Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel świata (notatka)

Transkrypt

Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel świata (notatka)
Jezus Chrystus – Jedyny Zbawiciel świata (notatka)
Misterium Paschalne to termin, którym określamy najważniejsze wydarzenia w życiu Jezusa
Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Stanowią one centrum wiary chrześcijańskiej, gdyż
przez nie dokonało się dzieło odkupienia człowieka i świata.
O ich ogromnym znaczeniu dla chrześcijaństwa świadczy choćby to, że:
• są one opisane we wszystkich czterech Ewangeliach w sposób bardzo szczegółowy;
• były zapowiedziane przez proroków ST (zwłaszcza Iz 52,13 – 53,12)
• Chrystus zostawił nam sakrament Eucharystii jako pamiątki swojej męki, śmierci
i zmartwychwstania;
• można je znaleźć w wyznaniach wiary (Skład Apostolski, Credo) oraz w wielu modlitwach
(6 Prawd wiary, droga krzyżowa, litanie ...);
• najważniejszym obchodem liturgicznym w roku kościelnym jest Triduum Paschalne.
Skoro tak się sprawy mają i Pascha Jezusa jest tak ważna, należy zrobić wszystko, by ją lepiej
zrozumieć – a przez to uczynić centralnym wydarzeniem własnej wiary. W tym celu spróbujemy
odpowiedzieć sobie na kilka pytań.
1. Czy sam Jezus był świadomy swojej misji zbawienia świata, które miało się dokonać przez Jego
mękę, śmierć i zmartwychwstanie? (YC 94)
Pismo Święte (Mt 20,17-19; Mk 10,33-34; Łk 22,14-16; J 13,1) nie pozostawia wątpliwości, że
był tego bardzo świadomy i wielokrotnie zapowiadał to swoim uczniom.
2. Dlaczego i za co Jezus został skazany na śmierć (YC 96)?
Przez swoje słowa i działalność Jezus stanowił ogromne wyzwanie i zagrożenie dla
współczesnych mu ludzi, a zwłaszcza dla współczesnego mu establishmentu.
a) uzurpował sobie boską władzę odpuszczania grzechów (Mk 2,5-7);
b) podważał niektóre przepisy prawa (Mk 3,1-6; Jk 2,18);
c) przestawał z grzesznikami i celnikami (Mk 2,15-17);
d) uważał się za Boga (Mt 26,62-66; Mk 14,61-62);
3. Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć Jezusa? (YC 97)
a) Ludzie współcześni Jezusowi, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w spisek na Jego
życie. Zwłaszcza należy wskazać faryzeuszów, uczonych w Piśmie, kapłanów i arcykapłana
(Mk 14,1), Judasza (Mk14,10) i Piłata (Mk 15,15).
b) Wszyscy grzesznicy (1Kor 15,3; 1P 2,24)
4. Dlaczego odkupienie musiało dokonać się właśnie przez śmierć Chrystusa i to śmierć na krzyżu?
(YK 98, 101)
a) Na poziomie czysto historycznym możemy powiedzieć, że w ten sposób Rzymianie
wykonywali wyroki śmierci na tych, którzy nie byli obywatelami rzymskimi. W czasach
Jezusa zaś Palestyna (i mieszkający tam Żydzi) była pod okupacją Imperium Rzymskiego.
Z tego powodu sami Żydzi nie mogli wykonywać wyroków śmierci. Gdyby bowiem mogli,
Jezus zostałby ukamienowany. Taką powiem karę przewidywało prawo mojżeszowe za
czyny, które zarzucano Jezusowi (zwłaszcza bluźnierstwo). (J 18, 31-32)
b) Na poziomie teologicznym możemy mówić o tajemnicy odkupienia (Mt 20,28; 1P 1,18-20)
oraz o tajemnicy miłości (J3,16; J 13,1; 1J 4,10).
Warto jednak podkreślić, że jest to dla nas tajemnicą i taką pozostanie. Teologowie próbują ją
wytłumaczyć na różne sposoby; zawsze jednak niedoskonałe i jedynie przybliżone. Niektóre
z nich warto poznać:
• Film 3MC 32 „W jaki sposób Jezus zbawił nas na krzyżu” - wyjaśnienie katechizmowe.
• Josh McDowell „Więcej niż cieśla” - to wyjaśnienie jest nieco protestanckie, ale całkiem
niezłe.
• C. S. Lewis „Chrześcijaństwo po prostu” - nieco trudne, ale chyba najlepsze wyjaśnienie.
5. Dlaczego Jezus umiera w święto Paschy?
Na to pytanie należy odpowiedzieć już samodzielnie korzystając z tej notatki i własnej wiedzy.

Podobne dokumenty