program_SSK-EN_PL

Transkrypt

program_SSK-EN_PL
®
Ochrona na miarê XXI wieku
Security of the 21st century
MODERN TECHNOLOGY
UNIVERSAL SYSTEMS
All systems are equipped with digital noise
reduction filters, adaptive filters and SSC (Smart
Sensitivity Control) System, which allows for
adaptation of their operation parameters to the
working environment.
The systems are the best solution for both
small shops and supermarkets.
NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
Together with DSP (Digital Signal Processing)
technology it assures the maximum effectiveness
in anti-theft ware protection and almost complete
elimination of false alarms.
Wszystkie systemy wyposa¿one s¹ w cyfrowe filtry
eliminuj¹ce zak³ócenia, filtry adaptacyjne oraz system
SSC (Smart Sensitivity Control), co pozwala na adaptacjê
parametrów pracy do warunków otoczenia.
SYSTEMY UNIWERSALNE
Easy expandability by adding extra antennas
guarantees unfailing operation regardless
of the passage width.
Systemy stanowi¹ optymalne rozwi¹zanie zarówno
dla ma³ych placówek handlowych, jak i supermarketów.
£atwy system rozbudowy przy u¿yciu dodatkowych anten
gwarantuje niezawodnoœæ dzia³ania bez wzglêdu na
szerokoœæ przejœcia.
W po³¹czeniu z technologi¹ DSP (Digital Signal Processing)
zapewnia to maksimum efektywnoœci w zakresie ochrony
towarów przed kradzie¿¹ oraz praktycznie ca³kowite
wyeliminowanie fa³szywych alarmów.
®
Ochrona na miarê XXI wieku
Security of the 21st century
CUSTOMER SATISFACTION
SYSTEM CUSTOMIZATION
Reliability, broad variety and very good technical
parameters result in a growing number of satisfied
customers.
Compatibility with wide range of maintenance materials
of various shapes and colours lets the user protect
virtually any ware and offers the ability to select the
system that corresponds to each particular interior.
SATYSFAKCJA KLIENTÓW
Their satisfaction is also an effect of the top quality
service, ensuring uninterrupted operation of each
outlet.
Niezawodnoœæ, du¿y wybór i bardzo dobre parametry
techniczne systemów powoduj¹, ¿e roœnie grono
zadowolonych klientów.
Na ich satysfakcjê wp³ywa równie¿ najwy¿szy poziom obs³ugi
serwisowej, zapewniaj¹cy ich placówkom nieprzerwan¹ pracê.
INDYWIDUALIZACJA SYSTEMÓW
Every system can be equipped with customized trade
marks and logos printed on maintenance materials as
well as the system itself. It creates the system that is
corresponding to interior and corporate identity.
Wspó³praca systemów z szerok¹ gam¹ materia³ów
eksploatacyjnych o ró¿nych kszta³tach i kolorach
pozwala zabezpieczyæ ka¿dy towar, daj¹c równoczeœnie
u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ doboru odpowiedniego systemu
do danego wnêtrza.
Ka¿dy system mo¿e byæ zaopatrzony w indywidualne
znaki towarowe i napisy, zarówno na elementach aktywnych
jak i materia³ach eksploatacyjnych. Tworzy to
system spójny z wystrojem wnêtrza oraz identyfikacj¹
wizualn¹ firmy.
®
DOUBLE ANTENNA SYSTEMS
SYSTEMY DWUANTENOWE
Double antenna systems cooperate with
both labels and hard tags, and can be
used to protect different merchandise.
Passage width depends on the system in
use. Attractive price and unlimited potential
of expansion result in a great popularity
of these systems among clients.
Systemy dwuantenowe wspó³pracuj¹ zarówno
z etykietami, jak i z klipsami, dziêki czemu mog¹
chroniæ ró¿norodny asortyment. Szerokoœæ przejœcia
jest indywidualna dla ka¿dego systemu. Atrakcyjna
cena oraz nieograniczone mo¿liwoœci rozbudowy
powoduj¹, i¿ s¹ one wykorzystywane przez szerokie
grono klientów.
SIMPLIC
X-LINE
AQUARIUS
MS-SM82
MS-XL82
MS-AS82
SOLID PLEXI
MS-SD82PLX
MAINTENANCE MATERIALS
MAINTENANCE MATERIALS
MAINTENANCE MATERIALS
MAINTENANCE MATERIALS
Aura hard tags
Aura hard tags
Aura hard tags
Aura hard tags
Cody hard tags
Cody hard tags
Cody hard tags
Cody hard tags
paper labels 4x4 cm
paper labels 4x4 cm
paper labels 4x4 cm
paper labels 4x4 cm
paper labels 5x5 cm
paper labels 5x5 cm
paper labels 5x5 cm
paper labels 5x5 cm
SINGLE-ANTENNA SYSTEMS
SYSTEMY JEDNOANTENOWE
Modern systems that cooperate with hard
tags are the best solution for shoe and
clothing shops. They can be easily
expanded with extra antennas.
Nowoczesne systemy wspó³pracuj¹ce z klipsami
stanowi¹ optymalne rozwi¹zanie dla sklepów
z obuwiem i odzie¿¹. W ³atwy sposób mo¿na je
dowolnie rozbudowaæ przy u¿yciu dodatkowych
anten.
VEGA
SOLOLINE
SYRIUS
MS-VG195
MS-SL195
MS-SR195
MAINTENANCE MATERIALS
Chico hard tags
SOLUS PLEXI
MS-SO195PLX
MAINTENANCE MATERIALS MAINTENANCE MATERIALS
Chico hard tags
MAINTENANCE MATERIALS
Chico hard tags
Chico hard tags
MAINTENANCE MATERIALS
MATERIA£Y EKSPLOATACYJNE
Aura
Chico
Cody
hard tags
hard tags
hard tags
Klipsy
Klipsy
Klipsy
GoggleLox Detacher
hard tags
Klipsy
Otwieracz
Nails
Paper labels
GwoŸdzie
Etykiety
ACCESSORIES
AKCESORIA
®
Meco System Sp. z o.o.
30-211 Kraków, ul. Leszczynowa 14
Deactivator
Dezaktywator
Metal lanyards
with integrated loop
Linki stalowe
tel.: +48 (12) 625 42 43, faks: 625 42 46
www.meco.pl, e-mail: [email protected]