KARTA PRACY DYPLOMOWEJ

Transkrypt

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
KARTA PRACY DYPLOMOWEJ
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………….
Nr albumu ………………………. Kierunek ………………………… Specjalność …………………………..
Seminarium ……….………………………………………… rozpoczęte w semestrze ………………………
licencjackie / inżynierskie / magisterskie
zimowym / letnim
roku akademickiego ………………………………............
Prowadzący seminarium …………………………………………………………………………………………
Promotor …………………………………………………………………………………………………………...
Temat pracy w języku polskim …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………….
Temat pracy w języku angielskim …………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………
………………………………….
data i podpis studenta
data i podpis promotora
Zatwierdzam temat pracy dyplomowej …………………………………………………………………………
data i podpis Dziekana
Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Pracę dyplomową złożono do Dziekanatu dnia ………………………………………………………………..
Pracę sprawdzono pod kątem plagiatu ………………………………………….. wynik …………………….
tak / nie
Recenzent ………………………………………………………………………………………………………….
Egzamin dyplomowy dnia ………………………………………………………………………………………..
Poinformowano studenta o terminie egzaminu dyplomowego dnia ………………………………………....
drogą ……………………………………………………………….....
e-mail / telefon
………………………………………………
data i podpis pracownika Dziekanatu

Podobne dokumenty