Olejarnia świąteczna / Tomasz Kostrubiec

Transkrypt

Olejarnia świąteczna / Tomasz Kostrubiec
2
ZaãĈcznik nr ….. do zJãRVzenia obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
Program zajčþ edukacyjnych
Olejarnia Ğwiąteczna / Tomasz Kostrubiec
Ruszów 9; 22-437 àabunie pow. zamojski
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzĈcego
lubelskie
Adres
1.
_
Województwo
Temat / tytuá ]DMĊü:
"Jak to z lnem byáo"- od cennego wáókna do záotego oleju
2.
Czas trwania zajĊü:
3-5 godz
3.
Grupa docelowa:
szkoáa podstawowa
5.
4.
LiczebnoĞü grupy:
20
min. ……………………………
40
max. …………………………
Prowad]ąFy zaMĊFia:
Gospodarze: Justyna i Tomasz Kostrubiec
6.
Zakres tematyczny:
len roĞlina zawsze cenna jak záoto,
urządzenia do obróbki wáókna i táoczenia oleju,
kultura ludowa i wierzenia związane z ciekami wodnymi, wykorzystanie wody w Īyciu mieszkaĔców wsi,
7.
Harmonogram/przebieg zajĊü
1. powitanie i omówienie zasad pobytu i zachowania siĊ w gospodarstwie
2. zwiedzanie skansenu olejarskiego w tym:
- maszyny olejarskie
- narzĊdzia do obróbki lnu
- akcesoria do prania w Ĩródle
3.przejĞcie ĞcieĪką "Czarci zdrój" (1km)
- dzikie roĞliny i zwierzĊta (bagno, áąka, goĞciniec)
- znaczenie Ĩródeáka i wody w obrzĊdach i wierzeniach wsi (noc ĞwiĊtojaĔska)
- walory uĪytkowe Ĩródáa (dawna pralnia, roszarnia i wodopój)
- opowieĞü o legendzie "Czarci zdrój"
4. pobyt w wiacie
- zajĊcia z kartą pracy- czy juĪ wszystko wiemy?
- projekcja filmu programu tv ("Klimaty i smaki", "PodróĪnik kulinarny") na
temat produkcji oleju Ğwiątecznego
- degustacja oleju z chlebem-produkt wpisany na listĊ produktów
tradycyjnych
5. moĪliwoĞü organizacji ogniska (gry i zabawy) z wáasnym posiákiem lub
zamówienia posiáku regionalnego.
6. moĪliwoĞü zakupów pamiątek oraz produktów regionalnych w sklepiku na
terenie olejarni Ğwiątecznej.
2
ZaãĈcznik nr ….. do zJãRVzenia obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych
8.
-
Pomoce dydaktyczne:
wyposaĪenie skansenu
urządzenia do obróbki wáókna i táoczenia oleju
karty pracy
sprzĊt audiowizualny
9.
Dodatkowe uwagi:
naleĪy zadbaü o odpowiednie obuwie i odzieĪ (nieprzemakalne obuwie i
páaszcze przeciwdeszczowe)
Podpis
Data