WyMODELuj Swoje Marzenia

Transkrypt

WyMODELuj Swoje Marzenia
„WyMODELuj Swoje Marzenia”
Harmonogram Konkursu
Nr
Pozycja
Okres
Opis
1.
Składanie
wniosków przez
beneficjentów
13 luty - 15
marca
W tym terminie wszyscy zainteresowani powinni
złożyć do Fundacji poprawnie wypełnioną Kartę
zgłoszeniową w formie elektronicznej. Wniosek
należy podpisać, zeskanować i przesłać na
adres mailowy Fundacji. Termin przyjmowania
zgłoszeń
upływa
15
marca
2013
r.
o godz. 16:00.
2.
Wstępna
selekcja
wniosków
18 – 27 marca
Wstępna
selekcja
będzie
przebiegała
dwuetapowo. Pierwszy etap to ocena formalna
wniosków
dokonywana
przez
Fundację.
Spośród przekazanych firmie Model wniosków
zostaną wybrane najciekawsze propozycje,
a ich autorzy otrzymają zaproszenie na
indywidualne spotkania z Komisją Konkursową.
3.
Zaproszenie na
indywidualne
spotkania
28 - 29 marca
Autorzy wniosków wybranych do dalszej oceny,
zostaną
poinformowani,
mailowo
lub
telefonicznie, o przejściu do kolejnego etapu
eliminacji konkursowych.
4.
Przygotowanie
do
indywidualnych
spotkań
28 marca – 7
kwietnia
W ramach przygotowania do indywidualnych
spotkań wnioskujący mogą przygotować,
np. prezentację
multimedialną,
plakat,
przemowę w języku, którego naukę chcieliby
kontynuować, nagrać krótki film, przygotować
układ taneczny, napisać piosenkę czy cokolwiek
innego, co pomoże przekonać Komisję do
wyboru właśnie ich wniosku.
5.
Indywidualne
spotkania
8 – 23
kwietnia
Kilkuosobowa komisja będzie złożona m.in.
z przedstawicieli firmy Model Opakowania
i Fundacji FLZB.
1
Nr
Pozycja
Okres
Opis
6.
Ogłoszenie
wyników
24 kwietnia
Informacje o zwycięskich projektach zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji,
firmy Model i w lokalnych mediach.
7.
Oficjalne
wręczenie
grantów
29 kwietnia
Uroczyste wręczenie grantów, z udziałem
lokalnych
mediów,
przedstawicieli
szkół,
organizacji młodzieżowych, przyjaciół Fundacji
i firmy Model.
8.
Szkolenie
organizacyjne i
podpisanie
umów z
laureatami
konkursu
30 kwietnia
Przedstawienie
szczegółowych
zasad
współpracy w ramach Programu (m.in.
harmonogram realizacji projektów i sposób ich
rozliczenia)
oraz
podpisanie
umów
woluntarystycznych.
9.
Realizacja
indywidualnych
planów
maj - wrzesień
Każdy z laureatów realizuje swój pomysł,
według
przyjętego
harmonogramu,
z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu na
rozliczenie.
wrzesień
Beneficjenci złożą raport z osiągniętych wyników
w ramach swojego projektu. Przedstawią
rezultaty
swoich
działań,
a
Fundacja
skonfrontuje je z celem podanym w umowie.
10. Rozliczenie
beneficjentów
2

Podobne dokumenty