SIWZ kontenery 2017 - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

SIWZ kontenery 2017 - Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
Zamawiający:
GMINA WROCŁAW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze
kontenerów oraz kabin sanitarnych
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
poniżej równowartości kwoty 209 000 euro
Znak sprawy: ZP/PN/11/2017/DZZ
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
…………………………………
Zatwierdzam specyfikację
do stosowania
………………………………
1
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83551 w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław,
tel./fax 71 328-66-11/12.
Godziny pracy Zamawiającego: 7.30 – 15.30
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin
sanitarnych
2. Wspólny słownik zamówień: 90.40.00.00-1
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie I
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych
damsko-męskich, kontenera dla matki z dzieckiem oraz kontenera
portiernia na terenie Wyspy Słodowej we Wrocławiu
1) Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:
a) 2 kontenerów sanitarnych damsko-męskich z wyposażeniem:
Część damska: min. 3 toalety, 2 umywalki, 1 suszarka do rąk, 1 grzejnik
elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody.
Część męska: min. 4 pisuary, 1 toaleta, 2 umywalki, 1 suszarka do rąk,
1 grzejnik elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody.
b) 1 kontenera dla matki z dzieckiem wyposażonego w przewijak dla
niemowląt, 1 toaletę, 1 umywalkę, 1 suszarkę do rąk, 1 grzejnik
elektryczny, 1 podgrzewacz elektryczny wody, dozownik na mydło, podajnik
ręczników papierowych, drzwi o szerokości umożliwiającej wjazd wózków,
podjazd dla wózków.
c) 1 kontenera
portiernia wyposażonego w okno z roletą zewnętrzną,
1 grzejnik elektryczny, wentylację oraz niezbędne meble.
2) Kontenery muszą być: pomalowane jednolicie na kolor jasnoszary lub biały, bez
wgnieceń, zadrapań, uszkodzeń mechanicznych i zanieczyszczeń, utrzymywane
w czystości również od zewnątrz, w tym malowane w miarę potrzeb (min. 2
razy w sezonie).
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania obudowy drewnianej wokół
kontenerów lub założenia plandek z wydrukami na powierzchnię ścian
kontenerów. Powyższe prace zostaną zaplanowane w taki sposób, aby nie
ingerować w konstrukcję kontenerów i nie pozostawiać stałych śladów na
kontenerach.
4) Kontenery do czasu dostarczenia Zamawiającemu powinny być użytkowane
maksymalnie przez 3 sezony.
5) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia kontenerów na teren Wyspy Słodowej we Wrocławiu
i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2
b) przekazania
Zamawiającemu
kontenerów
na
podstawie
protokołu
przekazania,
c) zabrania kontenerów po zakończeniu świadczenia usługi,
d) codziennego otwierania kontenerów o godz. 10.00 i zamykania o godz. 24.00
w okresie od 15 marca do 19 maja oraz otwierania kontenerów o godz. 9.00
i zamykania o godz. 3.00 w okresie od 20 maja do 31 października,
e) stałego utrzymywania kontenerów w czystości (wewnątrz i na zewnątrz),
f) utrzymania w czystości terenu przyległego do kontenerów w promieniu 5m,
g) utrzymania kontenerów w należytym stanie technicznym,
h) zgłaszanie na bieżąco Zamawiającemu awarii kontenerów faksem lub emailem,
i) przystąpienia do usuwania awarii kontenerów w czasie do 24 godzin od chwili
zgłoszenia awarii Zamawiającemu lub stwierdzenia awarii na miejscu przez
Zamawiającego (w zależności od czasu reakcji serwisu podanego w ofercie),
j) usunięcia awarii w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
k) zawiadamiania policji w przypadku zniszczenia lub kradzieży kontenerów,
l) zatrudnienia
portierów
prowadzących
kontrolę
nad
prawidłowym
korzystaniem z kontenerów – 1 osoba na zmianie,
m) wykonania we własnym zakresie przyłącza energetycznego od kontenerów
do rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
n) przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o wykonaniu linii
zasilania czasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
dołączonym protokołem z pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej przed włączeniem linii do rozdzielnicy,
o) wykonania we własnym zakresie zasilania w wodę kontenerów ze skrzynki
hydrantowej DN 25 zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
p) wykonania we własnym zakresie przyłączy do odprowadzenia ścieków do
istniejących studni kanalizacyjnych Ø 400 - 2 szt. połączonych z siecią
sanitarną kanalizacji miejskiej,
q) otwierania i zamykania słupków ograniczających wjazd na teren Wyspy
Słodowej zgodnie z poleceniami Zamawiającego,
r) ubezpieczenia kontenerów od wandalizmu i dewastacji na okres
wykonywania zamówienia na kwotę co najmniej 80 000 zł.
6) Koszty zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków pokrywa Zamawiający.
7) Zamawiający nie zapewnia ochrony kontenerów przez firmę ochroniarską.
Zadanie II
Usługa polegająca na dostarczeniu i serwisie zestawów przenośnych kabin
sanitarnych na terenach parkowych i zieleńcu we Wrocławiu
1)
2)
3)
Przedmiot zamówienia polega na dostarczeniu, serwisie pośrednim i zabraniu
10 zestawów przenośnych kabin składających się z jednej, bądź dwóch szt. kabin
sanitarnych oraz 1 szt. umywalki wolnostojącej.
Minimalne wyposażenie:
Kabina sanitarna powinna być wyposażona w pisuar, podajnik na papier
toaletowy, antypoślizgową podłogę, przepuszczający światło dach, zamek wolne/
zajęte. Umywalka wolnostojąca powinna być wyposażona w dwie pompki nożne do
podawania wody, pojemnik na wodę czystą i brudną, dwa dozowniki mydła
w płynie, podajnik na ręczniki papierowe.
Zestawy przenośnych kabin należy dostarczać na teren:
a) Parku Południowego – 2 kabiny + umywalka,
b) Parku Grabiszyńskiego – 1 kabina + umywalka,
c) Parku Strachocińskiego – 2 kabiny + umywalka,
d) Parku Słoneczny Gaj – 2 kabiny + umywalka,
3
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4)
Parku Tołpy – 1 kabina + umywalka,
Parku Staszica – 1 kabina + umywalka,
Parku Leśnickiego – 1 kabina + umywalka,
Parku Zachodniego – 2 kabiny + umywalka,
Parku Jedności na Zakrzowie – 1 kabina + umywalka,
Polany Karłowickiej 2 kabiny + umywalka,
w terminach:
22.04.2017r. (tylko teren Parku Grabiszyńskiego), 29.04.2017r.-3.05.2017r.,
6-7.05.2017r,
13-14.05.2017r., 20-21.05.2017r., 27-28.05.2017r., 34.06.2017r.,
10-11.06.2017r.,
17-18.06.2017r.,
24-25.06.2017r.,
12.07.2017r.,
8-9.07.2017r.,
15-16.07.2017r.,
22-23.07.2017r.,
2930.07.2017r.,
5-6.08.2017r.,
12-13.08.2017r.,
19-20.08.2017r.,
2627.08.2017r., 2-3.09.2017r., 9-10.09.2017r.,
16-17.09.2017r.,
2324.09.2017r., 30.09.2017r. – 1.10.2017r.
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia czystych i zdezynfekowanych kabin i umywalek w każdą sobotę
na godz. 8.00 i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) wykonania
serwisów
pośrednich
kabin
sanitarnych
i
umywalek
wolnostojących w każdą niedzielę oraz 1 i 2 maja do godziny 8.00,
polegających na opróżnianiu, czyszczeniu i dezynfekcji oraz uzupełnieniu
wody, mydła i papieru toaletowego,
c) zabrania kabin i umywalek w każdą niedzielę po godzinie 22.00 (dostarczoną
w dniu 22.04.2017r. do godz. 8.00 kabinę i umywalkę należy zabrać tego
samego dnia po godz. 22.00, dostarczoną w dniu 29.04.2017r. do godz. 8.00
kabinę i umywalkę należy zabrać po godz. 22.00 w dniu 3.05.2017r. ),
d) usuwania wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów powstałych w czasie
realizacji usługi,
e) przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii kabin,
f) przystąpienia do usuwania awarii kabin w czasie do 24 godzin od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego (w zależności od czasu reakcji serwisu
podanego w ofercie),
g) usunięcia zgłoszonej awarii w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
h) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami,
i) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież.
4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666 ze zm.).
1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
1
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
4
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) wymagana liczba zatrudnionych osób: minimum 2 osoby do realizacji zadania I,
1 osoba do realizacji zadania II,
c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy
o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: portier/osoba do utrzymywania w czystości kontenerów dla zadania
I, kierowca/serwisant dla zadania II.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań:
a)
Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
- Wykonawca będzie, co miesiąc przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu pracowników w danym miesiącu. Oświadczenie będzie
składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a następnie do
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca pracy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do umowy.
- Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób
zatrudnienia ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub
oświadczenie o dalszym zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób,
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy
pracowników.
b)
Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit.
a) w wymaganych terminach, Wykonawca za każdy taki przypadek, zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2412,20 zł.
- W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków
wskazanych w pkt 3 lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy.
IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres
zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, a jego całkowita
wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zgodnie
z art. 66-68 ustawy Pzp.
V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedno lub dwa
zadania.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zadanie I: od dnia 15.03.2017r. do dnia 31.10.2017r.
Zadanie II:
22.04.2017r.
(tylko
teren
Parku
Grabiszyńskiego),
29.04.2017r.3.05.2017r.,
6-7.05.2017r,
13-14.05.2017r.,
20-21.05.2017r.,
27-28.05.2017r.,
3-4.06.2017r.,
10-11.06.2017r.,
17-18.06.2017r.,
24-25.06.2017r.,
1-2.07.2017r.,
8-9.07.2017r.,
15-16.07.2017r.,
22-23.07.2017r.,
29-30.07.2017r.,
5-6.08.2017r.,
12-13.08.2017r.,
19-20.08.2017r., 26-27.08.2017r.,
2-3.09.2017r.,
9-10.09.2017r.,
16-17.09.2017r., 23-24.09.2017r., 30.09.2017r. – 1.10.2017r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 –
23 ustawy Pzp.
2)
Spełniają warunki udziału dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje, z należytą starannością co
najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia dla zadania I, o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł i usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla zadania II,
o łącznej wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł.
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY
PZP
Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
6
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi
dołączyć do oferty:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór określony został
w załączniku nr 2 do SIWZ, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie,
7
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.
1.
2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(załącznik nr 3 do SIWZ).
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dostarczenia odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie wskazanym na wezwaniu, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. kwoty,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu o których mowa w dziale VII pkt. 2 lit. c) SIWZ, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt.
1) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
8
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi
zawierać:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
6. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać
zakres umocowania.
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie wskazanym na
wezwaniu, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2
składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć,
złożone
przed
notariuszem
lub
przed
organem
sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9
X.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem, za wyjątkiem oferty oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale IX SIWZ.
2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mające potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/11/2017/DZZ. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we
wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane
z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający
udostępni na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje
o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) W zakresie merytorycznym – Lidia Kaczewska, Joanna Mazur-Czarnecka –
zadanie I, Ireneusz Mikoda – zadanie II tel. +48 71 328 66 11/12 wew. 330,
333, 314 w godz. od 8:00 do 11:00.
2) W zakresie zamówień publicznych - Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj,
tel. +48 71 328 66 11/12 wew. 140, 141 w godz. od 8:00 do 11:00.
11. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji
uzyskanych od osób trzecich.
1.
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w dziale III specyfikacji,
Wykonawca
określi
wynagrodzenie
na
podstawie
kosztorysu
ofertowego
sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 5.1 i 5.2 do SIWZ),
zawierających zapłatę za wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych do
wykonania przedmiotu zamówienia.
10
2.
3.
4.
5.
Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien
w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania.
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto za wykonanie zamówienia oraz jako
osobną pozycję – należny podatek VAT w wysokości 23% dla zadania I i 8% dla
zadania II oraz cenę brutto.
Podane w ofercie ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XIII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty w zakresie zadania I i zadania II Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich rangą:
Cena ofertowa
- 60 %
Czas reakcji serwisu
- 20 %
Zastosowanie ekologicznych
środków do czyszczenia i dezynfekcji
kontenerów i kabin sanitarnych
- 20 %
Razem
- 100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa brutto
Cena =
x 60% x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
Kryterium nr 2 – CZAS REAKCJI SERWISU (czas reakcji serwisu od chwili
zgłoszenia awarii Zamawiającemu lub stwierdzenia awarii przez
Zamawiającego liczony w godzinach):
W kryterium czas reakcji serwisu kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane
punkty w następujący sposób:
Czas
Czas
Czas
Czas
Czas
reakcji
reakcji
reakcji
reakcji
reakcji
serwisu
serwisu
serwisu
serwisu
serwisu
do
do
do
do
do
max.
max.
max.
max.
max.
6 godzin
10 godzin
16 godzin
20 godzin
24 godzin
- 20 pkt
- 15 pkt
- 10 pkt
- 5 pkt
- 0 pkt
Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi do 24 godzin.
11
Kryterium nr 3 – Zastosowanie ekologicznych środków do czyszczenia
i dezynfekcji kontenerów i kabin sanitarnych:
a) W kryterium zastosowanie ekologicznych środków czystości kolejno
ocenianym ofertom zostanie przyznane 20 pkt za zastosowanie przez
Wykonawcę ekologicznych środków do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów
i kabin sanitarnych.
b) W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w ofercie żadnych
ekologicznych środków czystości Wykonawcy nie zostaną przyznane punkty.
c) W przypadku zastosowania ekologicznych środków czystości, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz środków czyszczących
i dezynfekujących, które będą używane w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia, a następnie stosować je podczas realizacji zamówienia.
d) Pod pojęciem ekologicznych środków czyszczących i dezynfekujących
zamawiający rozumie środki o wysokiej skuteczności, nietoksyczne
i biodegradowalne. Używane środki czystości muszą być dopuszczone do
stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Opakowania muszą posiadać etykiety producenta, znaki lub
oznaczenia identyfikujące produkt (znak towarowy lub nazwa producenta).
3.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu,
złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą
ilość punktów.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ wraz
z załącznikami.
2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
3. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w ust. 4
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę).
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
9. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
10. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez
Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
12
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
zamówienia – przez ustanowionego pełnomocnika.
W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – powinno być ono załączone do oferty
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub mocodawcę.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za
wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek
Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
zaadresowana według poniższego wzoru: ,,Usługa polegająca na dostarczeniu
i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych – zadanie …..’’ z dopiskiem
„Nie otwierać przed dniem 01.03.2017r. przed godziną 10:00”.
Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu
do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem na
kopercie „WYCOFANE”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec
przed dostępem – zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)
z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy –
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
13
nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie I: 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100).
Zadanie II: 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając
wadium, należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest
wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
86 1020 5226 0000 6802 0416 5452,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
5. Gwarancje i poręczenia należy wystawiać na: Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni
Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław i zdeponować w kasie Zamawiającego.
6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał należy przesłać
na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego
wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust
4a ustawy Pzp.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
14
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu lub za pośrednictwem usług
pocztowych na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław,
nie później niż do dnia 01.03.2017r. do godz. 9.00.
Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje
za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2017r. o godz. 10.00 w Zarządzie Zieleni
Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, parter, sala konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach oraz kryteria
oceny ofert.
Informacje, o których mowa w ust. 7 odnotowywane są w protokole postępowania.
Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
15
oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich
otwarcia.
XVIII. WYBÓR OFERTY I ZAWARCIE UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria opisane w Dziale XIII.
Zamawiający, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz informację o powyższym zamieści na swojej stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń.
Strony zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane
w inny sposób .
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli w niniejszym postępowaniu
została złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze.
W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do przedstawienia, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 5.1 i 5.2 do SIWZ.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie będzie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego nr 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
16
5.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń winno być wystawione na
Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej i złożone w oryginale w kasie
Zamawiającego lub przesłane na jego adres.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia.
8. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń,
Wykonawca musi zapewnić aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres
obowiązywania umowy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w terminach podanych we wzorze umowy.
XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.
2.
3.
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy
ustawy Pzp: Dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do
odwołania wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
17
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczątka Wykonawcy)
WYKONAWCA*
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy)
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wrocław
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./fax. +48 71 328-66-11/12
REGON……………………………
NIP …………………………………
tel. ……………… fax.…………
tel. kom.…………………………
FORMULARZ OFERTOWY
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów
oraz kabin sanitarnych
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem :
Zadanie I
CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………...…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania oferty
podatek VAT wynosi 23 %, czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
Zadanie II
CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………...…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania oferty
podatek VAT wynosi 8 %, czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
2. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
o wartości równej 5 % ceny ofertowej brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
18
3. Oświadczam, że:
Zadanie I
1) zastosuję ekologiczne środki do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów i kabin
sanitarnych wymienione w wykazie załączonym do formularza ofertowego/nie
zastosuję ekologiczne środki do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów i kabin
sanitarnych1
2) czas reakcji serwisu wyniesie .....2 godzin od chwili zgłoszenia awarii
Zamawiającemu lub stwierdzenia awarii przez Zamawiającego.
Zadanie II
1) zastosuję ekologiczne środki do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów i kabin
sanitarnych wymienione w wykazie załączonym do formularza ofertowego/nie
zastosuję ekologiczne środki do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów i kabin
sanitarnych1
2) czas reakcji serwisu wyniesie .....2 godzin od chwili zgłoszenia przez
Zamawiającego.
4. Oświadczam, że:
1) akceptuję termin płatności: 30 dni,
2) zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,
3) jestem/nie jestem3 podatnikiem podatku VAT,
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą oraz warunkami zawartymi w SIWZ
przez czas w niej wskazany, a w przypadku wybrania mojej oferty - do zawarcia
umowy,
5) wybór oferty będzie/nie będzie3 prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
6) wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie
wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty
podatku4
Lp.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
Wartość bez kwoty podatku
5. Ofertę składam na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
6. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
........................................................
(podpis Wykonawcy)
Miejscowość i data: …............................
1
W przypadku niewykreślenia niewłaściwego Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie
ekologicznych środków do czyszczenia i dezynfekcji kontenerów i kabin sanitarnych
2
W przypadku nie wpisania żadnej wartości Zamawiający przyjmuje najdłuższy czas reakcji serwisu
3
Niepotrzebne skreślić
4
Wypełnić jeżeli dotyczy
zastosuje
19
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 2
do SIWZ
dla postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin
sanitarnych
OŚWIADCZAM, ŻE:
a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12
– 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczy:
12)
13)
14)
15)
16)
wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–
230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
20
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy również na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych
w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
21
5)
6)
7)
8)
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c)
zdolności technicznej lub zawodowej.
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub
wykonuje, z należytą starannością co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia dla zadania I o wartości nie mniejszej niż:
40 000,00 zł i usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla
zadania II o łącznej wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł.
Informacja o podmiotach udostępniających zasoby Wykonawcy (art. 25a ust. 3
pkt. 2 ustawy Pzp)
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych
przez
zamawiającego
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
Nazwa i adres podmiotu: ………………………………………………………………………………………
Zasoby, na które powołuje się Wykonawca: ………………………………………………………………
(należy wskazać odpowiednie zasoby: zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)
Informacja o podwykonawcach (art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp)
Oświadczam, że na dzień składania ofert następujący podwykonawcy, którzy będą
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu
z postępowania:
22
Nazwa i adres podwykonawcy: ………………………………………………………………………………
Oświadczenie dotyczące podanych informacji
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
..........................................
(miejscowość i data)
..............................................
(podpis Wykonawcy)
23
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykaz usług dla przetargu nieograniczonego na: Usługa
dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych
Lp.
Przedmiot
zamówienia
A
B
Wartość
C
polegająca
na
Podmioty dla
których usługi
zostały
wykonane
Termin
realizacji
od – do
/d – m – r /
Doświadczenie
własne
Wykonawcy /
Wykonawca
polega
na
wiedzy
i doświadczeniu
innych
podmiotów
D
E
F
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, iż usługi te zostały wykonane należycie.
..........................................
(miejscowość i data)
..............................................
(podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
24
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
(wzór)
dla postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin
sanitarnych
Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
OŚWIADCZAM, ŻE:
● Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej *
● Przynależę do tej samej grupy kapitałowej i załączam listę podmiotów przynależących
do tej samej grupy kapitałowej i ich siedzibę *
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.
..........................................
(miejscowość i data)
podpisem
świadom
..............................................
(podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
25
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 5.1
do SIWZ
(wzór umowy)
UMOWA nr ................
zawarta w dniu ............. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551,
w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50231 Wrocław, zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 74/III/JO/11 Prezydenta Wrocławia z dnia
01.04.2011 roku
a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..,
zamieszkałym/z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………,
działającą na podstawie/zarejestrowaną w .…………………………………………………………...……………
o numerze NIP: …................................, REGON: …………………………………….
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ............................. r. przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na
dostarczeniu 2 kontenerów sanitarnych damsko-męskich, 1 kontenera dla matki
z dzieckiem oraz 1 kontenera portiernia wraz z ich wyposażeniem na teren Wyspy
Słodowej we Wrocławiu oraz ich obsługi, zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
1.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dostarczenia
kontenerów
na
teren
Wyspy
Słodowej
we
Wrocławiu
i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) przekazania Zamawiającemu kontenerów na podstawie protokołu przekazania,
3) zabrania kontenerów po zakończeniu świadczenia usługi,
4) codziennego otwierania kontenerów o godz. 10.00 i zamykania o godz. 24.00
w okresie od 15 marca do 19 maja oraz otwierania kontenerów o godz. 9.00
i zamykania o godz. 3.00 w okresie od 20 maja do 31 października,
5) stałego utrzymywania kontenerów w czystości (wewnątrz i na zewnątrz),
6) utrzymania w czystości terenu przyległego do kontenerów w promieniu 5 m,
7) utrzymania kontenerów w należytym stanie technicznym,
8) zgłaszania na bieżąco Zamawiającemu awarii kontenerów faksem lub e-mailem,
26
przystąpienia do usuwania awarii kontenerów w czasie do …..1 godzin od chwili
zgłoszenia Zamawiającemu lub stwierdzenia awarii na miejscu przez
Zamawiającego,
10) usunięcia awarii w uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
11) zawiadamiania policji w przypadku zniszczenia lub kradzieży kontenerów,
12) zatrudnienia portierów prowadzących kontrolę nad prawidłowym korzystaniem
z kontenerów – 1 osoba na zmianie,
13) wykonania we własnym zakresie przyłącza energetycznego od kontenerów do
rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
14) przedstawienia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o wykonaniu linii
zasilania czasowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
dołączonym protokołem z pomiarów rezystancji izolacji i pomiarów ochrony
przeciwporażeniowej przed włączeniem linii do rozdzielnicy,
15) wykonania we własnym zakresie zasilania w wodę kontenerów ze skrzynki
hydrantowej DN 25 zlokalizowanej na zieleńcu przy kontenerach,
16) wykonania we własnym zakresie przyłączy do odprowadzenia ścieków do
istniejących studni kanalizacyjnych Ø 400 - 2 szt. połączonych z siecią sanitarną
kanalizacji miejskiej,
17) otwierania i zamykania słupków ograniczających wjazd na teren Wyspy Słodowej
zgodnie z poleceniami Zamawiającego,
18) ubezpieczenia kontenerów od wandalizmu i dewastacji na okres wykonywania
zamówienia na kwotę co najmniej 80 000 zł,
19) stosowania ekologicznych środków czystości do czyszczenia i dezynfekcji
kontenerów2.
2. Z chwilą podpisania protokołu przekazania przez strony uważa się, że dostarczone
kontenery są sprawne technicznie.
9)
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia dojazdu do miejsca podstawienia kontenerów w celu ich rozładunku
i załadunku,
2) wykorzystania kontenerów i ich wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
3) wskazania Wykonawcy miejsca, gdzie mają być ustawione kontenery,
4) potwierdzania realizacji usługi i zapłaty umówionego wynagrodzenia,
5) pokrycia kosztów zużycia energii, wody i odprowadzenia ścieków,
6) przekazania Wykonawcy kontenerów na podstawie protokołów przekazania po
zakończeniu świadczenia usługi.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie kontenerów przez ich
użytkowników.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§4
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 15.03.2017r. - 31.10.2017r.
2. Czas trwania świadczenia usługi rozpoczyna się w dniu przekazania Zamawiającemu
przez Wykonawcę protokołem zdawczo-odbiorczym kontenerów, a kończy w dniu
odebrania od Zamawiającego i przekazania Wykonawcy protokołem zdawczoodbiorczym.
1
2
w zależności od deklaracji w ofercie
w zależności od deklaracji w ofercie
27
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
§5
1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:
określonego
w
§1,
CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………...…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
zawarcia umowy
podatek VAT wynosi …………..%, czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktury VAT wystawianych
za każdy miesiąc świadczenia usługi do której dołączony będzie kosztorys ofertowy
będący załącznikiem nr 1 do umowy oraz protokół potwierdzający należyte wykonanie
usługi.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym wykonano usługę.
4. Faktury należy wystawiać na Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do korespondencji: Zarząd Zieleni Miejskiej ul.
Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy nr …………………………………………….. w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Za termin dokonania zapłaty, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia
umownego brutto w wysokości …..…………… (słownie: ……………………………………………………)
2. Zabezpieczenie to jest wniesione w formie: ……………………..………………………………
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszoną o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:
gwarancja/poręczenie ………………… na kwotę ……………… zł (równa 100% sumy
zabezpieczenia), będąca gwarancją/poręczeniem zgodnego z umową wykonania prac
ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2017r.
6. Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń ważne jest pod warunkiem
obowiązywania gwarancji lub poręczeń przez cały okres związania tą umową.
28
KARY UMOWNE
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole z realizacji usługi
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni
za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi lub usunięciu kontenerów z Wyspy
Słodowej w wysokości 1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki,
d) za nie przestrzeganie godzin otwarcia kontenerów o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 4 umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc
poprzedni za każdy stwierdzony przypadek,
e) za nie utrzymywanie w czystości kontenerów i terenu przyległego do
kontenerów w promieniu 5 m w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego
brutto za miesiąc poprzedni za każdy stwierdzony przypadek,
f) za nie poinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu awarii kontenerów
w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za
każdy stwierdzony przypadek,
g) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii kontenerów w wysokości 1 %
wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za każdą godzinę
zwłoki,
h) za nie usunięcie awarii kontenerów w uzgodnionym z Zamawiającym terminie
w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za
każdy stwierdzony przypadek,
i) w przypadku nie przedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w § 10 ust. 3,4 i 5 umowy w wymaganych terminach, za każdy taki przypadek
w wysokości kwoty 2412,20 zł,
j) za nie stosowanie ekologicznych środków czystości do czyszczenia i dezynfekcji
kontenerów, w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc
poprzedni za każdy stwierdzony przypadek3.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem
zapłaty.
3. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może potrącić
należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odsetek
ustawowych na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający, niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3
w zależności od deklaracji w ofercie
29
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień
umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
PRZEDSTAWICIELE STRON
§9
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
- Zamawiającego upoważniony(a) jest ……………………… tel. …………………
- Wykonawcy upoważniony(a) jest ………………………….. tel. …………………
OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy: minimum 2 osoby.
Wykonawca będzie, co miesiąc przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu pracowników w danym miesiącu. Oświadczenie będzie składane po
raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a następnie do ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia
ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym
zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników.
30
6.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
możliwe jest zastąpienie tych osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione
zostaną wszystkie powyższe wymagania.
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 11
1. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w
terminie
natychmiastowym:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
2) w razie 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca:
a) nienależycie realizuje przedmiot umowy,
b) nie dopełnił obowiązków wskazanych w § 10 ust. 3, 4 i 5 umowy.
2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku naliczania kar
umownych, o których mowa w § 7 umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią bez zgody
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
5. Załączniki do umowy są:
1) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zał. nr 2.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
31
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 5.2 do SIWZ
(wzór umowy)
UMOWA nr ................
zawarta w dniu ............. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551,
w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50231 Wrocław, zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 74/III/JO/11 Prezydenta Wrocławia z dnia
01.04.2011 roku
a …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..,
zamieszkałym/z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………,
działającą na podstawie/zarejestrowaną w .…………………………………………………………...……………
o numerze NIP: …................................, REGON: …………………………………….
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia ............................. r. przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na
dostarczeniu, serwisie pośrednim i zabraniu zestawów przenośnych kabin. Usługa będzie
pełniona na terenie:
1) Parku Południowego – 2 kabiny + umywalka,
2) Parku Grabiszyńskiego – 1 kabina + umywalka,
3) Parku Strachocińskiego – 2 kabiny + umywalka,
4) Parku Słoneczny Gaj – 2 kabiny + umywalka,
5) Parku Tołpy – 1 kabina + umywalka,
6) Parku Staszica – 1 kabina + umywalka,
7) Parku Leśnickiego – 1 kabina + umywalka,
8) Parku Zachodniego – 2 kabiny + umywalka,
9) Parku Jedności na Zakrzowie – 1 kabina + umywalka,
10) Polany Karłowickiej - 2 kabiny + umywalka,
zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczenia czystych i zdezynfekowanych kabin i umywalek w każdą sobotę na
godz. 8.00 i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) wykonania serwisów pośrednich kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących
w każdą niedzielę oraz 1 i 2 maja do godziny 8.00, polegających na opróżnianiu,
czyszczeniu i dezynfekcji oraz uzupełnieniu wody, mydła i papieru toaletowego,
32
3)
zabrania kabin i umywalek w każdą niedzielę po godzinie 22.00 (dostarczoną w dniu
22.04.2017r. do godz. 8.00 kabinę i umywalkę należy zabrać tego samego dnia po
godz. 22.00, dostarczoną w dniu 29.04.2017r. do godz. 8.00 kabinę i umywalkę
należy zabrać po godz. 22.00 w dniu 3.05.2017r. ),
4) usuwania wszelkich zbędnych materiałów oraz odpadów powstałych w czasie
realizacji usługi,
5) przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii kabin,
6) przystąpienia do usuwania awarii kabin w czasie do …..1 godzin od chwili zgłoszenia
przez Zamawiającego,
7) usunięcia zgłoszonej awarii w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
8) wykonania
przedmiotu
umowy
z
należytą
starannością
oraz
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami,
9) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiedni sprzęt, narzędzia
i odzież,
10) stosowania ekologicznych środków czystości do czyszczenia i dezynfekcji kabin
sanitarnych2.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia dojazdu do miejsca ustawienia kabin w celu ich rozładunku
i załadunku,
2) wskazania Wykonawcy miejsca, gdzie mają być ustawione kabiny,
3) potwierdzania realizacji usługi i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w obiektach udostępnionych na czas
trwania umowy.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§4
Terminy wykonania przedmiotu umowy:
22.04.2017r.
(tylko
teren
Parku
Grabiszyńskiego),
29.04.2017r.-3.05.2017r.,
6-7.05.2017r,
13-14.05.2017r., 20-21.05.2017r., 27-28.05.2017r., 3-4.06.2017r.,
10-11.06.2017r., 17-18.06.2017r., 24-25.06.2017r., 1-2.07.2017r., 8-9.07.2017r.,
15-16.07.2017r., 22-23.07.2017r., 29-30.07.2017r., 5-6.08.2017r., 12-13.08.2017r.,
19-20.08.2017r., 26-27.08.2017r., 2-3.09.2017r., 9-10.09.2017r., 16-17.09.2017r.,
23-24.09.2017r., 30.09.2017r. – 1.10.2017r.
WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
§5
1. Strony uzgadniają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1,
wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:
CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………...…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
zawarcia umowy
podatek VAT wynosi 8 %, czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
1
2
w zależności od deklaracji w ofercie
w zależności od deklaracji w ofercie
33
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej
za każdy miesiąc świadczenia usługi, do której dołączony będzie kosztorys ofertowy
będący załącznikiem nr 1 do umowy oraz protokół potwierdzający należyte wykonanie
usługi.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu w którym wykonano usługę.
4. Faktury należy wystawiać na Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do korespondencji: Zarząd Zieleni Miejskiej ul.
Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy nr …………………………………………….. w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Za termin dokonania zapłaty, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6
Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia
umownego brutto w wysokości …..…………… (słownie: ……………………………………………………)
Zabezpieczenie to jest wniesione w formie: ……………………..………………………………
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy
Zamawiającego nr 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszoną o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
W
przypadku
wniesienia
zabezpieczenia
w
innej
formie
niż
pieniądz:
gwarancja/poręczenie ………………… na kwotę ……………… zł (równa 100% sumy
zabezpieczenia), będąca gwarancją/poręczeniem zgodnego z umową wykonania prac
ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 01.10.2017r.
Zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji lub poręczeń ważne jest pod warunkiem
obowiązywania gwarancji lub poręczeń przez cały okres związania tą umową.
KARY UMOWNE
§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy
w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
b) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi w wysokości 1 % wartości umowy
brutto za każdy dzień zwłoki,
c) za dostarczenie nie umytych i nie zdezynfekowanych kabin i umywalek, nie
opróżnienie kabin oraz nie uzupełnienie wody, mydła i papieru toaletowego
w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za
każdy stwierdzony przypadek,
d) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia awarii kabin w wysokości 1 %
wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za każdą godzinę
zwłoki,
34
2.
3.
4.
5.
e) za nie usunięcie awarii kabin w uzgodnionym z Zamawiającym terminie
w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedni za
każdy stwierdzony przypadek,
f) w przypadku nie przedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w § 10 ust. 3,4 i 5 umowy w wymaganych terminach, za każdy taki przypadek
w wysokości kwoty 2412,20 zł,
g) za niestosowanie ekologicznych środków czystości do czyszczenia i dezynfekcji
kabin, w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc
poprzedni za każdy stwierdzony przypadek3.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.
Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem
zapłaty.
Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może potrącić
należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę, po uprzednim wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.
Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odsetek
ustawowych na zasadach ogólnych.
Zamawiający, niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień
umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy;
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
PRZEDSTAWICIELE STRON
§9
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony:
- Zamawiającego upoważniony(a) jest ……………………… tel. …………………
- Wykonawcy upoważniony(a) jest ………………………….. tel. …………………
3
w zależności od deklaracji w ofercie
35
OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy: minimum 1 osoba.
Wykonawca będzie, co miesiąc przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu pracowników w danym miesiącu. Oświadczenie będzie składane po
raz pierwszy w dniu podpisania umowy, a następnie do ostatniego dnia roboczego
każdego miesiąca pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia
ww. osób – zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym
zatrudnianiu wcześniej zgłoszonych osób.
Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych przedstawi Zamawiającemu dowody odprowadzenia składek ZUS na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni miesiąc pracy pracowników.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
możliwe jest zastąpienie tych osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione
zostaną wszystkie powyższe wymagania.
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 11
1. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w
terminie
natychmiastowym:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
2) w razie 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca:
a) nienależycie realizuje przedmiot umowy,
b) nie dopełnił obowiązków wskazanych w § 10 ust. 3, 4 i 5 umowy.
2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,
jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku naliczania kar
umownych, o których mowa w § 7 umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią bez zgody
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego.
36
4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiającego
i 1 dla Wykonawcy.
5. Załączniki do umowy są:
1) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zał. nr 2.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
37
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 5.1 do SIWZ /
Załącznik nr 2 do umowy
KOSZTORYS OFERTOWY NA ZADANIE I
Za dostarczenie i obsługę kontenerów sanitarnych damsko-męskich, kontenera
dla matki z dzieckiem oraz kontenera portiernia.
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka
miary
Ilość
1
1
2
Miesięczne użytkowanie
2 kontenerów
sanitarnych damskomęskich
Miesięczne użytkowanie
1 kontenera dla matki z
dzieckiem
Miesięczne użytkowanie
1 kontenera portierni
Opłata za transport
kontenerów
(dostarczenie i
zabranie) wraz z
rozładunkiem i
załadunkiem
Miesięczna opłata za
utrzymanie kontenerów
w czystości, kontrola
portiera nad
prawidłowym
korzystaniem z
kontenerów
Wykonanie przyłącza
energetycznego
Wykonanie zasilania w
wodę
Podłączenie do
kanalizacji
3
ryczałt
4
7,5
ryczałt
7,5
ryczałt
7,5
szt.
1
ryczałt
7,5
szt.
1
szt.
1
szt.
2
2
3
4
5
6
7
8
Cena
jednostkowa
w zł
5
Wartość netto
w zł
6
Wartość netto
Ogółem:
Podatek VAT
– 23%
Wartość
brutto
..............................................
(podpis Wykonawcy)
Miejscowość i data : .....................................
38
ZP/PN/11/2017/DZZ
Załącznik nr 5.2 do SIWZ /
Załącznik nr 2 do umowy
KOSZTORYS OFERTOWY NA ZADANIE II
Za dostarczenie i serwis zestawów przenośnych kabin sanitarnych na terenach
parkowych we Wrocławiu
Lp.
Teren –
skład
zestawu
Miesięczny koszt świadczenia usługi
Kwiecień
22.04.2017
Kwiecień
/Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
4 terminy
5 terminów
4 terminy
5 terminów
Wrzesień/
Październik
5 terminów
1
Park
Południowy –
2 kabiny +
umywalka
2
Park
Grabiszyński –
1 kabina +
umywalka
3
Park
Strachociński
– 2 kabiny +
umywalka
4
Park
Słoneczny Gaj
– 2 kabiny +
umywalka
5
Park Tołpy – 1
kabina +
umywalka
6
Park Staszica
– 1 kabina +
umywalka
7
Park Leśnicki –
1 kabina +
umywalka
8
Park Zachodni
– 2 kabiny +
umywalka
9
Park Jedności
na Zakrzowie
– 1 kabina +
umywalka
10
Polana
Karłowicka 2
kabiny +
umywalka
Wartość miesięczna
netto
podatek Vat – 8%
Wartość miesięczna
brutto
..............................................
(podpis Wykonawcy)
Miejscowość i data : .....................................
39
ZP/PN/11/2017/DZZ
(wzór)
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin
sanitarnych – Zadanie …….
Lp.
Nazwa stanowiska
pracy
Zakres wykonywanych
czynności
Okres
zatrudnienia
Wymiar
czasu
pracy
Uwagi
1.
2.
3.
4.
……
……
……
……
……
.............................................
(miejscowość i data)
...........................................
(podpis Wykonawcy)
40