Spis treœci

Transkrypt

Spis treœci
SPIS TREŚCI
Doktorat honoris causa : KS. PRAŁAT ZDZISŁAW JASTRZĘBIEC PESZKOWSKI
5
Część pierwsza
ROK EUCHARYSTII – SYMPOZJUM
Ks. Krzysztof BARDSKI
Wczesnochrześcijańskie alegorie Eucharystii w oparciu o teksty starotestamentowe
Early Christian Allegories of the Eucharist basing on the Old Testament
Ks. Bogusław NADOLSKI TChr
Teologiczne wymiary adoracji eucharystycznej
19
23
Theological Dimensions of Eucharistic adoration
25
33
Ks. Albert GERHARDS
In persona Christi – in nomine Ecclesiae. Obraz ról posługi kapłańskiej według
świadectw anafor orientalnych
35
In persona Christi – in nomine Ecclesiae. Zum Rollenbild des priesterlichen Dienstes
nach dem Zeugnis orientalischer Anaphoren
47
Michał JANOCHA
The Iconography of the Holy Mass in Polish Art ( 12th – 18th Centuries)
Ikonografia Mszy Świętej w sztuce polskiej (XII-XVIII w.)
Ks. Józef WARZESZAK
Komunia święta Matki BoŜej według średniowiecznych teologów (XIII – XV w.)
La comunione di Maria presso i teologi medioevali (XIII-XV)
Ks. Jan MIAZEK
Eucharystia w Instrumentum laboris XI Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów
Eucaristia nell’ Instrumentum Laboris della XI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi
Ks. Józef WARZESZAK
Kapłan a Eucharystia w świetle Propositiones XI Zwyczajnego Synodu Biskupów
Le sacerdoce et l’Eucharistie dans les Propositiones du XI Synode Ordinaire des Évêques
Ks. Grzegorz BACHANEK
Rozwój nauczania Josepha Ratzingera o Eucharystii
Die Entwicklung der Eucharistielehre von Joseph Ratzinger
51
59
75
87
89
102
103
110
111
124
366
SPIS TREŚCI
Część druga
STUDIA Z TEOLOGII I FILOZOFII
Ks. Dariusz K. BARTOSZEWICZ
Ocena zasadności stosowania wypowiedzi z Rdz 4,15 jako argumentu przeciwko
karze śmierci
Evaluation of the pertinence to apply Gen 4,15 as an argument against death penalty
127
133
José David ALBEZA ASENCIO
La comparación entre !yy (yáyin) y $ydd (Dödʺkä) en el Cantar de los Cantares.
Análisis de la interpretación hebrea y patrística
135
Porównanie między !yy (yáyin) a $ydd (Dödʺkä) w Pieśni nad Pieśniami.
Analiza interpretacji hebrajskiej i patrystycznej
149
Ks. Marek STAROWIEYSKI
Dzieje Jana w Rzymie (BHG 889). Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów
Les Actes de Jean à Rome
151
156
Ks. Krzysztof BARDSKI
W Kościele – poza Kościołem. Alegoryczna eklezjologia biblijna tradycji
chrześcijańskiej
157
In the Church – outside the Church. Allegorical and Biblical ecclesiology
of the Christian Tradition
164
Ks. Grzegorz BACHANEK
Prymat papieŜa w ujęciu Josepha Ratzingera
Das Primat des Papstes bei Joseph Ratzinger
Izabella SMENTEK
Między śmiercią a zmartwychwstaniem
Zwischen Tod und Auferstehung
Ks. Mariusz BERNYŚ
Pojęcie Miłosierdzia BoŜego w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej
w świetle załoŜeń teologii świętych
La notion de misericorde divine dans le journal de Soeur Faustine Kowalska
Ks. Grzegorz BERESZYŃSKI
Trzecie wydanie Mszału Rzymskiego prezentacja zmian
La terza edizione di Missale Romano
Ks. Rafał MARKOWSKI
Muzułmańskie pojęcie zbawienia w ujęciu porównawczym z doktryną katolicką
L’idée musulmane du salut comparée à celle de la doctrine catholique
165
178
179
194
195
207
209
219
221
231
367
TABLE DES MATIÈRES
Magdalena JECHALSKA
Analiza rozumienia cierpienia według Paul Ricœura
The Analysis of the Idea of Suffering by Paul Ricœur
233
250
Ks. Stanisław WARZESZAK
Znaczenie propozycji etycznych Alasdair MacIntyre’a dla odnowy teologii moralnej
251
Ks. Wojciech BARTKOWICZ : Uwagi na marginesie artykułu ks. Stanisława Warzeszaka 265
Le rôle des propositions philosophiques d’A. MacIntyre pour le renouveau de la théologie morale 266
Część trzecia
STUDIA Z PSYCHOLOGII PASTORALNEJ
Ks. Czesław M. CEKIERA SDS
Duszpasterskie ośrodki pomocy rodzinom w Europie i w Polsce
Pastoral Centres of Family Aid in Poland and Europe
Swietłana А. CZERNIAJEWA
Samorealizacja osobowości i chrześcijańska pomoc psychologiczna
Самореализация личности и христианская психологическая помощь
Robert B. KOSEK CRSP
Zastosowanie Teorii Relacji z Obiektem w Psychologii Pastoralnej
The Contribution of the Object Relations Theory in Pastoral Counseling
269
280
281
293
295
306
Część czwarta
RECENZJE
Bibliografia małŜeństwa i rodziny 1945-1989, red. Bp. Edward OZOROWSKI
Ks. Stanisław WARZESZAK
309
Ks. Ireneusz WERBIŃSKI, Problemy i zadania współczesnej hagiologii
Bp. Andrzej F. DZIUBA
312
Ks. Krzysztof JEśYNA, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji
Bp. Andrzej F. DZIUBA
315
Roland DE VAUX OP, Instytucje Starego Testamentu
Ks. Dariusz BARTOSZEWICZ
318
John L. ALLEN, PapieŜ Benedykt XVI. Biografia Josepha Ratzingera
Ks. Grzegorz BACHANEK
320
Bruno FORTE, Trójca jako historia
Ks. Józef WARZESZAK
322
368
SPIS TREŚCI
Część piąta
KRONIKA PWTW i WTT
I. Wydarzenia
329
II. Stopnie i tytuły naukowe
330
III. Prace dyplomowe
333
Kronika II kadencji Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego
357

Podobne dokumenty