07 GRABANOWSCY

Transkrypt

07 GRABANOWSCY
GRABANOWSCY
Grabanowski (Jan) Dionizy (1854-1936), syn Mateusza i Marianny (?) i Feliksa Gniwecka
(1847-1919) mieli czworo dzieci: Edwarda, Stefana, Jana i Anielę Łucję mieszkali w Lubrańcu,
przy ulicy (?), był szewcem.
W latach dwudziestych po zaprzestaniu pracy, po przez protekcję córki Anieli został
akwizytorem (agentem) sprzedaŜy maszyn do szycia firmy "SINGER”. Jeździł bryczką
zaprzęŜoną w jednego konia po jarmarkach, jak równieŜ po majątkach i wioskach oferując co
bogatszym gospodarzom maszyny do szycia.
I. Edward Grabanowski, (1880-?) został szewcem tak jak jego ojciec, miał córki Mariannę,
Hannę i syna Stefana, dwoje z nich zmarło będąc dziećmi, Marianna (6 lat) i Stefan (5 m-cy).
Marianna Grabanowska (1909-1916) córka Edwarda i Józefy Kołowskiej.
Stefan Dionizy Grabanowski (1912-1912) syn Edwarda i Józefy Kołowskiej.
Hanna Grabanowska, (*1921) córka Edwarda i Józefy Kołowskiej wyszła za mąŜ za?
Pietrzaka, mieli dwóch synów Pawła i Piotra, mieszkają we Włocławku.
II. Stefan Grabanowski, (1884-1959) był organistą w Dąbiu, wyprowadził się do Kozienic,
oŜenił się z Janiną Chebdą.
III. Jan Grabanowski, (1882-1936) był krawcem, mieszkał w Lubrańcu, miał troje dzieci,
Kazimierza, Jerzego i Barbarę.
Kazimierz Grabanowski, (1911-1991) syn Jana i Marianny Golasińskiej miał córkę Marię,
której ojcem chrzestnym był Władysław Kokorzycki.
Jerzy Grabanowski, (1920-1965) syn Jana i Marianny Golasińskiej w czasie wojny był
kelnerem, potem miał własną restaurację w Pruszkowie, zmarł w Podkowie Leśnej gdzie miał
dom, który odziedziczyła po jego śmierci bratanica, córka Kazimierza.
Barbara Grabanowska, (*1923) córka Jana i Marianny Golasińskiej, wyszła za mąŜ za
Zdzisława Kotyłłę, byli bezdzietni.
IV. Aniela Łucja Grabanowska, (1887-1983) wyuczyła się zawodu krawcowej, wyszła za mąŜ
za Jana Kokorzyckiego, stolarza, miała troje dzieci, Eugeniusza Dionizego (1916-1997), Marię
Feliksę (1920-2005) i Zofię (*1924 +1926) zmarła będąc małym dzieckiem. Prawdopodobnie
utopiła się w rozlewisku Zgłowiączki na łąkach za domem lub w kanale (rowie) płynącym w
pobliŜu domu.
Aniela w 1931 roku (5 stycznia) owdowiała, do sierpnia 1939 roku mieszkała w Lubrańcu.
Po raz drugi wyszła za mąŜ za Władysława Karczewskiego, teścia swojej córki Marii Ŝony
Dionizego Karczewskiego. Pikanterii temu zamąŜpójściu dodaje fakt, Ŝe ślub został zawarty w
tajemnicy przed dorosłymi juŜ dziećmi z pierwszych małŜeństw.
W dniu ślubu tj. 29 lipca 1939 roku, Władysław Karczewski w urwał bukiet kwiatów i razem z
najmłodszą córką Ireną (15 lat) nie wiedzącą o jego zamiarach, pojechał bryczką na grób
pierwszej Ŝony Zofii, gdzie złoŜył kwiaty, a następnie do kościoła w Rypinie na drugi ślub.
Aniela przyjechała z Lubrańca do Rypina autobusem i udała się prosto do kościoła gdzie juŜ
czekał Władysław Karczewski. Ślub odbył się w obecności świadków Antoniego Zielińskiego,
organisty i Czesława Trendewicza, kościelnego.
Aniela zmarła w Lubrańcu w dniu 21 kwietnia 1983 roku, mając lat 96.
99

Podobne dokumenty