Regulamin konkursu „Wygraj iPoda z domeną .EU”

Transkrypt

Regulamin konkursu „Wygraj iPoda z domeną .EU”
Regulamin konkursu „Wygraj iPoda z domeną . EU”
1. Organizatorem konkursu jest Europejski Rejestr Nazw Domen Internetowych
(European Registry of Internet Domain Names, EURid) z siedzibą w Belgii,
adres: Woluwelaan 150, 1831 Diegem.
2. Uczestnictwo w konkursie możliwe jest tylko po zaakceptowaniu warunków
Regulaminu konkursu oraz po zaakceptowaniu warunków szczegółowych
wyznaczonych dla konkursu, a dostępnych na http://www.winwith.eu.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od ukończonego 18. roku życia, które
zarejestrowały domenę z końcówką .eu. Rejestratorzy, pracownicy EURidu
oraz ich najbliższa rodzina nie kwalifikują się do konkursu.
4. Do konkursu kwalifikują się te osoby, które zarejestrowały domenę .eu w
okresie
trwania
konkursu
oraz
spełniają
warunki
opisane
na
http://www.winwith.eu. Celem zgłoszenia się do konkursu, abonent domeny
.eu powinien odwiedzić stronę http://www.winwith.eu na której zostanie
poinstruowany co do kolejnych krókow. Prosimy starannie wypełnić dane
kontaktowe formularza, podając pełne imię i nazwisko oraz adres mailowy. Aby
zgłoszenie zostało przyjęte należy także zaakceptować warunki Regulaminu
konkursu.
5. EURid
rezerwuje sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych
dostarczonych przez uczestników konkursu (łacznie z weryfikacja tożsamości
uczestnika, jego wieku oraz miejsca zamieszkania) oraz prawo do
zdyskwalifikowania tych uczestników, którzy podali dane nieprawdziwe, nie
spełniają warunków opisanych w Regulaminie konkursu bądź dopuścili się
nieprawdłowości podczas zgłaszania swojego akcesu do konkursu. Drobne
błędy bądź braki występujące w zgłoszeniu abonenta mogą być decyzją
EURidu zaakceptowane. Przeoczenie przez EURid na jakimkolwiek etapie
konkursu nieprawidłowości dyskwalifikujących zgłoszenie nie stanowi o prawie
do uczestniczenia w konkursie.
6. EURid wybierze zwycięzców w drodze losowania zgłoszeń kwalifikujących się
do konkursu.
7. Uczestnik zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową (mail zostanie
wysłany na adres podany w formularzu zgłoszenia). W przypadku w którym
EURid nie będzie w stanie skontaktować się ze zwycięzcą w przeciągu całego
miesiąca, zwycięzca traci wygraną na rzecz EURidu, który przekaże nagrodę
dalszemu losowo wybranemu zwycięzcy zgodnie z punktem 5. Regulaminu.
8. EURid będzie posługiwał się danymi osobowymi, które otrzymał w ramach
zgłoszenia konkursowego zgodnie z polityką ochrony danych osobowych,
która dostępna jest na http://www.eurid.eu/files/whois_en.pdf. Zgłaszając się
do konkursu abonent wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska oraz
kraju pochodzenia na oficjalnych stronach EURidu jak również na materiałach
promocyjnych organizjacji.
9. W przypadku, w którym z jakiegoś powodu niezależnego od EURid czy
wykraczającego poza dostępne EURidowi środki zaradcze, konkurs nie może
zostać do końca prawidłowo zrealizowany, EURid rezerwuje sobie prawo do
zmodyfikowania, zawieszenia bądź ukończenia konkursu z uzwględnieniem i
zgodnie z obowiązujacym EURid zasadami prawa.
10. EURid nie bierze odpowiedzialności za spóźniony bądź nieudany akces do
konkursu, niezależnie od przyczyny, tak samo jak nie gwarantuje, że system
użytkowany na stronie uczestnika konkursu zawsze będzie dla niego dostępny
i będzie działał bez zastrzeżeń w ramach jego sytemu operacyjnego.