Zarządzenie Nr

Transkrypt

Zarządzenie Nr
ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA KULTURY
z dnia 28 czerwca 2003r.
w sprawie połączenia Agencji Produkcji Filmowej i Studia Filmowego
„Profil”
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 16 lipca 1987r. o kinematografii
(Dz.U. z 1987r. Nr 22, poz. 127, z 1989r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z
1990r. Nr 89, poz. 517, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 101, poz. 1178
oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253), po przeprowadzeniu postępowania
przygotowawczego oraz po zasięgnięciu opinii rad pracowniczych, zarządza się
co następuje:
§ 1.
Łączy się instytucję filmową pod nazwą Agencja Produkcji Filmowej w
Warszawie i instytucję filmową pod nazwą Studio Filmowe „Profil” w
Warszawie.
§ 2.
1. W wyniku połączenia Agencja Produkcji Filmowej przejmuje majątek oraz
wszelkie zobowiązania i wierzytelności instytucji filmowej Studio Filmowe
„Profil”.
2. Przejęcie majątku następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Fundusz statutowy Studia Filmowego „Profil” po połączeniu zasila fundusz
produkcji Agencji Produkcji Filmowej.
4. Pracownicy Studia Filmowego „Profil”, z dniem połączenia, stają się
pracownikami Agencji Produkcji Filmowej.
§ 3.
1. Połączenia instytucji filmowych, o których mowa w § 1, dokonuje się z
dniem 30 czerwca 2003r.
2. Połączenie następuje według bilansów łączonych instytucji filmowych
sporządzonych wg stanu na dzień łączenia.
§ 4.
Z dniem połączenia instytucji filmowych, o których mowa w § 1, z urzędu
następuje wykreślenie Studia Filmowego „Profil” z rejestru instytucji
filmowych.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
MINISTER KULTURY
Waldemar Dąbrowski

Podobne dokumenty