Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Transkrypt

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000
Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miasta Sierpca nr..107/XIII/07.
z dnia .19.XII.2007r..
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
Plan dochodów na 2008r.
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
756
TREŚĆ
Rozdział
Bilans otwarcia 2008 roku
420 000
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
230 000
75618
480
Razem
Plan wydatków
Klasyfikacja
budŜetowa
Dział
851
KWOTA
Rozdział
Ochrona zdrowia
230 000
650 000
TREŚĆ
KWOTA
230 000
§§
Zwalczanie narkomanii
85153
4300
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4280
4300
4370
4430
4440
4740
4750
4700
Razem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
x
6050
x
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń w tym świetlica środowiskowa
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup artykułów Ŝywnościowych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
RóŜne opłaty i składki
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i kserograficznego
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i
licencje
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu słuŜby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
X
30 000
30 000
620 000
4 250
5 500
53 603
4 113
14 234
1 420
28 200
8 500
30 000
500
12 000
100
68 760
1 320
1 300
2 400
500
800
1 500
381 000
650 000

Podobne dokumenty