okladka_nr 1_2013.PMD

Transkrypt

okladka_nr 1_2013.PMD
Spis treści:
●
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PREZENTACJE
●
Anna Maciejewska, Bogusława Rajska
Uczymy myślenia. Czy potrzebne są zmiany
w edukacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
●
Mirosława Matczak, Barbara Papierz
Narzędzia TOC w edukacji małych dzieci . . . . . . . . . 3
●
Irena Nałęcka
Rok Korczakowski realizowany metodą projektu . . . 6
●
Joanna Ziębaczewska-Andrasiewicz
Od lektora do syntezatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
●
Tadeusz Z. Bogalecki
Łodzianie w Legionach Polskich podczas
I Wojny Światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
●
Beata Sola
Praca z uczniem przy tablicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INFORMACJE
●
Aby pamięć o nich nie zaginęła... . . . . . . . . . . . . . . . 14
●
Kultura five o’clock, bomby, cud, plaże i banoffi,
czyli Malta – kraj wielu kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
●
Nasz udział w Sesji Rady Miejskiej w Łodzi . . . . . . 18
●
Seksting i grooming jako nowe zagrożenia
dla nastolatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
●
Promocja obronności i wychowanie patriotyczno-obronne w placówkach oświatowych na terenie
województwa łódzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
●
Spis treści – Rocznik 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KRONIKA
●
VII Forum Młodych Bibliotekarzy . . . . . . . . . . . . . 26
●
O kinie w dawnych „demoludach” . . . . . . . . . . . . . . 27
●
„Na ludową nutę” w Szkole Podstawowej nr 46
w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
●
VI Ogólnopolski Konkurs „Na ścieżkach życia
– Tischnerowskie drogowskazy” w filmie
Szymona Wróbla „Jego oczami” . . . . . . . . . . . . . . . 29
●
Cyfrowa szkoła – czyli jaka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
●
W Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
OFERTY
●
Łódzkie z Tuwimem 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CZASOPISMO WYDAWANE OD 1994 R.
PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. Brunon Bartz
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Prof. dr hab. Marian Wilk
Elżbieta Paciejewska-Stolarz
Anna Maciejewska
dr Grażyna Tadeusiewicz
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Janina Dzikowska-Najder
Beata Gawłowska
Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna
Magdalena Murowaniecka
Barbara Nowacka-Mróz
Katarzyna Paliwoda
Anka Pilichowska
Sławomir Skonieczka
Zbigniew Szefliński – red. honorowy
ADRES REDAKCJI:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
REDAKCJA „PRZEGLĄDU EDUKACYJNEGO”
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
tel. (042) 636-51-49
ADRES W INTERNECIE:
www.wodn.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów
nadesłanych tekstów oraz nadawania własnych tytułów.
Skład i druk: Pracownia Poligraficzna WODN w Łodzi
Okładka: ALFADRUK
90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
ISSN 1231-322 X