Pobierz załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Transkrypt

Pobierz załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa i adres zamawiaj cego:
Powiatowy Urz d Pracy
ul. Ciepłownicza 22
98-300 Wielu
tel: 0-43 843-47-33, 843-46-20
e-mail: [email protected]
adres internetowy: www.powiat-wielun.finn.pl
Osoby upowa nione do kontaktów:
Marlena Girek – tel: 0-43 843-47-33, 843-46-20 wew. 211
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: nie
Warto zamówienia (bez VAT): 18.615,70 zł. tj. 4600,10 euro
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Nomenklatura: 21000000-3 (Wspólny słownik zamówie - CPV)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: zaopatrzenie PUP w materiały biurowe
wraz z dostarczeniem ich do siedziby zamawiaj cego
Krótki opis: zaopatrzenie PUP w materiały biurowe wskazane w zał czniku nr 1 do
specyfikacji oraz ich dostarczenie do siedziby zamawiaj cego
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHPU „DM” Danuta Muzyka,
os. Stare Sady 23/16 98-300 Wielu , woj. łódzkie, Polska, tel: 843-80-58, fax; 843-06-88
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o niepodlegaj cych odrzuceniu ofertach z najni sz i
najwy sz cen (bez VAT):
Cena wybranej oferty: (FHPU „DM” Danuta Muzyka) – 11.238,44 zł.
Oferta z najni sz cen : (FHPU „DM” Danuta Muzyka) – 11.238,44 zł
Oferta z najwy sz cen („Papier Serwis” Krzysztof St pie ) – 11.638,59 zł.
Data udzielenia zamówienia: 18.05.2005r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Data wysłania ogłoszenia: -

Podobne dokumenty