WZÓR REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Ja

Komentarze

Transkrypt

WZÓR REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH Ja
Załącznik nr 4
do Regulamin rekrutacji uczniów do projektu
„Dać szansę - program warsztatowego wsparcia
edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim”
WZÓR
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Ja, niżej podpisany oświadczam, że rezygnuję z udziału w warsztacie (warsztatach)
……………………………………………………………………………………………..…….
realizowanych w ramach projektu „Dać szansę – program warsztatowego wsparcia
edukacyjnego dla młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez
Powiat Buski w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z powodu ……………………………………………………………………………….
…………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
W załączeniu przekazuję kserokopie dokumentów potwierdzających powody rezygnacji:
..………………………………….
(data, podpis uczestnika)
……………….……….………
(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego