Regulamin konkursu

Transkrypt

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu
Szalony kwadrat Mariana
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest serwis D-Serious.pl z siedzibą w Internecie.
2. Nad sprawiedliwym przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana przez Organizatora Kapituła.
§2
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zamieszkujących na terytorium Polski.
2. Osoba biorąca udział w konkursie powinna być fanem gier i konsol Nintendo.
§3
Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: [email protected],
dopisując w tytule: „Konkurs Mario”.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko uczestnika;
b. rozwiązanie zadania konkursowego;
3. Uczestnik może przysłać tylko jedno zgłoszenie.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20.12.2012r. o godz. 12:00.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.
§4
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest pokrowiec na konsolę Nintendo 3DS ufundowany przez firmę Stadlbauer.
2. Fundator nagrody zobowiązuje się do przesłania drogą pocztową nagrody na adres podany
przez zwycięzcę po ogłoszeniu wyników konkursu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie podejmowanie decyzji w kwestiach związanych z konkursem
nieujętych w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie
przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu
na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych
podczas niniejszego konkursu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) - Organizator.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie konkursu.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu.

Podobne dokumenty