Kierunek: Muzykologia rok. akad. 2009.2010 1. Nazwa przedmiotu

Transkrypt

Kierunek: Muzykologia rok. akad. 2009.2010 1. Nazwa przedmiotu
Kierunek: Muzykologia
rok. akad. 2009.2010
1.
Nazwa przedmiotu
2.
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii
3.
Kod przedmiotu
WH.IM-013
4.
Język przedmiotu
Język polski
5.
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
• grupa treści podstawowych
6.
Typ przedmiotu
7.
Rok studiów, semestr
studia I stopnia (stacjonarne)
8.
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
dr Piotr Wilk
9.
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy nie
jest nim osoba prowadząca dany
przedmiot
10.
Formuła przedmiotu
11.
Wymagania wstępne
12
Liczba godzin zajęć dydaktycznych 45 godz.
13
Liczba punktów ECTS przypisana 7 ECTS (wraz z wykładem)
przedmiotowi
14
Czy podstawa obliczenia średniej
waŜonej?
TAK
15
ZałoŜenia i cele przedmiotu
I. W wyniku zajęć student powinien ZNAĆ: podstawowe formy,
gatunki, style, praktyki kompozytorskie i wykonawcze oraz
najwybitniejszych kompozytorów epoki baroku
II. Student powinien POTRAFIĆ: 1. kojarzyć typowe dla tej
epoki nurty i zjawiska muzyczne z określonymi ośrodkami
muzycznymi i twórcami; 2. wyjaśnić podstawowe pojęcia
muzyczne związane z tym okresem muzycznym; 3.
klasyfikować twórczość danego nurtu muzycznego i
wybranych kompozytorów; 4. ilustrować wybrane problemy i
zjawiska muzyczne odpowiednio dobranymi przykładami
utworów i kompozytorów; 5. generalizować, dostrzegać
tendencje ogólne i odróŜniać je od zajwisk indywidualnych; 6.
analizować główne formy i gatunki muzyczne tego okresu; 7.
wyciągać wnioski z analizy wybranych utworów i skojarzyć je
Historia Muzyki Powszechnej - Barok
• obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów
nie dotyczy
Ćwiczenia
nie dotyczy
z wiedzą ogólną na temat muzyki badanej epoki
16
Metody dydaktyczne
17
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
18
Treści merytoryczne przedmiotu
oraz sposób ich realizacji
19
Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej do
zaliczenia danego przedmiotu
Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w ich ramach odbędzie się
wykład informacyjny z opisem i objaśnieniem wybranych
zagadnień, wykład problemowy i konwersatoryjny, podczas
których wykorzystany będzie pokaz z uŜyciem komputera.
Większość zajęć będzie miała chrakter ćwiczeń
przedmiotowych, w czasie których uŜywany będzie komputer,
kamera oraz sprzęt odtwarzający audio i video.
• czynny udział w ćwiczeniach (dopuszczalne są dwie
nieobecności);
• samodzielne przygotowanie analiz zadanych utworów
na poszczególne ćwiczenia,
• pozytywne zaliczenie pisemnego kolokwium i testu
odsłuchowego, warunkujące dopuszczenie do egzaminu
• egzamin ustny
Zagadnienia:
1. Przemiany stylistyczne na przykładzie twórczości
Frescobaldiego, G. Gabrielego i Monteverdiego
2. Emancypacja muzyki instrumentalnej (ricercar,
canzona, toccata)
3. Style muzyki religijnej wczesnego baroku
4. Próba wskrzeszenia muzyki antycznej (dramma per
musica, monodia akompaniowana)
5. Nowe gatunki w muzyce religijnej (dialogo i oratorium)
6. Nowe gatunki muzyki instrumentalnej (sonata, koncert)
7. Próba przeszczepienia opery na grunt angielski (maska)
8. Formy wariacyjne, taneczne, suita w muzyce
instrumentalnej
9. Pasja w kościele protestanckim
10. Późnobarokowe oratorium
Zakres:
W czasie ćwiczeń analizowane będą utwory następujących
kompozytorów: Frescobaldi, G. Gabrieli, Monteverdi, Peri,
Caccini, Gagliano, Castello, Marini, Buonamente, Uccellini,
Merula, Cazzati, Schütz, Carissimi, Schmelzer, Biber,
Buxtehude, G.M. Bononcini, Corelli, Stradella, Purcell, Handel,
Vivaldi, F.M. Veracini, J.S. Bach, Locatelli, Rameau
Zakres dziedzinowy:
muzykologia: historia muzyki
Sposób realizacji:
wykład i ćwiczenia w oparciu o materiał nutowy i nagraniowy,
wyselekcjonowany i przygotowany w specjalnej teczce w
bibliotece oraz na stronie http://www.naxosmusiclibrary.com
Literatura podstawowa:
1. Bukofzer Muzyka w epoce baroku. Warszawa 1970
2. Z.M. Szweykowski (red.) Historia muzyki w XVII w.
(zeszyty 1-5), Kraków 2000-2008
3. J.M. Chomiński Formy muzyczne, t. 1-5, Kraków 1989
4. D.J. Grout A Short History of Opera, New York 1971
5. H. Smither History of Oratorio, Chapel Hill 1987
6. A.Hutchings The Baroque Concerto, Londyn 1961
7. W.S. Newmann The Sonata in the Baroque Era, Chapel
Hill 1966
8. E. Obniska Claudio Monteverdi. śycie i twórczość,
Gdańsk 1993
9. J.A. Westrup Purcell, Kraków 1986
10. A. Schweitzer Jan Sebastian Bach. Kraków 1972
11. E. Zavarsky J.S. Bach. Kraków 1973
12. R. Rolland Haendel, Kraków 1951
13. Ch. Hogwood Handel, Kraków 2009
14. M. Talbot Vivaldi, Kraków 1988
15. NOHM (New Oxford History of Music), tomy 4-6
16. hasła encyklopedyczne w: EM PWM, NGD, MGG
Literatura pomocnicza:
1. Z.M. Szweykowski Musica moderna w ujęciu Marka
Scacchiego, Kraków 1977
2. Z.M. Szweykowski Między kunsztem a ekspresją, t.1 Florencja, Kraków 1992; t.2 - Rzym, Kraków 1994
3. A. Szweykowska Dramma per musica w teatrze
Wazów, Kraków 1976
4. A. Szweykowska Wenecki teatr modny, Kraków 1981
5. Z.M. Szweykowski Okres baroku muzycznego w
zmiennej perspektywie, Poznań 1994. Zesz. Nauk. AM
im I.J. Paderewskiego w Poznaniu
6. Z.M. Szweykowski (red). Practica Musica, tomy 1-6:
Polemiki wokół „Musica Moderna”; Jak skomponować
„Dramma per musica”; Muzyk doskonały; Jak
realizować basso continuo; G.B. Doni O muzyce jemu
współczesnej; Ch. Bernhard „Tractatus Compositionis
Augmentatus”
7. E. Fubini Historia estetyki muzycznej, Kraków 1997, cz.
1, rozdział VII, cz. 2, rozdział I i II
8. B. Pociej Klawesyniści francuscy, Kraków 1969
9. P. Wilk Sonata na skrzypce solo w
siedemnastowiecznych Włoszech, Wrocław 2005
10. J.A. Sadie Companion to Baroque Music, Oxford 1998
11. F.T. Arnold The Art of Accompaniment from a
Thorough-Bass, New York 1965
12. L. Schrade Monteverdi. Creator of Modern Music,
London 1964
13. G. Rose The Italian Cantata of the Baroque Period w:
Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen, t.I. Bern
1973
14. W. Apel Geschichte der Orgel und Klavier-Musik bis
1700, Kassel 1967
15. W. Apel The Italian Violin Music in the 17th Century,
Indiana 1992
16. P. Allsop The Italian 'trio' sonata: from its origins until
Corelli, Oxford 1992
17. J.W. Hill Baroque music, Nowy Jork 2005

Podobne dokumenty