WZÓR PEŁNOMOCNICTWA RODZAJOWEGO

Transkrypt

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA RODZAJOWEGO
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA RODZAJOWEGO
.........................., dnia .......................
Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisany........................................( imię i nazwisko) zamieszkały.......................,
legitymujący się dowodem osobistym nr ..............................., wydanym w
dniu...................przez.................... ..........................upoważniam..........................(imię i
nazwisko)..................zamieszkałą........................legitymującą się dowodem osobistym
nr ......................, wydanym w dniu.................przez......................... do reprezentowania moich spraw
i interesów w sprawie.......................przed........................... .
.............................................
( Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty