naszświat - Stranieri in Italia

Transkrypt

naszświat - Stranieri in Italia
Per sapere
TUTTO
su i tuoi diritti
166.105.612
www.stranieriinitalia.it
Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00
Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa
CALL YOUR
Telekamery
2008
już rozdane
Arytmia
uczuć
strona 14
Info su wind.it
naszświat
DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE
Tariffa Roc: Poste
Italiane S.P.A. Sped. in
Abb. Post. D.L. 353/2003
(cpnv. in L.27/02/2004
n. 46) art. 1 comma 1
DCB-ROMA
strona 14
©DB
COUNTRY
ROZMAWIASZ Z TWOIM KRAJEM
OD 10 CENTÓW ZA MINUTĘ
WŁOSZECH
ROK V NR 4 (65) 16-29 LUTY 2008 ! ANNO V N° 4 (65) 16-29 FEBBRAIO 2008 ! CENA 1.00 EURO
R e d a k c j a : v i a V i r g i l i o M a r o s o , 5 0 0 0142 R o m a - It a l i a ! t e l . 0 6 8 7410 618 f a x 0 6 8 7410 52 8 ! e - m a i l : n a s z s w i a t @ e t n o m e d i a .o r g
Wzrost adopcji
międzynarodowych
we Włoszech
Kilka dni temu został przedstawiony raport przygotowany
przez Komisję ds. adopcji międzynarodowych. 29 stycznia br. została uruchomiona bezpłatna infolinia adresowana do osób zainteresowanych tematem adopcji międzynarodowych. Coraz więcej par włoskich decyduje się na adopcje dziecka pochodzącego
z zagranicy. Wydaje się, że problemy dotyczące adopcji dzieci
cudzoziemców, pochodzących z niektórych krajów wschodnich
przestały istnieć.
Wzrosły minimale
wynagrodzenia
dla colf i badanti
Od 1 stycznia br. wzrosło minimale wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w charakterze colf,
badanti i baby sitter. Jest
efekt nowego Zbiorczego
Kontarktu Narodowego
Pracy dla pomocy domowych.
Minimale wynagrodzenie
obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku zamieszczone zostały w poniższych
tabelach.
strona 2
Prawa obywateli UE
we Włoszech
Opieka zdrowotna we Włoszech
strona 11
Polacy w Holandii
mają dość płacenia
polskiemu fiskusowi
“Płacę podatki tylko raz” –
pod takim hasłem 1 lutego br.
Polacy pracujący w Holandii
protestowali przeciwko podwójnemu opodatkowaniu.
Tego samego dnia rozpoczęło
się zbieranie podpisów pod
petycją do premiera – poinformował serwis money.pl.
Chcą zmiany prawa tak, aby
nie musieli płacić podatków
w Polsce.
strona 4
© AP
strona 3
Spotkanie polonijne w Aci San Filippo
W niedzielę 3 lutego 2008 roku z inicjatywy nowo powstałego Konsulatu Generalnego RP w
Katanii odbyło się uroczyste spotkanie polonijne.
Dziękczynną Mszę Świętą w malowniczo położonej pustelni Świętej Anny w Aci San Filippo odprawił kapelan Polaków we Włoszech, ksiądz Marian Burniak.
strona 9
POLSKA
81 proc. Polaków:
wizyta Tuska
w Moskwie
to sukces
Jak wypada Polska na tle
innych krajów?
W celu zobiektywizowania określenia miejsca Polski w zjednoczonej Europie, tygodnik “Polityka” stworzył Europejski Wskaźnik
Rozwoju (EWR), który stanowi sumę punktów z 25 wskaźników w
trzech dziedzinach: społeczeństwo, państwo i gospodarka.
strona 12
strona 13
Anielskie głosy
zaśpiewają w Rzymie
Instytut Polski w Rzymie zaprasza w niedzielę 16 marca br. do
kościoła Santa Maria del Popolo
w Rzymie na koncert pt: „Płaczcie
anieli” wybitnej polskiej skrzypaczki i wokalistki Joanny Słowińskiej
z zespołem. Na koncert składają
się pieśni pasyjne i wielkanocne, zarówno kanoniczne, jak też
zaczerpnięte ze skarbca ludowych pieśni świeckich, traktujących o męce i zmartwychwstaniu
Chrystusa.
strona 8
2
naszświat
AKTUALNOŚCI
Konkurs
„Immicreando”
Została otwarta nowa edycja konkursu literackiego zatytułowanego „Immicreando”,
zorganizowanego przez Biuro
Duszpasterskie Archidiecezji
Mediolańskiej oraz Fundację
ISMU. Tematem tegorocznego
konkursu jest “La mia lingua
madre e la mia nuova lingua
italiana. Racconti ... Pensieri
... Emozioni ...”. W konkursie
mogą wziąć udział tylko cudzoziemcy, zarówno mali jaki
duzi, wierzący lub nie. Wzięcie
udziału w konkursie jest bezpłatne.
Opowiadania nie mogą
przekroczyć 10 tys. znaków.
Każdy autor może przedstawić tylko jedną pracę. Teksty
należy przesłać do 6 kwietnia br.
Więcej informacji można otrzymać bezpośrednio
w Biurze Duszpasterskim
na piazza Fontana, 2; 20122
Milano; tel. 02.8556.455/456;
fax 02.8556.406;
mail: [email protected] lub w Fundacji ISMU
na via Copernico, 1 20125
Milano; tel. 02.6787791 - Fax
02.67877979; mail: ismu@
ismu.org.
Nr 4
16- luty 2008
▪ Raport Komisji ds. adopcji międzynarodowych
Wzrost adopcji międzynarodowych
we Włoszech
Kilka dni temu został przedstawiony raport przygotowany przez Komisję ds. adopcji
międzynarodowych. 29 stycznia br. została uruchomiona bezpłatna infolinia adresowana
do osób zainteresowanych tematem adopcji mi
mięędzynarodowych
Rzym – Coraz więcej par
włoskich decyduje się na adopcje dziecka pochodzącego z
zagranicy. Wydaje się, że problemy dotyczące adopcji dzieci
cudzoziemców, pochodzących
z niektórych krajów wschodnich przestały istnieć.
Według raportu przygotowanego przez Komisję ds.
Adopcji międzynarodowych, w
ubiegłym roku zaadoptowano
3.420 dzieci, natomiast w 2006
roku było ich 3.188.
Lombardia (777 dzieci),
Lacjum (323) i Toskania (317),
to regiony wiodące prym w
adopcjach międzynarodowych.
Od 29 stycznia, wszystkie
osoby, które chcą dowiedzieć
się więcej na temat tego typu
adopcji mogą zadzwonić na
bezpłatną infolinię 800.002.393,
“Linea CAI – uno spazio per
la Comunicazione, l’Ascolto e
l’Informazione”, czynna jest od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00.
Inną możliwością skontaktowania się z operatorami jest
wysłanie e-maila na adres:
[email protected].
Można także wysłać fax pod
numer 06/67792167.
Operatorzy
obsługujący
bezpłatną infolinię udzielają
wszelkiego rodzaju informacji parom zamierzającym adoptować dziecko cudzoziemca, rodzinom adopcyjnym oraz
wszystkim zainteresowanym
tym tematem.
E.P.
Stałeś się
ofiarą
O NAS
rasizmu?
U.N.A.R., Ufcio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową,
gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się oarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na
pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim,
których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej.
BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW
WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: 800.90.10.10
Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię 800.90.10.10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od
10.00 do 20.00. Obsługiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku,
rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku. Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji,
porad oraz wsparcie osobom, które stały się oarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można
sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie.
Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw.
DZIAŁANIA URZĘDU
W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszającym ochronę oraz
pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, mających na celu
potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają
uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia.
Do innych działań U.N.A.R. należą:
ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI – U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne
w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania.
Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie
zasady równości.
PROMOCJA – U.N.A.R. promuje projekty i działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących
nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń
i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i
prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych.
MONITORINGI I KONTROLA – co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady
równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznacie
organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności
antydeskryminacyjnych.
zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER
Nr 4
16-29 luty 2008
naszświat
3
AKTUALNOŚCI
Wzrosły minimale płace dla 8 kategorii pracowników, przewidziane przez Zbiorczy Kontrakt Narodowy Pracy
Wzrosły minimale
wynagrodzenia dla colf i badanti
TABELA A
Pracownicy mieszkający wspólnie z pracodawcą
(wynagrodzenie miesięczne)
A
557,92 €
AS
659,36 €
B
710,08 €
BS
760,80 €
C
811,52 €
CS
862,24 €
D
1.014,40 €
+ dodatek 150,00
DS
1.065,12 €
+ dodatek 150,00
Od 1 stycznia br. wzrosło minimale wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w charakterze colf, badanti i baby sitter. Jest efekt nowego Zbiorczego
Kontraktu Narodowego Pracy dla pomocy domowych.
Kontrakt dzieli pracowników na 8 kategorii, w zależności od obowiązków
wykonywanych w miejscu zatrudnienia. Pierwszą grupą są tak zwani pracownicy
wykonujący nieokreślony rodzaj pracy. Można ich określić mianem “pracowników stawiających pierwsze kroki” w tym zawodzie. Ostatnią kategorią natomiast są pracownicy dobrze wykwalifikowani, którzy mogą opiekować się np.
osobami niepełnosprawnymi, potrzebującymi stałej opieki.
Minimale wynagrodzenie obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku zamieszczone
zostały w poniższych tabelach.
Stranieriinitalia.it
TABELA D
Opieka nocna (wynagrodzenie miesięczne)
Samodzielne
Niesamodzielne
BS
874,92 €
.
TABELA B
CS
.
991,58 €
Pracownicy, studenti, osoby pracujące 30 godzin
tygodniowo (art. 15 - 2° CO)
(wvnagrodzenie miesięczne)
DS
.
1.224,89 €
B
507,20 €
.
BS
532,56 €
.
TABELA E
C
588,35 €
.
Opieka nocna: tylko obecność pracownika
(wynagrodzenie miesięczne)
TABELA C
1 kategoria
585,82
€
.
Pracownicy nie mieszkające z pracodawcą
(wynagrodzenie godzinne)
A
4,06 €
.
AS
4,77 €
.
B
5,07 €
.
BS
5,38 €
.
C
5,68 €
.
CS
5,98 €
.
D
6,90 €
.
DS
7,20 €
.
TABELA F
Dodatki (wysokość dzienna)
Colf i badanti:
Obiad lub/ i śniadanie
1,666 €
kolacja
1,666 €
mieszkanie
1,441 €
razem
4,773 €
Wynagrodzenie
godzinne
składki ubezpieczeniowe na 2008 rok
Od bieżącego roku weszły w życie nowe składki na ubezpieczenie dla
osób zatrudnionych w charakterzy pomocy domowych i opiekunek osób
starszych. Nowe taryfy obowiązują już od pierwszego trymestru br.
Rzym – Jak każdego roku,
Inps rewolaryzuje wysokość
składek na ubezpieczenie dla
colf i badanti, baby sitter oraz
innych pracowników zatrudnionych w domach włoskich.
Poniżej została zamieszczona
tabela z nowymi stawkami, które obowiązywać będą przez
cały, 2008 rok.
Wysokość składki na ubezpieczenie zależne jest od wysokości wynagrodzenia danego
pracownika oraz jego godzin
pracy (w przypadku, gdy przepracowane godziny nie przekraczają 24 godzin tygodniowo,
składki naliczane są na trzy
różne sposoby; jeżeli godziny
pracy przekraczają 24 godziny
tygodniowo, wysokość składki
jest stała). W tym przypadku
wysokość składek jest nieco
niższa, pod warunkiem, że jest
się zatrudnionym tylko przez
jednego pracodawcę.
Pracodawca musi wpłacić
wysokość całej składki na ubezpieczenie, łącznie kwotę, którą płaci pracownik. Kwota ta
będzie następnie odliczona od
pensji pracownika. Wysokość
składki zamieszczona w poniższej tabelli odnosi się do składek odpowiadających pierwszemu kwartałowi styczeń-marzec, które muszą zostać wpłacone do 10 kwietnia br.
Elvio Pasca
Stosunek pracy na
minimum 24 godziny
tygodniowo:
Składka z CUAF
Składka bez
(w nawiasach,
CUAF
wysokość składki,
(w nawiasach,
którą zobowiązany wysokość składki,
jest zapłacić
którą
pracownik)
zobowiązany jest
zapłacić
pracownik)
.
.
- wynagrodzenie
godzinne efektywne
od 0 € do 6,95 €
1,29 (0,31)
1,25 (0,31)
- wynagrodzenie
godzinne efektywne
powyżej 6,95 € i do
8,48 €
1,46 (0,35)
1,42 (0,35)
- wynagrodzenie
godzinne efektywne
powyżej 8,48 €
1,78 (0,43)
1,73 (0,43)
Stosunek pracy na
więcej niż 24 godziny
tygodniowo:
0,94 (0,22)
0,91 (0,22)
*składka na ubezpieczenie bez CUAF (cassa unica per gli assegni
familiari) odnosi się do pracowników, którzy są spowinowaceni z
pracodawcą, i który z nim mieszka.
4
naszświat
ŻYĆ W EUROPIE
Nr 4
16- luty 2008
Polacy w Holandii Dobre wieści
mają dość płacenia dla pracujących
w Austrii
polskiemu fiskusowi
Już niedługo Polacy zarabiający tylko
“Płacę podatki tylko raz” – pod takim hasłem 1 lutego br. Polacy w Austrii, nie będą płacić podatku w Polsce
pracujący w Holandii protestowali przeciwko podwójnemu
Jeśli stanie się to w tym
opodatkowaniu. Tego samego dnia rozpoczęło się zbieranie podpisów
roku, wg nowych przepisów
Polacy pracujący w Austrii bępod petycją do premiera – poinformował serwis money.pl
C
hcą zmiany prawa
tak, aby nie musieli płacić podatków
w Polsce. Dodają, że aktualny system unikania podwójnego opodatkowania dyskryminuje Polaków pracujących
w Holandii w porównaniu z
rodakami pracującymi w innych krajach UE np. w Wielkiej
Brytanii, Irlandii i Niemczech.
Większość pracujących w
Holandii Polaków musi dopłacić podatek polskiemu fiskusowi. To efekt obecnej konwencji
z 2002 roku o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a Holandią, która
przewiduje tzw. metodę odliczania proporcjonalnego.
Metoda ta polega na tym, że
wyliczając podatek dla polskie-
Czyste niebo nad UE
W marcu 2007 roku przywódcy krajów tworzących
Unię Europejską postanowili dać światu przykład, jak
trzeba walczyć z nadchodzącą katastrofą ekologiczną. Zapowiedzieli, że w roku 2020 zjednoczona Europa
będzie emitować aż o 20%
mniej gazów powodujących
efekt cieplarniany, niż to było w 1990 roku. Kraje Unii
zwiększą udział odnawialnych źródeł energii.
Głównym czynnikiem powodującym wzrost globalnego ocieplenia jest emisja do
atmosfery dwutlenku węgla.
Najwięcej tego gazu w
skali roku, w Europie emitują: 1. Niemcy - 808,8 tys. ton;
2. Wielka Brytania - 587,3
tys. ton; 3. Włochy - 449,9
tys. ton. Najmniej dwutlenku węgla emitują: Malta 2,4 tys. ton; Łotwa - 7,1 tys.
ton; Luksemburg. Komisja
Europejska określi zadania w
zakresie ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych i uzyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych indywidualnie
dla każdego kraju wspólnoty.
Eksperci od energetyki uważają, że wymagania
Komisji Europejskiej są bardzo duże i wiele krajów może ich nie osiągnąć. Można
jednak zadać kilka pytań:. Co
jest ważniejsze: bezpieczne
życie, czy wzrost gospodarczy? Czy zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla o 20% wystarczy aby zahamować rozwój efektu cieplarnianego?
Irena Wachowska
go fiskusa, odejmuje się podatek zapłacony holenderskiemu.
Różnicę trzeba dopłacić, a jest
ona spora, bo polski PIT jest
wyższy od holenderskiego.
Dla przykładu, zarabiający
11,6 tys. euro płaci 2,5 procent podatku, czyli 390 euro.
W Polsce musi rozliczyć się
ze skarbówką według stawki
19-procentowej. Dopłata dla
polskiego fiskusa wynosi więc
około 1810 euro.
Ponadto – zauważa serwis
money.pl - holenderski pracodawca pobiera od dochodu
31,15 proc. składki na ubezpieczenie społeczne czyli 3613
euro. Składek tych nie można
odliczyć od dochodu w rozliczeniu z polskim fiskusem.
Orzeczenie
Trybunału
Konstytucyjnego z listopada 2007 r., kwestionujące tę
praktykę jako niezgodną z
Konstytucją RP wejdzie w życie dopiero 30 listopada 2008
roku.
D.W.
M
inistrowie finansów
obu krajów podpisali protokół w
tej sprawie. Jednak korzyści z
umowy zainteresowani odczują dopiero w 2010 r.
Protokół podpisany przez
szefów resortu finansów,
Jacka Rostowskiego i Wilhelma
Molterera musi jeszcze zostać
ratyfikowany przez oba państwa.
dą rozliczać się z dochodów
osiągniętych w 2009 r.
Do czasu ratyfikacji protokółu obowiązuje umowa z
Austrią podpisana 13 stycznia
2004 roku. Zakłada ona, że
dochód uzyskany za granicą
jest opodatkowany w Polsce.
Jednak podatek zapłacony za
granicą jest odliczany od podatku należnego w kraju.
Odliczenie to nie może
przekroczyć kwoty podatku
polskiego, przypadającej na dochód uzyskany za granicą.
Danuta Wojtaszczyk
Obsługa po polsku
w irlandzkich bankach
Założenie konta W Iralandii przestało być dla Polaków
problemem. Nawet dla tych, którzy nie znają angielskiego.
Największe irlandzkie banki zrozumiały, że muszą zadbać o
polskich klientów - informuje dwutygodnik „Praca i Życie za
Granicą”.
I nie dość, że nie pobierają za to żadnych dodatkowych opłat,
to jeszcze podpowiadają jak obniżyć koszta np. związane z
przekazywaniem pieniędzy rodzinie w Polsce. A wszystko,
dzięki współpracy z polskimi bankami.
Nie taki Polak straszny...
Imigranci nie odbierają Walijczykom miejsc pracy, ani nie powodują
spowolnienia dynamiki płac w Walii - wynika z raportu przygotowanego dla
autonomicznych władz walijskich przez firmę konsultingową Experian.
Według ustaleń raportu, imigranci podejmują się prac, którymi rodzima siła robocza nie
jest zainteresowana. Zatem,
cudzoziemcy zapełniają luki w
rynku pracy, nie zaś tworzą sytuację, w której miejscowi nie
mogą sprostać ich konkurencji.
Autorzy raportu oceniają, że
chociaż liczba bezrobotnych w
Walii w latach 2005-06 zwiększyła się, to powodem nie był
wzrost imigracji z nowych krajów UE po 1 maja 2004 r.
Z analizy wynika, że “Rodzimi
(walijscy) pracownicy nie są w
gorszym położeniu na rynku
pracy wskutek napływu imigrantów. Przeciwnie, to imigranci są w niekorzystnym położeniu, ponieważ z powodu
braku biegłej znajomości języka prace w sektorze usług
i administracji są dla nich zamknięte”.
Jego autorzy za czynnik pobudzający bezrobocie w Walii
uznają nierealistyczne oczekiwania płacowe Walijczyków.
Imigranci mają natomiast pozytywne nastawienie do pracy,
nawet męczącej i nisko płatnej.
D.W.
NASZ ŚWIAT
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del 07-05-2004 | EDITORE: Stranieri in Italia Via Virgilio Maroso 50, Roma 00142 ITALIA Tel
+390687410531,Fax +390687410528 Email: [email protected] | DIRETTORE RESPONSABILE: Sergio Talamo | DIRETTORE EDITORIALE: Federica
F. Gaida | CAPOREDATTORI: Danuta Wojtaszczyk, Anna Malczewska Tel. +39 0687410618; Fax +390687410528 Email: [email protected] |
PUBBLICITA’: Tel. +390687410591 email [email protected] | DISTRIBUZIONE E ABBONAMENTI: Tel: +390687410507 Fax +390687410528 Email:
[email protected] | TIPOGRAFIA: CENTRO STAMPA QUOTIDIANI spa Via dell’Industria 52, Brescia 25030 | Redakcja nie odpowiada za treść
publikowanych ogłoszeń | Oddano do druku: 11.02.2008 r.
6
naszświat
KRONIKA
Wystarczył jeden specjalnie przygotowany drink, by straciła na kilka godzin świadomość. W tym czasie została zgwałcona i porzucona na ulicy
Nr 4
16- luty 2008
KTOKOL WIE K
WIDZ IA Ł
JAN MARCINKOWSKI
Czy to wina tabletki gwałtu?
59 lat
Wzrost: 170
cm
Oczy: szare
Zaginął: maj
2005 r.
Wyjechał
do pracy do
Włoch (prawdopodobnie na
Sycylię), ostatni raz kontaktował się z
rodziną w maju 2005 od tamtej pory
nie daje znaku życia.
KRYSTYNA GUMULA
Mediolan – 24. letnia studentka pochodząca z Polski czekała w barze na przyjaciół. W pewnym momencie do dziewczyny podszedł młodzieniec, który zaoferował swojej ofiarze koktail, który okazał się mieszanką alkoholu i Ghb, czyli
tabletki gwałtu, której działanie spowodowało częściowy paraliż oraz kilkugodzinną amnezję. W tym czasie dziewczyna
została zgwałcona i porzucona naga na ulicy. Dopiero po kilku godzinach, studentka doszła do siebie i niezwłocznie zadzwoniła na policję.
A.M.
Pozostawiona na ulicy Wyłowiony
26. letnia Polka pozostawiona na jednej
z ulic Montorio (Teramo). W historii
wydarzeń opowiedzianych przez młodą
dziewczynę, karabinierzy dostrzegli kilka
niedomówień
Montorio – Zrozpaczona dziewczyna została odnaleziona nieopodal kościółka Madonna del Ponte przez kilku
przechodniów. Na posterunku zeznała, że kilka dni temu
przyjechała ze swoim narzeczonym z Niemiec (narzeczonym okazał się żonaty mężczyzna). Po przyjeździe do
Abruzzo, mężczyzna pobił dziewczynę i pozostawił ją w
Montorio. W zeznaniach ofiary, karabinierzy dostrzegli szereg niedomówień. W związku z tym postanowili zatrzymać
dziewczynę do dalszych wyjaśnień.
A.M.
przez płetwonurków
26
stycznia br. w Neapolu wyłowione zostało przez płetwonurków policyjnych
ciało 22. letniego Polka. Na ciele znaleziono kilka ran, ale tylko dzięki autopsji będzie można
ustalić, czy mężczyzna umarł z przyczyn naturalnych
lub został zabity - podał Androkonos.
Według wstępnych ustaleń, Polak odnaleziony w
Borgo Marinari mógł spaść z Castel dell’Ovo, trwa
jednak dochodzenie prowadzone przez policję w celu dokładnego ustalenia przyczyny śmierci mężczyzny.
Przy zwłokach znaleziony został jedunie włoski dowód osobisty, ale tożasamość denata została potwierdzona przez sprawdzeniu jego odcisków palcy.
Zastanawiający jest jednak fakt, że trzy dni wcześniej zostało zgłoszone zaginięcie Polaka w Rzymie.
A.M.
Pierwsze wydalenie obywatela UE
Bolzano – Do pierwszego wydalenia niebezpiecz-
nych obywateli UE doszło w Bolzano, na północy
Włoch. Chodzi o 30. letniego obywatela polskiego, który kilkakrotnie został zatrzymany przez włoską policję
za bójki, kradzieże oraz gwałt.
Dokument zezwalający na wydalenie niebezpiecznego
Polaka podpisał kwestor miasta Bolzano, na
podstawie nowego dekretu, dzięki któremu
również obywatele UE mogą zostać wydaleni z terytorium Włoch.
Należy przypomnieć, że nowe przepisy
dotyczące wydalenia z terytorium Włoch
niebezpiecznych obywateli UE weszło w
życie pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie
z nowymi przepisami decyzję o wydaleniu z Italii cudzoziemców, którzy stanowią
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego podejmuje bezpośrednio włoskie MSW.
Wydalonemu zostaje wręczony foglio di via,
czyli tzw. wilczy bilet na którym widnieje
data, przed której upływem obywatel Unii musi opuścić
Italię. W ww. dokumencie określony jest także okres
czasu, podczas którego wydalony nie może powrócić
do Włoch.
A.M.
52 lata
Wzrost: 168
cm
Oczy: niebieskie
Zaginęła: lipiec
2004 r.
Pracowała i
mieszkała w
miejscowości
Cotignola. Od lipca 2004 r. rodzina
nie ma o niej żadnych informacji.
TADEUSZ PIASECKI
55 lat
Wzrost: 170
cm
Oczy: niebieskie
Zaginął: w 1992
r.
W 1992 r. wyjechał do pracy do Włoch. W grudniu 1992 zadzwonił do rodziny z informacją, iż
ukradziono mu paszport, to ostatnia
wiadomość jaką rodzina od niego
otrzymała.
PATRYCJUSZ MARSZEWSKI
29 lat
Wzrost: 195 cm
Oczy: piwne
Znaki szczególne:
blizna po oparzeniu na prawej ręce (od nadgarstka
do łokcia)
Z a g i n ą ł :
31.12.2007 r.
W marcu 2004 r.
wyjechał do pracy do Włoch. Mieszkał w
miejscowości Ortanova, ale bywał też w
miejscowości Pascara. Ostatni raz zadzwonił do rodziny 31.12.2007 r. od tamtej pory
nie mają żadnej informacji o jego losie.
Wiadomości o zaginionych prosimy przekazywać do
Fundacji ITAKA
tel: 0048/226547070
e-mail: [email protected]
Więcej informacji na
www.zaginieni.pl
Nr 4
16-29 luty 2008
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
7
“Bookside” w Rimini
10 lutego br. w Rimini rozpoczęła się pierwsza edycja przeglądu “Bookside, eventi in biblioteca”.
Organizatorami przeglądu są Asesorat ds. Kultury prowincji Rimini oraz Festival muzyczno-literacki
Assalti al Cuore. Spotkania, wystawy oraz projekcje odbywają się w bibliotekach publicznych
Santarcangelo, Bellaria oraz Riccione
N
© AP
a przeglądzie nie zabrakło również polskich nazwisk. 24 lutego o godzinie 16.00, w bibliotece “A. Panzini” w Belluria odbędzie się spotkanie na temat
Tadusza Różewicza i Krzysztofa
Kieślowskiego. Podczas spotkania Marina Fabbri, historyczka,
zajmująca się współczesnym teatrem polskim, Silvano De Fanti,
znawca literatury i kultury polskiej oraz Corrado Donati dyskutować będą nad podobieństwami oraz różnicami wielkich Polaków. Na spotkaniu
zaprezentowane zostaną również “Poezje 1947-2004 Tadusza
Różewicza” wydane niedawno
w języku włoskim przez wydawnictwo Metauro Edizioni.
Kolejnym punktem programu będzie spotkanie ze znanym aktorem Zbigniewem
Zamachowskim, który wraz z
Giuseppe Righini czytać będą
niektóre z poezji Różewicza.
Podczas wieczoru poezji goście
będą mieli okazję wysłuchać
również kompozycji Zbigniewa
Preisner w wykonaniu włoskiego kompozytora Marco
Mantovani.
Tego samego wieczoru, o
godzinie 18.30 w Palazzo del
Turismo w Bellaria Igea Marina,
zainaugurowana wystawa fotograficzna zadedykowana postaci
Kieślowskiego.
Dzień Kieślowskiego zakończy się o godzinie 21.00
spotkaniem ze Zbigniewem
Zamachowskim i krytykiem
filmowym - Fabrizio Grosoli.
Następnie odbędzie się projek-
JEŻELI
cja “Dekalogu 10” Krzysztofa
Kieślowskiego oraz filmu dokumentalnego
Krzysztofa
Wierzbickiego, reżysera oraz
asystenta Kieślowskiego w
pierwszych filmach wielkiego
reżysera.
Wstęp na wszystkie
spotkania, projekcje, itp.
jest bezpłatny.
Więcej informacji na
temat I edycji przeglądu
znajduje się na stranie
www.bookside.it
opr. Anna Malczewska
CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ Z NAMI
TWOJĄ
HI -
STORIĄ LUB MASZ PYTANIE DO NASZYCH PRAWNI KÓW , NAPISZ DO REDAKCJI :
NASZSWIAT @ ETNOMEDIA . ORG
po prostu się opłaca
Ciastka śmietankowo kakaowe
“Dolciando&Dolciando”
*tylko do wyczerpania zapasów – jeżeli ograniczone – dostępne tylko w autory-
700 gr.
1,79 euro za kg
1,59
Parasol
dziecięcy
z serii
Walt Disney*
Napój
pomarańczowy
“Blues”
automatyczny,
różne kolory
1500 ml
0,30 euro za l
€
4,99
Jogurt pełny
naturalny
“Land”
0,69
500 gr.
1,18 euro za kg
€
0,55
1,
0,
59
€
25
€
0,
45
I WYBRANE PRZYKŁADY NASZEGO ASORTYMENTU
L1171/2007 – Zdjęcia mają charakter ilustracyjny
Jogurt waniliowy
Crispies
150 gr
Cola
bezkofeinowa
“Blues”
1500 ml
€
0,
45
€
0,
69
Płyn pod prysznic
Neutralny
“Near”
Płyn do prania
“Dexal”
3l
300 ml
€
0,
75
€
2,
99
EUROSPIN NAJWĘKSZA SIEĆ SKLEPÓW DISCOUNT WE WŁOSZECH Z PONAD 650 PUNKTAMI SPRZEDAŻY
ABY ZNALEŹĆ PUNKT SPRZEDAŻY NAJBLIŻEJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIEDŹ STRONĘ WWW.EUROSPIN.IT
Oferta jest ograniczona dla zakupu produktów na potrzeby rodziny – Ceny oraz charakterystyki artykułów mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia z powodu błędów w druku lub/i niedopatrzeń
OD 14 DO 23 LUTEGO 2008
8
POLACY WE WŁOSZECH
naszświat
Nr 4
16- luty 2008
▪ Lacjum
Anielskie głosy
zaśpiewają w Rzymie
Joanna Słowińska z zespołem
Instytut Polski w Rzymie zaprasza w niedzielę 16 marca 2008 o godz. 17.00
do kościoła Santa Maria del Popolo w Rzymie na koncert pt: „Płaczcie anieli”
wybitnej polskiej skrzypaczki i wokalistki Joanny Słowińskiej z zespołem.
JOANNA SŁOWIŃSKA, ŚWIET-
NA SKRZYPACZKA I WOKALISTKA,
OKRZYKNIĘTA
„EWĄ DEMARCZYK
POLSKIEGO FOLKU”, (...) OD LAT
ZWIĄZANA JEST ZE SCENĄ FOLKOWĄ.
TYM RAZEM ARTYSTKA ZNANA NAD
WISŁĄ Z ORATORIÓW PIOTRA
RUBIKA, ZABIERA NAS W PODRÓŻ W
REJONY PIEŚNI POSTNEJ. SWYM CZYSTYM, MOCNYM, BARDZO PRZENIKLIWYM GŁOSEM OPOWIADA O MĘCE, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIU
JEZUSA.
„GOŚĆ NIEDZIELNY”, LUTY
2007
Na koncert „Płaczcie anieli” składają się pieśni pasyjne i wielkanocne, zarówno kanoniczne (wykonywane w kościołach zazwyczaj tylko
w kilku początkowych zwrotkach),
jak też zaczerpnięte ze skarbca ludowych pieśni świeckich, traktujących o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa. W tradycyjnym, surowym brzmieniu usłyszymy też
kompozycje autorskie: współczesną refleksję – muzyczną i poetycką – osnutą wokół tajemnicy
Wielkiego Piątku.
W programie m.in.:
- Płaczcie anieli / sł. XVIII w.
muz. wg Śpiewnika kościelnego ks.
Michała Marcina Mioduszewskiego
(1838)
- A pod krzyżem Maryja / sł. Jan
Słowiński, muz. Joanna Słowińska
- Ogrodzie oliwny / sł. XVII w.
muz. wg Śpiewnika kościelnego ks.
Michała Marcina Mioduszewskiego
(1838)
Wykonawcy:
Joanna Słowińska - śpiew, skrzypce
Mikołaj Blajda – kontrabas, fisharmonia
Paweł Odorowicz - altówka
Marcin Wyrostek – akordeon
Jan Słowiński – altówka, lira korbowa
Tomasz Wertz – instrumenty
perkusyjne.
Joanna Słowińska
jest laureatką wielu
prestiżowych nagród, m. in.
“Laureat Laureatów” - nagroda
główna Festiwalu Piosenki Polskiej
we wszelkich kategoriach w Opolu
za CD “Tu es Petrus” z solowym udziałem Joanny Słowińskiej
“Superjedynka 2006” - nagroda
główna Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu w kategorii “Najlepsza
Płyta Literacka” za CD “Tu es
Petrus” z solowym udziałem Joanny
Słowińskiej (Z. Książek/P. Rubik;
Magic Records 2005)
“Podwójna Diamentowa Płyta”
(ponad 60.000 sprzedanych egzemplarzy) dla Joanny Słowińskiej - solistki oratorium “Tu es Petrus” za
album: “Tu es Petrus” (Z. Książek/P.
Rubik; Magic Records 2005)
GRAND
PRIX
Festiwalu
Polskiego Radia “Nowa Tradycja
2004”
Laureatka Festiwalu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu 2005
D.W.
Instytut Polski w Rzymie zaprasza
W 150. rocznicę urodzin
Josepha Conrada
4 MARCA GODZ. 17.00
BIBLIOTECA EUROPEA
SALA AUDITORIUM GOETHE INSTITUT
VIA SAVOIA 15 – RZYM
Joseph Conrad – w hołdzie
wielkiemu pisarzowi
z okazji 150 rocznicy jego
urodzin
Instytut Polski w Rzymie oraz
Biblioteca Europea
zapraszają na inaugurację
wystawy, pt. „Joseph Conrad tra
terra e mare”
Tego samego dnia odbędzie się
konferencja na temat tworczości
Josepha Conrada, z udziałem:
Alessandro Portelli - anglista
Richard Ambrosini - anglista,
tłumacz dzieł Conrada
Jarosław Mikołajewski –
Dyrektor Instytutu Polskiego
5 MARCA 2008 R.
GODZ. 18.00
INSTYTUT POLSKI W RZYMIE
Projekcja filmu “Smuga cienia”
w reżyserii Andrzeja Wajdy
Obsada: Marek Kondrat, Tom
Wilkinson
Polska, Wlk. Brytania, 1976 r.
Sylwetka Gen. W. Andersa
PIĄTEK, 22 LUTEGO 2008
INSTYTU POLSKIM W RZYMIE
VIA VITTORIA COLONNA, 1
GODZ. 18.00
Spotkanie z prof. Janem
W. Wosiem, który opowie
o przywódcy 2. Korpusu,
Gen.Władysławie Andersie
KONCERT „PŁACZCIE ANIELI”
NIEDZIELA 16 MARCA 2008 R.
GODZ. 17.00
KOŚCIÓŁ SANTA MARIA DEL POPOLO
PIAZZA DEL POPOLO 12, RZYM
Sytuacja kobiet w Polsce
i W Europie
CZWARTEK 28
LUTEGO
2008
GODZ. 15.00 - 18.00
CASA DELLE LETTERATURE
PIAZZA DELL’OROLOGIO, 3 – RZYM
Instytut Polski w Rzymie zaprasza na
spotkanie z Ewą Woydyllo Osiatyńską,
która wystąpi z referatem „Kobiety w
Polsce w 2008 r.” w ramach seminarium
TransEuropaExpress
EUROPA FEMMINILE PLURALE, który
odbędzie się w Rzymie w dniach od 27
lutego do 1 marca 2008 r.
Ewa Woydyllo Osiatynska - wybitna
polska psycholożka, specjalizująca się w
leczeniu nałogów zwłaszcza alkoholizmu
oraz w badaniu zmian osobowości pod
wpływem uwarunkowań społecznych.
Autorka wielu publikacji i projektów
o zasięgu międzynarodowym. Laureatka
wielu prestiżowych nagród. Odznaczona
przez “Tygodnik Powszechny” Medalem
Św. Jerzego.
Szczegółowych informacji na temat
spotkania udziela Casa delle Letterature
tel.:
06.68.13.46.97
www.
casadelleletterature.it
Nr 4
16-29 luty 2008
naszświat
POLACY WE WŁOSZECH
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP
dla Generała Mazzulo
31 stycznia 2008 r. w siedzibie Ambasady RP w Rzymie odbyła się uroczystość odznaczenia
Giuseppe Mazzullo, emerytowanego Generała Karabinierów, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
D
ekoracji dokonał, na
wniosek Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego,
Ambasador RP w Republice
Włoskiej Jerzy Chmielewski.
Odznaczenie zostało przyznane generałowi Mazzullo
za jego długoletnią działalność
związaną ze wspieraniem
opozycji demokratycznej w
Polsce oraz Polaków, którzy
w trudnych dla naszego kraju
latach 80. ub. wieku, przeby-
wali na terytorium Włoch.
„Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony z powodu
przyznanego mi odznaczenia.
Nie jestem dobrym mówcą,
bo jako żołnierz jestem człowiekiem czynu, pragnę jednak
z serca podziękować za dzisiejsze wyróżnienie” – powiedział gen. Mazzulo do obecnych, zebranych podczas uroczystości odznaczenia.
Danuta Wojtaszczyk
9
Polskie
szpadzistki
w Rzymie
P
olskie szpadzistki uplasowały się
na siódmej pozycji
w turnieju drużynowym
Pucharu Świata w Rzymie.
Indywidualnie najlepszą
była Magdalena Piekarska
(AZS AWF Warszawa),
która zajęła 24. miejsce
– podał PAP.
Polski zespół rozpoczął
rywalizację od zwycięstwa nad USA 45:31 w
1/8 finału, a w ćwierćfinale uległ ekipie mistrzyń
świata - Francji 26:45.
Francuzki w finale przegrały z Chinkami 31:43.
Generał Giuseppe Mazzullo i Ambasador RP w Republice Włoskiej
Jerzy Chmielewski
▪ Sycylia
Spotkanie polonijne w Aci San Filippo
Konsul Generalny Gerard
Pokruszyński i ks. Marian Burniak
Mszę Świętą w malowniczo położonej pustelni Świętej
Anny w Aci San Filippo odprawił kapelan Polaków we
Włoszech, ksiądz Marian Burniak
odprawił kapelan Polaków
we Włoszech, ksiądz
Marian Burniak.
Dwujęzyczne nabożeństwo uświetniła wykonaniem tradycyjnych polskich pieśni sopranistka
Agata Kopeć. Na specjalne zaproszenie Konsula
Generalnego Gerarda
Pokruszyńskiego uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele organizacji i związNa specjalne zaproszenie Konsula Generalnego uroczystość
ków
polonijnych działajązaszczycili swoją obecnością przedstawiciele organizacji i związków
cych
na terenie okręgu
polonijnych działających na terenie okręgu konsularnego, między
konsularnego,
między ininnymi Związek Polaków w Kalabrii, Stowarzyszenie Sycylijskonymi Związek Polaków w
Polskie w Katanii, Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaciele Europy,
Kalabrii, Stowarzyszenie
niedzielę 3 uroczyste spotkanie po- Sycylijsko-Polskie
w
lutego 2008 lonijne.
Katanii, Stowarzyszenie
Dziękczynną
Mszę Kulturalne
roku z iniPrzyjaciele
cjatywy nowo powstałe- Świętą w malowniczo po- Europy,
Associazione
go Konsulatu Generalnego łożonej pustelni Świętej Italo-Polacca di Messina,
RP w Katanii odbyło się Anny w Aci San Filippo przedstawiciele PLL LOT
W
Po mszy Konsul Gerard Pokruszyński zaprosił wszystkich zebranych na
obiad, Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania się, nawiązania
nowych przyjaźni i wymiany doświadczeń
w Rzymie, zaprzyjaźnieni polscy duchowni oraz
pracownicy Konsulatu
Generalnego w Katanii.
Spotkanie przebiegające w rodzinnej i serdecznej atmosferze, sprzyjającej nawiązywaniu nowych
kontaktów między rodakami, zakończyło się poczęstunkiem w uroczej
restauracji Casal Rosato
w Valverde.
Z nadzieją na dalszą
owocną współpracę ze
środowiskami polonijnymi zespół pracowników Konsulatu dziękuje
wszystkim szanownym
gościom za przybycie i pomoc w organizacji uroczystości, załączając gorące
życzenia radości i pomyślności w 2008 roku.
Katarzyna Ludek
Dott.ssa Katarzyna Litwicka
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Assistenza ginecologica ostetrica
e medicina della riproduzione
Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419
Via Andrea Doria 16 C
00192 Roma
Studio: 06 39740233
Fax: 06 7612656
Cell: 338 3673369
NIE TWÓRZ GRANIC DLA TWOJEGO GŁOSU.
Wystarczy 10 centów, aby poczuć się w domu
Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 10 centów za minutę.
Ponadto z Noi Wind, za jedyne 6 euro miesięcznie, możesz rozmawiać
gratis ze wszystkimi numerami sieci Wind przez 200 minut w miesiącu.
Do 8 czerwca 2008, darmowa aktywacja dla wszystkich nowych klientów.
Opcja Call Your Country kosztuje 4 euro semestralnie. Opłata za rozmowy z numerami komórkowymi
wynosi 18 centów za minutę. Koszt połączenia 15 centów. Naliczanie co 60 sekund. Więcej informacji na www.wind.it
naszświat
Nr 4
16-29 luty 2008
VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH
▪ Prawa obywateli UE we Włoszech
Opieka zdrowotna we Włoszech
Ustawa n.30 z 2007 r. uznająca prawo do pobytu we
Włoszech obywateli UE, wyznacza szereg warunków, które należy spełnić, by uzyskać
prawo do korzystania z usług
publicznej służby zdrowia.
Prawo do korzystania z usług włoskiej służby zdrowia posiadają obywatel UE mający
Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
podczas pobytu we Włoszech. Koszty leczenia
razie choroby, pokrywa kraj, który wystawił kartę ubezpieczeniową.
Obywatel UE nie posiadający Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (tessera sanitaria europea), ani innej formy
ubezpieczenia zdrowotnego pokrywającego koszty leczenia za granicą, zmuszony jest opłacić ewentualne leczenie we
Włoszech, chyba, że spełnia warunki pozwalające na zapisanie się do Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), czyli włoskiego odpowiednika Narodowego Funduszu
Zdrowia.
POBYT
DO
nomo), pracownik przy zapisie do SSN winien
okazać zaświadczenie o wpisie do izby handlowej (Camera di Commercio) lub zrzeszenia wykonawców danego zawodu (albo professionale),
a także zaświadczenie o otwarciu działalności
gospodarczej (partita IVA) i otwarciu konta w
INPS (apertura posizione INPS).
CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELA UE
LEGALNIE ZATRUDNIONEGO WE WLOSZECH
NIE BĘDĄCY OBYWATELAMI
UE
Z usług publicznej służby zdrowia mogą korzystać również członkowie rodziny obywatela
Unii, nawet jeśli są obywatelami krajów spoza
UE. Aby uzyskać wpis do SSN należy przedłożyć
NIŻ
3
MIESIĄCE
Do Servizio Sanitario Nazionale mogą zapisać
się obywatele UE, którzy zamierzają pozostać
we Włoszech przez więcej niż 3 miesiące, jeśli
spełniają określone warunki:
Pracownicy etatowi (lavoratori subordinati) i
samozatrudnieni (lavoratori autonomi):
Do SSN mogą zapisać się wszyscy obywatele UE legalnie pracujący we Włoszech
(zarówno pracownicy etatowi jak i prowadzący własną działalność gospodarczą). Europejska
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zostanie wydana na okres trwania umowy o pracę. W przypadku umowy o pracę na czas ponad 1 roku tessera zostanie wydana na 12 miesięcy, po upływie
roku należy ją odnowić.
W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony wpisu do SSN dokonuje się jednorazowo,
karta zdrowotna nie traci ważności.
Warto zaznaczyć, że opieką zdrowotną we
Włoszech objęci zostają również członkowie rodziny obywatela UE legalnie pracującego w Italii.
W przypadku samozatrudnienia (lavoro auto-
BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDRO-
WOTNEJ WE WŁOSZECH MAJĄ
rza E109 (członkowie rodziny cudzoziemca zatrudnionego w innym kraju Unii, ale
zameldowanego we Włoszech)
Posiadacze formularza E120 (osoby pobierające emeryturę w innym kraju UE)
E121 (emeryci będący członkami UE i
członkowie ich rodzin).
MIESIĘCY
DŁUŻSZY
STUDENCI
Aby zapisać się do SSN studenci, muszą okazać zaświadczenie o studiach na włoskiej uczelni i formularz E106 (wystawiony w kraju
pochodzenia ze względu na podjęte studia
za granicą)
RÓWNIEŻ PRAWO:Posiadacze formula-
Obywatel UE zamierzający pozostać we
Włoszech na okres nie przekraczający 3
miesiące może zapisać się do SSN tylko
jeśli spełnię jeden z wymienionych poniżej
warunków:
- pracuje sezonowo i posiada umowę
o pracę
- posiada formularz E106 ważny na
okres 3 miesięcy. Druk E106 wystawia
się m.in. pracownikom międzynarodowych
firm przebywających w Italii na delegacji,
studentom, a także członkom rodziny bezrobotnego.
POBYT
BEZROBOTNY
- Obywatel UE, który pracował legalnie we
Włoszech, jednak stracił pracę nie traci prawa
do korzystania państwowej opieki zdrowotnej
jeśli:
- pracował we Włoszech przez co najmniej
rok i został zwolniony, zapisał się do Centro per
l’impiego
DO
WEWŁOSZECH
3
lat otrzymuje prawo stałego pobytu,
które uprawnia do uzyskania wpisu do
SSN na czas nieokreślony.
Wszyscy cudzoziemcy zapisani do
Servizio Sanitario Nazionale mają pełny
dostęp do usług panstwoej służby zdrowia,
na takich samych zasadach jak Włosi.
Zapisów do SSN dokonuje się w ASL,
czyli rejonowej przychodni zdrowia.
Obywatele UE będący w posiadaniu karty ubezpieczenia zdrowotnego (tessera
sanitarià) mają prawo do wybrania lekarza
pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego)
pediatry, do wykonywania wszystkich specjalistycznych badań lekarskich, leczenia
szpitalnego, itp.
następujące dokumenty: certyfikat stwierdzający
pokrewieństwo (np. akt małżeństwa, akt urodzin
dzieci), umowę o pracę obywatele UE kartę pobytową członka rodziny, kory nie jest obywatelem UE.
CZŁONKOWIE RODZINY OBYWATELA
WŁOCH BĘDĄCY
NA JEGO UTRZYMANIU
Za członków rodziny obywatela Włoch uznaje się: małżonka, potomstwo w wieku poniżej
21 lat lub na utrzymaniu, potomstwo małżonka
oraz rodzice, jeśli są na utrzymaniu dzieci.
W tym przypadku należy okazać zaświadczenie stwierdzające, że krewni ci są na utrzymaniu
obywatela Włoch (certificazione attestante la posizione di “familiare a carico”)
• Obywatele UE, którzy otrzymali prawo stałego pobytu z tytułu zameldowania we Włoszech
przez 5 lat (soggiorno permanente ottenuto dopo 5 anni di residenza in Italia):
Obywatel UE, który przebywa legalnie i nieprzerwanie we Włoszech od 5
OPIEKA
ZDROWOTNA DLA OBYWATELI
UE
NIE ZAPISANYCH DO
SSN
Obywatele UE, nie spełniający warunków
umożliwiających zapisanie się do SSN i nie posiadający żadnego ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia za granicą mają prawo do
bezpłatnej opieki zdrowotnej tylko w nagłych
wypadkach. Za pozostałe leczenie będą musieli
zapłacić.
Uwaga! Jeśli zamierzasz pozostać we Włoszech
przez dłużej niż 3 miesiące i nie możesz zapisać
się do SSN oraz nie posiadasz Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej w kraju
pochodzenia możesz wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Upewnij się, że ubezpieczenie to jest ważne we Włoszech, że pokrywa
wszystkie koszty leczenie i jest ważne przez co
najmniej rok.
Teresa Olivadese
www.stranieriinitalia.it
11
12
naszświat
POLSKA - BIZNES
Nr 4
16- luty 2008
▪ Raport
Jak wypada Polska na tle innych krajów?
Jeżeli zapytamy światowe instytucje, w którym
miejscu znajduje się Polska - W każdej usłyszymy
nieco inną odpowiedź.
D
la
Międzynarodowego
Funduszu Walutowego jesteśmy gospodarką przejściową,
czymś pomiędzy krajami rozwijającymi
się, a gospodarkami zaawansowanymi.
Dla Banku Światowego, kryterium
stanowi dochód narodowy brutto na
jednego obywatela. Według tej klasyfikacji należymy do krajów górnej grupy
średnich dochodów. Nad nami są kraje
grupy wysokich dochodów, do których
w minionym roku dołączyły Czechy i
Słowenia.
W klasyfikacji ONZ, Polska nie należy
ani do krajów rozwijających się, ani do
rozwiniętych.
W celu zobiektywizowania określenia
miejsca Polski w zjednoczonej Europie,
tygodnik “Polityka” stworzył Europejski
Wskaźnik Rozwoju (EWR), który stanowi sumę punktów z 25 wskaźników
w trzech dziedzinach: społeczeństwo,
państwo i gospodarka.
Według EWR Polska zajmuje 23
miejsce w Unii Europejskiej. Za nami
są: Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.
Czołówkę rankingu stanowią: Dania,
Holandia i Szwecja. Niemcy zajmują 11
miejsce, Irlandia 9-te, Wielka Brytania
11-te, Francja 12-te, a Włochy 13-te.
A jak wypadamy według wybranych z
pośród 25 kryteriów?
W dziedzinie społeczeństwo.
1. Udział w dochodach 20% najbiedniejszych. Polska zajmuje 20 miejsce.
Najwyżej stoją: Szwecja, Hiszpania i
Włochy. Ranking zamykają: Rumunia i
Estonia.
2. Śmiertelność noworodków na 1000
urodzeń. W Polsce wynosi 6, w Bułgarii
12, w Rumunii 16. Najniższy wskaźnik
mają: Szwecja i Czechy - 3, a dla większości krajów UE wskaźnik ten wynosi
4.
3. Użytkownicy internetu na 1000
osób. Polska z liczbą 262 zajmuję 3
miejsce od końca. Za nami są: Rumunia
i Bułgaria. Najwięcej użytkowników internetu jest w Szwecji - 764 i Holandii
-739. Włochy zajmują 9 miejsce z liczbą
478 internautów.
4. Nakład pracy codziennej na 1000
Zatrudnimy na umowę o pracę na czas określony
WYKWALIFIKOWANYCH
PIELĘGNIARZY/PIELĘGNIARKI
Zatrudnienie w prywatnych ośrodkach zdrowia na terenie
Lombardii, Piemonte, Ligurii, Veneto, Friuli, Emilia Romagna,
Toskanii.
Oprócz umowy o pracę, przewidzianej przez CCNL, oferujemy
pomoc w znalezieniu mieszkania i realizacji procedury
administracyjnej.
Umowa o pracę na czas określony może zostać przekształcona
w umowę o pracę na czas nieokreślony z zatrudnieniem
bezpośrednio przez prywatny ośrodek zdrowia po okresie
próbnym, przez naszą agencję.
CV prosimy przesyłać na adres:
Openjob S.p.A.
Via Provinciale 23 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
Numero Verde 800/900970
Te.l 030/6810237 fax 030/6811179
[email protected]
Auto.Prot.N. 1111-SG z 26.11.2004 – Kandydaci obu płci (L.903/77) proszeni
są o przeczytanie informacji na temat privacy na www.gruppopenjob.it
osób. Ze wskaźnikiem 113 zajmujemy
3-cie miejsce od końca, wyprzedzając:
Bułgarię i Rumunię. Najwyżej notowane są: Szwecja i Luksemburg. Włochy ze
wskaźnikiem 138 zajmują 19 lokatę
W tej dziedzinie brano pod uwagę
11 kryteriów i sumarycznie Polska zajęła 22 miejsce. Liderem jest Szwecja, a
ranking zamyka Litwa. Włochy zajmują 8
miejsce, Irlandia 11-te, a Wielka Brytania
- 15-te.
W dziedzinie państwo.
1.
Publiczne wydatki na ochronę
zdrowia (%PKB). Polska przeznaczając
na ten cel 4,3% PKB zajmuje 24 miejsce. Liderują tu Niemcy i Francja, które
na ochronę zdrowia wydają 8,2% PKB.
Irlandia na ten cel przeznacza 4,8%
PKB, Wielka Brytania - 7,0%, a Włochy
- 6,5%.
2. Gęstość autostrad na 1000 km kw.
Tu ze wskaźnikiem wyprzedzamy tylko
Łotwę. Czołowkę stanowią: Holandia
- 61, Belgia i Luksemburg - 57. We
Włoszech wskaźnik ten wynosi 22, w
Wielkiej Brytanii - 15, a w Iralndii -3.
3. Więźniowie na 100 tys. osób. W
tej kategorii ze wskaźnikiem 230 wyprzedzamy tylko Litwę, Łotwę i Estonię.
Najmniej więźniów ma Słowenia - 65 i
Irlandia - 72. Włochy mają wskaźnik -
104, a Wielka Brytania - 124.
Sumarycznie w tej dziedzinie zajmujemy 25 miejsce. Na czele rankingu jest
Dania. Wielka Brytania zajmuje 11 miejsce, Irlandia -12, a Włochy 16.
W dziedzinie gospodarka.
1. PKB ( w $ na osobę). Z kwotą
14.400 wyprzedzamy Rumunię i Estonię.
Najwyższy dochód ma Irlandia - 44.500,
w Wielkiej Brytanii wynosi on 31.800 a
we Włoszech 30.200.
2. Zatrudnienie (w %). Polska zajmuje ostatnie miejsce. Tylko 54,5 %
Polaków w wieku produkcyjnym pracuje. Najwięcej bo 77,4% pracuje
Duńczyków. W Wielkiej Brytanii pracuje 71,5% osób, w Irlandii -68,6%, a we
Włoszech 58,4%
3. Wydatki na badania naukowe (%
PKB). Polska na ten cel przeznacza
0,6% PKB. Najwięcej wydaje Finlandia
bo 3,5%. Wielka Brytania na innowacyjność wydaję 1,9% PKB, Irlandia - 1,2%, a
Włochy 1,1%
Sumarycznie w tej dziedzinie zajmujemy 25 pozycję. Wielka Brytania 6,
Irlandia 10 a Włochy 13.
Za rok sprawdzimy czy zmieniły się
nasze notowania i w którym kierunku
poszły.
Irena Wachowska
Ułatwienia dla małych
przedsiębiorców
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.
P
rzedsiębiorca niezatrudniający
pracowników, będzie mógł zawiesić działalność na 24 miesiące - zakłada
przyjęty przez rząd projekt nowelizacji
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rząd chce również podnieść również limit obrotów do pełnej
księgowości i zgodnie w decyzją TK
umożliwić mężczyznom wcześniejszą
emeryturę.
Gabinet Donalda Tuska przyjął m. in.
projekt o możliwości zawieszenia działalności gospodarczej do 24 miesięcy,
jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników.
W tym czasie nie trzeba będzie płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego ani składać deklaracji VAT. Za
okres zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie będzie miał
także obowiązku opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i będą mogli
ubezpieczyć się dobrowolnie.
Nie będą mogli jednak osiągać dochodów związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą.
Nr 4
16-29 luty 2008
Tusk na urlopie
we włoskich Alpach
Po powrocie z Moskwy
Premier Donald Tusk postanowił wziąć kilka dni
urlopu. Choć rzecznik rządu Agnieszka Liszka nie
chciała ujawnić żadnych
szczegółów dotyczących
urlopu szefa rząd, wiadomo jednak, że premier wybrał się wraz z rodziną na
wypoczynek we włoskich
Alpach.
naszświat
POLSKA
81 proc. Polaków:
wizyta Tuska
w Moskwie to sukces
Chociaż trwają polityczne spory o ocenę wizyty Donalda Tuska
w Moskwie większość Polaków uznaje jednak, że wizyta jest
sukcesem premiera.
80 proc. Polaków
ma komórkę
Telefon komórkowy ma
82 proc. Polaków, a stacjonarny 56 proc. - wynika z badań przeprowadzonych w grudniu 2007
przez Centrum Badań
Marketingowych Indicator
na
zlecenie
Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Niemalże połowa respondentów posiada zarówno telefon stacjonarny, jak
i komórkowy (43 proc.).
Czterech na dziesięciu
użytkuje tylko aparat komórkowy, a jeden na ośmiu
tylko aparat stacjonarny.
Coraz lepiej
zarabiamy
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2007
roku wyniosło 2.899,83 zł
wobec 2.662,51 zł w IV
kwartale 2006 roku, czyli
wzrosło o 8,9 proc. rdr
- podał Główny Urząd
Statystyczny.
© AP
P
ozytywnie
wizytę Donalda Tuska w
Moskwie ocenia aż 81
proc. ankietowanych, tylko 11
proc. jest przeciwnego zdania.
8 proc. nie ma zdania na ten
temat – podał „Dziennik”.
TNS OBOP pytał ankietowanych też o to, czy Polska
powinna nadal zajmować kry-
tyczne stanowisko w sprawie budowy Gazociągu
Północnego, łączącego Rosję
z Niemcami z pominięciem
Polski. Tak - odpowiedziało
aż 64 proc. badanych; przeciwnego zdania jest 23 proc.;
13 proc. nie ma zdania na ten
temat.
78% respondenci uważa,
że pomimo sprzeciwu Rosji
Polska powinna kontynuować
poparcie dla wejścia Ukrainy
do NATO. 12% ankietowany jest natomiast przeciwna
wejściu Ukrainy do NATO.
10 proc. nie ma zdania na ten
temat.
Prawie połowa (46 proc.)
biorących udział w sondażu opowiada się za tym, by
Polska udzielała poparcia dla
prozachodniego kursu Gruzji.
Odmiennego zdania jest 20
proc. Aż 34 proc. nie ma zdania na ten temat.
Jak wynika z sondażu, 55
proc. respondentów chce, by
polski rząd kontynuował rozmowy na temat budowy w naszym kraju elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej; sprzeciwia się temu 32
proc.; 13 proc. nie ma zdania
na ten temat.
Sondaż TNS OBOP dla
“Dziennika” przeprowadzono 9 lutego na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych
Polaków.
D.W.
Spadki i darowizny:
Sikorski najlepszym
czy
ministrem w rządzie Tuska nieSprawdź,
stracisz ulgi
Co piąty respondent
sondażu Pentora
opublikowanego na
stronie internetowej
tygodnika “Wprost”
uznał Radosława
Sikorskiego za
najlepszego ministra w
rządzie DonaldaTuska.
Na pierwszym miejscu
w rankingu najgorszych
ministrów uplasowała
się Ewę Kopacz
– podała PAP.
W odpowiedzi na pytanie:
“Który z ministrów rządu
Donalda Tuska jest najlepszy?” najwięcej ankietowanych (20,6 proc.) wskazało
ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego
(jednocześnie 1,5 proc. respondentów uznało go za
najgorszego ministra). Na
drugim miejscu znalazł się
wicepremier, minister
gospodarki Waldemar
Pawlak, wskazało
go 7,1 proc. badanych (zajął on
również czwarte
miejsce na liście
najgorszych ministrów z wynikiem
3,7 proc.).
Na pytanie “Kto
jest najgorszym ministrem”,
najwięcej osób (10,4 proc.)
wskazało Ewę Kopacz odpowiedzialną za resort
zdrowia. Jednocześnie 6,5%
biorących udział w ankiecie
uznało Kopacz za najlepszego ministra.
Na trzecim miejscu na
liście najgorszych ministrów znalazł się minister
sprawiedliwości Zbigniew
Ćwiąkalski (3,9 proc.).
Jednocześnie 2,8 proc. badanych uznało go za najlep-
© AP
szego.
Wielu uczestników badania nie potrafiło wskazać
najlepszych i najgorszych
ministrów. Na pytanie o
najlepszego, “nie wiem” odpowiedziało 45,2 proc. ankietowanych, na pytanie o
najgorszego - 65,3 proc.
Jak
poinformowano
na stronie internetowej
“Wprost”, sondaż przeprowadzono w dniach 5-7 lutego na reprezentatywnej
grupie 800 osób.
D.W.
Aby nie płacić podatku od spadku,
najbliższa rodzina musi zawiadomić
urząd skarbowy, że chce skorzystać ze
zwolnienia.
Oświadczenie uprawniające do ulgi
trzeba złożyć w ciągu miesiąca od
uprawomocnienia się postanowienia
sądu - przypomina “Gazeta Prawna”.
Choć w ubiegłym roku zniesiono podatek od spadków i darowizn
wśród najbliższej rodziny, spora grupa
spadkobierców i darczyńców z tej grupy wciąż musi go płacić. W przypadku
niektórych izb skarbowych dotyczy
to nawet 90 proc. podatników, którzy ze zwolnienia mogliby skorzystać.
Oznacza to, że z przysługujących zwolnień korzysta tylko jeden na dziesięciu
uprawnionych.
Spadki otwarte po 12 maja 2006 r.
również zwolnione są z podatku od
spadków.
Zwolnienie dotyczy nabywanych
spadków przez członków najbliższej rodziny. Jeśli fiskus kwestionował
zwolnienie, można odwoływać się od
takiej decyzji.
13
Adresy placówek
polskich we Włoszech
Ambasada RP
przy Kwirynale
Via Pietro Paolo Rubens 20,
00197 Roma
Tel.: 06 362 04 200 Fax: 06
321 78 95
www.rzym.polemb.net
Ambasada RP przy
Stolicy Apostolskiej
Via dei Delfini 16
00186 Roma
Tel.: 066990958, 066994168
Fax.: 066990978
Wydział Konsularny
Ambasady RP
w Rzymie
Via San Valentino,12 00197
Roma
Tel.: 06 362 04 300
Konsulat Generalny RP
Mediolan
Corso Vercelli 56
20145 Milano
Tel.: 0248018978,
0248019084, 0248019312
Fax.: 0248020345
milanokg.it
Konsulat Generalny
w Katanii
Via Monsignor Ventimiglia,
117 - 95131 Katania
tel. 095 746 05 11
fax. 095 533 247
w nagłych wypadkach:
0039 3334747559
Wydział Promocji
Handlu i Inwestycji
Ambasady RP
w Rzymie
Via Olona 2/4
00198 Roma
Tel.: 068541128
Fax.: 068553391
infopolonia.it
Wydział EkonomicznoHandlowy Konsulatu
Generalnego RP
w Mediolanie
via Capecelatro 53/4
20148 Mediolan
Tel.: 02487131 64
Fax: 02405303
Instytut Polski
Palazzo Blumenstihl
Via V. Colonna, 1
000193 Roma
Tel: 0636000723
Fax: 0636000721
istitutopolacco.it
Stacja Naukowa PAN
Vicolo Doria, 2
00187 Roma
Tel. 066792170
Fax 064817569
accademiapolacca.it
Zespół Szkół im.
G. HerlingaGrudzińskiego
przy Ambasadzie RP
w Rzymie
Via Pietro della Valle, 1
00193 Roma
Tel./Fax 066864619
szkolapolskawrzymie.net
Związek Polaków
we Włoszech
Via Piemonte, 117
00187 Roma
polonia-wloska.org
14
naszświat
ROZMAITOŚCI
Telekamery 2008 już rozdane
Laureatami tegorocznych Telekamer zostali: Paweł Małaszyński, Agnieszka Dygant,
Justyna Pochanke i Włodzimierz Szaranowicz. Nagrody tygodnika “Tele Tydzień” wręczono
4 lutego br. w Warszawie – podał PAP
Już po raz jedenasty czytelnicy “Tele Tygodnia” mogli
głosować na “wielkich” małego
ekranu.
Dziennikarka TVN Pochanke
otrzymała Telekamerę w kategorii “informacje”. Drugie i
trzecie miejsce w tej kategorii zajęli Jarosław Gugała i
Małgorzata Wyszyńska.
Laureatami w kategorii
“publicystyka” zostali dziennikarze TVN Tomasz Sekielski i
Andrzej Morozowski. Pokonali
m.in. Tomasza Lisa i Michała
Olszańskiego.
Włodzimierz Szaranowicz
został nagrodzony w kategorii “komentator sportowy”.
Oprócz niego nominowani byli m.in. Przemysław Babiarz i
Mateusz Borek.
Nagrodę otrzymały także seriale “Kryminalni”, “Na
Wspólnej” oraz “Niania”.
W kategorii “rozrywka”
Telekamerę odebrał znany
z programu “Jaka to melodia?” Robert Janowski. Tym samym pokonał m.in. Szymona
Majewskiego i Katarzynę
Cichopek z Krzysztofem
Ibiszem.
Nagroda dla najlepszego aktora trafiła do Pawła
Małaszyńskiego, który podziękował za nią z teatru w Gdyni.
Oprócz niego nominowani w
tej kategorii byli m.in. Tomasz
Kot i Cezary Żak.
Agnieszka Dygant odebra-
ła statuetkę w kategorii “aktorka”. Na drugim i trzecim
miejscu uplasowały się Teresa
Lipowska i Anna Guzik.
Nagrodę w kategorii “muzyka” zdobył zespół Feel, który otrzymał ponaddwukrotnie
więcej głosów niż plasująca
się na drugim miejscu piosenkarka Doda. Obok Feel
nominowani byli także: Edyta
Górniak, Myslovitz i Justyna
Steczkowska.
Zapowiadana gwiazda amerykańska aktorka Melanie
Griffith - nie mogła osobiście
odebrać specjalnej Telekamery
dla gwiazdy zagranicznej z powodu śmierci teścia. W zamian zaprezentowano materiał z wypowiedzią aktorki.
“Bardzo żałuję, że nie mogę
być w wami. Jak zapewne wiecie, mój teść odszedł, więc jadę
do niego. Bardzo wam dziękuję za tę wspaniałą nagrodę”
- powiedziała aktorka. W jej
imieniu statuetkę odebrała jej
asystentka Rosemary Hygate.
“Melanie ma nadzieję, że odwiedzi jeszcze Polskę” - podkreśliła.
Złotą Telekamerę - honorowe wyróżnienie przyznawane
osobom, które otrzymały po
trzy Telekamery - odebrał w
tym roku dziennikarz Kamil
Durczok.
Super Telekamerę Roku
otrzymał Paweł Małaszyński.
A.M.
Cejrowski zamierza
emigrować z Polski
Tłumaczka języka włoskiego i polskiego
wpisana w rejestr tłumaczy w Sądzie Cywilnym
w Rzymie
oferuje usługi translatorskie oraz pomoc jako
konsultant i mediator dla firm,
prowadzących działalność we Włoszech.
Kontakt: tel. 0039/3331422365,
[email protected]
WARTO
PRZECZYTAĆ
Nie daj się
Bohater książki Tadeusza
Zająca Leszkiewicza zmienia się z miękkiego, delikatnego człowieka w twardego, mocnego faceta dążącego do celu bezwzględnie bez cienia wzruszenia.
Dokonuje przestępstwa,
które jest karą dla złodziejskiej firmy, która go
oszukała.
Arytmia uczuć
Paweł Małaszyński. / foto © DB
Wojciech Cejrowski, znany z radykalnych
poglądów i ciętego języka, zamierza
wkrótce opuścić Polskę. Tym razem na
stałe – czytamy w „Gali”
C
©DB
Nr 4
16- luty 2008
ejrowski marzył o karierze aktorskiej. Studiował na jednym roku z Jolantą Pieńkowską i Andrzejem Chyrą w
szkole aktorskiej.
Nie narzeka na brak czasu. - Wiem, że teraz muszę dać z siebie jak najwięcej. Dlatego skupiam się na pracy. Wyciskam siebie
jak cytrynę. Przy programie telewizyjnym “Boso przez świat”
narzuciłem sobie katorżnicze tempo, za to audycje radiowe to
dla mnie odpoczynek i przyjemność – powiedział dziennikarzowi „Gali.
Pomimo wielu trudności na jakie napotkał po zdjęciu jego
programu z anteny, odniósł sukces. Ponownie udało mu się zaistnieć w telewizji, ma swoją audycję radiową i wydaje książki.
Zdecydował się jednak na wyjazd z kraju. Pytany, czy wyjeżdża na
stałe, odpowiada – Decyzja zapadła. Czuję się tu coraz bardziej
obco. W kraju i w Europie. Europa jest starym kontynentem,
zmurszałym intelektualnie i zbiurokratyzowanym. W Ameryce
trzeba sobie radzić samemu, a to wyzwala inicjatywę i zaradność
– uważa.
Wojciech Cejrowski jest dziennikarzem, satyrykiem, podróżnikiem, fotografem oraz autorem książek i publikacji prasowych.
W 1999 roku został skazany wyrokiem sądu na karę grzywny
w wysokości 3000 złotych za słowa skierowane pod adresem
ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, które
sąd uznał za znieważające głowę państwa.
opr. A.M.
Znana z ciętego języka
dziennikarka telewizyjna,
Dorota Wellman, zadaje
intrygujące pytania znanemu pisarzowi i naukowcowi – Januszowi Leonowi
Wiśniewskiemu.
Dowiadujemy się, co jest
dla autora ważne, czym jest
dla niego samotność, smutek, miłość i związek z kobietą. Poznajemy jego dzieciństwo, czasy szkolne i rodzinę. Słuchamy, jak mówi
o Polsce swojej młodości
oraz Nowym Jorku oglądanym z perspektywy stypendysty. Co czuje Janusz
Leon Wiśniewski jako emigrant? Jak rozumie tajemnicę niezwykłej popularności
i swoich książek i jak je
tworzy? Rozmowy o emocjach, teoriach naukowych
i doświadczeniach przeplatają się z niezwykłymi opisami rzeczywistości.
naszświat
Nr 4
16-29 luty 2008
STRONA CZYTELNIKÓW
Wakacje z językiem
polskim dla dzieci
i młodzieży
Praca przez agencję?
O znajdowaniu pracy przez agencje
słyszeliśmy już dużo. Istnieją te uczciwe,
ale nie brak takich, które czyhają tylko na
naiwność cudzoziemca, który bardzo często
nie umie posługiwać się wystarczająco
językiem włoskim. Poniżej przedstawiamy
list jednego z naszych stałych Czytelników,
któremu tylko dzięki jednej z agencji
pośrednictwa pracy udaje się nie pozostać
bezrobotnym
N
a
rynku włoskim
jest dużo Agencji
pośrednictwa pracy które są bardzo popularne wśród obcokrajowców. Od
sierpnia 2007 roku bardzo
uprościła się procedura współpracy z takimi pośrednikami.
W celu znalezienia pracy
przez agencję wystarczy udać
się z paszportem i codice fiscale, wypełnić na miejscu
ankietę dot. kwalifikacji oraz
oczekiwań z przyszłej pracy.
Można także dostarczyć agencji własne CV. Agencje Pracy
nie pobierają żadnej opłaty za
pośrednictwo (pośrednicy maja
osobne umowy dot. prowizji z
pracodawcami za jaka kwotę wynajmują pracownika i w
całości opłaca tą kwotę pracodawca). Pobieranie jakichkolwiek opłat przez agencję jest
nielegalne.
Osobiście uważam, iż jest to
dobre rozwiązanie dla Polaków
i innych osób nie mogących
znaleźć zatrudnienia, ponieważ
wiele zakładów preferuje zatrudnianie pracowników właśnie przez takich pośredników.
Jednym z plusów współpracy
z agencja jest brak problemów
z wypłatą wynagrodzenia oraz
pewność, że wszystkie składki
emerytalne i zdrowotne są odprowadzane do odpowiednich
instytucji. Po znalezieniu przez
agencję miejsca pracy dla ciebie, jest się zapraszanym na
rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Jeżeli zakończy się
ona pozytywnie, podpisuje się
umowę z pośrednikiem pracy, który jest płatnikiem twojej
pensji, ponieważ agencja tylko
użycza ciebie pracodawcy, także wszystkie sprawy związane
z urlopem, chorobowym załatwiane są z agencją.
Jednym minusem jest to, że
umowy podpisywane są jedynie
na krótki okres czasu; do 3
miesięcy i potem przedłużane
aneksem.
Agencje w swojej ofercie mają przeróżne oferty pracy, praktycznie w każdym zawodzie.
Andrzej Kapka
A!
OCYJN
M
O
R
P
A
T
ZNA OFER
FANTASTYC
EUROPE &
USA
LATINA
ASIA
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na obóz z językiem polskim dla dzieci
i młodzieży.
W tym roku nasz obóz odbędzie się w terminie 9-23 sierpnia, w Gdańsku.
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zainteresowanej nauka języka
polskiego. W tym roku przewidujemy wiele atrakcji, w tym
zwiedzanie Gdańska, Sopotu, Malborka wraz z zamkiem krzyżackim, oraz wiele innych.
Gwarantujemy bogaty program sportowy (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, rowery, sporty wodne w morzu oraz
aquaparku), rekreacyjny (spacery, zwiedzanie okolicy, ogniska,
dyskoteki), a także zakwaterowanie w luksusowym ośrodku, w
pokojach z łazienkami.
Wszelkie informacje, folder oraz karta zgłoszenia znajdują
się na naszej stronie:
http://polonica.edu.pl/polski_oboz_jezykowy.html
Zapraszam serdecznie i pozdrawiam,
Katarzyna Pałuszyńska
GLOBAL
AFRICA
YCH
TKOW
A
D
O
D
T
U
N
e MI
Wiel
nu
o telefo
zarówn
,
c
ją
a
oprzez
nki używ
wego, p
ne kieru
omórko
k
na głów
i
k
ja
lne
ar nego
e i loka
stacjon
graÞczn
o
e
g
y
r
nume
y*:
Przykład
h rozmów
dla twoic
i
c
ś
o
k
ja
wysokiej
calna i o
ła
p
o
e
z
s
Od zaw
JNE
Y
C
N
E
ONKUR IERUNKACH
K
Y
F
Y
TAR
KICH K
T
S
Y
Z
WE WS
UTY
N
I
M
E
TOWAN
N
A
R
A
GW
YCJI
Z
O
P
S
DO DY
KOŚĆ
A
J
A
Z
PS
NAJLE
ientów
obsługa kl
esjonalna
W
of
pr
Ó
fonicznej
ROZM
z budki tele
rnego i kom
Albania
190
Gr uzja
220
órkowego
* Przykłady minut do dyspozycji z PIN Edicard Europe & USA za 10 euro (iva wliczona) używając, zarówno telefonu stacjonarnego, poprzez numery
geograczne i lokalne. Szczegóły oferty oraz lista numerów geogracznych i lokalnych znajduje się na www.eutelia.it. Kosztem połączenia poprzez
numer geograczny lub lokalny obciążona jest osoba dzwoniąca i opłata naliczna jest przez operatora na podstawie cennika.
ia
Mołdaw
a
0
2
1
Rumuni
250
Polka
750
Ucraina
140
AL
S
I
S
h
c
a
t
z twoj
punk
h
c
y
n
a
w
tor yzo
u
a
w
e
i
Wyłączn
stacjona
ego telefonu
15
www.eutelia.it
www.sisal.it
NOWE
.
NIZ SZE CENY DO POLSKI!
Opłata* (€)
0,01
100,00
5,00
100,01
200,00
10,00
* Poza prowizją należną za przekaz, zastosowany zostanie kurs wymiany, ustalony przez Western Union. Ceny obowiązują we wszystkich
placówkach Western Union we Włoszech.
© 2007 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.
Wartość (€)
Od
Do

Podobne dokumenty