PROTOKÓŁ Nr 1/14 odbytego dnia 20 stycznia 2014 roku. W

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr 1/14 odbytego dnia 20 stycznia 2014 roku. W
PROTOKÓŁ Nr 1/14
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod
przewodnictwem Józefa Nowaka Przewodniczącego Komisji
odbytego dnia 20 stycznia 2014 roku.
W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności
- załącznik nr 1
Radne Borowik i Mendel – nieobecne.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00.
Posiedzenie zamknięto o godz. 14:20.
Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2.Transport miejski i międzygminny – stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
3.Współpraca Urzędu Pracy z Gminą. Struktura bezrobocia w Gminie
4.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie działania Komisji.
5.Sprawy różne.
Ad. 1
W związku z brakiem uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Przewodniczący
Komisji uznał go za przyjęty.
Ad. 2
Transport miejski i międzygminny – stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców –
informację przedstawiła E.Jendrzejewska – Zastępca Kierownika Wydziału Zarządzania
Mieniem Gminy.
- załącznik nr 2
Radny Zdeb zapytał czy linia Stary Lesienie – Kuźnice – Boguszów będzie mogła być
poszerzona o Gorce?
E.Jendrzejewska wyjaśniła, że jeden z przewoźników wystąpił z wnioskiem o uzgodnienia
poszerzenia linii i połączenia wszystkich dzielnic. Po uzyskaniu pozwolenia Starosty linia
będzie przebiegała od Czarnego Boru, przez Gorce, Stary Lesieniec, II Kuźnice, I Kuźnice,
Krakowskie Osiedle, Boguszów – 5 kursów w ciągu dnia.
Ad. 3
Informację pisemną na temat struktury bezrobocia w Gminie Boguszów-Gorce przedłożyła
Sylwia Falkowska – p.o. Kierownika Oddziału Powiatowego Urzędu Pracy.
- załącznik nr 3
I.Dzilińska – Sekretarz Miasta przedstawiła założenia wynikające z odbytego posiedzenia
Powiatowej Rady Zatrudnienia. Nadmieniła o dużym prawdopodobieństwie otwarcia
w wałbrzyskich szkołach kierunków poszukiwanych przez pracodawców.
Radny Wysocki zapytał czy są dane, ile te szkoły otrzymają środków i ile osób będą mogły
wyszkolić?
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że nie było takich informacji, jedynie szeroko uzasadniony
wniosek o potrzebie otwarcia kierunków – związanych ze źródłami energii odnawialnej oraz
na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, tzw. hydraulik.
Radny Wysocki zaznaczył, że statystyka wyliczania ilości bezrobotnych nie jest adekwatna
do rzeczywistości. Odgórne działania powinny być zmienione. Uważa, że władze rządowe
powinny więcej dbać o swój interes krajowy.
Burmistrz Miasta zasygnalizował, że niepokojące jest to, iż wielu bezrobotnych to młodzi
ludzie, którzy mają ukończone studia w kierunkach humanistycznych, a potrzeba rynku jest
inna, potrzebni są inżynierowie. Jest również deficyt pracowników w zawodach
technicznych i po szkołach zawodowych. Innym problemem są tzw. „wieczni bezrobotni”,
którzy nigdy nie podejmą pracy, ponieważ nie potrafią się podporządkować i przyjść do
pracy o konkretnej godzinie i pracować wydajnie przez określoną liczbę godzin.
Radny Zdeb wystąpił z propozycją, aby wspierać młodych przedsiębiorców, np. poprzez
obniżenie stawki czynszu za lokal użytkowy lub aby przez pierwszy rok nie płacili go
wcale.
Burmistrz zaznaczył, że największym kosztem dla przedsiębiorców nie jest czynsz za lokal,
tylko koszty pracodawcy, ponieważ przy najniższym wynagrodzeniu, jest to kwota ok.
2.000 zł.
Radny Zdeb stwierdził, że Gmina powinna pomyśleć o sposobie zachęcenia uczniów klas
IV do pozostania w gimnazjum w naszej miejscowości, a nie zapisywania się np. do
Czarnego Boru.
Burmistrz poinformował, że mija się z celem przyjmowanie uczniów z innych gmin, aby
stworzyć nowy oddział, ponieważ Gmina do tego dopłaca. Czym innym jest, kiedy klasa
liczy np. 22 osoby i dyrektor podejmuje decyzję o uzupełnieniu klasy o dodatkowe osoby
spoza gminy, ale nie aby utworzyć nowy oddział.
Radny Wysocki zaznaczył, że migracja uczniów nie zawsze świadczy o tym, że w innym
gimnazjum jest lepszy poziom, trzeba brać pod uwagę wieloletnie wyniki i osiągnięcia.
Radny Lorenc dodał, że liczą się wyniki, ale szkoła sama musi także zadbać o swój interes
i wyjść z dobrą ofertą do uczniów i ich rodziców.
Radny Nowak zauważył, że większość młodych, wykształconych ludzi wyjeżdża
z Boguszowa-Gorc i nigdy nie wraca. Przybywa w gminie za to ludzi do opieki, starszych
i korzystających z pomocy społecznej.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Boguszów-Gorce na lata 2014-2020 omówiła B.Jess-Procjło – Zastępca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Stanowisko Komisji: Komisja w głosowaniu jawnym, głosami 7 za pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 5
W sprawach różnych radny Lorenc zgłosił, że na ul.Konopnickiej nie świecą lampy.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Komisji
zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Szczegółowy zapis posiedzenia stanowi załącznik do Protokołu (płyta CD).
Protokół sporządziła:
Agnieszka Oldecka-Świetlik
Przewodniczący Komisji:
Józef Nowak

Podobne dokumenty