Załącznik Nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o podwykonawstwie

Transkrypt

Załącznik Nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o podwykonawstwie
Załącznik nr 4 do SIWZ
Znak sprawy ZKKM 6/2013 r.
Oświadczenie o podwykonawstwie
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę 8 wiat
przystankowych wraz z zamontowaniem ich na przystankach komunikacji miejskiej
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że podwykonawcom zostanie powierzona następująca część zamówienia
obejmująca wykonanie prac:
………………………………………………………
……………………………………………………..
……………………………………………………..
.......................... dnia ...................
.............................................
Podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
lub podpis Pełnomocnika

Podobne dokumenty