INSTRUMENTY MUZYCZNE: - YAMAHA Sax Tenor YTS

Transkrypt

INSTRUMENTY MUZYCZNE: - YAMAHA Sax Tenor YTS
..............................................
pieczęć zamawiającego
ZSOiT.III.271/9/2010
................................................
(nazwa i adres wykonawcy)
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, w imieniu którego
działa dyrektor szkoły mgr Beata Zadykowicz, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie
usługi o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto,
wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
INSTRUMENTY MUZYCZNE:
- YAMAHA Sax Tenor YTS-275 - sztuk 4
2. Termin realizacji zamówienia 15.10.2010 r.
3. Kryterium oceny ofert – cena 100%
4. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy na zewnątrz.
5. Ofertę
należy
złożyć
w
siedzibie
Zamawiającego
w
Zespole
Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych, 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1
(sekretariat pokój nr 15) lub na nr faksu (85) 653 32 15 do dnia 1 października 2010 r.
do godziny 945. Otwarcie ofert nastąpi 1 października 2010 r. o godzinie 1000.
6. Osobą do kontaktu z oferentami jest pan Franciszek Mocarski, tel. 507 680 393.
7. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą
ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem
pkt 8.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia
postępowania.
...................................................................
(podpis kierownika jednostki lub osoby upowaŜnionej)

Podobne dokumenty