Zasady składania dokumentów na studia

Transkrypt

Zasady składania dokumentów na studia
Zasady składania dokumentów na studia pomostowe (I stopnia
niestacjonarne) na kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo w roku
akademickim 2011/2012
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że
dokumenty od kandydatów na studia pomostowe będą przyjmowane w terminie 18/08/2011
(czwartek) – 24/08/2011 (środa) w siedzibie WKR w Centrum Dydaktycznym WUM,
ul Trojdena 2a w pok. 126/127 w godz. 9.00-16.00.
Komplet dokumentów powinien znajdować się w białej teczce tekturowej zamykanej na
gumkę lub wiązanej, opisanej według poniższego wzoru. Dokumenty mogą być składane
wyłącznie osobiście przez Kandydata albo osobę upoważnioną przez Kandydata przez
pełnomocnictwo podpisane przez Członka Komisji Rekrutacyjnej lub notarialnie do
podejmowania takiej czynności prawnej. Warunkiem przyjęcia dokumentów jest opłacenie
opłaty rekrutacyjnej i przypisanie jej na swoim koncie w Internetowej Rejestracji
Kandydatów (IRK) do wybranego kierunku studiów.
NAZWISKO IMIĘ
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
KIERUNEK STUDIÓW
(np. Pielęgniarstwo
Pomostowe)
ADRES
TELEFON
Dokumenty wymagane do przyjęcia aplikacji są następujące:
1. Świadectwo dojrzałości w oryginale oraz 1 kserokopia.
2. Dyplom zawodowy w oryginale oraz 1 kserokopia.
3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał do wglądu.
4. Zdjęcia dowodowe podpisane – nazwisko, data urodzenia. Identyczne, w liczbie 4
sztuk.
5. Prawo wykonywania zawodu – do wglądu w oryginale oraz 1 kserokopia. Aplikacje
od osób z dyplomem zawodowym, ale bez aktualnego prawa wykonywania zawodu
również będą przyjmowane przez WKR.
6. Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej według załączonego poniżej
wzoru do uzupełnienia w oryginale. Formularze do uzupełnienia będą także dostępne
w siedzibie WKR.
7. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wolontariacie – studiów finansowanych przez
MZ nie mogą podjąć osoby bezrobotne.
8. Inne dokumenty potwierdzające aktywność zawodową i naukową, zgodnie z
zasadami rekrutacji w oryginale tylko do wglądu oraz 1 kserokopii.
9. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dla ewentualnych wyjaśnień,
gdyby wniesiona opłata nie była widoczna w systemie rekrutacyjnym WUM.
10. Zgoda na odesłanie dokumentów – wzór do wypełnienia będzie dostępny w
siedzibie WKR.
Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów w terminie zgodnym z
określonym poniżej zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni. Kandydaci ci będą
przyjmowani w pierwszej kolejności. Pozostali Kandydaci zgłaszający się w danym dniu
będą obsługiwani w dalszej kolejności, po zakończeniu przyjmowania dokumentów
Kandydatów z nazwiskami na odpowiednią literę alfabetu.
Data
Dzień
Zakres nazwisk (pierwsza litera)
18/08/2011
Czwartek
A, B, C, D, E, F
19/08/2011
Piątek
G, H, I, J, K
22/08/2011
Poniedziałek
L M, N, O
23/08/2011
Wtorek
P, R, S, Ś
24/08/2011
Środa
T, U, W, Z, Ż
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
Załącznik:
Formularz przebiegu pracy zawodowej.
Przebieg pracy zawodowej
…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
Miejsce pracy
(pełna nazwa zakładu pracy, adres)
Oddział*
………………………………..
PESEL
Długość zatrudnienia
Obecne miejsce pracy
(pełna nazwa zakładu pracy, adres)
( zalicza praktyki z promocji zdrowia)
Ukończony kurs kwalifikacyjny w
zakresie
pielęgniarstwa
.............................................
Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa
................................................................
......................................
data/czytelny podpis
* w przypadku pracy w szpitalu ; jeśli praca na OIOM – proszę podać profil
(internistyczny, chirurgiczny, pediatryczny itp.)

Podobne dokumenty