cou`.Ua```/_egoD`ug"`

Transkrypt

cou`.Ua```/_egoD`ug"`
Prof' dl h3b cńżyna Ha kiewi.Ż soFk
WydŻial Fi ol.B ańy Un wc6ytetu Mikolaja
o..na dolobku
fup'ln
k3
naukowego i rorprawv habilit"Yjńejdr Agaty seweryn
pod]ę'ia studiówzWązana ze śrÓdowskiem
DoktÓr Ag.ta seweryn ]est od mÓmentu
W 2000 roku sop]Pn
nalkowvń KatoLcki€go Unwe6ytetu Lubekkego' tuta] uzy5kała
uk!ńaenńm
ńagstla filo]og ] po 5k]e], a dwa lata późnie] -także nU'ŻykolÓBji{uŻupełniońy
sakńlnej)' tUtaJ Żostała ab5oLwenlką
stUdLów teÓogicŻnych łopnLa W :akre9e mUŻyk]
obroną pra'y pt'
l1udów doktDranckch W zakesie wiedŻV o liLcratud'' zwieńczońych
PaezjÓ,, '
nltani
pod kerUnk€m
h]li!śŹo slowd'/@4Ó' napkanej
nieŚiono" a nużycznejrccepciitwórezołi
żost'ła
prÓf' dr hab' DanutV Pa]uchow5kiej 12oo5)' RoŻprawa doktÓEka
powodóW' śwad'Żyo
Kśążkarama ponLeśk charaktel':k ku
kompetenc]l hiśtoryka litelatury
'Ż
uńiejętnÓści halmonjjneBo ląc,enia pEPŻ aUtorkę
w
rdprawy'
w:Ełatem ńUŻvkoLoga' U]awn a śięta c€cha zw]a''Ża w piefuśŻejcŻęści
rozstuvga klka kwe5t]i
które] badaczka, nio l€zygnując Ż peśpeltvwy hktorycŻneJ'
ńUŻvkL toŻdż]ałw łranę leólji'
teÓletycŻńVch dÓtyczą.Vch lÓlespÓndenĆji nowa
G ceneta j L' renny) L wykonYstuje
odwÓłu]ącY śę do koncepcji teoiatycznYch ' slówńie
sprawdza je w konkPtnych
swoje UiaIenia W reflek5ji 8enÓlogi"nej Następn]e
partlturaml i pÓkazują' na ptrykłada'h' W
inierpreta!rach, uerrawlająĆ te[sly poelV'kie Ż
paeŻ końpozYtÓrćw
Uiworu ]iteracki€go wiązała sę zwybo'em
jaki5pośób
Ópublikowanaw2oo3loku'
in5tlUmentaĆ]a
cou'.Ua'''/_egoD'ug"'-e''p'a
tl||
B'ol'Óal
ol'o' oapa'' - ĄJ'
].
I l'
oob'oo'al/nógo''o
do d|P' ]U]J']a' loho't'"oo B d Óp'"'oad
kwefendę' doce6jąc
ba.ja.Żka pEeplowadŻiła ńiezwykle starańną
a na
Żapomn]anYch, Ćzęsto ń eodńotowanych W bbliografiachmuzv'Źnv'h'
w7m'ankowanvch
p
do
UtWoróW
YkłJd ]edyn e
w rezultac]e
w korespondcncji lub pamiĘtnlk'ch u epokL Dowiodla
poŻy'ji) ' częśtodrÓbny'h'
korpusU utworów muŻycŻńych (pÓnad 9oo
ntnien a oÓkaźneRo
al. charaktelvstvcznych
d
a €pok,
ńaęej
w której powstawa\' PEyWró'ła w ten spÓsób
hłori ku tUry pam
ęć o iśtnen]U.Ekawcgo, a ?apomńiJnegÓ
fragmPńtU
tr3dy'j'
i'E'kc'
muŻy.Żnej]n].pdypadkÓwowsiępnylÓŻdl;łksąŻknosiytulMJŻykąłtó'einr'n'P'ic
Konkuń! m MańYi(oncdi
AgJty selveryn Żo{ał. do.e ionJ w łodÓwskujW xl
'dv']
Górk.h
autorka Żostała UhonorÓwana drUgą nagrodą
idys'nnnŁ a Nolgd't itddy'll
(UL w LUblin]e Autlrl' podjq]a
rÓku w Wvdawn dWe
jUż Ób'glna lilcFtuń pncdmiol [tóreB' i'n]e
jwioi/Ó'je'le
Druga k5ąŻka Agary leweryn
'r.fu.(rp]
Uk.żłJ nę w min.n\]m
|.mł wo[ćł ktćrego
powstala
d..Żckiły !ę mon'grJf'Żny'h oprt'uJl]' 'o ńie oŻnaa' 1'dn3l' 'le
zakou eń]en'e wyobll'n ' p"t!k
ŻJgadn cn e]eł w pełn rorpÓŻnan'' PonanoWila odłonii
tPŻy 5ire
ir.ilo(s PłetYone] Norwida W tady.] pEedrcńJnty'Ż e]'ńz Żweryf]kować
5ŻcŻegółowe a5pekty
.h..ne W nÓrwdolleii - np ' [onrynUa'jl w tsófŻo!'' Jut'ń P/omelhldionÓ
by xla Żo i' bk
kLósycyŻmu. Tego, Że badaaka ma [Ómpetcn']e'
ośWeccnolv.go
d'kumeniuń b3rdŻo dobrą
Żimyll' dowodŻą ruz a6Śz.ne Uwaqi wpfuwodroq"' któlc
W [h gąv'ŻU póLpom niętvł]' J
Órenb.]ę w nan'e badań oiaŻ umiejętrośiŻnajdÓW'nia
pcin !ątplLwoś']'cŻY Żań e[ÓnY
'el
Żanugują.yth na uwasę N.IoŻWiewaią on'jednakw
Ópra.owaniJ,sIor!'Żldkiskładowepodjętcgo1ematU
Norw'd Taśo' NoNid Dante' Norwd a trady'ia r'ne5ańlu'
n]oŻńa o5iągnąćw ramach ]ednĆeo
p
Nofu]d a Ko.h3nÓWsk '
try p'"ŻegóLnY'h 3aLunkoV]
Norw.loW!ke kdńtYnuat]e balolowego IonceptyzmU
y'h' fiJqka' -mają]Użp'Iażrą
it.ńtUry dawnć]' takch ]ak npo'tyck, roŻńowa uma
5Ę iłoiyć na ÓddŻelńą foŻpraIq T3|
literitUrę pLcdmiotU' któr.jre[!nłlUk'ja rnogłJbV
w'loinLei sloń]UloWJnVł]
stan Że.Ży nalażal także aULorkĘ na powtatran e sądów
l'
Żc
Un knąć utórno!'L tł"ń dŻ]qk ttmu'
k.lcjnYch fragm.ntów ksiąźk ' AulÓrce UdałÓ 9ę
ttmatćw' ltóre dÓaelóły 5q ]'"d!ńe
skupłJ uw.cq na dvpełnian u ]Uk, kÓnty uowan u
uh podleła poemkę Ż
ni.lpreta.v]ny.h wŻńianek Ża'hĘca]ą'V'h do weryfkacji'
gĆńeElŻu]ą'y'lr
sądań PoŻa tYm bJdaoka ńie pżyjęra ii w(ępi' żadnych
usw;]onvm]
dawńy'h pisanv u N'Mida pÓ pr'nu są
h]poieŻ' UŻnają. jcdYn]e, ze nawąŻan a do
mo1ywów ]akÓ pUnlt {Y]na lor']
Up[ywile]ÓWaIa badani. pojodynĆŻY'h utworóW
ŃoMidowsh'h wvb'rath Wąików
dyśona se ]niekÓhelenqe w
rcf.k5]], pĘyjńUjąc'
tidy.]
'e
istnic]ą| n.naLEiV .h
lJ'eńć
1por
l
94)
W
p'erwsŻ.] .Żę!.i loŻpnwy' ualylułowanej ŁŻy
pdew.dn m swÓ]cso dYlkUńU tamat
'łly' obv e.a]ą k ka
póL
refeksii. PÓ
(n
p
c|iedv
erwne
l
llysanonśe' U yniła wąi|'n]
mÓtyw)łdŻ okaŻalo sĘ' że NoMido!V5k:
cmo'i nry]
]ako wyE/
p owadŻą kU namył.wL nad podmiotolvon ą toŻdnał "sm'nr!
pÓ
dr!ei.
J5p€ktem'
plękna
oavict.ją
NorW dÓwsk € ,''zU'
'
rc]'g]ne"
egŻVłen']a nP
pÓeto"' pdela jnrtk'"j'
llłojq'l!vę'i WDkól
NÓlwldÓfuskl!)
l
LPo l'k ność'']erlŻe D kan'ept)i
'e'pen]cm
Wrctn. 5ą hlż' ł'dkem l'lo 'nyń jednym l' sp'śoh'W
który dotycŻy ŻWąŻku piqkna
N.1zelc Nolflidd)
L
śpo]r]cn P poŻW'I o
śqNoŃ dowjkeco ]'aŻnru To WLeL'peBpcktylvi'ŻnP
oberńy'lr w
ł r.re odkrvć kiLkJ n e ŻtsuwaźÓnY'h lub ńJrB]nJ zowany'h wąlków tradycj'
Lud''cj r' jgrnot
pÓdmiÓtU'
NorWidoW5kim plJElW'c: dŻiec]Ę'ą nyiŻd']Ę
"Ira
Mdił pÓn'l lłon'o)' nauiąlani' io
wy5tęp!ją.. oboI myśl1eoogicŻner 1Do N']!w'ęt5Ż']
man'f.łowJn
a
lbaroku'
e5t.tvkL tcfatk]o] plały.Żno] mań]eryŻm!
'
!Vdluse cŻĘ!.]ksąik]05ą ognllulącą 3UtoEl wywód ]'ł
lwó[Żą Norw]da paed' wvyśkm !VÓbe'
WYból poŻwoIll badaa.. o[lc']' posia$ę
wobe' tradv']j Ż poEfa' aa
ceru3ntesa, a W konl'kweńc] neże]]
pDstai Don Krclroń'
Taki
ŻloŻoną obe'nÓ!ć
biroku Agab s?WefYn odłon ła W lwonh ]nt'rpreia']a'h
'
W''Ż'o/o'el TJśalW P ekładŻe P|otrJ
mollv]ów Do' (i.hotd cervant'la le'oŻołny
pŁ'dsiadoneco' c!V!kowany'h
(..lranÓWskiceo)wdo.Żńą ńa p'Żiomc k'a'j' śwEta
rlne9ńs!
'
9e wpGwdŻć w t'j"ę' nJ
llJrtoś.i' i k'tahowan 3 poĆty'kicgo ny u s|oń'€ntowtsła
pży te] ok'4i szĆr'e norwdowske lo|tPklty
d!Vó.h lyLko ut{ońch, JLc pnvwolywanc
Mn]o Że
tJkzP inn' fragńenLv twórcŻÓśc psaEa'
lpnwJń, E konkf]e oiw]ed:ją
pay'Elal ostitno uwagę 1p'i
b.hatel celvanteśa LnLerpl'towany piieŻ NÓMjdó
at)' to r'ŻdŻa]y !V ks]ąz" AgJty
plb b.je Żof| Dambck
śiotnv'lrwątków' !łalna
pośwę.o|.leńu 7a!Jdn]Ćnju wnoną dÓ teń J klk'
5ełeryn
rE5t
ńp pfuekonU]ą.o UdokumentowańJ
noll. jel1
o5]ĆmnaltoWLP'rne
tPŻa' 7e
pIPdmoremI'kturybohJteBwier'' rpos
pneŻ Fran'i5Żkó
e h sŻpa!isk e] poWicś'i do[ońane
'łUmJ'Ż€ń
tran'u5[ pneklad
PodÓ5k ago, ŻapośI.dn.Ż'neFneŻ
aŻvtan'c No.wda w
orvg nałU FilltJu dc
'Ż
konteklc]c bJlokowe] fadvcjinu'i]'
nvlu lvYsÓk'ego in skicgo
W
św]atłou3
$
nt
Ma
]nJ
spośób spółśtnenia
jeg' podLv'k]e] rclorytcj'iekawa ied wtyń konteL'i€
{ormuł'
nJ temł ckffisty'Żny'r
brrr04'
Żnależa ńÓżna ntotn. dopowicdŻen'a
'
'
nE
osieńna5tovj].one]tlady.ji!m.ż Wł z
s
k..
Ó]skoic .udŻuP.n9ayŻny i pok.Ż3njc
aśpcktóW p0'nal!
do*['żenie ob"n'!'] u Nol'ida ('ni
(na piŻyktad:]e ńterpfub']l
WybolU swo]5k.ś. lu7 tP pnykł.dY sskaŻU]ą, że
^gJra
UŻUp.łnaćttfWa.ne teŻY,3 i]ekedY n] :aplretać
5ew'ryn
fn'/o
potJf
''
lir
G'ldłllu]
lVeryfikoWtsć [b
l Io nJwet Ż pcWnYm akcent'n
p'{awy b3d'w(Ż' promUtork dDhoEtL
o kvty'v?mle \tob"
DJnUtY Żamat ńsk'ej PJIu.howlki.j' .le ŻariŻem 'e'ha M !{ńdfty
Ża{anvch t.Żi o nL.Lek(ua]n.] samodlelno]'i'
p|Ż.|o.v
]est w tym bYć mÓże n;wjąŻani! do
!!'ynle
Wątp
wo!.
pewńy'h
poŻyiYwne UWaE] forńltowańe pouJyŻc] n'P dyklucŻalą ]ednak
PominĘ le, którd Wiiźą śęŻ nic'pretl'Y]nym]iłegóhm]' bÓ
śkor'aut!lla
ntspreta.je a5pektÓWe, uWarunkowane n'dEedńVm pyt'nPm o
ub
.bĆ.n.]i diwńy.h piśafyikÓn!ven'] w psar vi' N'rłid'' Lo dopow edŻen:
i nadmielńcgo
.zyn.n e lażltów Ż pÓwodU pomn'qcia ń 'który'h mÓtV!V!!V'
j'dnak pL/tan P o wvbÓl
ak..ntowJnia nnv.h nic mąą uŻa5adn en]a Uząsadn one iest
smui'k śme'h ńa
p.6pek1vwy syn.h.oni.rne] pomin Ę'e d d'hron Nor{'d'wśki
Ął'LnWińV
aia'vmi 5Ę
ptreceŻ .dńienne łód]a 0 róŻny'h ok"sich Ży' a L ]'ł
'mci
punkt do]ra nLż pÓ ąlPk re]'gjio
5|(rdkam arty*ycŻnYm Moj pjoln !bn'Wi ra'7ej
r'ŻdŻai o WsnU Epd no'o
spole.rńcgo lomat! w tlvór.Żolci poeiY MoŻ' ]ednal
Żde.ydoWała
se a
pJcnratowio
poW ier pÓpIedŻJi roldŻiił polwję'onV ŻniUnle pó]neFŻ'mu
^śun']el
obe'ńe W
napLę"
iWewnqtrŻne
Żmany
Ża'i'la
Pdy]ętd pĘeŻ iuto e pe^pcItyWJ
twć(Ż!łi obejń
ują.ej Dkres ar ljt i
dwtrń Wtżeń e' Ż' pcan
byi od d'htrłU po llhyłek
podobną w]ddŻą eludyc]ą TU1ts] mn e]śż
żyoa lćWn e doiŻałY obdaaonY mniej d ę'ej
pc6peltywa dasałvby pełnL'fzy
konsckwen.]a melodoogL.Żna ibardŻ'] fuińi'owana
i poŻWolilYby np odpowcdŻei ni
wĘląd w Norw]dow5ką re.epc]ę tradyc] epok dawny'h
9ę w cŻa9e p'śŻUkwJńie paeŻ p'iEa himÓni ń]qd7y
i WeLlwątkow'śi pod]ęt'"!o
nsptra.]am blrokowymi a klJsy.yny'7nymL' RoŻ e3łÓść
nudnoni
teńJtu postdlvila aulorlę poed koi c'ŻnÓś'ią i'Inrygana 'Żny'h
pyianie' ]ak kllaltowałÓ
wten śposób' żE dopolt'edŻen 3' cŻęii
kÓmpoŻVcY]ny.h ZWyke otó a ona !po]nÓśćlvywodu
W ptrvpńa'h W rezU]lJc'e pnYptry są nJdm'el^e
.rgUmenta.] eg/cmpIiflkJ.jiUmie'cża
głódnv lDÓr
rolbudowane ] niel]edy pEytłaaają tek<
np nl Ż23 225' 273 ]
Pra'J
Żysk.]3by na
'.h
.Bmni.ŻPn u i
.,ęł o{1m
pr?en
'lieniu 'wady'h
j molc
ełćwn.eo Wylvód bylby bafu/lej nasycony dygrPś]am
.e.ho\łalabV go w]qkęa 5WÓboda
obeaUL.Ekekśążkhablitantk jwiadcą j'dnak
Ó
wvky5ta nowanym
waraJ':
WYńŻem n'myn! nJd
badalv.Żym sformuł.wane povJyŻ'] !!V3! 5ą głosem w dyśkls]
Ółabia]ą mo]ej wy50k]e] o'dny pn'dloŻoneq' doÓbkr
k5
kompoŻy.ją
ąŻk]in]e
kq8a'h
nauk'we AEatv sewcrvn kÓn'entuLą 5 ę ni d$óth
lpicrus]J r']playń pod']mu]c
dŻicdŻ nanl
Żag.dn eń: ŻwiąŻkach
'iU|
kore5pond'ncjiL1era|Ury
ab9ar
w
tak'c
wkc'za
dluga
'fu[
lemat terJnnJ a mUŻyka'
o'
d"ł''
'
pć'n eF]y.h
.poh.h
P.?ośat'pra'E ubekki'j badaek są
uielnt bk tnru wyborolł
sie Ćb'alu ]el badań' óe
lagadńeń Dąl Óne ]. tv]l. wgląd W prc'cś kvlJłtowana
pnĆdsi vianń 'eŻUltatów Hablitantki
róW. ez śWad.Żi.ume]qtnokl syntetYcŻnegÓ
J'!ł w
k.to]''łol Współ'edJgo\uJta Żbiorowy tom P'l!''o!ro'l'd
nJpisła Wnęp i]ede roldl;ł W t']
kulnnze.ś||ie..nio i ron'ntyŻ'u tlubln 2o1Ż]'
pEaŃw]e ]Ulu'J slowa'ki'go iŻygńunb
|5ąż.e Badat3 ob..noii radyq bJro[rsejW
w muŻyce [Er.yl]ope.]io
r'ddy'rd
ŻałUgu]e
(la5]ń!keEÓ Na ę.Żególną UwagĘ W tel grUp]e pUblLkts'jL
'ÓŻprawa
wię'c] n ż obie'U|' t!łUt Aulofka' \qchod?ą"d
bolÓkawd w ,,Agaj'Hanle" bvJleń]ą'a
dwone xra!ńśk ego' {woruyh
niclp..b.]] barÓkowych motY\!ód i wątków w
tEdY']] w
spośoby trwanii śi'deńnanÓv] e'Żne]
ośWLerl3]ą"
nldium
ne
komparatYsty
i4 e6z'le u]au]n'łJ !ńlejęlnoii
klltlLc rÓmantyŻmJ Ż loIe] W lÓŻprawe slawockl
pla'e śwEdeą
hśtory'Żnol'lc13tk m W9vśtk e te
j'j
?
kontdksteń
w'ąńnla
m'kloanaliŻy
hJbL 1Jnt[' zafóWnow'śpEk'L'telnatycŻnVm]ak
o Ukntattowa.Ym Wac^aci' badaw'Żym
'
prcblemóW atU[] x x
nre1odo]og.Żńym'ÓlaŻ' glĘbok]er Żnajomości
Ni
dr scweryn' ńiędŻY nnymL
Uwage Żaługu]' t'kże aktywnoić dydakty'Żna
pneŹ ną ;i]qć' 5Żeok da'hhtr kÓmpcten'] 1hut'lia
róin.rÓdn.ić FlowJdŻonv'h
]teraLurV' ńuŻVko'gia' t'oog
lr
a] Umoi WLJ hab]]itante p'owJdŻen
iorV.Żno teE.k.h ćwi'Żcn WYkłJdow' końwećJtoniw
ń]ęi
W ekU
ŻkU 1Ury Żywego
łoua (HJb
]iLa
na
c rć'ŹnorÓdny'h Ża]ę'
teńat loresponden'lintuk'
rrka !koń'Żyła ku6 eńGiL cl05u)'
d' ĄatY seweryn' pośwladąÓnY publikacjańi i
dvdaktvczne olaŻ
akq{nym udli3łeń w konferencjaĆh n.!korlń, jej dofuiadcŻ€nie
Konłluzla: Dorobek naukowY
podstawowej dt9cYpliny' a
końpeten.je nauąvciela akademlckiego przekraealą'e lańY
uŚrasowe wYńogi
DL'€ - doświadcż€ni€ trdakcYin€' po'wald|ą uzńa'' że <pełńia ona
poŻwalające ńa pżyŻn.nie t}tułu naukoŃego doko'a habilitowańegÓ'