Regulamin loterii - Wygraj ekonagrody

Komentarze

Transkrypt

Regulamin loterii - Wygraj ekonagrody
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Płać kartą – wygrywaj EKOnagrody”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem loterii promocyjnej „Płać kartą – wygrywaj EKOnagrody” zwanej dalej „Loterią” jest
IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana
do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł, NIP: 52510-22-800, REGON: 011778739, zwana dalej: „Organizatorem”.
2.
W Loterii biorą udział transakcje bezgotówkowe dokonywane przez Uczestników na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, za pomocą kredytowych kart MasterCard GOLD,
wydanych i obsługiwanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”),
wykonane w punktach usługowo-handlowych lub za pośrednictwem sieci Internet, honorujących
płatności za towary lub usługi za pomocą kart płatniczych w okresie od dnia 26 stycznia 2015 roku do
dnia 19 kwietnia 2015 roku i zaksięgowane w systemie Banku w okresie od dnia 26 stycznia 2015 roku
do dnia 24 kwietnia 2015 roku, z wyłączeniem transakcji opisanych poniżej w ustępie 3 (dalej:
„Transakcja/e”).
3.
Z Loterii wyłączone są transakcje dokonane za pomocą kart biznesowych (wydanych dla podmiotów
innych niż osoby fizyczne - konsumenci). Loterią nie są objęte także transakcje dokonywane w
bankomatach, a także transakcje, zwrócone, sporne, nieautoryzowane oraz niezarejestrowane w
systemie Banku. Za transakcje zwrócone są uznawane również takie, co do których Uczestnik dokonał
płatności przy użyciu karty płatniczej, a następnie otrzymał w punkcie usługowo-handlowym zwrot
chociażby części kwoty transakcji.
4.
Dokonanie Transakcji przed dniem 26 stycznia 2015 roku lub po dniu 19 kwietnia 2015 roku nie
uprawnia do udziału w Loterii, z dodatkowym zastrzeżeniem, że Transakcje zaksięgowane w systemie
Banku po dniu 24 kwietnia 2015 roku nie biorą udziału w losowaniach Nagród I Stopnia i Nagród II
Stopnia.
5.
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.
Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
6.
Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
1.
W Loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 22¹
kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 nr 121 j.t. z późn. zm.), posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zawarły z Bankiem umowę o
wydanie karty kredytowej za pomocą której można realizować Transakcje w Loterii i dokonały jej
aktywacji (dalej „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy oraz członkowie władz
Organizatora lub osoby przez niego wyznaczone do przeprowadzenia losowania, członkowie władz lub
pracownicy Departamentu Marketingu oraz Departamentu Produktów Detalicznych Banku, pracownicy
MasterCard Europe sprl, oddziału MasterCard w Polsce, a także członkowie najbliższej rodziny tych
osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1
2.
Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest dokonanie przez Uczestnika następujących czynności:
a) dokonać rejestracji w Loterii na stronie internetowej bosbank.pl/wygrajekonagrody (dalej:
„Stronie Loterii”). W celu dokonania rejestracji, Uczestnik podaje za pośrednictwem formularza
dostępnego na Stronie Loterii następujące dane:
i.
imię i nazwisko Uczestnika,
ii.
pięć ostatnich cyfr numeru karty, której właścicielem jest Uczestnik i przy pomocy której
Uczestnik dokonuje Transakcji,
iii.
datę urodzenia Uczestnika,
iv.
numer telefonu komórkowego należącego do Uczestnika,
v.
adres poczty elektronicznej Uczestnika,
oraz udziela zgody na:
vi.
zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z
udziałem w Loterii, w zakresie wskazanym w § 7 ustęp 1 oraz na
vii.
przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji o liczbie i dacie dokonanych przez
Uczestnika Transakcji,
oraz
viii.
postanowienia Regulaminu,
dalej łącznie: „Rejestracja”, a następnie:
b) dokonanie w okresie od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 19 kwietnia 2015 roku co najmniej
jednej Transakcji o dowolnej wartości, która jest zaksięgowana w systemie Banku do dnia 24
kwietnia 2015 roku.
3.
O momencie dokonania Rejestracji decyduje data zarejestrowania Rejestracji przez system
informatyczny (data serwera) obsługujący Stronę Loterii.
4.
Po dokonaniu Rejestracji, z zastrzeżeniem zdania następnego, każda jedna Transakcja dokonana przez
Uczestnika kartą wskazaną podczas Rejestracji i spełniająca warunki określone w Regulaminie, bez
konieczności dokonywania odrębnych zgłoszeń, stanowi jeden dowód udziału w Loterii – jeden los. W
trakcie jednego okresu objętego Losowaniami, wskazanego w § 5 ust. 7 lit. a) - c), Uczestnik może
uzyskać nie więcej niż 400 (słownie: czterysta) losów. Powyższe oznacza, że w przypadku dokonania w
jednym z okresów objętym Losowaniem, wskazanym w § 5 ust. 7 lit. a) - c), więcej niż czterysta
Transakcji, Uczestnik z tytułu ich dokonania uzyska 400 (słownie: czterysta) losów.
5.
W przypadku, gdy w ramach jednej zawartej z Bankiem umowy o wydanie karty kredytowej MasterCard
GOLD została wydana więcej niż jedna karta kredytowa, tj. karta dla legalnego posiadacza karty – strony
umowy zawartej z Bankiem oraz dla użytkownika karty wydanej na jego imię i nazwisko (tzw. karta
dodatkowa), wówczas aby Transakcje dokonywane kartą dodatkową mogły stanowić losy Uczestnika,
musi on dokonać Rejestracji karty dodatkowej na Stronie Loterii; w trakcie trwania Loterii Uczestnik
może dokonać Rejestracji nie więcej niż trzech kart dodatkowych. W tym celu, Uczestnik w formularzu
przeznaczonym do Rejestracji zaznacza opcję dodania danych karty dodatkowej oraz podaje
następujące dane:
i.
imię i nazwisko Uczestnika,
ii.
pięć ostatnich cyfr numeru karty, której właścicielem jest Uczestnik i przy pomocy której
Uczestnik dokonuje Transakcji,
iii.
datę urodzenia Uczestnika,
iv.
numer telefonu komórkowego należącego do Uczestnika,
2
v.
adres poczty elektronicznej Uczestnika,
vi.
pięć ostatnich cyfr numeru karty dodatkowej wydanej do karty, której właścicielem jest
Uczestnik i przy pomocy której Uczestnik dokonuje Transakcji,
vii.
datę urodzenia użytkownika karty dodatkowej,
oraz udziela zgody na:
viii.
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanym z udziałem
w Loterii, w zakresie wskazanym w § 7 ustęp 1 oraz na
ix.
przekazanie przez Bank Organizatorowi informacji o liczbie i dacie Transakcji dokonanych
przez użytkownika karty dodatkowej,
oraz
x.
postanowienia Regulaminu.
6.
Każda jedna Transakcja dokonana przez użytkownika karty dodatkowej, spełniająca warunki określone
w Regulaminie, bez konieczności dokonywania odrębnych zgłoszeń, stanowi jeden dowód udziału w
Loterii – jeden los, który jest wliczany do puli możliwych do uzyskania losów przez Uczestnika, stosownie
do § 2 ustęp 4 zdanie drugie. Użytkownik karty dodatkowej korzystając z karty dodatkowej nie nabywa
prawa udziału w Loterii.
7.
Informacje o liczbie i dacie Transakcji dokonanych przez Uczestnika lub użytkownika karty dodatkowej,
Organizator otrzymuje od Banku.
8.
Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne.
9.
Uczestnik przystępując do Loterii poprzez dokonanie Rejestracji potwierdza, iż spełnia warunki, które
uprawniają go do udziału w Loterii.
10.
Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja
stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia §2 Regulaminu.
§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII
1.
Loteria trwa od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 10 lipca 2015 roku (termin zawiera okres wydawania
nagrody oraz rozpatrywania reklamacji).
2.
Dokonywanie Transakcji oraz dokonywanie Rejestracji uprawniających do wzięcia udziału w Loterii i
Losowaniu Nagrody I Stopnia oraz Nagród II Stopnia, możliwe jest w okresie od 26 stycznia 2015 roku
do 19 kwietnia 2015 roku.
§ 4. NAGRODY
1.
W Loterii przyznawane są:
a) 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci samochodu marki Toyota model Auris Touring Sports Hybrid
o wartości 83 640,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych)
brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 9 293,00 złotych (słownie: dziewięć
tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych) (dalej: „Nagroda I Stopnia”),
b) 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) nagród rzeczowych w postaci smartfona Samsung Galaxy Note 4
o wartości jednostkowej 2 952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) brutto wraz
3
z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 328,00 złotych (słownie: trzysta dwadzieścia osiem
złotych) (dalej: „Nagroda II Stopnia”).
Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia zwane są łącznie dalej: „Nagrodami”.
2.
Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi 260 213,00 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy
dwieście trzynaście złotych).
3.
Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju.
4.
Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
5.
Nagroda jest wydawana po potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2012 roku, poz. 361, z zm.).
6.
Organizator obowiązany jest do poboru zryczałtowanego podatku od nagród i jego odprowadzenia do
właściwego urzędu skarbowego.
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRODY W LOTERII
1.
Nagrody są przyznane w drodze Losowań.
2.
Losowania Nagród są przeprowadzone na zasadach określonych w Regulaminie.
3.
Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02954 Warszawa.
4. Losowanie Nagrody polega na losowym wyborze jednego losu spośród wszystkich losów, które są
zarejestrowane przez system transakcyjny Banku, stosownie do zasad opisanych w § 5 ust. 7 (dalej:
„Losowanie”). Każdemu losowi przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego losu polega
na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9,
które złożą się na numer zwycięskiego losu. Liczba urn uzależniona jest od liczby losów tak, by każda urna
zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba losów wynosi
89467, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek,
następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 7, cyfra
wylosowana w drugiej urnie to 6, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej
urnie to 9, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 8, zwycięskim losem będzie los o numerze (ID) 89467.
W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu losów (np. przy 89467
losach, z ostatniej urny zostanie wylosowana cyfra 9), taka cyfra jest odrzucana, a losowanie z danej urny
jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry pozwalającej na zidentyfikowanie istniejącego numeru
(ID). Uczestnik, którego los zostanie wylosowany w sposób opisany w niniejszym paragrafie, jest
„Laureatem Nagrody”, uprawnionym do otrzymania określonej Nagrody pod warunkiem spełnienia
poniższych warunków, w szczególności opisanych w §5 ustęp 10.
5. Z zastrzeżeniem zdania następnego, w Loterii są przeprowadzane 4 (cztery) Losowania Nagrody I Stopnia
oraz 60 (sześćdziesiąt) Losowań Nagród II Stopnia. W dniu 8 maja 2015 roku przeprowadzanych jest tyle
dodatkowych Losowań Nagród II Stopnia na listę właściwą Laureatów Nagród II Stopnia, ile Nagród II
Stopnia nie zostało wydanych w Loterii po przeprowadzeniu wszystkich pozostałych Losowań Nagród II
Stopnia.
6.
W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbywają się 4 (cztery) Losowania Nagród I Stopnia, w których losowany
jest 1 (jeden) los na listę właściwą Laureata Nagrody I Stopnia oraz 3 (trzy) losy na listę rezerwową
Laureatów Nagrody I Stopnia. W każdym z Losowań Nagrody I Stopnia biorą udział wszystkie losy, które
biorą udział w Losowaniach Nagród II Stopnia opisanych w § 5 ust. 7 lit. a) - c), także takie, które zostały
wylosowane w poprzednich Losowaniach Nagród II Stopnia, lecz nie biorą udziału losy wylosowane w
poprzednich Losowaniach Nagród I Stopnia.
4
7.
Losowania Nagród II Stopnia odbywają się w sposób następujący:
a) w dniu 4 marca 2015 roku odbywa się 20 (dwadzieścia) Losowań Nagród II Stopnia, w których
losowanych jest 17 (siedemnaście) losów na listę właściwą Laureatów Nagrody II Stopnia oraz
3 (trzy) losy na listę rezerwową Laureatów Nagrody II Stopnia i biorą w nich udział wszystkie
losy dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 22 lutego 2015
roku, a zaksięgowanych w systemie Banku do dnia 27 lutego 2015 roku;
b) w dniu 1 kwietnia 2015 roku odbywa się 20 (dwadzieścia) Losowań Nagród II Stopnia, w
których losowanych jest 17 (siedemnaście) losów na listę właściwą Laureatów Nagrody II
Stopnia oraz 3 (trzy) losy na listę rezerwową Laureatów Nagrody II Stopnia i biorą w nich udział
wszystkie losy dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 22 marca
2015 roku, a zaksięgowanych w systemie Banku do dnia 27 marca 2015 roku oraz losy
dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia 22 lutego 2015 roku,
a zaksięgowanych w systemie Banku od dnia 28 lutego 2015 roku do dnia 27 marca 2015 roku;
c) w dniu 29 kwietnia 2015 roku odbywa się 20 (dwadzieścia) Losowań Nagród II Stopnia, w
których losowanych jest 17 (siedemnaście) losów na listę właściwą Laureatów Nagrody II
Stopnia oraz 3 (trzy) losy na listę rezerwową Laureatów Nagrody II Stopnia i biorą w nich udział
wszystkie losy dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 23 marca 2015 roku do dnia 19
kwietnia 2015 roku, a zaksięgowanych w systemie Banku do dnia 24 kwietnia 2015 roku oraz
losy dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 23 lutego 2015 roku do dnia 22 marca 2015
roku, a zaksięgowanych w systemie Banku od dnia 28 marca 2015 roku do dnia 24 kwietnia
2015 roku oraz losy dotyczące Transakcji dokonanych od dnia 26 stycznia 2015 roku do dnia
22 lutego 2015 roku, a zaksięgowanych w systemie Banku od dnia 28 marca 2015 roku do dnia
24 kwietnia 2015 roku;
d) w dniu 8 maja 2015 roku odbywa się tyle dodatkowych Losowań Nagród II Stopnia na listę
właściwą Laureatów Nagród II Stopnia, ile Nagród II Stopnia nie zostało wydanych w Loterii
po przeprowadzeniu wszystkich pozostałych Losowań Nagród II Stopnia i biorą w nich udział
wszystkie losy, które biorą udział w Losowaniach Nagród II Stopnia opisanych w § 5 ust. 7 lit.
a) - c).
8.
Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody II Stopnia w wyniku wylosowania
jego losów w Losowaniach odbywających się tego samego dnia.
9.
Nagroda przypada jednemu Laureatowi Nagrody z listy właściwej albo jednemu Laureatowi Nagrody z
listy rezerwowej Laureatów Nagrody, stosownie do poniższych zasad. Organizator tworzy listę rezerwową
Laureatów Nagrody na wypadek, gdyby okazało się, że Laureat Nagrody z listy właściwej nie spełnił
warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie.
10. Laureaci Nagród są powiadamiani o wygranej za pomocą bezpłatnego połączenia telefonicznego na
numer telefonu, który wskazali podczas Rejestracji, w terminie jednego dnia roboczego licząc od dnia, w
którym odbyło się Losowanie, w którym ich los został wylosowany. Organizator podejmuje 3 (trzy) próby
kontaktu telefonicznego w odstępach dwugodzinnych (liczonych w godzinach zegarowych). Podczas
każdej z prób Organizator oczekuje, bądź 7 sygnałów na odebranie połączenia, bądź na włączenie się
poczty głosowej (za próbę kontaktu uznaje się również sytuację, w której komunikat operatora sieci
telefonicznej informuje, iż połączenie nie może być zrealizowane ze względu na przebywanie poza
zasięgiem, nieprawidłowy numer). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
nieodebranie połączenia, przez co najmniej 7 sygnałów, lub włączenie się poczty głosowej, lub brak
możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny) lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez Laureata. Z każdej z prób
nawiązania kontaktu z Laureatem Nagrody sporządzany jest protokół. W odpowiedzi na powiadomienie o
wygranej, Laureat Nagrody zobowiązany jest w terminie kolejnych 72 godzin uzupełnić udostępniony mu
na podany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej formularz o:
5
a) dane osobowe Laureata Nagrody takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem
pocztowym, numer PESEL, a w przypadku Laureata Nagrody I Stopnia – także serię i numer
dowodu osobistego,
b) oświadczenie Laureata Nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania Nagrody oraz dodatkowo umieszczenia tych
danych na liście Laureatów,
c) oświadczenie Laureata Nagrody, w którym Laureat Nagrody potwierdza, iż nie należy do grona
osób, o których mowa w § 2 ustęp 1 Regulaminu.
11.
W przypadku:
a) niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem Nagrody, o którym mowa w
§ 5 ustęp 10, pomimo podjęcia przez Organizatora 3 (trzech) prób kontaktu, lub
b) nieuzupełnienia przez Laureata Nagrody formularza, o którym mowa w § 5 ustęp 10 Regulaminu,
Laureat Nagrody z listy właściwej traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda przechodzi na rzecz pierwszego
wylosowanego Laureata Nagrody z listy rezerwowej.
12.
Weryfikacja prawa do Nagrody pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej oraz kolejnych
Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej w razie negatywnej weryfikacji prawa do Nagrody I
Stopnia poprzednich, stosownie do kolejności wylosowania, odbywa się na zasadach opisanych w § 5
ust. 10 oraz § 5 ust. 11, z zastrzeżeniem, iż Organizator powiadamia kolejnego Laureata Nagrody I
Stopnia z listy rezerwowej o prawie do Nagrody I Stopnia następnego dnia po ustaleniu, że poprzedni
Laureat Nagrody I Stopnia utracił prawo do Nagrody I Stopnia. W odpowiedzi na powiadomienie o
prawie do Nagrody I Stopnia, każdy powiadomiony Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej
obowiązany jest dopełnić obowiązków opisanych w §5 ust. 10. Organizator powiadamia Laureatów
Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej do czasu pierwszej pozytywnej weryfikacji (ustalenia, że spełnia
wszystkie wymogi Regulaminu do wydania Nagrody I Stopnia) Laureata Nagrody I Stopnia z listy
rezerwowej. W przypadku, gdy żaden z Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej nie spełni
warunków uprawniających do uzyskania Nagrody I Stopnia, Nagroda I Stopnia przepada na rzecz
Organizatora.
13.
Weryfikacja prawa do Nagrody pierwszego Laureata Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej w razie
negatywnej weryfikacji prawa Laureata Nagrody II Stopnia z listy właściwej odbywa się na zasadach
opisanych w § 5 ust. 10 oraz § 5 ust. 11, z zastrzeżeniem, iż Organizator powiadamia Laureata Nagrody
II Stopnia z listy rezerwowej o prawie do Nagrody II Stopnia następnego dnia po ustaleniu, że poprzedni
Laureat Nagrody II Stopnia utracił prawo do Nagrody II Stopnia. W odpowiedzi na powiadomienie o
prawie do Nagrody II Stopnia, każdy powiadomiony Laureat Nagrody II Stopnia z listy rezerwowej
obowiązany jest dopełnić obowiązków opisanych w §5 ust. 10. W przypadku, gdy Laureat Nagrody II
Stopnia z listy rezerwowej utraci prawo do Nagrody II Stopnia, Nagroda przepada na Organizatora.
14.
Lista Laureatów Nagród ogłaszana jest na Stronie Loterii do dnia 18 maja 2015 roku
15.
Nagroda I Stopnia jest wydawana przez Organizatora w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu na
terenie Warszawy w terminie do dnia 29 maja 2015 roku. O miejscu wręczenia nagród Uczestnik jest
informowany podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 ust. 10.
16.
Nagrody II Stopnia są wydawane do dnia 25 maja 2015 roku. Nagrody przesyłane są przesyłką kurierską
za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi kurierskie, na adres podany w
formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 10, wysłanym przez Laureata Nagrody II Stopnia. Organizator
może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru Nagrody przez Laureata Nagrody.
17.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po
stronie Laureata Nagrody, to jest w przypadku zmiany danych (w tym np. numeru telefonu
6
komórkowego lub adresu) Laureata Nagrody, o której Organizator nie został poinformowany lub
wskazaniu błędnych danych adresowych Laureata Nagrody.
§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE
1.
Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”)
działająca na podstawie regulaminu Komisji, w następującym składzie:
a) 1 (jedna) osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów
(przewodniczący Komisji);
b) 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora.
Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów pod obecność wszystkich członków Komisji.
2.
Losowanie odbywa się w obecności Komisji.
3.
Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii, należy składać Organizatorowi w formie pisemnej, listem
poleconym z dopiskiem „Płać kartą – wygrywaj EKOnagrody – Reklamacja”, nie później niż do 14
(słownie: czternastu) dni od dnia powzięcia przez Uczestnika informacji o zdarzeniu będącym podstawą
zgłoszenia reklamacji, jednak nie później niż do 12 czerwca 2015 roku. Reklamację uważa się za złożoną
w terminie, jeśli dotrze ona do Organizatora do dnia 19 czerwca 2015 roku.
4.
O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Pisemna reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja związana z udziałem
w Loterii oraz treść żądania, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, ul.
Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa.
5.
Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w §6 ustęp 1 Regulaminu, w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
6.
Uczestnik -o decyzji Komisji jest powiadamiany listem poleconym na adres podany w pisemnej
reklamacji wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
7.
Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Wszelkie roszczenia wynikające z udziału w Loterii są
rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest IQ Marketing
(Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17. Dane osobowe są przetwarzane
wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa
danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi
przepisami i po zakończeniu Loterii zostaną niezwłocznie usunięte.
2.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania
Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich
poprawiania oraz uzasadnione prawo domagania się ich usunięcia. Uczestnik ma również prawo do
żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych
7
osobowych. W przypadku, gdy Uczestnik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,
Uczestnik taki nie jest uprawniony do dokonania ponownej Rejestracji i brania udziału w Loterii.
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009rNr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
2.
Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
3.
Niniejszy
Regulamin
dostępny
jest
dla
Uczestników
na
stronie
internetowej
bosbank.pl/wygrajekonagrody oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954
Warszawa.
4.
Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z
2009r Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie -zwycięzcy Loterii,
wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie może być
wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w
którym nastąpiło wydanie wygranej.
8

Podobne dokumenty