Środki smarne o dużej przczepności

Transkrypt

Środki smarne o dużej przczepności
Ogólny program produkcji
0 Ârodki rozdzielajàce - Êrodki myjàce i rozdzielajàce do bitumów i betonu, produkty u˝ywane
w budwnictwie i przy produkcji prefabrykatów. Ârodki rozdzielajàce w technice spawania.
1 Ârodki smarne o du˝ej przyczepnoÊci - smarowanie otwartych przek∏adni z´batych, lin
i ∏aƒcuchów.
2 Smary - ró˝ne smary do ∏o˝ysk tocznych i Êlizgowych, Êrodki smarne do smarowania obrze˝y
kó∏, szyn i rozjazdów. Smary posiadajàce dopuszczenie do kontaktu z ˝ywnoÊcià.
3 P∏ynne Êrodki smarne - p∏ynne Êrodki smarne do smarowania d∏ugookresowego oraz miejsc,
gdzie mamy do czynienia ze stratami odparowania – do ∏aƒcuchów, lin i przek∏adni.
4 Pasty i pasty smarne - pasty z dwusiarczkiem molibdenu, smary i pasty smarne z bia∏ymi
dodatkami smarnymi, jak równie˝ pasty wysokotemperaturowe.
5 Lakiery i filmy poÊlizgowe - produkty na bazie wody lub rozpuszczalnika minimalizujàce
tarcie i zu˝ycie cierne. Wyjàtkowa odpornoÊç na naciski w zakresie niskich i wysokich temperatur.
6 Aerozole - natryskowe Êrodki rozdzielajàce, Êrodki o du˝ej przyczepnoÊci, smary, p∏ynne Êrodki
smarne, pasty, pasty smarne, lakiery i filmy poÊlizgowe.
7 Produkty do obróbki plastycznej - wodorozcieƒczalne i nie mieszalne z wodà Êrodki smarne
do kszta∏towania na goràco, Êrodki do ciÊnieniowego odlewania i Êrodki pomocnicze
wspomagajàce odlewanie.
8 Produkty chemiczne i techniczne - sta∏e dodatki smarne wyst´pujàce w postaci proszku,
produkty do ochorny przed korozjà, Êrodki i rozcieƒczalniki do licznych zastosowaƒ.
tel. 032 40 12 200
fax 032 40 12 255
e-mail: [email protected]
9 Urzàdzenia aplikujàce - smarownice jedno- i dwur´czne SYSTEM’u REINER, dysze natryskowe,
system kontenerowy oraz urzàdzenia do odlewania ciÊnieniowego.
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
44-101 Gliwice
ul. Kujawska 102
www.fuchs-oil.pl
09/05 – BM/10/2006
Program produkcji
1
PierÊcienie obiegowe
Ârodki smarne o du˝ej przyczepnoÊci
Smary grafitowe
Pozosta∏e
CEPLATTYN posiada dopuszczenia znaczàcych producentów
maszyn i urzàdzeƒ zalecajàcych stosowanie Êrodków smarnych o du˝ej przyczepnoÊci.
• do smarowania i konserwacji lin noÊnych.
• do smarowania du˝ego ∏aƒcucha ogniwowego,
• gdy mamy do czynienia ze smarowaniem nap´dów gdzie
wyst´puje minimalna iloÊç smaru i/lub wymagane sà bia∏e
Êrodki smarne o wysokiej przyczepnoÊci,
• do inicjalizacji smarowania i specjalnego smarowania (docierania) otwartych przek∏adni z´batych, a˝ do roboczego
Êrodka smarnego. Do tego poleca si´ wielofazowy system
smarowania MULTI-PHASE-LUBRICATION (M-P-L), szczególnie
w przypadku gdy mamy do czynienia z nowym nap´dem
z´batym. Wówczas dobiera si´ odpowiedni Êrodek smarny
CEPLATTYN, który gwarantuje pe∏nà ochron´,
• do smarowania wysoko obcià˝onych i/lub wst´pnie uszkodzonych nap´dów,
• do smarowania w budownictwie wodnym, tam gdzie wymagane sà produkty przyjazne dla Êrodowiska,
CEPLATTYN znajduje zastosowanie:
P∏yny smarne bez sta∏ych dodatków smarnych
Smarowanie zanurzeniowe
Grupa Êrodków smarnych o d∏ugoletniej tradycji charakteryzujàca si´ du˝à przyczepnoÊcià do powierzchni. Znana jest na ca∏ym
Êwiecie pod nazwà CEPLATTYN. Od ponad 40 lat produkt
CEPLATTYN jest znany jako pierwszy natryskowy Êrodek smarny
o du˝ej przyczepnoÊci do powierzchni. Aktualnie Êrodki o du˝ej
przyczepnoÊci posiadajà szerokie spektrum zastosowania w wielu
miejscach na ca∏ym Êwiecie. Grupa ta zawiera produkty w postaci p∏ynnej oraz w konsystencji smarów, które to, wed∏ug wymagaƒ, zawierajà du˝à iloÊç grafitu. Produkty o wysokiej przyczepnoÊci z grupy CEPLATTYN spe∏niajà najwy˝sze wymagania
stawiane w zakresie tribologii. Aktualnie nazwa CEPLATTYN
kojarzy si´ z grupà specjalnych Êrodków smarnych podobnie
jak aspiryna ze Êrodkiem przeciwbólowym. Produkty o nazwie
CEPLATTYN znajdujà zastosowanie g∏ównie w przemyÊle,
np.: otwarte przek∏adnie z´bate w m∏ynach kulowych, piece
obrotowe, suszarnie, m∏yny kruszywa, wapnia, itd. Inne zastosowania to wieƒce obrotowe, listwy z´bate, szyny poÊlizgowe
i po∏àczenia gwintowe. Pozosta∏e obszary zastosowania to smarowanie lin i ich koserwacja. CEPLATTYN mo˝e byç nanoszony
przy pomocy ró˝nych znanych sposobów aplikacji. Nie zawiera
metali ci´˝kich, chloru i rozpuszczalnika. Dzi´ki specjalnemu
pakietowi dodatków i bardzo dobrej przyczepnoÊci do powierzchni zredukowane zosta∏o zu˝ycie Êcierne oraz zminimalizowano ˝ycie Êrodka smarnego.
Produkt
Smary grafitowe
CEPLATTYN 300
CEPLATTYN RN
CEPLATTYN KG 10 HMF
Nr.
Art.
Opis
Olej bazowy
Oznaczenie
mineralny
3314
syntetyczny
mineralny
Zag´szczacz
Kompl.-Al
Kompl.-Al
Kompl.-Ca
Sta∏e dodatki
smarne
C
C
C
C
C
Zakres
temperatury
pracy w °C
-30 / +250
-10 / +140
-10 / +140
-10 / +140
+5 / +140
Klasa
NLGI
1-2
00
0/00
0/00
0/00
LepkoÊç oleju
bazowego
w 40°C
[mm2/s]
1300
Barwa
czarna
czarna
460
czarna
1000
2500
czarna
czarna
500
Pasta grafitowa z dodatkiem odpornych na wysokie naciski i bardzo przyczepnych
do powierzchni Êrodków do gruntowania. Do otwartych przek∏adni z´batych
pó∏syntetyczny
Kompl.-Al
Grafitowy Êrodek smarny do docierania otwartych przek∏adni z´batych
1179
mineralny
Kompl.-Al
Natryskowy, przyczepny do powierzchni Êrodek smarny do otwartych przek∏adni z´batych
pó∏syntetyczny
Kompl.-Al
Natryskowy, przyczepny do powierzchni Êrodek smarny do otwartych przek∏adni z´batych
3316
syntetyczny
- 20 / +140
2
250
-10 / +120
2500
jasna
Temp.
kropli
w °C
Opakowania
> 280
15, 25, 45 kg
200
Jako
spray
Przyjazny
dla
Êrodowiska
15, 25, 45 kg / beczka / kontener
200
190
15, 25, 45 kg / beczka / kontener
15, 25, 45 kg / beczka / kontener
180
15, 25, 45 kg / beczka / kontener
5, 25kg
> 270
beczka / kontener
beczka / kontener
beczka / kontener
jasna/mleczna
10.000
jasna
Jasny Êrodek smarny do gruntowania stosowany do otwartych przek∏adni z´batych
0 / +120
Przyczepny Êrodek smarny stosowany do otwartych przek∏adni z´batych
30.000
Przyczepny Êrodek smarny o bardzo du˝ej lepkoÊci stosowany do otwartych przek∏adni z´batych
+15 / +120
be˝owa
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Natryskowy, przyczepny do powierzchni Êrodek smarny do otwartych przek∏adni z´batych
pó∏syntetyczny
OGPF00N+5
1154
OGPF00N-10
1153
OGPF00N-10
1162
1119
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000
CEPLATTYN KG 10 HMF-2500
3310
syntetyczny
Jasny Êrodek smarny do gruntowania stosowany do otwartych przek∏adni z´batych
3330
P∏ynny Êrodek smarny bez sta∏ych dodatków smarnych
CEPLATTYN SF P
CEPLATTYN SF RN
CEPLATTYN SF 10
CEPLATTYN SF 30
1157
mineralny
mineralny
C
C
-20 / +140
-20 / +140
1750
500
czarna
czarna
Pó∏p∏ynny o du˝ej przyczepnoÊci Êrodek smarny do smarowania zanurzeniowego / obiegowego
Kompl.-Al
Pó∏p∏ynny o du˝ej przyczepnoÊci Êrodek smarny do smarowania zanurzeniowego / obiegowego
Kompl.-Al
15, 25, 45kg / beczka
15, 25, 45kg / beczka
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
1097
Smarowanie zanurzeniowe
CEPLATTYN 100 HV
CEPLATTYN 100 MV
C
-20 / +260
Olej syntetyczny ze sta∏ymi dodatkami smarnymi wewnàtrz powierzchni
pierÊcienia obiegowego i ∏aƒcuchów pierÊcieniowych
syntetyczny
160
czarna
5, 50kg
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
1149
roÊlinny
roÊlinny
OGPFXG-20
2189
1161
C
C
-20 / +80
-20 / +100
1
0/00
Przyjazny dla Êrodowiska, przyczepny, natryskowy Êrodek smarny
Ca
2500
Przyjazny dla Êrodowiska przyczepny Êrodek smarny ze sta∏ymi dodatkami smarnymi
Ca
czarna
szara
15, 25, 50kg / beczka
115
15, 25, 45kg
125
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
PierÊcienie obiegowe
CEPLATTYN HT
Pozosta∏e
CEPLATTYN ECO 300
CEPLATTYN KG 10 ECO
Posiadamy liczne referencje znanych renomowanych firm, które mo˝emy przedstawiç na Paƒstwa ˝yczenie
Pozosta∏e produkty wg zapytania! Pozosta∏e informacje patrz karta charakterystyki preparatu i informacja techniczna!
System kontenerowy
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
System kontenerowy firmy LUBRITECH jest przyjazny dla Êrodowiska a zarazem ekonomiczny
Sytem kontenerowy firmy LUBRITECH stosowany jest ju˝ od wielu lat i jest cenionym narz´dziem w obs∏udze
serwisowej. Kontener zwrotny o pojemnoÊci 580 kg klient otrzymuje od firmy FUCHS LUBRITECH bez dodatkowych kosztów. Zast´puje wszelkie dotychczas u˝ywane beczki i ∏atwo mo˝na go dostosowaç do popularych
na rynku instalacji natryskowych. Dzi´ki temu nie tylko zostajà za˝egnane problemy utylizacji – brak pustych
zabrudzonych zu˝ytych beczek ale równie˝ jednoczeÊnie zredukowane koszta do minimum. Straty Êrodka
smarnego w przypadku podmiany konenerów sà minimalne, a co za tym idzie równie˝ odpadajà koszta zwiàzane z utylizacjà pustych opakowaƒ. Pozosta∏a reszta Êrodka smarnego w zwróconym kontenerze jest zwa˝ona
i odliczona od pe∏nego stanu.
Uniwersalne i szerokie zastosowanie
Przy u˝yciu wózka wid∏owego lub paletowego mo˝na ∏atwo przemieÊciç kontener na terenie zak∏adu w po˝àdane miejsce. Kontener mo˝e byç nape∏niony jednym z Êrodków smarnych grupy CEPLATTYN. Oprócz tego
kontener mo˝e byç dostarczony w wielu przypadkach bezpoÊrednio pod instalacj´ natryskowà jedno- lub
wielostanowiskowà.
Zamkni´ty system
Gwarantuje, ˝e do uk∏adu lub kontenera nie dostanie si´ ˝adny agresywny kurz (py∏ cementowy) w przypadku
podmiany beczki.
W przypadku gdy w kontenerze znajduje si´ ok. 10 kg Êrodka smarnego czujnik kontroli stanu automatycznie
sygnalizuje o niskim poziomie Êrodka smarnego. Nasze s∏u˝by lub specjalista wdro˝eniowy s∏u˝y pomocà
w przypadku doboru rodzaju instalacji natryskowej.
Pozosta∏e produkty wg zapytania! Pozosta∏e informacje patrz karta charakterystyki preparatu i informacja techniczna!

Podobne dokumenty