DG408DY-SMD

Komentarze

Transkrypt

DG408DY-SMD
DG4 08 DY- S MD
S z tuk:
+5
+ 25
+ 10 0
Cena [EUR]
0 . 6 6 38
0 . 6 10 7
0.5841
Va t:
2 3 %
Producent:
VIS HAY
Kodproducenta :
DG4 0 8 DY- E3
Certyfika ty:
Ro HS
Wma ga z ynie:
13 0 0
Minima lna jednostka pa kowa nia :
5 s zt.
Optyma lna jednostka pa kowa nia :
5 s zt.
Wa ga :
0 .0 0 0 3 4 kg
Dokumenty:
P ó ł p rz ewo d n i ki
>
U kł a d ys c a l o n e
F i l try, M i ks eryi m o d u l a to rys yg n a ł u
Ka rta ka ta lo go wa
Opisprod u ktu :
Ukła dsca lony8 xAna logS witch15V100RS O16
pl.Wolnoś ci7B,50-071Wrocławtel.:+48713439755fax:[email protected]
>
>
U kł a d ys c a l o n e, s yg n a ł m i es z a n y/a n a l o g o wy
An a l o g o wep rz eł ą c z n i ki I C s
>

Podobne dokumenty