pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
starszy inspektor ds. kadrowych i współpracy z ZUS w Wydziale Kadr i Szkolenia
09.05.2016
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor
ds. kadrowych i współpracy z ZUS
w Wydziale Kadr i Szkolenia
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
prowadzenie spraw związanych z dokumentacją pracowniczą pracowników Urzędu (akta osobowe) oraz ze
stosunkiem pracy, ustalanie uprawnień i obowiązków wynikających z trwania stosunku pracy osób
zatrudnionych w Urzędzie w celu przekazania dokumentacji pracownikom urzędu oraz komórce
wypłacającej świadczenia finansowe;
●
prowadzenie i aktualizacja bazy danych kadrowych, prowadzenie ewidencji dokumentacji kadrowej w
ramach komputerowego systemu kadrowego;
●
przygotowywanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i ich
rodzin (praca z programem Płatnik);
●
przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem wstępnych, okresowych oraz kontrolnych
badań lekarskich w celu kierowania pracowników na te badania;
●
opracowywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dotyczących zatrudnienia na rzecz GUS,
US, KPRM i PFRON;
●
prowadzenie ewidencji osobowej pracowników Urzędu (listy obecności, delegacje, plany i rozliczenia
urlopów, zwolnienia lekarskie) w celu dostarczenia aktualnych informacji o czasie pracy;
●
prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw ZFŚS, przyjmowanie i weryfikowanie składanych dokumentów
oraz prowadzenie spraw związanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym wypłat z ZFŚS.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
●
praca w siedzibie Urzędu,
●
praca administracyjno-biurowa,
●
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
●
wymuszona pozycja ciała,
●
oświetlenie sztuczne i naturalne,
●
praca przy monitorze ekranowym,
●
brak windy,
●
przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
●
wykształcenie: średnie,
●
doświadczenie zawodowe: 2 lata stażu pracy
p o z o s t a ł e w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:
●
znajomość przepisów prawa pracy,
●
znajomość ustawy o służbie cywilnej,
●
znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych,
●
znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
●
rzetelność,
●
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
●
wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
●
współpraca,
●
komunikacja interpersonalna.
w y m a g a n i a d o d a t k o w e:
●
wykształcenie: wyższe,
●
kreatywne myślenie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
●
kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.
Termin składania dokumentów: 19-05-2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w
ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,
o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(68) 3223131.
Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:
Pliki do pobrania
Oświadczenia dla kandydatów na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej 0.01
MB
Tagi
oferta pracy praca rekrutacja
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.05.2016
Publikacja informacji: 09.05.2016 15:05
Aktualizacja informacji: 14.10.2016 13:03
Sprawdź historię zmian