław
Faszczowy Mirosław
Gniady Aneta
Januszkiewicz Krystyna
Kolankowska Ewelina
Kuca Bogusław
Lasek Daniel
Obirek T omasz
Pieszko Barbara
Prokopowicz Małgorzata
Pszonak Bogdan
Stypka Krystian
Wojdyło Daniel
Wróbel Agnieszka
Zazula Mariusz
Drogi i mosty kolejowe (kol)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bednarz Mirosław
Chwojko Mariusz
Ciupa Lucyna
Gargas Joanna
Jakubiec Zuzanna
Karpiak Grzegorz
Kasia Bernadetta
Kurasz Agnieszka
Kuzera Joanna
Lis Wiesława
Łuksik Dariusz
Margol Katarzyna
Mosłak Ewelina
Niemiec Krzysztof
Osmyk Jacek
16. Schmidt Włodzimierz
17. Strawa Krzysztof
18. Wodała Barbara
Hydrologia (BH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Bojarska Monika
Duży Magdalena
Dynia Iwona
Gnes Aneta
Grelak Anna
Jagoda Barbara
Jarosz Paweł
Kaper Wiolletta
Klimczak Agnieszka
Kłak Marcin
Kłapa T omasz
Kowal Janusz
Kowalik Grzegorz
Kroń Sylwia
Kuklińska Renata
Kusy Joanna
Majka Irmina
Małysz Agata
Nieckarz Dorota
Niecko Ewa
Ochab Agnieszka
Paluch Monika
Pawlik Iwona
Pichowska Joanna
Pięciorek Monika
Pigan T omasz
Piśko Barbara
Półtorak Barbara
Rutkowska Aneta
Sokal Monika
Stysiał Magdalena
Szybiak Marta
Świtała Małgorzata
Wawrzynkiewicz Wojciech
35. Wróbel Renata
36. Wujek Renata
37. Wysocka Małgorzata
Hydrologia (AH)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bartnik Marta
Bobel Agnieszka
Chmiel Dorota
Chrzanowska Iwona
Ciurko Dorota
Curzytek Agnieszka
Czajło Bartosz
Fludzińska Magdalena
Furtak Piotr
Granda Ewelina
Greń Krzysztof
Hojło Anna
Jaworska Joanna
Jedlińska Anna
Kalinowski Bartłomiej
Karuś Magdalena
Kluz Renata
177
18. Kotyla Jacek
19. Kozaczyńska Magdalena
20. Kubaszek Dorota
21. Lasek Katarzyna
22. Leja Dariusz
23. Łańko Angelika
24. Magoch Marcin
25. Maj Barbara
26. Mazurkiewicz Magdalena
27. Mędrala Anna
28. Niemiec Agnieszka
29. Ozorowski Marcin
30. Prykopska Lidia
31. Pelc Joanna
32. Skrzypek Maciej
33. Stankiewicz Aneta
34. Surmiak Marta
35. Śliwa Anna
36. T utka Agnieszka
37. Wojtyna Katarzyna
38. Woś Józef
39. Zabłocka Agata
Pomiary geodezyjne (G)
1. Blat Agnieszka
2. Bryka Aneta
3. Dałomis Anna
4. Drak Marek
5. Duda T omasz
6. Dudek Krzysztof
7. Hanejko Adam
8. Jakubiec Agnieszka
9. Jedlińska Magdalena
10. Kardasińska Lucyna
11. Kołodziej Arkadiusz
12. Kosztyła Marek
13. Kotyla Monika
14. Kubaszek Barbara
15. Kubrak Rafal
16. Kwaśny Mariusz
17. Lichtarski Janusz
18. Maciejowski Mirosław
19. Mucha Piotr
20. Naspiński Paweł
21. Sanakiewicz Marcin
22. Sawa Jolanta
23. Słysz Jacek
24. Sobień Artur
25. T ołpa Wiesław
26. Zagrodnik Paweł
27. Zaguła Małgorzata
28. Zięba Bernadeta
Liceum ogólnokształcące – profil
podstawowy (LO)
1. Ambicki Jarosław
2. Benbenek Łukasz
3. Blajer Piotr
4. Curzytek Joanna
5. Długosz Robert
6. Durski Jakub
7. Galińska Jolanta
8. Górecka Beata
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Jarema Sylwia
Kapuścińska Barbara
Kielar Jarosław
Kierepka Mirosław
Kogut Justyna
Korytko Tomasz
Kosior Agnieszka
Kotowicz Katarzyna
Kotowski Dariusz
Kółeczko Ewelina
Krauz Marzena
Lewkiewicz Magdalena
Lisiecka Joanna
Mazurek Roger
Niemiec Joanna
Olearka Wioletta
Opielowska Agata
Panek Katarzyna
Podkówka Katarzyna
Raniowska Anna
Romska Agata
Różycka Agnieszka
Stelmachniewicz Maria
Stepaniak Katarzyna
Szydłowska Anna
T racz Jacek
Wawrzyszczak Renata
Węglarz Anna
Wiśniowska Aneta
Wójtowicz Anna
Ziemba Andrzej
Zięba Katarzyna
Rok szkolny 1997/1998
Drogi i mosty kołowe (D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Babiś Robert
Babijczuk Marek
Bałuch Jakub
Bar Krzysztof
Bar Marek
Błaszczak Krzysztof
Brodowicz T omasz
Bułas Izabela
Drabik Joanna
Gołąb Małgorzata
Gułka Marta
Hołub Joanna
Hrycko Agnieszka
Jaworski Daniel
Kamińska Małgorzata
Kos Krzysztof
Kucab Ewelina
Kuzio Joanna
Maczuga Marek
Osuch Jacek
Petynia Tomasz
Pilch Jerzy
Potasz Mariusz
Rusak Przemysław
Szegda Grzegorz
Szemraj Marcin
Szlapański Marek
Żuk Sławomir
Drogi i mosty kolejowe (k)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Błąkała Małgorzata
Bierut T omasz
Brzezińska Marzena
Cetulec Agnieszka
Czereba Katarzyna
Dymnicki Maciej
Drzymała Daniel
Dziergas Krzysztof
Hryń Izabela
Kaszowska Katarzyna
Kowalik Stanisław
Koszła Ewelina
Kot Lucyna
Kuch Ewelina
Litwin Wiesław
Łaniusz Wioletta
Łasocha Maciej
Mac Marzena
Pich Bartłomiej
Płocica Damian
Puka Małgorzata
Rydzik Agnieszka
Sołowiej Monika
Skowron Małgorzata
Syryło Monika
T arnawska Jadwiga
T uleja Rafał
Wojdyła T omasz
Wójcicki Tomasz
Hydrologia (H)
1. Barańska Iwona
2. Cyburt Agnieszka
3. Czech Agnieszka
4. Duda Anna
5. Drapała Joanna
6. Górska Anna
7. Grzesik Barbara
8. Hołowacz Magdalena
9. Karnas Anna
10. Kępka Paweł
11. Kiper Jerzy
12. Kobietowska Dorota
13. Kopkowicz Daniel
14. Kuchta Agnieszka
15. Kudła Katarzyna
16. Leśniowska Katarzyna
17. Lewkiewicz Łukasz
18. Lis Dorota
19. Łańko Mateusz
20. Łuc Izabela
21. Milewska Bogusława
22. Nowosielecka Justyna
23. Ożga Bernardeta
24. Pieszko Maciej
25. Płonka Bartosz
26. Radzyniak Jacek
27. Rokosz Paweł
28. Sąsiadek Agnieszka
29. Serdeczny Paweł
30. Stefan Magdalena
31. Stempak Arnold
178
32.
33.
34.
35.
T urczynowska Żaneta
Zawiślak Agata
Zielińska Agnieszka
Zmora Daria
Pomiary geodezyjne – technik
geodeta (G)
1. Brodowicz Anna
2. Butryn Iwona
3. Cuber Grażyna
4. Czyż Janusz
5. Dąbek Dorota
6. Frankiewicz Paweł
7. Franus Piotr
8. Gajowy Justyna
9. Gaweł Monika
10. Grabowski Marcin
11. Hnat Dariusz
12. Iwańczuk Bartłomiej
13. Jarema Andrzej
14. Kasperski Paweł
15. Kość T omasz
16. Krsek Dawid
17. Lasek T omasz
18. Luchowski Wojciech
19. Łapuszyńska Joanna
20. Mazurkiewicz Witold
21. Michalski Rafał
22. Młynarczyk Grzegorz
23. Mroczko Piotr
24. Mrozowicz Krzysztof
25. Pajda Artur
26. Paryła Wojciech
27. Różak Daniel
28. Siciarz Robert
29. Stecko Wioletta
30. Strama Joanna
31. Szczepański T omasz
32. Szczupak T omasz
33. Szczurko Wojciech
34. Szpytma Magdalena
35. Szydłowska Monika
36. Szymczycha Sebastian
37. T omas Lesław
38. Wojdyło Wojciech
39. Wojtas Maciej
Liceum ogólnokształcące – profil
podstawowy (LO a)
1. Aab Joanna
2. Ciborowski Maciej
3. Dąbrowska Małgorzata
4. Dąbrowska Sylwia
5. Drozd Dawid
6. Fudala Agnieszka
7. Głowa Magdalena
8. Hubacz Wojciech
9. Idzik Kinga
10. Kamińska Katarzyna
11. Kaniak Bożena
12. Kiper Agnieszka
13. Kisielewicz Iwona
14. Kogut Rafał
15. Krawczyk Bożena
16. Kubiszyn Marta
17. Łubyk Agnieszka
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Mrozowicz Przemysław
Nakonieczna Ewelina
Pająk Katarzyna
Portas Dominika
Puszka Magdalena
Siemieniak Joanna
Szydłowska Marta
Szymska Katarzyna
Warchoła Marcin
Liceum ogólnokształcące – profil
podstawowy (LO b)
1. Baran Krzysztof
2. Botwina Aneta
3. Brodowicz Anna
4. Bronowski Jacek
5. Cieliczka Agnieszka
6. Dołęga Joanna
7. Dudek Jolanta
8. Kalinowska Wioletta
9. Klepak Sylwia
10. Kozłowski Janusz
11. Kraus Sabina
12. Kubicka Magdalena
13. Mach Anna
14. Mazur Barbara
15. Miśko Aneta
16. Papież Paweł
17. Piejko Anna
18. Przewrocka Kinga
19. Siciarz Magdalena
20. Sieradzki Waldemar
21. Sobków Maciej
22. Szczepanik Aleksandra
23. Szegda Edyta
24. Wielgosz Monika
25. Włoch Anna
26. Zdobylak Iwona
Rok szkolny 1998/1999
Drogi mosty kołowe (D)
1. Antonik Anna
2. Biela Magdalena
3. Brodowicz Daniel
4. Bujar Robert
5. Cienki Bogusław
6. Golba Dariusz
7. Iwański Marek
8. Jarguz Monika
9. Kędzierski Zbigniew
10. Kłak Marcin
11. Kozioł Aneta
12. Kruczek Piotr
13. Krupa Krzysztof
14. Kuras Marcin
15. Lipińska Anna
16. Łosiniecki Paweł
17. Rzędzicki Krzysztof
18. Solarz Damian
19. Sosnowski Piotr
20. Sowa Jacek
Drogi i mosty kolejowe (K)
1. Babiś Wojciech
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bożek Robert
Broda Paweł
Bukowski Jakub
Cieliczko Marcin
Dobrowna Kazimiera
Dubaj Paweł
Dubiel Anna
Dulińska Aneta
Hawryszko Marcin
Kisiel Wojciech
Korzenicki Dariusz
Kruń Agnieszka
Litwin Renata
Maciałek Marcin
Mielniczek Grzegorz
Orłowska Edyta
Popowicz Daniel
Puk Bartłomiej
Rechul Piotr
Hydrologia (H)
1. Biały Joanna
2. Bara Paweł
3. Bojarska Bożena
4. Bulanowski Piotr
5. Czyż Sławomir
6. Darowska Anna
7. Dejnaka Edyta
8. Górski Maciej
9. Hałoń Dariusz
10. Wawrylak Robert
11. Kaper Bożena
12. Katana Arkadiusz
13. Konopka Agnieszka
14. Kornafel Anna
15. Mazurek Krystyna
16. Mołoń Anna
17. Naspińska Dorota
18. Paluch Jolanta
19. Pelc Beata
20. Potem Sabina
21. Półchłopek Joanna
22. Szałaj Katarzyna
23. Szklarz Barbara
24. Szynal Joanna
25. T rąd Monika
26. T rojnar Małgorzata
27. T urowski Paweł
28. Wiecheć Elżbieta
29. Więcek Marta
30. Wysocka Monika
31. Wywłoka Robert
32. Zagrobelny Dariusz
Pomiary Geodezyjne (G)
1. Chlebowicz Mariusz
2. Ciuperny T omasz
3. Duda Iwona
4. Grad Aleksander
5. Hermanowska Katarzyna
6. Hozer Krzysztof
7. Jużyniec Jacek
8. Kłos Marek
9. Komosa Andrzej
10. Łakomy Agata
179
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Margas Marek
Mazur Agata
Morawski T omasz
Mosiądz T omasz
Noga Andrzej
Nowak Damian
Pigan Janusz
Pisarczyk Monika
Pusztuk Andrzej
Siek Monika
Socha Anna
Szczepanik Paweł
T arasik Marek
Waszczyk Joanna
Wawryszko Adriana
Woźniak Łukasz
Liceum ogólnokształcące – profil
podstawowy (LO)
1. Bartnik Joanna
2. Biernacki Dominik
3. Bilik Katarzyna
4. Bratek Justyna
5. Dąbrowski Piotr
6. Dudziak Magdalena
7. Dworak Grzegorz
8. Dybciak Katarzyna
9. Hadro Aneta
10. Hady Krystian
11. Jach Monika
12. Jaworska Marzena
13. Kipciak Magdalena
14. Kogut Sebastian
15. Kolasa Zofia
16. Korecka Gabriela
17. Kocyra Magdalena
18. Krysa Rafał
19. Kulesza Katarzyna
20. Kinyj Anna
21. Nykiel Mateusz
22. Prądłowska Anna
23. Puka Joanna
24. Romaniak Katarzyna
25. Skotnicki Kamil
26. Smalska Justyna
27. Solecka Urszula
28. Stysiał Katarzyna
29. Szul Piotr
30. Wilczyński Paweł
31. Wołoszyn Mariusz
32. Wysocki Artur
33. Zając Artur
34. Zeńko Dawid
Rok szkolny 1999/2000
Klasa 4 lop –
1. Arab Agnieszka
2. Baran Anna
3. Bartnik Katarzyna
4. Biłas Daniel
5. Błotnicka Magdalena
6. Gajewska Anna
7. Gmyrek Ewa
8. Jakubas Robert
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Karaś Joanna
Kaweński Konrad
Kisiel Małgorzata
Kisielewicz Edyta
Kornak Aleksandra
Kułak Katarzyna
Lisiecka Ewelina
Lisztoń Aneta
Madejowska Beata
Marciak Bożena
Misiąg Kinga
Mroziakiewicz Magdalena
Nycz Katarzyna
Nykiel Aleksandra
Ostrowski Dawid
Pikul Paulina
Przybylska Monika
Pyrzak Daniel
Rajzer Justyna
Skiba Iwona
Skrzypek Monika
Soja Barbara
Soliło Agnieszka
Sołtys Anna
Szpylma Wojciech
Szturm Katarzyna
T erlecka Ewelina
T ęczar Joanna
T kacz Radosław
T urska Sylwia
Uliszak Anna
Wędziagolska Wioletta
Klasa 4 lom – E. Kalinowska-Bąk
1. Ambicki Szymon
2. Bedla Dagmara
3. Bedla Dawid
4. Bednarski Krzysztof
5. Bereza Jadwiga
6. Biały Marek
7. Czepiel T omasz
8. Dziaduś Maciej
9. Grabowski Łukasz
10. Kiper Łukasz
11. Kluz Monika
12. Kopański Jarosław
13. Korczewski Piotr
14. Kotliński Paweł
15. Kowalczyk Sylwester
16. Kołakowski Norbert
17. Krzysaj Agnieszka
18. Kędzior Rafał
19. Łakomy Sylwia
20. Maciura Łukasz
21. Maj Agnieszka
22. Matrejek Maciej
23. Orłoś Grzegorz
24. Papuga Ewelina
25. Pikuła Miłosz
26. Puka Maciej
27. Półtorak Grzegorz
28. Siudak Jan
29. Spólnik T omasz
30. Strent T omasz
31. Szczepanik Łukasz
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Uderkiewicz Krzysztof
Słota Łukasz
Wiszniewski Łukasz
Wota Robert
Zierkiewicz Paweł
Ziobrowski Łukasz
Klasa 5 g – Z. Kotliński
1. Baran Jaromir
2. Bober Paweł
3. Brudniak Lesław
4. Ciuperny T omasz
5. Greń T omasz
6. Gumiński Maciej
7. Jedynak Dariusz
8. Kłak Rafał
9. Knap Paweł
10. Kopański Piotr
11. Kraczek Paweł
12. Krupa Joanna
13. Krzanowski Grzegorz
14. Kubaszek Agnieszka
15. Kubicki Rafał
16. Magnuszewski Daniel
17. Mazur Artur
18. Mazurkiewicz Sylwia
19. Mrówka T omasz
20. Paszt Sylwester
21. Patro Jacek
22. Pecel Marcin
23. Petynia Magdalena
24. Piątek Waldemar
25. Prymon Daniel
26. Sawicki Wojciech
27. Sawka Marcin
28. Serdeczny Grzegorz
29. Sierpiński Dominik
30. Superson Krzysztof
31. T arnas Arkadiusz
32. T rojniak Łukasz
33. Wodała Joanna
34. Zaguła T omasz
Klasa 5 d – K. Mrozowicz
1. Adamkiewicz Ariel
2. Bącal Mariusz
3. Besiński Krzysztof
4. Brzeziak Arkadiusz
5. Chmielowiec Krzysztof
6. Ciołek Agnieszka
7. Czechowicz Jarosław
8. Dałomis Iwona
9. Hałoń Anna
10. Hardulak T omasz
11. Kiper T omasz
12. Kłapa Joanna
13. Kłos T omasz
14. Krupa Mariusz
15. Kubrak Krzysztof
16. Kurdziel Sławomir
17. Łuczyszyn Ireneusz
18. Maciałek Łukasz
19. Majcher Michał
20. Malinowski Paweł
21. Miśkiewicz Mariusz
22. Mroczko Krzysztof
180
23.
24.
25.
26.
27.
Noga Marcin
Ogonowski T omasz
Środziński Andrzej
Werle Marcin
Zagrobelny Paweł
Klasa 5 iś – M. Imiełowska
1. Blok T omasz
2. Czech Krzysztof
3. Domszy Krzysztof
4. Drapała Monika
5. Gemra Erwin
6. Gołąb Łukasz
7. Gorlej Anna
8. Halwa Maciej
9. Jarguz Dorota
10. Karwan Piotr
11. Kasjan Krzysztof
12. Koprowicz Damian
13. Korecki Marcin
14. Kornafel Arleta
15. Ledwos Małgorzata
16. Matyja Anna
17. Matyja Magdalena
18. Pastuszek Dorota
19. Piekuś T omasz
20. Pisarek Monika
21. Płonka Magdalena
22. Siciarz Joanna
23. Skrzypek Damian
24. Sławiński Wojciech
25. Stempak Jerzy
26. Szylar Barbara
27. Wójcicka Małgorzta
28. Wróbel Barbara
29. Wrzuszczak Mirosław
30. Zastawna Joanna
31. Zięba Urszula
Klasa 5 h – M. Chłopek
1. Bąk Krzysztof
2. Chmielecki Tomasz
3. Ciesielka Andrzej
4. Czarniecka Helena
5. Drapała Barbara
6. Gilarska Agnieszka
7. Jaworska Aneta
8. Joniec Jaromir
9. Kiełt Damian
10. Kłak Kamila
11. Kolasa Marta
12. Kubas Małgorzata
13. Loc Elżbieta
14. Marek Anna
15. Narowska Alicja
16. Pieniążek Krystian
17. Płachetko Paweł
18. Rączka Marta
19. Ross Joanna
20. Saczko Eliza
21. Wlazło Krystian
22. Wota Marek
23. Zaborniak Anna
24. Zadworna Karolina
25. Zagrobelny Piotr
26. Żaba Iwona
27. Żółciński Tomasz
Rok szkolony 2000/2001
Klasa 4 lop – A. Hady
1. Banowicz Izabela
2. Bar Ewelina
3. Białas Monika
4. Bury Anna
5. Chruszczyk Anna
6. Dańczuk Ewelina
7. Drostek Małgorzata
8. Gaweł Agnieszka
9. Gmyrek Anna
10. Hardulak Katarzyna
11. Jakubiec Marcin
12. Kaczor Katarzyna
13. Kamińska Anna
14. Kasprzak Joanna
15. Kądziołka Marcin
16. Kopeć Magdalena
17. Majkowski Maciej
18. Marusiak Wojciech
19. Nalepa Katarzyna
20. Niemkiewicz Jagoda
21. Nowak Ewelina
22. Olejarska Renata
23. Piotrowska Katarzyna
24. Płocica Wojciech
25. Poliszak Henryk
26. Prewendowski Przemysław
27. Przewrocka Anna
28. Pyrzak Piotr
29. Rydzik Radosław
30. Ryszawa Dominika
31. Słoma Agnieszka
32. Sobolewska Katarzyna
33. Strzelec Agnieszka
34. Szakiel Marcin
35. Szyngiera Jan
36. Środek Aneta
37. Warchoła Agnieszka
38. Wasiuta Katarzyna
39. Wołoszyn Anna
Klasa 4 lom – Z. Wandasiewicz
1. Antosz Andrzej
2. Benesz Mariusz
3. Błotnicki Jacek
4. Bochnak Krzysztaf
5. Ciszewski Artur
6. Czarniecki Piotr
7. Forczek Marcin
8. Gajewska Jadwiga
9. Glac Marcin
10. Grabowski Jarosław
11. Gruntowicz Marcin
12. Homa Grzegorz
13. Kalicka Anna
14. Kasiurak Łukasz
15. Kinasz Piotr
16. Kłos T omasz
17. Kołodziej Izabela
18. Kozłowski Krzysztof
19. Krzemiński Marcin
20. Krzywińska Jolanta
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Kubejko Krystian
Lisiecki T omasz
Marciak Elżbieta
Marszał Agata
Mosiądz Robert
Mucha Bartłomiej
Prusinowska Elżbieta
Rygowski Jacek
Sałek Dariusz
Sierpińska Agata
Stachów Maciej
Szmyd Łukasz
T arabański Dominik
T rojnar Bartłomiej
T urkiewicz Ewelina
Wiglusz Grzegorz
Wołoszyn Marek
Wróbel Rafał
Żyła Małgorzata
Klasa 5 d – B. Stańda
1. Biłyk Robert
2. Broda Artur
3. Cisek Robert
4. Czarniecki Jacek
5. Dybczak Artur
6. Franków Krzysztof
7. Gruszczak Piotr
8. Iwański Daniel
9. Kilik T omasz
10. Koszela T omasz
11. Kubicki Damian
12. Kubicki Robert
13. Kurasz Robert
14. Pawlikowski Łukasz
15. Pichitko Krzysztof
16. Piekuś Paweł
17. Rygowski Mariusz
18. Socha Piotr
19. Stasieńko Mirosław
20. Szkoła Paweł
21. T ama Sławomir
22. T arnawska Barbara
23. T omczyk Artur
24. Urbanik Paweł
25. Wysocki Krzysztof
26. Wysocki Paweł
27. Zemżycki Adam
28. Zgłowicki Krzysztof
Klasa 5 g – P. Kmiecik
1. Bąk Sławomir
2. Binko Magdalena
3. Drabik Paweł
4. Faszczowa Aneta
5. Jaszczycha Piotr
6. Johnson Anna
7. Kłak Janusz
8. Kotowski Dariusz
9. Kubas Paweł
10. Kubas Waldemar
11. Kucab Katarzyna
12. Kurdziel Agnieszka
13. Majcher Piotr
14. Malec Wacław
15. Paszczyński Jarosław
181
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Pecko Józef
Piechota Agnieszka
Piś Łukasz
Prokopowicz Andrzej
Pryjda T omasz
Skrzypek Daniel
Stec Wojciech
Strusiński Marcin
Szal Paweł
Szpieg Magdalena
T arnawski Marcin
Wielgosz Anna
Wilk Renata
Wójtowicz Grzegorz
Klasa 5 h – E. Skotnicka
1. Augustynowicz Elżbieta
2. Bar Przemysław
3. Bąk Artur
4. Bednasz Alicja
5. Bieniasz Aneta
6. Bochno Beata
7. Bojarski Dawid
8. Bursztyka Maria
9. Ciemierkiewicz Dorota
10. Dałomis Marzena
11. Fedurczak Magdalena
12. Flakowicz Sabina
13. Furmanik Anna
14. Kłak Daniel
15. Marcinkiewicz Monika
16. Marek Adam
17. Misiąg Grzegorz
18. Pawlik Monika
19. Pietruszewski Marcin
20. Pisarczyk Łukasz
21. Płoskoń Krzysztof
22. Skrzypek Łukasz
23. Sroczyk Wiktor
24. Szklarz Jakub
25. Szmuc Grzegorz
26. Ulma Piotr
27. Winiarz Piotr
28. Zadworna Karolina
29. Zuba Iwona
Klasa 5 iś – A. Ruper-Grejc
1. Adamkiewicz Arleta
2. Balicki Grzegorz
3. Barańska Wioletta
4. Bronowski Paweł
5. Cedzidło Piotr
6. Ciupa Adam
7. Cyburt Robert
8. Czajkowski Dariusz
9. Dominik Joanna
10. Gdula Dominika
11. Głuchacki Grzegorz
12. Grabowski Wojciech
13. Grąz Marcin
14. Hoffman Dominika
15. Jarosiewicz Grzegorz
16. Jazienicka Zofia
17. Kiper Marcin
18. Krawczyk T omasz
19. Kuszaj Mariusz
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Mikłasz Juliusz
Muskus Dorota
Nakoneczna Marta
Paradowski Maciej
Piskorz Jacek
Potasz Paweł
Pryma Jarosław
Rawa Marcin
Rogus Bernadetta
Siciarz Bernadetta
Skrzypek Anna
Szałaj T omasz
Szydłowski Marcin
T otoś Tomasz
Wawrzaszek Joanna
Wołoszyn Elżbieta
Rok szkolny 2001/2002
Klasa 4 lop a – M. Mosoczy
1. Baran Katarzyna
2. Bochnak Anna
3. Chmiel Grzegorz
4. Chmielecki Łukasz
5. Cholewa Małgorzata
6. Dziedzic Paweł
7. Galas Piotr
8. Gliniak Ewelina
9. Głąb Katarzyna
10. Grocholska Magdalena
11. Jasiłek Artur
12. Kłak Ewa
13. Kmieciak Bartłomiej
14. Kordyaczna Gerta
15. Kość Aleksandra
16. Kuryło Żaneta
17. Kutniewski Mirosław
18. Majka Paulina
19. Malina Paweł
20. Małek Joanna
21. Mazur Marcin
22. Misiąg Iwona
23. Miśko Edyta
24. Pasiecznik Anna
25. Petru Monika
26. Podeszwa Elżbieta
27. Polanowski Andrzej
28. Skotnicka Kinga
29. Skowron Anna
30. Skrzypek Małgorzata
31. Socha Edyta
32. Stepaniak Beata
33. Stuleblak Małgorzata
34. Szlachta Ilona
35. T arnawska Monika
36. T uczapska Kamila
37. T uczapski Krzysztof
38. Wołoszyn Joanna
39. Zajączkowska Katarzyna
Klasa 4 lop – J. Hryszko
1. Bazan Bartosz
2. Brodowicz T eresa
3. Burdziński Waldemar
4. Dąbrowski Kamil
5. Ficner Małgorzata
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Florek Arletta
Gil Anna
Głuchacka Marzena
Gomułczak Katarzyna
Hanusewicz Daniel
Kamińska Magdalena
Kamińska Monika
Kołodziej Anna
Kopańska Agnieszka
Korda Mirosław
Kubejko Maciej
Łajtar Marcin
Makarowska Elżbieta
Merski Andrzej
Pakosz Karina
Pakuła Justyna
Pawlikowska Kamila
Podgórska Anna
Polita Justyna
Rudnicka Małgorzata
Rusin Edyta
Rusin Martyna
Socha Anna
Socha Robert
Sopel Monika
Stawny Iwona
Strama Mariola
Szczepanik Barbara
Szpak Anna
T urek Ewa
Wiatrzyk Katarzyna
Zwolska Marta
Klasa 4 lom – M. Domagała
1. Baran Paweł
2. Bartnik Jadwiga
3. Dąbrowska Dominika
4. Droździel Krzysztof
5. Gaweł Kamil
6. Ginter Agnieszka
7. Goń Damian
8. Jasińska Agnieszka
9. Jaworski Marcin
10. Kłoda Piotr
11. Kołakowski Jacek
12. Kot Daniel
13. Kozimur Łukasz
14. Kubicka Mariola
15. Kuch Andrzej
16. Łuc Katarzyna
17. Maga Ewa
18. Majewski Jacek
19. Niemczycki Marcin
20. Ozorowski T omasz
21. Papież Katarzyna
22. Pich Anna
23. Pichitko Piotr
24. Płatko Krzysztof
25. Prochownik Wojciech
26. Prymon Adam
27. Raniowska Joanna
28. Sikorska Agnieszka
29. Sobień Michał
30. Stec Katarzyna
31. Stec T omasz
32. Stecko Arkadiusz
182
33.
34.
35.
36.
Stęchły Ernest
T omasiewicz Jarosław
Urban Karolina
Ząbroń Magdalena
Klasa 5 d – J. T racz
1. Bobko Waldemar
2. Gorzelnik Wojciech
3. Kapusta Andrzej
4. Kobel Krystian
5. Kołaczko Piotr
6. Maciałek Maria
7. Macina T omasz
8. Magryś Marcin
9. Magryś Mariusz
10. Martynowski Mariusz
11. Pelc Krzysztof
12. Plichta Jolanta
13. Podolec Krzysztof
14. Puzio Jacek
15. Skrzypek Szczepan
16. Strzelecki T omasz
17. Szczurko Grzegorz
18. Świtlicki-Paprocki Seweryn
19. Woźnica Paweł
20. Wysocki Artur
21. Zagrobelny Wojciech
Klasa 5 g – W. Fołta
1. Bilik Sławomir
2. Chmielecki Ireneusz
3. Chmielecki Mirosław
4. Chrupcała Grzegorz
5. Cielecki Krzysztof
6. Fedurko Łukasz
7. Filipiak Marcin
8. Gregonis Iwona
9. Kaciuba Grzegorz
10. Klisko Artur
11. Kluk Paweł
12. Kondrat Grzegorz
13. Kowal Diana
14. Martyka Jadwiga
15. Mazurek Wojciech
16. Naziemkowski Bogusław
17. Ochab Jacek
18. Olchowy Dariusz
19. Paszczyński Leszek
20. Piliszko Grzegorz
21. Piś Ewelina
22. Płocica Paweł
23. Pojasek Robert
24. Rożek Radosław
25. Strug Kazimierz
26. Syndyka Mirosław
27. Szuper Karolina
28. T uleja Bogusław
29. Waleszczyński Patryk
30. Wrucha Łukasz
31. Wysocki Jerzy
Klasa 5 iś – E. Skotnicka
1. Bartnik Łukasz
2. Bielak Agnieszka
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Domka Mirosław
Droński Bartłomiej
Dryś Damian
Fit Iwona
Gałęza Katarzyna
Gmiterek Daniel
Gołąb Jolanta
Gwóźdź Krystian
Hagner Łukasz
Harasz Małgorzata
Junik Damian
Kamińska Wiktoria
Kiper Mirosław
Kudera Sylwia
Kulikowska Agnieszka
Kupczyński Bartłomiej
Łuc Monika
Maciołek Karolina
Mazur Magdalena
Mikłasz Mirosław
Mokwa Damian
Mróz Wojciech
Oczoś Sebastian
Oziębły Łukasz
Pelc Grzegorz
Przeszłowski T omasz
Przybyło Dorota
Skuratko Rafał
Sosnowy Krzysztof
Szwec Dominika
Szymuś Grzegorz
Wawrzyszczak Iwona
Wróbel Grzegorz
Wziętek Joanna
Zięba Ewelina
Zygmunt Jacek
Klasa 5 h – R. Sławiński
1. Barszcz Mirosław
2. Bukowy Iwona
3. Cybyk Monika
4. Flejszar Sylwia
5. Gielarowski Bartłomiej
6. Hadło Grzegorz
7. Hala Aldona
8. Jasiewicz Krzysztof
9. Kiper Jarosław
10. Lewkiewicz Mariusz
11. Lis Sylwia
12. Łuksik Katarzyna
13. Maga Damian
14. Maj Beata
15. Malec Wiesław
16. Ożga Aneta
17. Rakoczy Małgorzata
18. Rybka Małgorzata
19. Sekreta Katarzyna
20. Uliasz Andrzej
21. Ulma Piotr
22. Węgrzyniak Daniel
23. Witka Grzegorz
24. Wojtuś Ewelina
25. Żelisko Edyta
Rok szkolny 2002/2003
Klasa 4 lop a – R. T omakaPasternak
1. Barszczak Dominika
2. Bilik Przemysław
3. Czyż Magdalena
4. Dąbrowski Karol
5. Dobrowolski Krzysztof
6. Dragan Monika
7. Dryniak Weronika
8. Dudek Anna
9. Dworak Magdalena
10. Garczyńska Małgorzata
11. Gawrońska T eresa
12. Górska Izabela
13. Grabska Elżbieta
14. Hodur Karolina
15. Jarosz Andżelika
16. Klisko Izabela
17. Kowal Justyna
18. Kozdęba Barbara
19. Lechowicz Joanna
20. Lis Michał
21. Maziarek Martyna
22. Mierzwa Izabela
23. Musur Katarzyna
24. Nalepa Agnieszka
25. Nowak T omasz
26. Ozorowska Joanna
27. Pelc Ewa
28. Piechota Monika
29. Pietryna Agnieszka
30. Przytocka Agata
31. Pszon Anna
32. Rajzer Aleksandra
33. Rodzinka Agnieszka
34. Ryznar Marta
35. Sałamaj Katarzyna
36. Sobolewska Barbara
37. Stefanowska Magdalena
38. Szczepanik Piotr
39. Walerianowicz Elżbieta
40. Wojtowicz Justyna
41. Zawada Ewelina
Klasa 4 lom - J. Hawryłko
1. Balicki T omasz
2. Banowicz Marcin
3. Barczyński Marcin
4. Botwina Paweł
5. Cybulski Hubert
6. Cząstka T omasz
7. Dąbrowska Gabriela
8. Drapała Aneta
9. Dupel Sebastian
10. Dworak T omasz
11. Dzięgielowski Maciej
12. Grochowska Agata
13. Grymuza Jacek
14. Grzebyk Paweł
15. Hołyszko Maciej
16. Kotyla Łukasz
17. Kurasz Monika
18. Kuryło Michał
19. Lasek Sławomir
20. Maciąga Izabela
21. Malec Agata
183
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Marusiak Piotr
Michalski Piotr
Mikłasz Katarzyna
Mroczka Tomasz
Niepokólczycki Kacper
Olejarka Mateusz
Olszański Piotr
Pryma Agata
Pszonak Karol
Sołek Zbigniew
Sroka Bartłomiej
Stańda T omasz
Szegda Anna
Urbanik Paulina
Wawro Radosław
Wdowik Barbara
Wysocka Anna
Zagrobelny Łukasz
Klasa 5 d – J. Wandasiewicz
1. Babiś Bartłomiej
2. Balicki Grzegorz
3. Błaszczak Łukasz
4. Bochnak Agnieszka
5. Boratyn Bartłomiej
6. Franus Maciej
7. Hatalak Daniel
8. Jarosz Witold
9. Kasperska Agnieszka
10. Kędzierski T omasz
11. Kowalczyk Grzegorz
12. Kubas Piotr
13. Kuś Marcin
14. Miciak Damian
15. Misiak Marek
16. Mokrzyński Krzysztof
17. Osuch Łukasz
18. Petry Krzysztof
19. Piliszko Piotr
20. Podolec Szczepan
21. Powroźnik Tomasz
22. Rogowski T omasz
23. Rybak Maciej
24. Skrzypek Grzegorz
25. Skuratko Krzysztof
26. Staf T omasz
27. Styrna T omasz
28. Szkoła Lucjan
29. T omas Marcin
30. Wielgosz Ariel
31. Zaborniak Radosław
32. Zapałowski Łukasz
33. Żabczak Łukasz
Klasa 5 g – B. Świątek
1. Adamski Paweł
2. Całka Wojciech
3. Czyż Łukasz
4. Dominik Grzegorz
5. Folta Łukasz
6. Hajduk Rafał
7. Karakuła Grzegorz
8. Karaś Kamil
9. Karpiński Przemysław
10. Kic Bernadetta
11. Kisała Wioletta
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Kiszka Krzysztof
Krzeszowiec Bartłomiej
Kuc T eresa
Kurka Artur
Macina Iwona
Mardosiewicz Grzegorz
Mucha Artur
Mucha Łukasz
Nosek Grzegorz
Orłowski Marek
Orzechowska Monika
Ożga Paweł
Pata Dariusz
Penkal Tomasz
Połeć Maria
Powroźnik Ewa
Purcha Paweł
Pyrczak Marcin
Rokosz Joanna
Ryszawa Jakub
Stelmach Łukasz
Sudoł Łukasz
Szkolnik Dorota
T relka Jakub
Wojtas Małgorzata
Wójcik Piotr
Klasa 5 iś – A. Wilczyńska
1. Domka Justyna
2. Duda T omasz
3. Filipiak Dawid
4. Hadro Hubert
5. Hajduk Georgina
6. Hałoń Izabela
7. Kielar Ewelina
8. Kot Ilona
9. Kulikowska Agnieszka
10. Kuśmierczyk Iwona
11. Maciaszek Beata
12. Mazur Magdalena
13. Mokrzyński Łukasz
14. Nakoneczny Piotr
15. Ochab Edyta
16. Peca Grzegorz
17. Piliszko Anna
18. Salwach Jolanta
19. Sebastianka Justyna
20. Sieradzka Dominika
21. Soja Anna
22. Szpilak Jacek
23. Szyper Katarzyna
24. Wańko Szczepan
25. Wdowik Jacek
26. Woś Anna
27. Wyczawski Grzegorz
28. Wysocka Dorota
29. Zięba Katarzyna
Klasa 5 h – M. Imiełowska
1. Bartman Grzegorz
2. Bodzioch Rafał
3. Czerny Anna
4. Dechton Dominik
5. Golisz Marcin
6. Gołąb Maria
7. Gral Anna
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Kic Daniel
Kulikowski Łukasz
Lejb Izabela
Lis Marcin
Loc Anna
Łuc Łukasz
Marcińska Anna
Matias Marcin
Miśkiewicz Beata
Mścisz Jacek
Nieckarz Damian
Nowak Dominik
Nowakowska Joanna
Nykiel Elżbieta
Paluch Mirosław
Pasterska Kamila
Poliszak Paulina
Pyrzak Anna
Szmuc Łukasz
Szpylma Barbara
Szwed Justyna
T ynek Kamil
Wojdyło Alicja
Wysocka Jolanta
Zagrobelna Ewelina
Zygmunt
Agnieszka
Rok szkolny 2003/2004
Klasa 4 lop – M. Zwolska
1. Baran Paweł
2. Bilik Rafał
3. Bojarski Grzegorz
4. Chruszczyk Łukasz
5. Cycak Grażyna
6. Fiałek Sandra
7. Florek Anna
8. Gajewska Małgorzata
9. Górska Sabina
10. Kalinowska Dobrawa
11. Kotliński Jakub
12. Lasek Marzena
13. Lechowicz Artur
14. Liszka Magdalena
15. Mazur Judyta
16. Mierzwa Natalia
17. Mokrzyńska Ewelina
18. Mroczka Kamil
19. Olszański Sylwester
20. Pietruszka Magdalena
21. Pietryna Magdalena
22. Piróg Łukasz
23. Polańska Anna
24. Polańska Magdalena
25. Pysz Magdalena
26. Salabura Małgorzata
27. Sielska Aleksandra
28. Sokołowska Kamila
29. Stosur Arleta
30. Sudoł Maciej
31. Szawan Sylwia
32. T okarz Katarzyna
33. Wołoszyn Małgorzata
184
34. Zaremba Dominika
35. Zarzyczny Mateusz
36. Zawadzka Sabina
Klasa 4 lop a – M. Chłopek
1. Antosz Magdalena
2. Baran Katarzyna
3. Bochnak Małgorzata
4. Chmielecka Joanna
5. Chrzan Arkadiusz
6. Cicirko Joanna
7. Ciuba Agata
8. Duda Małgorzata
9. Duda Monika
10. Dudek Marlena
11. Gliniak Krystian
12. Gmyrek Wojciech
13. Guzowski Maciej
14. Gwóźdź Ilona
15. Hołowaty Joanna
16. Kulpa Irmina
17. Lis Agata
18. Lula Ewa
19. Mierzwa Rafał
20. Mucha Sabina
21. Narolska Ewelina
22. Niemiec Katarzyna
23. Nykiel Ewa
24. Olszówka Karolina
25. Pawlus Karolina
26. Perykasza Marzena
27. Piela Justyna
28. Pietraszek Izabela
29. Piliszko Monika
30. Podolec Magdalena
31. Portas Ewelina
32. Półtorak Anna
33. Pszon Katarzyna
34. Pszonak Patrycja
35. Purcha Lidia
36. Socha Monika
37. Stój Monika
38. T abin Alina
39. Ujma Anna
40. Wandasiewicz Bogna
Klasa 4 lom – E. Kalinowska-Bąk
1. Białoskórski Michał
2. Borys Edyta
3. Brzuchacz Mateusz
4. Chmielecka Ewelina
5. Derewiecka Małgorzata
6. Falkiewicz Marcel
7. Fryda Dorota
8. Gil Małgorzata
9. Głąb Łukasz
10. Gotz Paweł
11. Grabias Adrian
12. Hady Mateusz
13. Hanas Wojciech
14. Kędziora Monika
15. Kocel Paulina
16. Kot Krystian
17. Kozłowski Bartosz
18. Kucab Mateusz
19. Kurpiel Monika
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Markowska Anna
Maziarz Grzegorz
Mielec Ewelina
Mikłasz Marta
Mliczak Marzena
Olejarska Beata
Orłoś Jolanta
Pierzchała Mateusz
Raba Anna
Ryzner Sylwia
Sabal Michał
Sawa Rafał
Sawicka Agata
Sielska Agata
Skowronek Dorota
Szkoła Jakub
Sznaj Łukasz
Wojnar Patryk
Wojtasik Tomasz
Wolska Bernadeta
Wróbel Łukasz
Klasa 5 d – T . Petry
1. Benesz Krzysztof
2. Cetnarowicz Marcin
3. Chudzik Wojciech
4. Cienki Michał
5. Ciurko Ireneusz
6. Grzeszczak Wojciech
7. Hardulak Paweł
8. Janda Rafał
9. Kłak Grzegorz
10. Kłak Iwona
11. Kos Sławomir
12. Król Andrzej
13. Laska Mirosław
14. Malinowski Maciej
15. Marek Adam
16. Modrzewski Jakub
17. Mucha Ireneusz
18. Petry Dominik
19. Piczwajda Sebastian
20. Podolec Magdalena
21. Saidło Beata
22. Skotnicki Grzegorz
23. Sopel Jacek
24. Wasiuta Marek
25. Wysocki Radosław
Klasa 5 g – D. Janusz
1. Alszer Grzegorz
2. Baj Marta
3. Baran T omasz
4. Barnaś Ryszard
5. Bat Łukasz
6. Brudek Ewa
7. Chorzępa Michalina
8. Cymbalista Kamil
9. Duda Dawid
10. Dyjak Dominik
11. Dyl Beata
12. Gancarz Adam
13. Jagodziński Krzysztof
14. Jedynak Marcin
15. Kalin Piotr
16. Kudłak Rafał
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kupczak Magdalena
Łuczyszyn Łukasz
Marciak Piotr
Mokrzyńska Agata
Obirek Krzysztof
Piejko Krzysztof
Piekuś Małgorzata
Pryjda Krzysztof
Rudziński Rafał
Ryfa T omasz
Staniak Jacek
Szymanik Ireneusz
Szymczyk Grzegorz
Wasiuta Grzegorz
Welc T omasz
Zabłocka Anna
Klasa 5 iś – R. Sławiński
1. Bielak Anna
2. Buryło Sabina
3. Chomiak Beata
4. Hadło Marcin
5. Hubacz Łukasz
6. Jarema Krzysztof
7. Jarema Sławomir
8. Kamiński Przemysław
9. Kłos Marcin
10. Kocieł Kinga
11. KrajnikEwelina
12. Kubas Katarzyna
13. Kulpa Marcin
14. Machaj Krzysztof
15. Małaszowski Marcin
16. Mazurek Adrianna
17. Misiąg Marcin
18. Osowski Piotr
19. Powroźnik Agnieszka
20. Sawa Daniel
21. Sławiński Łukasz
22. Słomiany Angelika
23. Sopotnicka Anna
24. Stopa Anna
25. Szczypta Dariusz
26. Szostak Piotr
27. T omasiewicz Tomasz
28. T urek T omasz
29. Walankiewicz Agata
30. Wawrzyszko Bartłomiej
31. Więcek Jarosław
32. Wojtowicz Andrzej
33. Wójcik Paweł
Klasa 5 h – J. Maciaszek
1. Borysowski Mateusz
2. Bosak T omasz
3. Bury Damian
4. Choina Gracjan
5. Czaja Kamil
6. Danicka Magdalena
7. Gdyra Natalia
8. Gierczak Monika
9. Hrycko Piotr
10. Huk Jacek
11. Huk Wojciech
12. Jamróz Bartłomiej
13. Janusiewicz Elżbieta
185
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jaskuła Przemysław
Kurecki Marcin
Lichończak Michał
Mac Hubert
Madejowski Sebastian
Panasiuk Marcin
Pieniążek Małgorzata
Płocica Anna
Rogus Wiesław
Rożek Edyta
Rygowski Łukasz
Sobień Marta
Strzępek Łukasz
Szul Małgorzata
Szylar Justyna
Ulma Łukasz
Żelazko Mateusz
Rok szkolny 2004/2005
Klasa 3 j – A. Hady
1. Bal Katarzyna
2. Górska Jagoda
3. Jadownicka Beata
4. Jaworska Monika
5. Jazienicka Barbara
6. Karpiak Iwona
7. Kos Anna
8. Olech Magdalena
9. Pich Renata
10. Panek Anna
11. Sawa Monika
12. Sobolewska Nina
13. Sroka Aleksandra
14. Stańko T omasz
15. Stec Łukasz
16. Strzępek Dominika
17. Szkoła Magdalena
18. Szkoła Natalia
19. Walczak Ewelina
20. Węgrzyn Natalia
21. Wróbel Justyna
22. Zawora Grzegorz
23. Behot Patrycja
24. Bursztyka Lidia
25. Chodań Agnieszka
26. Cukierda Sylwia
27. Głowacz Marzena
28. Haśko Agata
29. Kapłon Justyna
30. Kipczak Anita
31. Kłak Sylwia
32. Kontek Magdalena
33. Magoń Anna
34. Maj Monika
35. Nawodyło Małgorzata
36. Rokosz Anna
37. Sanakiewicz Edyta
38. Siwoń Iwona
39. Sobiło Monika
Klasa 3 p – Z. Wandasiewicz
1. Bała Agata
2. Baran Monika
3. Barnaś Anna
4. Barszczak Anna
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Białowąs Katarzyna
Bochenek Katarzyna
Buczkowska Agnieszka
Chłopek Krzysztof
Ciuba Alina
Deptuch Iwona
Dusiłło Sabina
Dziadowicz Justyna
Filipiak Anna
Frendo Karol
Gliniak Edyta
Grabowska Magdalena
Jaworski Marek
Lis Katarzyna
Mazur Iwona
Mikłasz Jakub
Morawska Natalia
Morelowska Monika
Myłek Ewelina
Pałys Izabela
Paszyński Łukasz
Płocica Bartosz
Prejda Anna
Prokop Katarzyna
Pyrczak Natalia
Raróg Barbara
Sierpińska Joanna
Skibiak Marta
Sobolewska Iwona
Socha Anna
Socha Anna
Sroka Monika
Stanowska Magdalena
T rzask Kornelia
Wałczyk Magdalena
Wielgos Justyna
Wilk Paweł
Klasa 3 m – P. Kmiecik
1. Babiarz Łukasz
2. Bieniasz Kamil
3. Boruta Anna
4. Brodowicz Kinga
5. Cholewa Anna
6. Czepiel Monika
7. Florek Marzena
8. Grocholski Sebastian
9. Hnat Joanna
10. Hołyst Lucjan
11. Kaczor Dominika
12. Knap Krzysztof
13. Kowal Joanna
14. Kowal Magdalena
15. Kret Damian
16. Kudyba Anna
17. Kulpa Kamil
18. Machała Małgorzata
19. Macierzanka Aleksandra
20. Malec Jolanta
21. Maryjka Piotr
22. Nycz Wojciech
23. Pelc Sławomir
24. Pieszko Mateusz
25. Puzio Jaromir
26. Rożek Radosław
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Szczepański Artur
Szpond Michał
T arnawski Kamil
T omaszewski Piotr
T relka Ewelina
T rojniak Joanna
T rześniowska Anna
Welc Dariusz
Wojtowicz Maciej
Wyczawski Mariusz
Żminkowski Paweł
Klasa 3 f – D. Kurek
1. Bogdanowicz Marcin
2. Borszyński Michał
3. Broda Izabela
4. Chrobak Hubert
5. Czernysz Katarzyna
6. Długoń Dominika
7. Drzymała Kamil
8. Kot Przemysław
9. Krzyczkowski Damian
10. Kubicki Jacek
11. Kulikowska Magdalena
12. Kusy Bartłomiej
13. Małysz Monika
14. Marek Anna
15. Matrejek Marcin
16. Matus Joanna
17. Mich Edyta
18. Mołoń Anna
19. Mrówka Natalia
20. Ochota Wioletta
21. Pieszko Marzena
22. Piórkowska Olimpia
23. Piś Justyna
24. Porębny Anna
25. Pryjda Łukasz
26. Romaniak Dominika
27. Roszczyszyn Sylwia
28. Skrzypek Marzena
29. Sobolewska Justyna
30. Socha Ewelina
31. Stuleblak Michał
32. Szczepanik Waldemar
33. Szczepański Mateusz
34. Wąsacz Magdalena
35. Wota Anna
36. Woźny Alicja
Klasa 5 d – W. Kumor
1. Bąk Andrzej
2. Bednarski Marcin
3. Borowy Krzysztof
4. Chmielowiec Dariusz
5. Dąbrowska Milena
6. Dobreńko Jacek
7. Folta Barbara
8. Hendzel Marcin
9. Hołowiecki Marcin
10. Kępski Paweł
11. Kondrat Andrzej
12. Konieczna Ewelina
13. Kot Sławomir
14. Kuca Dorota
15. Kupczak Paulina
186
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Kusina Wiesław
Malinowska Kinga
Martynowski Krzysztof
Maziarek Paweł
Mazurkiewicz Daniel
Mendrala Maciej
Osada Igor
Pietryna Michał
Pryma Marcin
Siciarz Wojciech
Solarz Sławomir
Stefan Łukasz
Strenczak Paweł
Strumidło Rafał
Ulicki Rafał
Wota Agnieszka
Wota Radosław
Klasa 5 g – A. Haloszka
1. Bańkowski Piotr
2. Czopik Artur
3. Drzymała Marcin
4. Dybisz Ewelina
5. Dziamara Łukasz
6. Gołąb Marcin
7. Halejcio Artur
8. Hausner T omasz
9. Jarmuż Rafał
10. Jędruchów Damian
11. Karkowski T omasz
12. Kiełt Agnieszka
13. Król Bożena
14. Lenar Radosław
15. Małysz Mariusz
16. Mielniczek Małgorzata
17. Murawska Agnieszka
18. Niemiec Adam
19. Pata Anna
20. Pawlak Sławomir
21. Perenc Marcin
22. Pigan Kamil
23. Piś T omasz
24. Połeć Mateusz
25. Połeć Piotr
26. Seweryn Katarzyna
27. Socha Ewelina
28. Sołowij Łukasz
29. Sondej Paweł
30. Szyper Katarzyna
31. T rojnar Paweł
32. T uleja Małgorzata
33. Worobel Damian
34. Zabłocki Łukasz
35. Zabłocki Piotr
Klasa 5 iś – E. Skotnicka
1. Adamek Krzysztof
2. Antosiewicz Urszula
3. Baj Iwona
4. Bąk Jacek
5. Blajer Marta
6. Chmielecka Maria
7. Ciećko Faustyna
8. Czerniecki Damian
9. Drąg Dawid
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dyndał Rafał
Husiatyński Sebastian
Jabłoński Maciej
Jaworska Joanna
Kaczmarek Agnieszka
Kawiński Daniel
Kołacz Jacek
Krzebiot Jerzy
Kubiszyn Łukasz
Lis Sławomir
Marczak Katarzyna
Nowosiadłyk Piotr
Pałczyńska Barbara
Prasoł Piotr
Różak Agnieszka
Składan Joanna
Skrzat Anna
Skrzypek Paweł
Sokołowska Monika
Stańko Dorota
Strawa Łukasz
Walerianowicz Katarzyna
Rok szkolny 2005/2006
3j
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Balicka Jadwiga
Bechta Justyna
Borys Jolanta
Ciupak Mateusz
Drapała Agnieszka
Kwasowska Karolina
Lipian Sylwia
Mac Łukasz
Maciałek Katarzyna
Mazur Iwona
Różak Magdalena
Sobola Marta
Stopa Klaudia
Szmul Magdalena
Wróbel Marzena
Chrobak Małgorzata
Fusiek Justyna
Grzebyk Martyna
Markowska Agnieszka
Mołoń Katarzyna
Mścisz Daniel
Orzechowska Katarzyna
Sałamaj Anna
Skrzypek Agnieszka
Słowik Bartłomiej
Starzyk Aneta
Strawa Małgorzata
Szczepanek Łukasz
Szczur Iwona
T enus Małgorzata
T omas Aleksandra
Wąs Joanna
Wąsacz Grzegorz
Wąsacz Marcin
1.
2.
Balicka Ewelina
Bednarczyk Wioletta
3s
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Bratkowski Mateusz
Buczko Aldona
Chlastawa Paweł
Czereba Justyna
Gargas Arkadiusz
Grunt Dominik
Gwóźdź Natalia
Harasz Aleksandra
Kaduk Mirosław
Kędziora Marzena
Korzeń Adrian
Kowal Agnieszka
Kozdroń Iwona
Kutniewski Paweł
Magoń Krzysztof
Maj Alicja
Napora Ewa
Opielowska Aneta
Orłowski Piotr
Pawłowska Anna
Piś Aneta
Portas Wioleta
Prasoł Damian
Rebuś Andrzej
Romanik Maciej
Sękiewicz Michał
Skowronek Michał
Skowronek Rafał
Stanowski Kacper
Strohbach Anna
Suchy Dominika
Szczepański Paweł
Wacht Diana
Zawadzki Krystian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Adamek Monika
Bała Damian
Behot Bernadeta
Bukała Magdalena
Cholewa Piotr
Czyż Maria
Duda Jakub
Dudek Paulina
Garbarz Bartłomiej
Gemra Kamil
Hałys Magdalena
Janowicz Marta
Kiper Izabela
Kraus Jarosław
Kumor Kamila
Kurasz Kamil
Kuzera Sławomir
Laskowska Paulina
Lis Agnieszka
Lis Joanna
Marek Diana
Matłosz Aneta
Matyja Ewelina
Nowosiad Marcin
Orłowska Daria
Perczyk Kinga
Półtorak Jadwiga
Rajchel Jerzy
Rząsa Magdalena
Sało Agnieszka
Sławińska Magdalena
Szczekot Sabina
Ślimak Agnieszka
Zając Mateusz
Zub Mateusz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Bała Barbara
Bała Regina
Barszczak Barbara
Bawoł Mateusz
Boruta Agnieszka
Borys Arkadiusz
Bujak Adrian
Czemerda Magdalena
Drabik Łukasz
Fudali Aldona
Gajewski Paweł
Grymuza Wacław
Grzywna Michał
Kontek Dariusz
Koralewicz Magdalena
Kowal Małgorzata
Kurzydło Monika
Liszka Izabela
Lotycz Piotr
Łepska Dorota
Makowiecki Michał
Matuła Justyna
Mielcarek Michał
Mikłasz Anna
Morawski Mateusz
Mroczka Stanisław
Musur Marcin
Nakonieczna Karolina
Naspińska Sylwia
Nieckarz Arkadiusz
Pierzchała Karolina
Pieszko Marek
Płoskoń Anna
Rajchel Krzysztof
Romanik Paweł
Słota Grzegorz
Socha Kinga
Szwajczak Monika
Ścisłowicz Paweł
Wajda Michał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Babik Mateusz
Buczkowski Sebastian
Czerwiński Daniel
Dobrzański Rafał
Golisz Jacek
Górecki Bartosz
Kasperski Paweł
Kowal Dawid
Kryczało Maciej
Kuszczak Krzysztof
Kuzara Łukasz
Lisowski T omasz
Łopuch Paweł
Majcher Daniel
Markowski Radosław
Naspiński Damian
Niemiec Krzysztof
3m
3p
187
31.
32.
33.
34.
35.
4d
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nowak Patrycjusz
Ogonowski Jacek
Piliszko Arkadiusz
Piliszko Paweł
Piliszko T omasz
Siemieniak Wojciech
Strenczak Mateusz
Szkoła T omasz
Szwajczak T omasz
Wiglusz Maciej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bat Damian
Bożek Zygmunt
Czuryk Ireneusz
Głąb Andrzej
Głuszyk Jakub
Karakuła Marcin
Kieryk Michał
Kubicka Irena
Kwaśniak Anna
Lechowicz Monika
Marcińczak Daniel
Marko Justyna
Matwijczak Grzegorz
Ozimek Szymon
Paszkaniak Piotr
Pawełek Janusz
Pawłowski Stefan
Pieczek Damian
Piekarz Regina
Płachetko Dariusz
Płocica Maksymilian
Podbrożny Urszula
Pograniczny Piotr
Pruchnicki Grzegorz
Serwański Grzegorz
Socha Łukasz
Solarczyk Krzysztof
Stopa Krzysztof
Świrski Bartosz
T elega Artur
T omaszewski Daniel
Zagrobelny Dariusz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Babiarz Anna
Baran Grzegorz
Barszcz Elżbieta
Bednarz Katarzyna
Biały Andrzej
Biały Przemysław
Dudek Daniel
Jagodzińska Katarzyna
Kiper Daniel
Kłos Łukasz
Kupczyński Kamil
Lewicka Magdalena
Łyżeń Marta
Mazur Mateusz
Opalinski Jacek
Pająk Rafał
Pietryna Maciej
Podolak Piotr
Pusztuk T omasz
Socha Marcin
21. Suchy Krystian
22. T rojniak Marcin
23. Wielgos Krystian
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Rok szkolny 2006/2007
3j
4g
4i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Bilska Aleksandra
Błajda Kamil
Broda Krzysztof
Czuryło Agnieszka
Duda Justyna
Duda Magdalena
Dzięgielowska Barbara
Dziubański Dariusz
Fic Anna
Gałuszka Piotr
Gardyan Iwona
Goń Justyna
Górska Paulina
Hajduk Katarzyna
Hałucha Katarzyna
Jach Kamil
Jamrozik Marta
Jedynak Anna
Kapuścińska Anita
Kida Paweł
Kijanka Ilona
Kluz Paulina
Knap Gabriela
Kulpa Agnieszka
Łukasiewicz Anna
Maciaszek Grzegorz
Mierzwa Agnieszka
Nycz Małgorzata
Rygowski Krzysztof
Sawa Bernadetta
Solarczyk Sylwia
Szmigiel Marcin
Szpond Agnieszka
T urek Barbara
Wasiuta Anna
Wielgos Joanna
Wilk Anna
Wysocka Anna
Ziemba Katarzyna
Zwierzyk Karolina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Baran Małgorzata
Bawoł Karolina
Beigert Barbara
Brodowicz Bernadetta
Chrunik Joanna
Chruściel Klaudia
Czech Paulina
Dobczyńska Agnieszka
Drzymała Monika
Gnida Magdalena
Herman Magdalena
Horojdko Agnieszka
Janisz Edyta
Kaczmarska Monika
Kasprzak Beata
Kontek Agata
Korecka Anna
3p
188
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Kowal Paulina
Kurecka Marzena
Madej Justyna
Madejowska Agata
Maik Justyna
Marzeńska Elwira
Michalska Agata
Mil Paulina
Mosur Joanna
Motyka Małgorzata
Piśko Izabela
Purcha Aleksandra
Sroka Dorota
Szkoła Barbara
Szylar Marzena
Świętoniowska Dominika
Warańska Justyna
Wawro Justyna
Wysocka Justyna
Zając Aneta
Zawada Anna
Zawora Aleksandra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Bajczyk Kamila
Bąk Aleksandra
Benderz Michał
Bichajło Wojciech
Bieniarz Ilona
Boryło Irmina
Buczek Aleksandra
Cieślik Magdalena
Cisek Justyna
Dąbrowski Daniel
Derba Magdalena
Dryla Klaudia
Gerega Aleksandra
Gołąb Justyna
Hołota Maciej
Jakubek Dominika
Kowal Natalia
Lomber Żaklina
Malinowska Justyna
Maślach Jakub
Michalik Sabina
Mituś Marcin
Mrozowicz T omasz
Oczak Olga
Ozorowski Łukasz
Pałczyński Karol
Paszczyński Sławomir
Pawłowicz Małgorzata
Piś Mateusz
Skupniewicz Paweł
Stysiał Monika
Sucha Anna
Szydłowski Kamil
Środek Jakub
Światlak Przemysław
Wilk Bartłomiej
Zagrobelny Maciej
Zając Kinga
Żminkowski Mariusz
3s
3m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Bajdak Piotr
Bochno Mirosław
Boroń Sylwia
Brzuchacz Joanna
Ciećko Sylwia
Chrupcała Maciej
Dańczura Kamil
Dominik Barbara
Dubanik Dominika
Duda Beata
Folta Małgorzata
Grabska Agnieszka
Jarosz Magdalena
Jasiłek Agnieszka
Kamińska Patrycja
Kasperski Damian
Kontek Mirosław
Krowicki Rafał
Krzemiński Maciej
Kulikowski Paweł
Łuczkiewicz Paulina
Mazur Justyna
Mazur Marcin
Polit Filip
Połeć Anna
Poprawa Anna
Pych Łukasz
Ryzner Dorota
Sabal Apolonia
Salabura Szymon
Sikorski Bartłomiej
Sikorski Kamil
Skowron Piotr
Słowik Katarzyna
Starzyk Paweł
Szczepański Michał
T elichowski Marcin
Wendycz Łukasz
Zając Marta
Załuska Katarzyna
Zbożeń Katarzyna
Żurawski Łukasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Bąk Justyna
Białogłowski Łukasz
Broda Piotr
Brodowicz Piotr
Brzuchacz Kamil
Buryło Mateusz
Dąbrowski Łukasz
Dragan Jacek
Florek Artur
Głuszek Dominik
Goryl Mateusz
Kłak Justyna
Kłos Marcin
Lonc Łukasz
Łuczko Bernadetta
Maciaszek Anna
Małaszowski Karol
Marek T omasz
Mazur Mateusz
Nykiel Łukasz
Ożga T adeusz
4b
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Pieniążek Jan
Rożek Wioleta
Skałuba Paweł
Smoliniec Ewa
Wańko Bartłomiej
Wróbel Arkadiusz
Zabłocki Daniel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Babik Łukasz
Babik Paweł
Baran Marcin
Barszcz Alina
Biały Witold
Borchowiec Maciej
Brzuchacz Ewa
Bukała Łukasz
Cisek T omasz
Czaja Damian
Czarniecki Tomasz
Czyrny Marek
Gida Łukasz
Golba Łukasz
Grela Piotr
Kucab Konrad
Kurasz Paweł
Kurdybacha Adam
Kuś Damian
Lichończak Łukasz
Misiak Damian
Misiąg Andrzej
Piotrowicz Marcin
Podolak Witold
Rogoża Marcin
Sowa Łukasz
Sudoł Paweł
Szpieg Marta
Świerk Damian
Woźnica Krzysztof
Wójcik Kamil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ilba Mateusz
Iwański Krzysztof
Kic Magdalena
Koraszyńska Aneta
Kotlarz Edyta
Lewkowicz Mariola
Magdziak Marcin
Majcher Paweł
Matrypuła Damian
Mirek Bernadetta
Patryn Wioleta
Pelc Wojciech
Pęcak Paweł
Puzio Sabina
Ruszel Przemysław
Sadlej Jerzy
Skrzat Grzegorz
Słysz Sebastian
Sroka Piotr
Szczurko Paweł
Szymuś Kamila
Wawrykowicz Kamila
Wojtowicz Agnieszka
Zając Marcin
Żołnierz Marta
4d
26. Żyła Kinga
Rok szkolny 2007/2008
3j
4g
189
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Błasik Aneta
Bobowski Michał
Brodowicz Ismena
Buczek Justyna
Cegłowska Agnieszka
Ciemierkiewicz Aleksandra
Florek Anna
Guzowska Marzena
Hagel Joanna
Hirny Marta
Janiec Anna
Konieczny Joanna
Kot Katarzyna
Kozdroń Dominika
Kudyba Agata
Kudyba Dorota
Kwiecień Jakub
Lichończak Magdalena
Magdziak Milena
Maj Monika
Malec Anna
Naspińska Barbara
Nykiel Katarzyna
Oziębły Justyna
Półtorak Klaudia
Półtorak Magdalena
Pszonak Anna
Puszka Justyna
Skupniewicz Wioletta
Stec Aleksandra
Wagiel Małgorzata
Wendycz Magdalena
Werodowicz Paulina
Winiarz Anna
Wołoszyn Adrianna
Wrotny Wiktoria
Wereszczyński Michał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Balawender Katarzyna
Bar Dominika
Bartman Sylwia
Bartoszek Agnieszka
Bednarz Marek
Benedyk Paulina
Boruta Piotr
Borysowska Agnieszka
Chmura Natalia
Ciurko Paula
Czeterbok Tomasz
Florek Marta
Folta Agnieszka
Groch Łukasz
Kaczmarzyk Anna
Kocan Anita
Kochanowicz Agnieszka
Kogut Krystian
Kos Ewelina
Krasowska Małgorzata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3p
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Krawczyk Marzena
Król Sylwia
Krupa Hubert
Kuc Magdalena
Kucza Hubert
Kucza Mateusz
Kulesza Joanna
Kurpiel Natalia
Leja Piotr
Litwin Bartosz
Lotycz Barbara
Matusz Łukasz
Mazur Łukasz
Michalczyk T omasz
Sobola Honorata
Solecka Małgorzata
Śmiech Rafał
Świst Magdalena
Węgrzyniak Katarzyna
Zając Marek
Zieliński Łukasz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bury Kamil
Chmielecka Ewelina
Czereba Artur
Dziadowicz Maciej
Frąc Kamil
Fudali Mateusz
Gancarz Waldemar
Harasik Kamila
Kluz Magdalena
Kłos Marcin
Kocyła Kamil
Koprowicz Honorata
Kubas Magdalena
Kurasz Paweł
Kurus Michał
Maga Mateusz
Martyszko Mariusz
Meissner Jakub
Okarmus Paweł
Olewińska Monika
Pajda Sławomir
Pałys Damian
Pielach Justyna
Pikul Joanna
Pisarczyk Karolina
Powroźnik Dariusz
Przybyło Mateusz
Rumak Rafał
Sobolewski Marcin
Sokół Agata
Stanasiuk Jakub
Szarnik Krystian
Szyngiera Aneta
Śliwa Małgorzata
Wańkowicz Piotr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Biały Sabina
Błotnicki Maksymilian
Bochenek Tomasz
Cebulak Magdalena
Ciupak Łukasz
Dąbrowski Marcin
3n
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Dobosz Agnieszka
Gida Edyta
Gil Ernest
Gliniecka Karolina
Jakubik Krzysztof
Jarosiński Konrad
Kasprzak Krzysztof
Kłopot Natalia
Konik Wojciech
Kot Krystyna
Kowalski Marcin
Lichtarska Beata
Mach Michał
Makowiecki Marcin
Mikłasz Izabela
Osowska Barbara
Podolec Stanisław
Poprawa Adam
Prymon Katarzyna
Sierpińska Renata
Smalska Marlena
Sobiło Paweł
Sroka Mateusz
Szczepanik Piotr
Szczepański Karol
Szulc Michał
Szymuś Sylwia
T erlecka Małgorzata
T rojnar Kamil
Wawrzkiewicz Paweł
Wiercioch Dorota
Wójtów Mateusz
Wyczawski Mateusz
Zubrzycki Michał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bachórz Krzysztof
Barszczak Justyna
Cyrul T omasz
Czepiel Iwona
Duda Anna
Dusiło Marzena
Fedyk Mateusz
Horajski Łukasz
Jarema Anna
Kruk Krzysztof
Łaniusz Anna
Marek Renata
Mróz Joanna
Mycka Łukasz
Narolska Angelina
Piątkowska Agnieszka
Piekarz Małgorzata
Piróg Adam
Radoń Justyna
Sander Mariusz
Sobień Paweł
Sopel Kamil
Stańczyk Andrzej
Wilk Marcin
Wojciechowski Kamil
Zaborniak Katarzyna
1.
2.
Biały Artur
Bichajło Maciej
4b
3m
4d
190
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Chodań Bartosz
Czachur Anna
Czyż Marcin
Drapała Agata
Franków Łukasz
Gac Kamil
Gac Łukasz
Gdula Grzegorz
Goniak Dariusz
Iwański Marek
Kielar Sabina
Kurdziel Krzysztof
Mielnicki Karol
Naspiński Piotr
Nowosiad Rafał
Popik Błażej
Puzio Witold
Rolewski Seweryn
Ryznar Katarzyna
Strumidło Łukasz
Strycharz Marcin
Sudoł Piotr
T rysła Piotr
Wityk Wiktor
Wojtaszek Dawid
Wysocki Krystian
Zarosa Paweł
Zwierzyński Rafał
Zygmunt Paweł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Antosz Michał
Barszczak Ewelina
Bazan Bartłomiej
Chmura Dariusz
Chrapek Marek
Dyjak Michał
Dyrkacz Przemysław
Fludzińska Magdalena
Głuszko Jakub
Grendus T omasz
Halejcio Marzena
Horojdko Renata
Januszkiewicz Krystian
Jasz Damian
Karkowska Anna
Kaszuba Ewelina
Kazub Krzysztof
Kurpiel Sławomir
Michalik Michał
Pliś T omasz
Podolak Mateusz
Półtorak Aneta
Seweryn Edyta
Siteń Piotr
Socha Justyna
Solarczyk Katarzyna
Szpilka Marzena
T rzaska Kamil
Wańkowicz Marek
Wardęga T omasz
Zacharuś Sabina
Zachodni Agnieszka
Zięba Mariusz
4g
rok 2008/2009
3j
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Biesiadecka Monika
Bożek Katarzyna
Chlebuś Irmina
Chwasta Iwona
Cyran Joanna
Drąg Monika
Furmanik Małgorzata
Giec Karolina
Głubisz Anna
Jasiłek Kamila
Kamińska Milena
Klepak Anita
Kopeć Aneta
Korneluk Kamil
Kot Dominika
Kozak Katarzyna
Kucab Adrianna
Kurpiak Katarzyna
Kwasowska Magdalena
Madaj Renata
Maga Sylwia
Mazur Justyna
Mirek Małgorzata
Orzechowska Anna
Pankowicz Magdalena
Pielach Agnieszka
Pikul Sabina
Sawka Ewa
Skiba Monika
Skoczylas Michalina
Szeliga Małgorzata
Szynal Dorota
Warańska Magdalena
Wojtowicz Sylwia
Wolska Justyna
Wota Magdalena
Zachodnia Katarzyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Bajorski Jakub
Balicki Łukasz
Baran Robert
Bednarz Ewelina
Biernat Robert
Brzeziński Michał
Cebulak Ewa
Chwasta Justyna
Dziekan Mateusz
Filip Rafał
Foremny Artur
Gwóźdź Iwona
Hołota Bartłomiej
Hołowiecka Karolina
Jedynak Izabela
Kaniowski Kamil
Kądziołka Krystian
Kobylarz Andżelika
Kocel Aneta
Koniuszy Anna
Korytko Jacek
Kot Agnieszka
Kotliński Kamil
Kozakiewicz Maciej
Kozdroń Łukasz
Kret Paweł
3m
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Kumięga Marcin
Mazur Damian
Mazur Jacek
Mazur Katarzyna
Mikłasz Łukasz
Missa Rafał
Piwowar Edyta
Siwek Mateusz
Sołek Marta
Szafarz Karolina
Szeliga Agnieszka
Świąder Adrian
Wałczyk Witold
Wywrót Agnieszka
Żak Maciej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Antoniów Aleksandra
Bała Sabina
Bandoła Bernadetta
Bratkowski Marcin
Gral Wioleta
Halwa Marcin
Kaltenberg Damian
Kisiel Mateusz
Kłak Sabina
Knap Barbara
Kolasa Anna
Koprowicz Ewelina
Korab Natalia
Kowal Anna
Kowal Paweł
Kraśnianin Weronika
Krawczyk Paulina
Kupińska Angelika
Łuc Patrycja
Makarowski Paweł
Marciniec Beata
Matys Monika
Moskwiak Marcin
Mosur Joanna
Naspiński Rafał
Nieckarz Diana
Niemczak Rafał
Nowak Katarzyna
Osowska Sylwia
Piotrowska Patrycja
Sawa Paulina
Sikorska Joanna
Skobyłko Jakub
Sobejko Joanna
Socha Diana
Solarczyk Agata
Wasiuta Amelia
Włoch Marina
Wysocka Aneta
Zając Dominika
Ziemba Justyna
Żabczak Agnieszka
3p
4 drogowa
1. Antonik Bartosz
2. Barszczak Rafał
3. Bąk Piotr
4. Chudzik Piotr
5. Drążek Sławomir
191
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Gajda Konrad
Hanasiewicz Grzegorz
Krzeszowski Michał
Kuc Michał
Kuźmik Janusz
Lasek Łukasz
Lonc Kamil
Lorenowicz Łukasz
Łuc Bartłomiej
Markiewicz Krystian
Miara Robert
Niemczycki Dariusz
Odój Bartłomiej
Perżyło Jarosław
Różański Damian
Sławiński Rafał
Szajny Marcin
T rojanowski Sławomir
Wityk Mariusz
Wysocki Mateusz
Zaprzała Maciej
Zierkiewicz Grzegorz
Zwierzyński Paweł
Żyła Przemysław
Żywiak Krzysztof
4 geodezyjna
1. Blajer Kamil
2. Cienka Agata
3. Cienki Anna
4. Dąbrowski Grzegorz
5. Dąbska Anna
6. Fleszar Łukasz
7. Gibek Ewelina
8. Jucha Justyna
9. Kopeć Paweł
10. Kowalski Wojciech
11. Kunicki Jakub
12. Mendrala Patrycja
13. Mizgiel Arkadiusz
14. Mróz Jakub
15. Naspiński Sylwester
16. Pigan Monika
17. Piś T omasz
18. Pszon Rafał
19. Pysz Daniel
20. Siemieniak Aneta
21. Skromak Marcin
22. Sołek Marek
23. Szczygieł Kamil
24. Szewczyk Łukasz
25. T rojan T omasz
26. Wacht Damian
27. Woś Arkadiusz
28. Wysocka Sylwia
Rok szkolny 2009/2010
Klasa 3 językowa
1. Barszcz Brygida
2. Bereś Aleksandra
3. Bielówka Sabina
4. Domańska Anna
5. Fudala Ewelina
6. Hopko Magdalena
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Jazienicka Ewa
Klisko Elżbieta
Kłos Paulina
Kondrat Sylwia
Kopkowicz Patrycja
Korneluk Kinga
Kurpiel Martyna
Lichołat Magdalena
Łatka Paulina
Machała Sylwia
Marszał Iwona
Michalska Oliwia
Naspińska Katarzyna
Pajda Magdalena
Pszonak Justyna
Purcha Agnieszka
Pusiarska Bernadetta
Skowronek Martyna
Skupień Aneta
Socha Aleksandra
T rubuszek Justyna
Sękiewicz Karolina
Wilk Małgorzata
Wit Beata
Wysocka Małgorzata
Klasa 3 społeczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Baran Mariusz
Bobowski Krystian
Cząstka Agnieszka
Czyrna Beata
Dubanik Agnieszka
Gargasz Marta
Karakuła Monika
Kądziołka Joanna
Kluz Anna
Kłak Agnieszka
Kocan Justyna
Kogut Beata
Kohyt Ewa
Kot Gabriela
Kozdrowicka Monika
Krupka Monika
Malec Karolina
Mielcarek Jakub
Nowosiadła Joanna
Oryńczak Katarzyna
Osada Martyna
Piś Paulina
Pryjda Aneta
Rebuś Katarzyna
Rokosz Kamil
Sawa Arkadiusz
Sidorko Ewelina
Sławińska Justyna
Socha Marcin
Sokół Patryk
Szkoła Jolanta
T ymczyk Lidia
Wojakowski Piotr
Wojdyło Sylwia
Wojtowicz Paulina
Wywrot Katarzyna
Zięba Gabriela
Klasa 3 – matematyczno – fizyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Bawoł Monika
Brzyski Karol
Chmura Aleksandra
Czajka Mateusz
Czykalska Justyna
Dominik Anna
Franków Mateusz
Frączek Justyna
Fryń Patryk
Gmyrek Adrian
Gołąb Bartłomiej
Halejcio Wojciech
Hanula Grzegorz
Karkowska Sylwia
Kędzia Artur
Kołcz Krzysztof
Kruczkowski Piotr
Kucab Kamil
Kucharski T omasz
Mierzwa Dominika
Motak Piotr
Mrozowicz Marcin
Pelc T omasz
Połeć Justyna
Raba Mirosław
Ruba Rafał
Rumak Anna
Siry Justyna
Słota Mateusz
Stasiło Rafał
Wiśniowski Łukasz
Wywłoka Krystian
Zabłocki Michał
Zdyb Patrycja
Zierkiewicz Gabriela
Klasa 3 matematyczna – informatyczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Babiś Katarzyna
Biały Damian
Biłozór Mariusz
Buksa Dariusz
Dec Diana
Fluda Anna
Folta Robert
Gruszczak Mariola
Hess Aleksandra
Jarosz Jakub
Kamieniec Paweł
Karaś Bartłomiej
Kiwacki Maciej
Kosiński Bartłomiej
Kuca Adrian
Kurpiel Artur
Kuźma Justyna
Maciura Mateusz
Magdziak Piotr
Michalik Małgorzata
Mizgiel Angelika
Mochoń Marek
Nieckarz Artur
Nowińska Justyna
Pajda Magdalena
192
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Pałka Bartłomiej
Pieszko Krzysztof
Pochodaj Justyna
Pucyło Małgorzata
Puzio Dawid
Rokoszyński Oskar
Saidło Paweł
Skowron Sylwester
Skrzypek Andrzej
Skrzypek Lucyna
Wańkowicz Bartłomiej
Widaj Michał
Klasa 4 drogowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Babik Mateusz
Bartnik Mateusz
Brodowicz Rafał
Florek T omasz
Gamdzyk Bartłomiej
Grochowski Sylwester
Gruca Daniel
Hycza Anna
Jaremko Jarosław
Jaszczyszyn Jarek
Jaworski Piotr
Joniec Dawid
Kiper Kamil
Kojder Mateusz
Korytko Krzysztof
Kot Marcin
Kot Sebastian
Krawczyk Kamil
Kubejko Bartłomiej
Kwiatek Mateusz
Lotycz Adrian
Maj Dawid
Pawłowicz Renata
Pietluch Krzysztof
Rokosz Marcin
Rostecki Przemysław
Rusinek Adrian
Stadnik Anna
Sudoł Adam
Szymczyk Łukasz
T kaczyk Rafał
Klasa 4 geodezyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bałanda Maciej
Bar Kamila
Behot Anna
Borkowski Paweł
Chochura Maciej
Ciemierkiewicz Maciej
Czerwonka Łukasz
Dorosz Wojciech
Ferenc Damian
Feszczyn Damian
Fidurski Artur
Horojdko Wioletta
Jędrzejec Agata
Joniec Rafał
Kida Adam
Kosior Paweł
Kozak Paulina
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Kozłowski Emilian
Kubicki Grzegorz
Kuras Wojciech
Lizak Anita
Łuszczyński Dawid
Mazur Justyna
Mroczka Łukasz
Ochyra Konrad
Ożga Bernadeta
Paluch Mirosław
Pilawa Mateusz
Podgórski Maciej
Probola Hubert
Sawa Kamil
Skupień Rafał
Sołowij Jacek
Sroka Lucyna
Stępak Łukasz
Szydłowski Krzysztof
Wach Mariusz
Wawrzyniec Marcin
Wierzbicka Renata
Wojtas Michał
Żak T omasz
Klasa 4 budownictwo wodne
i inżynieria środowiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Czechowski Michał
Goraj Jarosław
Jaremko Barbara
Kida Bartosz
Kulczycki Mirosław
Strama Ewa
T omczyk Łukasz
Zagrodnik Michał
Zazula Ewa
Żurawel Piotr
Gdula Adam
Hrycaj Krzysztof
Kamieniec Sabina
Krzeptoń Kamil
Łabojko Łukasz
Marko Magdalena
Misiło Ewelina
Mucha Mateusz
Pietluch Katarzyna
Witkowski Rafał
Wysocka Barbara
Żółciak Łukasz
Opracował
Marek Przybylski
193
194

Podobne dokumenty