DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (sektor społeczny)

Transkrypt

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (sektor społeczny)
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Tel.: 86 47 35 335, e-mail: [email protected], www.lgd-sasiedzi.pl
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
(sektor społeczny)
1. Cel złożenia formularza
2. Dane podmiotu
Nazwa podmiotu:
Nr wpisu z właściwego
rejestru:
NIP:
REGON:
Forma prawna:
Nazwa reprezentowanej
gminy:
Dane do korespondencji
Miejscowość:
Kod pocztowy, poczta:
Ulica:
Nr
domu,
lokalu:
e-mail:
Telefon:
nr
Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ oraz celami jego działalności, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz
zwracam się z prośbą o przyjęcie na poczet członków. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i w świetle ustawy
z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie
moich danych osobowych dla celów związanych z działalnością Stowarzyszenia. W imieniu w/w podmiotu deklaruję/-my chęć przystąpienia
do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ .Oświadczam, iż zamieszkuję obszar LGD ,,Sąsiedzi’’.
Dane osoby reprezentującej podmiot
Imię (imiona) i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Obywatelstwo:
Wykształcenie:
Adres zamieszkania:
Zawód wyuczony:
Zawód
wykonywany:
3. Załączniki:
x uchwała lub inny dokument potwierdzający przystąpienie do LGD ,,Sąsiedzi’’
x wyciąg z właściwego rejestru
.................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania