Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Transkrypt

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ
Kod procedury: WRZO-16.OR.2
Wydział Organizacyjny
KARTA INFORMACYJNA usługi publicznej
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
1. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (formularz OR-1).
2. Opłaty:
Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe
koszty (wysokość opłaty odpowiada tym kosztom).
Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
Wnioskodawca może uiścić opłatę:
- w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, piętro I,
pok. 2.44.
- przelewem na rachunek bankowy (określając przedmiot opłaty):
Nr 97 1540 1115 2043 6050 7295 0008
3. Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Obsługi Klienta lub w Wydziale, którego
zakresu zadań informacja dotyczy,
2. W formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP,
3. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
4. Sposób i termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja
publiczna nie może być udostępniona w tym terminie – nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku. Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób określony we wniosku.
5. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2058 z późn. zm.).
2. Zarządzenie nr 27/2016 Starosty Nowotarskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie
udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.
6. Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu
postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem
Starosty Nowotarskiego.
7. Informacje dodatkowe:
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2. wglądu do dokumentów urzędowych,
3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji
publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.
Data sporządzenia:
Sporządził:
29.03.2016 r.
Aneta Domagała
Data zatwierdzenia:
Zatwierdził:
29.03.2016 r.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Robert Bełtowski

Podobne dokumenty