Załącznik Nr 1

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY:
Dostawa instalacji układu dozowania i odbioru materiału mielonego na sucho wraz
z recyklem dla młyna elektromagnetycznego D100 firmy „ELTRAF – Tomasz Łokieć
I. Informacje ogólne:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego na podstawie
przedstawionego projektu ideowego oraz zrealizowanie i dostarczenie układu
dozowania i odbioru materiału mielonego na sucho w młynie elektromagnetycznym
D100 firmy „ELTRAF – Tomasz Łokieć” pracującym w układzie pionowym wraz
z recyklem.
II. Założenia dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej:
1. Instalację należy zaprojektować zgodnie z oryginalnym projektem ideowym
przedstawionym na „Poglądowym schemacie ideowym zamawianej instalacji”,
stanowiącym Załącznik Nr 2 do Projektu Umowy oraz zgodnie z założeniami
zawartymi w zgłoszeniu patentowym nr 413041 z dn. 6.07.2015 r., stanowiącym
załącznik Nr 3 do Projektu Umowy.
2. Klasyfikator wstępny należy wykonać zgodnie z założeniami zawartymi w zgłoszeniu
patentowym nr 413042 z dn. 6.07.2015 r., stanowiącym załącznik Nr 4 do Projektu
Umowy.
III.
Założenia dotyczące wykonania instalacji:
1. Młyn będzie pracował w pozycji pionowej. Ruch materiału mielonego ma być
wymuszony pneumatycznie, podciśnieniowo z zachowaniem prędkości powietrza
umożliwiającej transport nadawy, jego klasyfikację i recykl wylewu młyna. Instalacja
ma zapewnić przepływy masowe w zakresie od 0 do 17 t/h, przy maksymalnym
uziarnieniu podawanego surowca mineralnego nie przekraczającym 3 mm.
2. System zasilania pneumatycznego ma pobierać strumień powietrza od dołu komory
roboczej, poniżej przestrzeni roboczej. Nadawa ma być podawana od góry komory
roboczej, powyżej przestrzeni roboczej.
3. Układ ma być wyposażony w system klasyfikacji z możliwością uzyskiwania ziarna
podziałowego w zakresie od 5 do 200 μm. Wymaga się zastosowania klasyfikacji
dwustopniowej, realizowanej przez klasyfikator wstępny i klasyfikator dokładny.
Elementy klasyfikacji mają umożliwić odbiór materiału zmielonego osobno
w zakresie ziarna właściwego, jak również zawrót do komory roboczej młyna wylewu
klasyfikacji wstępnej. Dodatkowo wymaga się, aby klasyfikacja umożliwiała recykl
wylewu z klasyfikacji drugiego stopnia (klasyfikacji dokładnej).
4. Klasyfikator wstępny ma być zabudowany bezpośrednio nad komorą mielenia i tak
zespolony z dozowaniem nadawy, aby umożliwić wstępną klasyfikację samej nadawy.
Klasyfikator wstępny ma przy tym zapewnić wewnętrzny recykl wylewu. Konstrukcja
klasyfikatora wstępnego ma zapewnić możliwość ustawienia ziarna podziałowego
w zakresie od 40 do 200 μm z dokładnością nie mniejszą, niż +/- 40%.
5. Klasyfikator dokładny ma zapewnić możliwość ustawienia ziarna podziałowego
w zakresie od 5 do 80 μm z dokładnością nie mniejszą niż +/- 10%. Zadaniem tego
klasyfikatora jest rozdział materiału zmielonego na strumień produktu końcowego
i strumień recyklu zewnętrznego. Materiał recyklu zewnętrznego ma być gromadzony
w zasobniku wyposażonym w zawór oddechowy i podawany z niego od dołu młyna w
sposób zapobiegający gromadzeniu materiału z recyklu w przewodach
doprowadzających do komory roboczej młyna. Ustawianie wielkości strumienia
powietrza w torze recyklu ma być niezależne od ustawiania wielkości strumienia
powietrza w torze głównym.
6. Materiał zmielony (produkt finalny) ma być odseparowany za pomocą cyklonu do
zasobnika wyposażonego w zawór oddechowy. Strumień powietrza za cyklonem
(przelew cyklonu) ma być kierowany do wentylatora zaciągowego przez filtr
separujący cząstki stałe, kierowane do zbiornika pyłu wyposażonego w zawór
oddechowy.
7. Nadsort ma być odseparowany z dna młyna (pod komorą roboczą, poniżej przestrzeni
roboczej) do zasobnika materiału nadsortu.
8. Elementy układu mają być tak skonstruowane, aby była możliwość niezależnego
sparametryzowania procesu mielenia (w sensie jego wydajności) i procesu klasyfikacji
(w sensie ustawiania ziarna podziałowego).
9. Układ ma być wyposażony w elementy wykonawcze dla systemów automatyki:
a. podajnik ślimakowy nadawy wraz z zasobnikiem,
b. dozowniki celkowe przy zasobnikach materiału zmielonego, nadsortu oraz
materiału z filtra przed wentylatorem, a także dozownik celkowy za
zbiornikiem materiału strumienia recyklu zewnętrznego,
c. sterowany napęd głównego wentylatora zaciągowego,
d. niezależnie sterowane napędy klap głównego strumienia powietrza, strumienia
dla recyklu zewnętrznego i dodatkowego strumienia powietrza przed
klasyfikatorem dokładnym.
10. Układ ma być przygotowany do montażu elementów pomiarowych pozwalających na
bieżąco kontrolować bilans masowy przepływów oraz bilans energetyczny wszystkich
elementów zasilanych elektrycznie (w tym również pomiar temperatury dla celów
bilansu cieplnego):
a. pomiar prędkości i prądu silnika napędowego wentylatora oraz napędów
dozowników celkowych i podajnika ślimakowego nadawy,
b. pomiar objętościowego przepływu powietrza strumienia głównego, strumienia
recyklu zewnętrznego i dodatkowego strumienia powietrza przed
klasyfikatorem dokładnym (za czerpniami) oraz przed wentylatorem; w tych
samych miejscach powinno być mierzone ciśnienie i temperatura powietrza,
c. pomiar położenia klap głównego strumienia powietrza i strumienia recyklu
zewnętrznego.
11. Konstrukcja układu ma umożliwiać ciągłe dozowanie mielników do komory roboczej
oraz ich ręczne usuwanie w czasie postoju instalacji za pomocą odłączanego dna
komory mielenia. Dno ma być wykonane w dwóch wersjach - płaskie i stożkowe.
12. Konstrukcja ma być wyposażona w układ odzyskiwania mielników ze strumienia
materiału przed klasyfikatorem dokładnym, w postaci separatora magnetycznego.
13. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewni Wykonawcy:
a. dostęp do specyfikacji technicznej młyna elektromagnetycznego w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia,
b. dostęp do specyfikacji technicznej przewidywanych elementów pomiarowych
w zakresie niezbędnym do przygotowania miejsc montażowych,
c. możliwość przeprowadzenia prób instalacji z wykorzystaniem młyna
elektromagnetycznego w siedzibie Zamawiającego,
d. możliwość konsultacji drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego.