modyfikacja SIWZ

Transkrypt

modyfikacja SIWZ
Minikowo, 08.04.2016r.
Zainteresowani Wykonawcy
DA-39-2-925/2016
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych
i modemów
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) dokonuje modyfikacji Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez dodanie
punktu 17. o następującej treści:
17. Usługa mobilnego Internetu musi obsługiwać podłączenia pulpitu zdalnego (Microsoft
Windows) poprzez sieć VPN opartą na oprogramowaniu firmy ZyXEL (ZyXEL ZyWALL
IPSec VPN), będącym w posiadaniu Zamawiającego. Powyższy wymóg musi być spełniony
minimum na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający może przed
zawarciem umowy żądać dostarczenia modemu oraz karty SIM w celu potwierdzenia
spełniania tegoż wymogu.
Powyższa modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji. Modyfikacja zostaje
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.kpodr.pl
w zakładce: przetargi.
DA/MS

Podobne dokumenty