Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 10 stycznia

Transkrypt

Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Gminy Tyczyn z dnia 10 stycznia
Zarządzenie Nr 5/2007
Burmistrza Gminy Tyczyn
z dnia 10 stycznia 2007 r
w sprawie ustalenia zapasu gotówki w kasie na 2007 rok
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz1591 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam zapas odnawialnej gotówki w kasie na kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa
tysiące złotych) na wydatki bieŜące w dziale 750 rozdz.75023 § 4210
2. Termin rozliczenia powyŜszej zaliczki ustala się na 31.12.2007 rok
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

Podobne dokumenty