Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty

Transkrypt

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty
Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku
Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26
października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu
Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015” w związku z Uchwałą
Nr XXV/138/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku zmieniają załącznik
do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2013- 2015”.
Zarząd Powiatu Lwóweckiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu
Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku
I.
Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (przewidywana wysokość środków 35 000,00) :
a)
cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
b)
cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
c)
organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących
zdrowy styl życia,
d)
uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i
ogólnopolskich.
2.
Turystyka i krajoznawstwo ( przewidywana wysokość środków 6 000,00) :
a) upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,
b) organizowanie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym,
c) rozwój i utrzymanie sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu.
3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ( przewidywana wysokość
środków 7 000,00):
a)
edukacja ekologiczna prowadzona w zakresie ochrony środowiska, promocji zachowań
proekologicznych,
b)
ochrona zagrożonych gatunków.
4.
Promocja i organizacja wolontariatu ( przewidywana wysokość środków 8 000,00).
II.
Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2010 r. Nr
234, poz.1536 ze zmianami).
2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3
ust. 3 ww. ustawy.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferent może zmienić kosztorys zmniejszając wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w
ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.
Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy
się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2013 roku.
2.
Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie
publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez
media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
3.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować
będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
4.
Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu
zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych
kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji
pozostaje bez zmian.
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty dotyczące realizacji zadnia należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs
ofert” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A,
pierwsze piętro, tel. 782 36 50-51 , w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00,
w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do dnia 14 lutego 2013 roku. Nie będą
rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
2.
Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6, poz. 25).
3.
Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie
będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej
działalności;
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów
działających krócej - za okres działalności);
c) statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;
d) inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana
osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne
pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty
na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania
uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy
w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;
e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie
partnera);
f) załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;
g) w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość
złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie
się znajdują.
V. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
1.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od terminu składania ofert.
2.
Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową powołaną
przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
3.
Komisja Konkursowa zostanie powołana uchwałą Zarządu Powiatu Lwóweckiego. Tryb
powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt. XII
„Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2013-2015” (Uchwała Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26
października 2012 roku w związku z Uchwałą Nr XXV/138/12 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku. )
4.
Decyzja o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
5.
Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze
potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości
finansowych.
6.
Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie
pozostaje bez rozpatrzenia.
VI. Kryteria wyboru ofert
1. Możliwość realizacji zadania publicznego,
2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
3. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
4. W przypadku wsparcia - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład
rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków.
Zarząd weźmie pod uwagę ponadto następujące kryteria:
· zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
· atrakcyjność form projektu,
· szeroki zasięg oddziaływania społecznego –wysoka liczba odbiorców projektu,
· możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.
VII. Wysokość środków przeznaczona na zadania w poprzednim roku
1.
2.
3.
4.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki - 31 000,00 zł.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
Promocja i organizacja wolontariatu – 6 000,00 zł.
Turystyka i krajoznawstwo – 3 000,00 zł.

Podobne dokumenty