Amelia Baj Tytuł magistra zdobyła na Wydziale Psychologii

Transkrypt

Amelia Baj Tytuł magistra zdobyła na Wydziale Psychologii
Amelia Baj
Tytuł magistra zdobyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła
równieŜ Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową
rozpoczęła w 2005 roku w branŜy badań marketingowych pracując dla kilku firm.
Doświadczenie zdobywała takŜe w firmie konsultingowej zajmującej się doradztwem w
zakresie HR. Pracowała w projekcie badawczym dotyczącym satysfakcji i zaangaŜowania
pracowników.
Obecnie
menedŜer
projektu
Kuźnia
Talentów
Cynamon
(www.cynamon.edu.pl).
Ma praktykę w organizowaniu oraz prowadzeniu warsztatów i wywiadów grupowych.
Interesuje się rynkiem pracy, a takŜe problematyką rozwoju osobowości. Uwielbia malarstwo
ekspresjonistyczne i dalekie podróŜe.

Podobne dokumenty