Załącznik nr 1 do Regulaminu (eastend.na.allegro.pl prowadzony

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Regulaminu (eastend.na.allegro.pl prowadzony
Załącznik nr 1 do Regulaminu
(eastend.na.allegro.pl prowadzony przez użytkownika Allegro - Rolendt)
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
………………………………
Imię i Nazwisko
………………………………
Adres zamieszkania
………………………………
tel. kontaktowy
………………………………
Nr zamówienia lub nr paragonu
P. H. Rolendt Karol Arendt
ul. Galaktyczna 37
80-298 Gdańsk
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz odpowiedzialności szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr.22,
poz.271 z późn. zm), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na
odległość w dniu …………………………………………………………………… z przedsiębiorcą Karolem
Arendtem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H. Rolendt Karol Arendt w
Gdańsku (Sprzedawca).
Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar (proszę wpisać nazwę zwracanego towaru):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
otrzymany dnia …………………………………………................................
za cenę ………………………… złotych.
Zwrot ceny proszę przesłać (proszę zaznaczyć):
□ przekazem pocztowym na wyżej wskazany adres,
□ na następujący rachunek bankowy
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
prowadzony w ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….
Data i podpis

Podobne dokumenty