Elita inflancka czyli łotewska

Transkrypt

Elita inflancka czyli łotewska
Marek Jerzy Minakowski
Elita inflancka czyli łotewska
Elita Rzeczypospolitej
tom XIV
województwo inflanckie
czyli część dzisiejszej Łotwy w granicach Rzeczypospolitej
Dr Minakowski
Kraków 2013
Egzemplarz № ░░░░░░░░
ISBN 978-83-63202-12-5
Wydawca:
Dr Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
[email protected]
www.przodkowie.com, ElitaRP.pl
Złożono do druku w październiku 2012
Copyright © by Marek Jerzy Minakowski
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
3
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
Ogólną przedmowę do serii wydawniczej Elita Rzeczypospolitej umieściłem w
tomie I (Elita północnomazowiecka, Kraków 2011). W tomie II nie umieściłem jej z powo­
du braku miejsca. Począwszy od tomu III umieszczam ją w wersji skróconej, jak poni­
żej. Z czasem zasady te będą ewoluować (co jest nieuniknione przy długich seriach
wydawniczych), ale nie powinny to być zmiany głębokie.
1. Seria niniejsza przedstawia genealogię elity społeczno-politycznej Rzeczypo­
spolitej (Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) od pokolenia kwitną­
cego w ostatnich latach jej istnienia (okres Sejmu Wielkiego) do dzisiaj.
2. Uczestnicy Sejmu Wielkiego (jego posłowie i senatorowie) urodzili się około
roku 1745. Tymczasem ostatnie kompletne wielotomowe kompendium genealogii elit
Rzeczypospolitej, obejmujące całość alfabetu, to Korona polska Kaspra Niesieckiego
(tzw. „Herbarz Niesieckiego”), ukończona w roku 1743 (autor zmarł w 1744). Misję ni­
niejszego dzieła można więc streścić następująco:
Elitę rodową początków Rzeczypospolitej pokazuje kronika Jana Dłu­
gosza, zakończona z jego śmiercią w roku 1480. Kolejne 263 lata są opi­
sane w herbarzu Niesieckiego. Elita Rzeczypospolitej przedstawia zaś
okres 267 lat od śmierci Niesieckiego do dzisiaj. Jak mają być sobie po­
dobne, tak muszą być od siebie różne — bo inne czasy je zrodziły
i inne okresy są w nich przedstawione.
3. Rozmaicie można definiować tradycyjną elitę i każda definicja ma swoje
wady. Chcąc być kompletnym, a jednocześnie nie przekraczać objętością czterdziestu
tomów, przyjąłem wypróbowaną definicję „potomków Sejmu Wielkiego”. Są to więc
posłowie na Sejm wybrani w wyborach 1788 i 1790 (obie kadencje Sejmu Czteroletnie­
go), senatorowie, którzy w tym czasie zaprzysięgli Konfederację sejmową, a także ro­
dzeństwo jednych i drugich wraz z potomstwem we wszystkich liniach aż do dziś.
4. Definicja ta nie rozróżnia stanu (szlachecki lub plebejski) ani sposobu dzie­
dziczenia (czy w linii męskiej, czy żeńskiej). Przez swą szerokość obejmuje więc ob­
szerne grupy zwane w XIX i XX wieku inteligencją — nawet wtedy, gdy w innych li ­
niach te same osoby wywodziły się ze stanu mieszczańskiego czy żydowskiego, albo
nawet chłopskiego. Nie rozróżnia narodowości, płci ani miejsca zamieszkania.
5. Inaczej niż dawniejsze herbarze, nie umieszczam tu informacji biograficz­
nych, a jedynie podstawowe daty życia opisywanych osób. Odsyłam za to, gdzie tylko
to możliwe, do artykułów zamieszczonych w Polskim Słowniku Biograficznym, który
ukazując się od roku 1935 doszedł już szczęśliwie do „Sz”.
6. Piszę tę książkę z perspektywy obywatela Rzeczypospolitej, a nie jednego z
wielu państw powstałych na jej gruzach. Tak się jednak złożyło, że większość żyjących
osób przedstawionych w tej książce mówi w domu po polsku. To samo dotyczy pre­
4
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
numeratorów. Dlatego w tym języku książkę tę napisałem. Jeżeli pojawią się odpo­
wiednio silne argumenty — wybrane tomy (lub nawet całość) chętnie zobaczyłbym też
w innych językach.
7. Elita Rzeczypospolitej podzielona jest na tomy według podziału administra­
cyjnego Rzeczypospolitej tak, by żaden tom nie przekraczał tysiąca stron. Czasami
udaje się zmieścić jedno województwo w jednym tomie (tak było w tomie II), czasem
tylko pół województwa (tak było w tomie I), a czasami na jeden tom składają się aż
cztery dawne województwa (jak w tomie III).
8. Kolejność tomów jest przypadkowa. Prenumeratorom wysyłane są kolejne
tomy, docelowo z częstotliwością miesięczną. Lista prenumeratorów umieszczona jest
na końcu niniejszego tomu. Gdyby ktoś zdecydował się na prenumeratę później, bra­
kujące tomy również otrzyma. Jest też możliwość zamawiania jedynie wybranych to­
mów, kosztuje to jednak więcej.
9. Każdy tom opatrzony jest tablicą genealogiczną pokazującą powiązania we­
wnątrz grupy osób stanowiących elitę danego regionu. Te tablice pokazują, że w każ­
dym z tych przypadków mamy do czynienia z jedną de facto rodziną, a wyróżnianie
„rodzin” według nazwisk lub pochodzenia od konkretnej osoby ma charakter umow­
ny. Stanowią uproszczoną mapę umożliwiającą odnalezienie się w gąszczu powiązań
rodzinnych.
10. Właściwa treść zebrana jest w rozdziałach opisujących rodzinę danego
członka elity wraz z jej koligacjami.
11. Wybierając osoby ważne, z którymi powiązania pokazać warto, kieruję się
przede wszystkim kryterium posiadania biogramu w Polskim słowniku biograficznym.
Dzieło to, wydawane początkowo przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie
przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ukazuje się od roku 1935 i dochodzi do
końca litery „S”, opisując ponad 26.000 osób żyjących na terenach Rzeczpospolitej lub
mocno z nią związanych od pradziejów do końca XX wieku. Osoby o nazwiskach za­
czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak
można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone?
Nie znam innego obiektywnego standardu, który pozwoliłby ocenić, kto jest postacią
ważną, a o kim pamiętać się nie musi. Z Polskiego słownika biograficznego wybieram
więc około 50 osób, które są najbliżej powiązane z bohaterem danego rozdziału. Poka­
zują one krąg rodzinny tego człowieka: ludzi którzy mogli mieć wpływ na niego i tych,
na których skutecznie mógł on wpłynąć. Ci ludzie również zaliczani być mogą do elity
danej okolicy. Potem przedstawiam potomków danego senatora lub posła i potomków
jego rodzeństwa (wszak uprawianie polityki było wtedy zajęciem rodzinnym, a pozy­
cja polityczna była dziedziczona i przekazywana przez mariaże). Tam, gdzie jest mi
znana, przedstawiam tę genealogię do początku wieku XXI.
12. W genealogii potomków danej osoby umieszczam również odsyłacze do
bohaterów haseł Polskiego słownika biograficznego blisko powiązanych z osobami do niej
należącymi. W ten sposób pokazuję, w którą stronę (geograficznie i społecznie) migro­
wała elita danej okolicy.
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej
5
13. Przy każdej osobie umieszczonej w genealogii zamieszam listę wszystkich
źródeł (z drobnymi wyjątkami), które wykorzystałem zbierając informacje o danej oso­
bie. Źródła te wymienione są potem starannie na końcu danego rozdziału. Jeżeli więc
wnikliwy czytelnik znajdzie tam informację niepełną, błędną lub zaskakującą, łatwo
ustalić przyjdzie kogo za stan ten należy winić.
Zbierając informacje do tej publikacji starałem się opierać głównie na źródłach
opublikowanych, z których przede wszystkim wymienić należy wspominany tu wielo­
kroć Herbarz polski Adama Bonieckiego, ponadto Polski słownik biograficzny, publikacje
Włodzimierza Dworzaczka (Genealogię i pośmiertne Teki Dworzaczka), Szlachtę wylegity­
mowaną w Królestwie Polskim Elżbiety Sęczys, Ziemian polskich XX wieku wydawnictwa
DiG, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce Tomasza Lenczewskiego, Rocznik szlachty
polskiej i Almanach błękitny J.S. Dunina-Borkowskiego i wiele, wiele innych.
Większość tych źródeł kończy się jednak na wieku XIX, dlatego informacje o
osobach żyjących współcześnie musiałem zbierać częściowo od samych rodzin, wysy­
łając tysiące ankiet i otrzymując tysiące odpowiedzi. Serdecznie dziękuję tym wszyst­
kim, którzy byli łaskawi przekazać swoje materiały wyciągnięte z rodzinnych archi­
wów i pamięci starszych członków rodzin. Najwięcej był mi łaskaw przekazać książę
Jerzy Czartoryski z Ottawy w Kanadzie, który pieczołowicie zbierał przez dziesięciole­
cia informacje o wszystkich potomkach Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734-1823)
i rodzin spokrewnionych, będąc bezcennym źródłem wiedzy na temat XX-wiecznych
potomków polskiej arystokracji. Jeszcze raz wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.
Wszystkie te listy przechowuję w moim archiwum i w razie wątpliwości w dowolnym
momencie mogę do nich powrócić.
Na początku listy źródeł (przed dwukropkiem) podaję zawsze sygnaturę da­
nej osoby w moim archiwum. Sygnatury te są jednoznaczne (nigdy dwie osoby nie
mają tego samego) i zasadniczo się nie zmieniają, co pozwala na odróżnianie osób, któ­
re żyły w tym samym czasie i nosiły te same imiona i nazwiska. Te same sygnatury są
wykorzystywane w innych moich publikacjach, takich jak Wielka Genealogia Mina­
kowskiego i Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego. W moim archiwum informacje z
każdego źródła przechowywane są osobno, dzięki czemu w razie wątpliwości zawsze
można ustalić, skąd dana informacja (imię, data, przypisanie do rodziców itd.) została
zaczerpnięta i kiedy to miało miejsce.
14. Pisownia polskich nazwisk szlacheckich wciąż czeka na uporządkowanie.
Poświęciłem temu dwa artykuły, dostępne w Internecie: System polskich nazwisk szla­
checkich (http://minakowski.pl/system-polskich-nazwisk-szlacheckich) i Będę rozróż­
niał 3 rodzaje „z” w genealogii (http://minakowski.pl/bede-rozroznial-3-rodzaje-z-wgenealogii). W niniejszej serii używam dwóch konwencji: minimalnej i maksymalnej.
Wersję maksymalną (ze wszelkimi przydomkami, herbem tytułem arystokratycznym
itd.) podaję raz w danej linii, a poza tym skracam do wersji minimalnej. Dlatego zwy­
kle piszę „Emilia Plater” zamiast pełnej formy „Emilia hr. Broel-Plater z Broelu h. wł.”
(1806-1831) oraz „Cecylia Plater” zamiast „Cecylia hr. Plater-Zyberk” (1853-1920) lub
„Cecylia Plater-Zyberkówna”.
Imion jednej osoby podaję najwyżej trzy, przy czym staram się sprowadzać je
do formy dziś powszechnie używanej (tak jak dzisiaj znany jest święty, którego imię
6
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
nadano na chrzcie). Gdy jednak jedna osoba w źródłach pojawia się pod różnymi imio­
nami, mogą się zdarzyć aberracje, które nie wszystkie uda się poprawić. Imię, pod któ­
rym dana osoba jest powszechnie znana, staram się umieszczać jako pierwsze, nawet
gdy na chrzcie było ono imieniem drugim czy trzecim.
Księstwo inflanckie i jego elita
7
Księstwo inflanckie i jego elita
Wyliczając państwa leżące na terytorium dawnej Rzeczypospolitej wymie­
niamy zwykle Polskę, Litwę, Ukrainę i Białoruś, a zbyt często zapominamy o Łotwie i
Estonii.
Ziemie dawnej Rzeczypospolitej w granicach dzisiejszej Estonii to dawne wo­
jewództwa parnawskie ze stolicą w Parnawie (dziś Pärnu) i derpskie (dorpackie) ze
stolicą w Dorpacie (dziś Tartu). Polska straciła je na rzecz Szwecji i zrzekła się w Poko­
ju w Oliwie w roku 1660, a wojewodowie parnawski i derpski nie zasiadali już więcej
w Senacie Rzeczypospolitej. Trzeba jednak przyznać, że Dorpat pozostał Polakom bli­
ski: na tamtejszym uniwersytecie studiowało wielu Polaków i tamże założono w 1828
r. pierwszą polską korporację akademicką, Konwent Polonia.
Ilustracja 1: Rzeczpospolita w okresie największego zasięgu terytorialnego, źródło: Wi­
kipedia, Wolna Encyklopedia. Na czarno zaznaczono obszar, którego dotyczy niniej­
szy tom
Inaczej było z dzisiejszą Łotwą. Choć część północna z Rygą również odpadła
na rzecz Szwecji i po roku 1660 Rzeczpospolita nie miała wojewodów wendeńskich, to
8
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
pozostała przy Rzeczypospolitej część południowa zwana Inflantami Polskimi ze stoli­
cą w Dyneburgu (dziejszym Daugavpils) i lennym Księstwem Kurlandii.
W tomie XI opisaliśmy elitę Żmudzi i sąsiedniego województwa trockiego. Po­
równując dzisiejsze Litwę i Łotwę i pamiętając o ich wspólnych bałtyjskich korzeniach
można dojść do wniosku, że to kraje niemal identyczne. Tymczasem w czasach Rzecz­
pospolitej, struktura społeczeństwa obu krajów różniła się diametralnie – były swoimi
przeciwieństwami.
Spójrzmy na nazwiska żmudzkich senatorów XV i XVI wieku – Kieżgajło,
Kontowt, Gasztołd, Radziwiłł, Kiszka, Billewicz, Szemiot, Talwosz... Była to lokalna
elita, stąd wyrosła, dumna ze swoich korzeni, która ze swego matecznika wyruszała
na podbój Europy.
Spójrzmy zaś na typowe nazwiska elity sąsiedniej Kurlandii: Plater, Zyberg,
Weyssenhoff, Manteuffel, Römer. Osten-Sacken, Mohl, Taube, Borch, Mier... To potom­
kowie rycerzy przybyłych z zachodu w czasach, gdy Inflantami władał niemiecki Za­
kon Kawalerów Mieczowych. Gdy na Żmudzi cała elita była autochtoniczna, w Inflan­
tach elity autochtonicznej nie było w ogóle. Elita łotewska mówiła po niemiecku.
Podobieństwo społeczeństw dzisiejszej Litwy i dzisiejszej Łotwy jest wynikiem
XX-wiecznego wygnania spolonizowanej elity litewskiej i niemieckiej elity łotewskiej.
Dziś potomkowie elity inflanckiej żyją po części w Polsce, po części w Niemczech. Po­
tomkowie elity żmudzkiej żyją prawie wyłącznie w Polsce.
Elity żmudzka i inflancka różniły się także etosem rycerskim. Żmudzini byli
wierni swojej ojczyźnie - walczyli w jej obronie, a nie mogąc sprostać w polu, chowali
się w lasach i walczyli partyzancko; byli u siebie i nikogo nie musieli słuchać. Rycerze
inflanccy byli wierni swojemu suwerenowi, zgodnie z pięknymi tradycjami feudalny­
mi. Stąd po sekularyzacji państwa inflanckiego i włączeniu go do Rzeczypospolitej sta­
li się jej wiernymi synami. To dlatego jedną z ikon polskiego patriotyzmu jest Emilia
Plater, córka Franciszka hrabiego von dem Broele gennant Plater i Anny, hrabianki
von der Mohl. To dlatego Instytut Historii PAN nosi imię prof. Tadeusza Manteuffla
(właściwie: barona von Manteuffel-Szoege). To Tadeusz Römer był polskim ministrem
spraw zagranicznych, a jego kuzynka Eliza z Römerów Komorowska była prababką
prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Ta sama przyczyna spowodowała niestety, że po zmianie w roli suwerena
Rzeczpospolitej na Rosję z elit inflanckich wyszło wielu lojalnych oficerów i urzędni­
ków rosyjskich. Carl Gustav von Rönne pobił konfederatów barskich, Karl Wilhelm
von Toll tłumił powstanie listopadowe a Fiodor Berg (Friedrich von Berg) to samo ro­
bił z powstaniem styczniowym.
Reprezentacja polityczna Inflant w Sejmie Rzeczypospolitej była następująca.
Kurlandia i Semigalia była księstwem lennym. Na jej czele stał książę, który nie zasia­
dał w Senacie Rzeczypospolitej, bo był tylko jej lennikiem. Funkcję tę w latach 17591763 pełnił królewicz polski Karol Krystian (syn Augusta III), mąż „królewiczowej”,
Franciszki Krasińskiej. Ich jedyna córka Maria Krystyna, była babcią pierwszego króla
Włoch, Wiktora Emanuela II. Potem jednak wpływy rosyjskie spowodowały zainstalo­
wanie na tym tronie rodziny Bironów (von Bühren): Ernesta i syna jego, Piotra. Potom­
stwo Piotra weszło do polskiej elity poprzez... Francję, otóż bowiem ich córka wyszła
za Aleksandra Talleyranda księcia Dino, bratanka słynnego księcia Benewentu, mini­
Księstwo inflanckie i jego elita
9
stra spraw zagranicznych Francji. Ich córka Paulina Talleyrand, żona Henryka de
Castellane, była matką Marii Doroty, żony ordynata nieświeskiego Antoniego Wilhel­
ma Radziwiłła. Pradziadkiem tego ostatniego był wojewoda wileński Michał Hieronim
Radziwiłł, dlatego tę gałąź potomków książąt Kurlandii opisaliśmy już w tomie II (Eli­
ta wileńska).
Księstwo Inflanckie, albo Inflanty Polskie (czyli tę część dzisiejszej południo­
wej Łotwy, która nie była w księstwie Kurlandii i Semigalii) reprezentowało dwóch se­
natorów: biskup i kasztelan. Trzeci z nich, wojewoda inflancki Adam Ewald Felke­
rzamb, wszedł do Sejmu Wielkiego jeszcze jako wojewoda witebski i dlatego opisali­
śmy go i jego rodzinę w tomie III (Elita kresowa i smoleńska).
Posłowie inflanccy obierani byli inaczej niż w innych województwach. Ponie­
waż Inflanty nie były integralną częścią ani Korony, ani Litwy, poza czterema posłami
inflanckimi mamy także czterech posłów desygnowanych w imieniu Korony i tyluż w
imieniu Litwy. Razem jest ich dwunastu (po sześciu w kadencjach 1788 i 1790).
Senatorowie inflanccy (w nawiasach kwadratowych sygnatury wg archiwum
autora):
1) biskup inflancki Józef Korwin Kossakowski [11.434.122]
2) kasztelan inflancki Jan Mier [5.396.279]
Posłowie księstwa inflanckiego w kolejności alfabetycznej wg reprezentacji:
z Inflant
3)
4)
5)
6)
rotmistrz litewski Stanisław Kublicki [13.157.204]
Józef Mostowski [psb.19077.9]
Hieronim Oskierka [sejmwlk.432]
kapitan wojsk litewskich Józef Weyssenhoff [sw.10895]
z Korony
7)
8)
9)
10)
Aleksander z Batowa Batowski [1.506.48]
Józef Borch [2.34.20]
Józef z Rokszyc Pągowski [psb.22023.1]
starosta babimoski Piotr Potocki [9.496.116]
z Litwy
11)
12)
13)
14)
Grzegorz Nałecz Kaczanowski [9.201.1]
Julian Ursyn Niemcewicz [psb.19845.1]
Józef Trębicki [3.792.52]
generał-major Michał Zabieło [sw.10953]
10
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Widzimy tu 14 osób, noszących 14 różnych nazwisk (Batowski, Borch, Kacza­
nowski, Kossakowski, Kublicki, Mier, Mostowski, Niemcewicz, Oskierka, Pągowski,
Potocki, Trębicki, Weyssenhoff, Zabiełło).
Czy mamy tu zatem 14 osobnych rodzin, składających się razem na elitę lubel­
ską? Załączona do tego tomu tablica genealogiczna pokazuje, że jednak nie: prawie
wszystkie te osoby udało się zmieścić na jednym wykresie jako jedną dużą rodzinę, w
której każdy z każdym jest jakoś powiązany. Do chwili oddania do druku niniejszego
tomu nie udało się znaleźć powiązań jedynie z rodzinami dwóch posłów reprezentują­
cych Inflanty:
a) Hieronimem Oskierką, który być może jest identyczny ze wzmiankowanym w Her­
barzu Uruskiego chorążym deneburskim, synem Antoniego i Teresy Eperyaszy; jeżeli
tak jest, to jego rodzina zawarta będzie w przyszłym tomie z elitą mińską, bo ów Hie­
ronim to wnuk brata kasztelana mozyrskiego Kazimierza Oskierki.
b) Stanisławem Kublickim, o którym wiemy jedynie, że miał żonę Magdalenę.
Pozostali stanowią jedną rodzinę – elitę inflancką, której skład osobowy i losy
poznamy w dalszej części niniejszego tomu.
A oto niektóre ciekawe osoby, jakie można znaleźć w tym tomie:

aktorzy: Anna Czartoryska (1984-), Maja Komorowska (1937-), Karol Stras­
burger (1947-);

dziennikarze: Jan Cieński (1965-), Piotr Pacewicz (1953-), Juliusz Slaski (19201990), Michał Szułdrzyński (1980-), Bohdan Tomaszewski (1921-), Jacek Woź­
niakowski (1920-);

filozofowie: Mirosław Dzielski (1941-1989), Stefan Swieżawski (1907-2004);

historycy: Seweryn Uruski (1817-1890), Jerzy Wiśniewski (1928-1983);

literaci: Andrzej Bursa (1932-1957), Aleksander Fredro (1793-1876), Zbigniew
Herbert (1924-1998), Joanna Olczak-Ronikier (1934-), Maria Pawlikowska-Ja­
snorzewska (1891-1945), Maria Rodziewiczówna (1864-1944), Eustachy Rylski
(1944-);

malarze: Wojciech Kossak (1857-1942);

muzycy: Michał Kleofas Ogiński (1765-1833);

politycy dziewiętnastowieczni: Kazimierz Badeni (1846-1909);

politycy przedwojenni: Edward Raczyński (1891-1993);

politycy współcześni: Wojciech Arkuszewski (1948-), Lidia Goeringer d'O­
edenberg (1957-), Bronisław Komorowski (1952-), Halina Nowina-Konopka
(1938-), Róża Thun (1954-);

prawnicy: Tadeusz de Virion (1926-2010), Xawery Konarski (1968-);

przedsiębiorcy: Stanisław Rotwand (1839-1916).
Rodzina Aleksandra Batowskiego, posła inflanckiego
11
Rodzina Aleksandra Batowskiego, po­
sła inflanckiego
Pod Konfederacją Stanów Sejmujących 1788-1792 podpisany jako Aleksander z Batowa
Batowski - poseł 1790 (ks. inflanckie, z Korony).
W Polskim Słowniku Biograficznym (t. 1, str. 353) jako: BATOWSKI Aleksander Bene­
dykt (1760-1841) dyplomata.
Jego rodzicami byli Antoni Batowski [1.506.49: Bon., PSB, Łuszcz] i Franciszka Paszkowska
[1.506.50: Bon., PSB, Łuszcz].
Dziadkami ze strony ojca byli Dominik Batowski z Batowa h. Trzy Zęby [1.506.51: Bon.] i
Magdalena Kamińska h. Topór [9.364.22: Bon.].
Dziadkami ze strony matki byli Stanisław Paszkowski z Paszek h. Zadora
Łuszcz] i Krystyna Dzianott z Zuchorzyna [lu.21711: Łuszcz].
[lu.21710:
Krąg rodzinny
Oto ludzie z jego rodziny, zaszczyceni biogramem w Polskim Słowniku Biograficznym. O
kolejności decyduje, ile osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem lub
małżonkiem poprzedniej, należy ustawić by te dwie osoby połączyć.
Dla oszczędności miejsca ograniczam ten łańcuch do 7 ogniw. Tam gdzie relację jest
trudno nazwać, ograniczam się do podania, jak długi jest najkrótszy łańcuch od jakiejś
osoby bliskiej.
1. STARZEŃSKA z Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle
(1782-1862), dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia (PSB t.
42 s. 394) - siostrzenica
2. PAWLIKOWSKI Józef Benedykt (1770-1830) działacz gospodarczy, burmistrz
(PSB t. 25 s. 452) - zięć siostry
3. STARZEŃSKI Kazimierz (1806/7-1877), ziemianin, austriacki pułkownik ho­
norowy, regimentarz pułku krakusów w r. 1866, członek Izby Panów austriac­
kiej Rady Państwa (PSB t. 42 s. 404) - wnuk siostry
4. PAWLIKOWSKI Józef Gwalbert (1793-1852) mecenas sztuki, działacz gospo­
darczy i polityczny (PSB t. 25 s. 434) - od siostry 3 os.
5. PAWLIKOWSKI Konstanty Gabriel (ok. 1802- po 1866) śpiewak, kolekcjoner
muzykaliów, publicysta (PSB t. 25 s. 454) - od siostry 3 os.
6. STARZEŃSKI Maciej Maurycy h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz
hetmana Jana Klemensa Branickiego (PSB t. 42 s. 412) - od siostry 3 os.
7. STARZEŃSKI Michał (1802-1860), ziemianin, hodowca, działacz gospodarczy,
członek Stanów Galicyjskich (PSB t. 42 s. 423) - od siostry 3 os.
8. BAWOROWSKI Józef (1780-1841) wojskowy (PSB t. 1 s. 368) - od siostry 4 os.
12
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
9. BAWOROWSKI Wiktor hr. (1826-1894) literat, kolekcjoner (PSB t. 1 s. 368) - od
siostry 4 os.
10. KOMOROWSKI Ignacy Julian (1774-1846) poseł (PSB t. 13 s. 411) - od siostry 4
os.
11. KRASICKI Jan (1763/65-1830) kolekcjoner (PSB t. 15 s. 151) - od siostry 4 os.
12. PAWLIKOWSKI Mieczysław Gwalbert (1834-1903) działacz polityczny, kultu­
ralny, pisarz, dziennikarz (PSB t. 25 s. 460) - od siostry 4 os.
13. SKORUPKA Adam Franciszek Ksawery Jan Nepomucen Władysław h. Śle­
powron (1820-1872) dyrektor teatru (PSB t. 38 s. 272) - od siostry 4 os.
14. STARZEŃSKI Michał Hieronim h. Lis (1757-1823), starosta brański, powsta­
niec kościuszkowski, pamiętnikarz, organizator administracji w Obwodzie
Białostockim i w Kraju Tarnopolskim (PSB t. 42 s. 418) - od siostry 4 os.
15. BADENI Stanisław Marcin (1850-1912) polityk (PSB t. 1 s. 209) - od siostry 5 os.
16. CHOMĘTOWSKI Marcin (zm. 1706) kasztelan żarnowski (PSB t. 3 s. 411) - od
matki 6 os.
17. JĘDRZEJOWICZ Adam (1847-1924) ziemianin, polityk galicyjski (PSB t. 11 s.
238) - od siostry 5 os.
18. MIER Feliks (1776-1857) dyplomata, komisarz sejmu galicyjskiego (PSB t. 20 s.
801) - od siostry 5 os.
19. PAWLIKOWSKA Helena (1837-1918) powstaniec 1863 (PSB t. 25 s. 433) - od
siostry 5 os.
20. PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert (1860-1939) rolnik, ekonomista, historyk, poli­
tyk, taternik (PSB t. 25 s. 437) - od siostry 5 os.
21. PAWLIKOWSKI Tadeusz Henryk (1861-1915) dyrektor teatru, reżyser, krytyk
(PSB t. 25 s. 465) - od siostry 5 os.
22. POTOCKA Anna Teresa (1746-1810) krajczyna koronna (PSB t. 27 s. 732) - od
siostry 5 os.
23. POTOCKI Józef (ok. 1735-1802) poseł, starosta leżajski, krajczy koronny (PSB t.
28 s. 73) - od siostry 5 os.
24. ROSTWOROWSKI Jan Wiktoryn (1678-1742) poseł, kasztelan wiski (PSB t. 32
s. 196) - od siostry 5 os.
25. STARZEŃSKI Józef Nikodem h. Lis (ok. 1710-1785), kasztelan gnieźnieński
(PSB t. 42 s. 400) - od siostry 5 os.
26. STARZEŃSKI Leopold Ludwik (1787-1860), ziemianin, członek Sejmu Stano­
wego (PSB t. 42 s. 408) - od siostry 5 os.
27. STARZEŃSKI Melchior h. Lis (1722 - ok. 1788), jezuita, pedagog, pisarz, poeta
(PSB t. 42 s. 416) - od siostry 5 os.
28. STARZEŃSKI Łukasz Franciszek Michał h. Lis (1715-1779), benedyktyn, opat
lubiński, autor pism teologicznych (PSB t. 42 s. 398) - od siostry 5 os.
Potomkowie bezpośredni
Aleksander hr. Batowski z Batowa h. Trzy Zęby * 18 III 1758 † 29 XII 1841 Preiche bei
Thionville [1.506.48: Bon., PSB, Zr1, Zr2]
Rodzina Aleksandra Batowskiego, posła inflanckiego
13
w Pol. Słown. Biograf. (t. 1, str. 353) jako:
BATOWSKI Aleksander Benedykt (1760-1841) dyplomata
× 1802 Louise de Walckiers [sw.164742: Zr2]
1. Dorothee Louise Batowska [sw.164743: Zr2]
2. Aleksander Batowski [sw.164744: Zr2]
× Celenie Le Clement [sw.164745: Zr2]
a) Dorothee Batowska * 13 IV 1841 Moestroff † 9 I 1890 Dusseldorf [sw.164746: Zr2]
× 12 IX 1858 Adolf Beissel [sw.164747: Zr2]
Jego rodzeństwo z potomstwem
1. Tekla Batowska [8.619.57: Bon., PSB, Zr3, Cz.]
× Gabriel Michał Jaworski [8.619.52: Bon., PSB, Zr3, Cz., Zr4] (rodzice: Andrzej Antoni Jawor­
ski-Bobronicz h. Sas † ok. 1758 [8.619.14: Bon.] i Konstancja Siekierzyńska h. Zadora †
1798 w Orzechowcach [8.619.18: Bon., Zr4])
1. Katarzyna Joanna Gabriela Jaworska * 30 IV 1782 Przemyśl † 18 XII 1862 Kraków
[8.619.60: Bon., Zr5, PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 42, str. 394) jako:
STARZEŃSKA z Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle
(1782-1862), dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia
× Ksawery Franciszek Feliks Starzeński * 1764 † 1804 [8.190.84: Bon., PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.]
(rodzice: Maciej Maurycy hr. Starzeński h. Lis * 24 II 1717 Iłowiec † 28 XI 1787 Ole­
jów [lu.30113: Leg., PSB, Zr6, Łuszcz, Zr3, Cz., Zr4]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 42, str. 412) jako:
STARZEŃSKI Maciej Maurycy h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz
hetmana Jana Klemensa Branickiego
i Aniela Biberstein-Trembińska h. Rogala * 11 III 1739 Psary † 19 IV 1801 Warsza­
wa [lu.30114: PSB, Zr6, Łuszcz, Zr3, Cz., Zr7])
× Józef Benedykt Pawlikowski * 1770 Sambor † 6 XII 1830 Lwów [psb.21951.1: PSB, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 25, str. 452) jako:
PAWLIKOWSKI Józef Benedykt (1770-1830) działacz gospodarczy, burmistrz
(rodzice: Józef Pawlikowski h. Cholewa [psb.21951.2: PSB, Cz.] i Marianna Kwiatkow­
ska [psb.21951.3: PSB])
× Góra Ropczycka Franciszek Ksawery Mikołaj Starzeński * 9 XII 1769 Grabownica †
24 XII 1828 Góra Ropczycka [8.619.61: Bon., Zr5, PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.] (rodzice: Piotr hr.
Starzeński h. Lis * 1722 † 27 VI 1797 [lu.30119: PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.] i Marianna Rogaliń­
ska z Dzwonowa h. Łodzia [lu.30120: PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.])
a) Kazimierz Ksawery Gabriel Starzeński * 4 III 1807 Lwów † 22 XI 1877 Góra
Ropczycka [lu.30225: PSB, Łuszcz, Zr3, Cz.]
w Pol. Słown. Biograf. (t. 42, str. 404) jako:
STARZEŃSKI Kazimierz (1806/7-1877), ziemianin, austriacki pułkownik ho­
Rodzina Michała Zabiełły, posła inflanckiego
759
9. Wanda Anna Zabiełło * 1882 † 1945 [zi.6.106.b: Zr1, Ziem.]
× Eugeniusz Adam Roguski * 1870 † 26 XII 1939 [cz.I054506: PSB, Zr112, Cz., Ziem.,
Zr57] (rodzice: Henryk Bronisław Roguski h. Ostoja * 15 VII 1834 Warszawa
[11.20.117: Bon., Leg., , Zr113, Ziem.] i Maria Jaxa-Konarska h. Gryf * 1845 † 1929
[11.20.116: Bon., Ziem.])
a) Andrzej Roguski * 14 II 1912 † 6 II 1978, bezpot. [zi.6.106.b3: Ziem.]
× Maria Marta Wysocka * 1920 † 1989, bezpot. [zi.5.148.a1: Ziem.] (rodzice: Sta­
nisław Karol Wysocki-Woyszkiewicz h. Godziemba * 9 VI 1882 † 4 VIII
1961 [zi.5.148.probant: Ziem.] i Maria Weryha-Darowska z Darowa h. Ślepow­
ron * 26 XI 1899 † 14 XII 1963 [zi.5.148.a: Ziem.])
b) Stanisław Roguski * 14 II 1912 † 19 V 1983 [cz.I006744: Cz., Ziem.]
× 16 IV 1940 Warszawa (Warsaw) Maria Wielopolska * 14 VI 1917 Petersburg
† 1995 [cz.I006743: Cz., Ziem.] (rodzice: Józef Aleksander hr. Wielopolski z Za­
bełcza h. Starykoń * 19 III 1886 Warszawa † 6 VII 1961 Pauzewo [cz.I006730:
Cz.] i Aniela von Reisenkampf h. wł. * 1890 † 1963 [cz.I006731: Cz.])
1. Krzysztof Roguski * 15 IV 1943 [cz.I020653: Cz., Zr114, Ziem.]
× Anna Wilanowicz * 21 IV 1952 [sw.67804: Zr114]
a) Karolina Roguska * 26 VIII 1976 [sw.67805: Zr114]
b) Gabriela Roguska * 25 V 1978 [sw.67806: Zr114]
c) Władysław Roguski * 1921 † 31 VII 2008 [zi.6.106.b5: Zr114, Ziem.]
× Róża Szaszkiewicz * 1923 † 2006 [zi.6.106.b5a: Zr114, Ziem.] (rodzice: Włodzi­
mierz Szaszkiewicz h. wł. * 1900 Rzemień † 2 IX 1968 Kraków [ut.10.1.43: Zr14,
Cz., Zr114] i Maria Helena hr. Bobrowska ze wsi Bobrowo h. Jastrzębiec * 31
VIII 1903 Partyń † 18 XI 1978 Kraków [ut.10.1.42: Zr14, Cz.])
1. Anna Roguska * 1951 [zi.6.106.b5a1: Zr114, Ziem.]
× Ryszard Reiff * 1949 [sw.49977: Zr113, Zr114]
× Ryszard Mielczarek * 1954 [sw.63506: Zr114] (rodzice: Marian Mielczarek
[sw.67812: Zr114] i Helena Gierulska [sw.67813: Zr114])
2. Adam Roguski * 1953 [zi.6.106.b5a2: Zr114, , Ziem.]
× 1980 Iwona Czapińska * 1956 [sw.49978: Zr113, Zr114] (rodzice: Leonard
Czapiński [sw.63510: Zr114] i Zofia Musiewicz [sw.63511: Zr114])
a) Aleksandra Roguska * 1980 [sw.49980: Zr113, Zr114]
× 2006 Neil Chilton * 1977 [sw.63513: Zr114]
b) Jan Roguski * 1984 [sw.49979: Zr113, Zr114]
d) Jan Roguski * 1923 [zi.6.106.b6: Ziem.]
× Cecylia Leihert [zi.6.106.b6a: Ziem.]
1. Jacek Roguski [zi.6.106.b6a2: Ziem.]
× Lidia Dementko [sw.49982: Zr113]
a) Marcin Roguski [sw.49984: Zr113]
b) Łukasz Roguski [sw.49983: Zr113]
2. Wojciech Roguski * 31 X 1952 Warszawa [zi.6.106.b6a1: Zr28, Ziem.]
× Anna Żytko * 10 XII 1955 Warszawa [sw.47618: Zr28, Zr25] (rodzice: Mie­
czysław Żytko [sw.128347: Zr25] i Helena Widziszewska [sw.128348: Zr25])
a) Michał Roguski * 1978 [sw.47619: Zr28]
760
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Wykorzystane źródła
Źródła popularne
Bon.: A. Boniecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski, wersja 2.1, Dr Minakowski Publikacje Elektronicz­
ne, Kraków 2005
Wykorzystano tu artykuły:
— t. I s. 28: Albertrandy h. Własnego
— t. I s. 193 (i uzup. w t. I i Uzupełnień): Białozorowie h. Wieniawa
— t. I s. 204 (i uzup. w t. Uzupełnień): Biegańscy h. Prawdzic
— t. I s. 272 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bispink v. Biszping właściwie Bisping h. Własnego używają przydom­
ku von Gallen
— t. I s. 310 (i uzup. w t. Uzupełnień): Bobrowscy h. Jastrzębięc ze wsi Bobrowo, w powiecie sierpskim, na
której jeszcze w 1578 r. dziedziczyli
— t. II s. 23 (i uzup. w t. Uzupełnień): Borchowie, czasem Borkowie h. Trzy Kawki
— t. II s. 105: Braniccy h. Korczak
— t. II s. 289: Bystramowie h. Tarnawa
— t. II s. 377: Chlewińscy h. Radwan wyszli z Chlewni, w powiecie sochaczewskim
— t. III s. 21 (i uzup. w t. III): Chodkiewiczowie h. Kosciesza, następnie Gryf z odmianą
— t. III s. 227: Cissowscy h. Sas
— t. III s. 276: Czapscy h. Leliwa
— t. IV s. 1: Czetwertyńscy Książęta h. Książąt Ruskich (Święty Jerzy v. Pogoń Ruska)
— t. IV s. 393: Dowgiałłowie h. Zadora
— t. V s. 253: Falkowscy h. Doliwa z Falkowa (dziś Fałków), w powiecie opoczyńskim
— t. V s. 274: Fergis h. Własnego
— t. VI s. 2: Gąsiorowscy z Gąsiorowa v. z Gąsiorów, w powiecie łęczyckim
— t. VI s. 13: Gedrojcowie v. Gedroicowie książęta h. Własnego
— t. VI s. 271: Gorscy h. Nałęcz nazwę swą wzięli od wsi Góry, w powiecie warszawskim, pod Nowymdwo­
rem leżącej
— t. VI s. 383: Grabińscy v. Grabieńscy h. Pomian z Grabna w powiecie szadkowskim
— t. VII s. 8: Grabowscy h. Oksza i z Grabówki, w powiecie sieradzkim
— t. VII s. 64: Grocholscy h. Habdank i Syrokomla
— t. VII s. 203: Gutakowscy h. Gutag
— t. VII s. 330: Hoppenowie
— t. VIII s. 107 (i uzup. w t. VIII): Jabłonowscy h. Prus III-ci
— t. VIII s. 386: Jeleńscy czasem Jelińscy h. Wręby v. Korczak Odmienny
— t. IX s. 1: Jelscy h. Pielesz
— t. IX s. 31: Jezierscy
— t. IX s. 257: Karniccy z Karnic, w ziemi sochaczewskiej
— t. IX s. 307: Karwiccy Duninowie h. Łabędź z Karwic, w powiecie opoczyńskim
— t. X s. 357: Komarowie h. Własnego
— t. XI s. 1: Komorowscy h. Korczak z Komorowa, w województwie bełskiem
— t. XI s. 40: Konarscy h. Gryf
— t. XI s. 61: Kończowie (Kończa) h. Powała (Ogończyk)
— t. XI s. 171: Korsakowie h. Własnego
— t. XI s. 291: Kossakowscy h. Ślepowron przydomku Korwin
— t. XIII s. 101: Kuczewscy v. Kuczowscy h. Poraj z Kuczowa, w województwie sieradzkiem
— t. XIII s. 210: Kurdwanowscy h. Półkozic z Kurdwanowa, w ziemi sochaczewskiej
— t. XIII s. 353: Laskarysowie v. Lascarisowie h. Własnego
— t. XIV s. 320: Lipscy h. Grabie z Lipego, w powiecie kaliskim
— t. XV s. 11: Lossowowie h. Ryś odm. z Lossowa pod Frankfurtem
Cz.: J. Czartoryski, Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski - http://pages.infinit.net/chimtic/jerzy/
oraz materiały na temat innych potomków Sejmu Wielkiego
Dw.: W. Dworzaczek: plik GEDCOM, w: Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik 1997 oraz Tabli­
ce, w: W. Dworzaczek, Genealogia, PWN, Warszawa 1959
Leg.: E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim, DiG, Warszawa 2000
Wykorzystano tu artykuły:
Rodzina Michała Zabiełły, posła inflanckiego
761
— Cissowski h. Sas
— Potocki h. Pilawa
— Roguski h. Ostoja
— Wielhorski h. Kierdeja
— Zabiełło h. Lis
Łuszcz.: B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa (...), Biblioteka Narodowa,
rkps. IV 6583, opracowany elektronicznie przez Bibliotekę Kórnicką PAN
PSB: Polski Słownik Biograficzny, tomy I-XLVII, Kraków 1935-2011
Ziem.: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. 1-7, DiG, Warszawa 1993-2004
Źródła specyficzne w kolejności cytowania
Zr1: Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, rocznik 10: Zabiełłowie h. Topór i Lis
Zr2: Materiały p. Mikołaja Nowackiego w archiwum autora z lat 2010-2012
Zr3: Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952 (opracował elektronicznie p. D. Guttner)
Zr4: Baza genealogiczna dra Sławomira Górzyńskiego
Zr5: Teodor Szeliga Żychliński jr, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty
Polskiej t. XV-XVII)
Zr6: Andrzej Wołodkowicz, ''Wołodkowiczowie herbu Radwan. Studium genealogiczne'', Ottawa 1978
Zr7: Lista uczestników Sejmu Wielkiego (sygnatariuszy konfederacji) opublikowana w Voluminach Legum,
tom VIII i Diariuszu J.P. Łuszczewskiego
Zr8: Materiały p. Jerzego Trynkowskiego w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr9: Wikipedia, wolna encyklopedia
Zr10: Materiały p. Jana Perkowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr11: Materiały p. Michała Niemirowicza-Szczytta w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr12: Materiały p. Krzysztofa Kosteckiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr13: Materiały p. Magdaleny Gorskiej-Zasady w archiwum autora z roku 2009
Zr14: T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, Adiutor, Warszawa 1995-1996
Zr15: J.S. Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej 1883
Zr16: Materiały p. Grzegorza Gaynego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr17: Materiały p. Andrzeja Prus-Niewiadomskiego w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr18: Materiały p. Barbary Rochali w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr19: Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, roczniki 1-31, Poznań 1879-1908
Zr20: Materiały p. Marii Czarneckiej-Dąbek w archiwum autora z lat 2007-2010
Zr21: Materiały p. Jana Dowgiałły w archiwum autora z roku 2009
Zr22: Materiały p. Tadeusza Plebańskiego w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr23: Materiały p. Kaja Małachowskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr24: Materiały p. Mirosława Paliszewskiego ze Wschowy w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr25: Materiały p. Konrada Lubeckiego w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr26: Materiały p. Tomasza Marii Falkowskiego w archiwum autora z roku 2012
Zr27: Materiały p. Jacka Arkuszewskiego w archiwum autora z lat 2007-2010
Zr28: Who is who w Polsce, Zug 2008
Zr29: Materiały p. Jakuba Kiersnowskiego w archiwum autora z roku 2009
Zr30: Materiały p. Jana Leopolda w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr31: Materiały p. Władysława Serwatowskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr32: Materiały p. Beaty Wójcik w archiwum autora z roku 2011
Zr33: Oryginalne akta stanu cywilnego, w większości zindeksowane w bazie geneteka.genealodzy.pl
Zr34: Materiały p. Roberta Białozora w archiwum autora z roku 2009
Zr35: Wypisy z Almachu Błękitnego Borkowskiego i genealogii Borowskiego
Zr36: Materiały p. Jacka Jarnuszkiewicza w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr37: Materiały p. Adama Cissowskiego w archiwum autora z lat 2009-2011
Zr38: Materiały p. Wojciecha Nostitz-Jackowskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr39: Kurland Genealogie, 2004
Zr40: Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-1931
Zr41: Mikołaj Radziwiłł, Genealogia Potockich, potomków Szczęsnego
Zr42: Materiały p. Jeana-Christophe'a van Caubergha w archiwum autora z roku 2007
Zr43: Materiały p. Elżbiety Dowgiałło w archiwum autora z lat 2008-2009
Zr44: Materiały p. Agnieszki Perkowskiej w archiwum autora z lat 2008-2010
762
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Zr45: Materiały p. Elzbiety Gieysztor Ingvarsson w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr46: Materiały p. Alexandra von Freyer w archiwum autora z roku 2009
Zr47: Materiały p. Andrzeja Hallera w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr48: Materiały p. Elżbiety Chodkiewicz w archiwum autora z lat 2008-2009
Zr49: Materiały p. Mikołaja Kadłubowskiego w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr50: Tomasz Jaszczołt, Genealogia Kuczyńskich (rkps.)
Zr51: Materiały p. Anny Dowgiałło w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr52: Materiały p. Teresy Szuster w archiwum autora z roku 2010
Zr53: Materiały p. Joanny Strzeleckiej w archiwum autora z roku 2011
Zr54: Genealogia Nieczujów Dembińskich od Mikołaja Radziwiłła
Zr55: Materiały p. Tomasza Jaszczołta w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr56: Materiały p. Adama Sołtana w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr57: Lista 14 tys. 113 oficerów i funkcjonariuszy państwowych, którzy zostali zamordowani w Katyniu,
Charkowie, Twerze i Miednoje, awansowanych 11 listopada 2007
Zr58: Materiały p. Michała Kwileckiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr59: Materiały p. Marii Majewskiej w archiwum autora z roku 2012
Zr60: Informacje p. Krzysztofa Mineyki
Zr61: Materiały p. Stanisława J. Plewaki w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr62: Materiały p. Małgorzaty Klinkosz w archiwum autora z roku 2010
Zr63: Materiały p. Rajmunda Filarskiego w archiwum autora z lat 2009-2011
Zr64: Materiały p. Bogdana Sikory w archiwum autora z roku 2009
Zr65: Materiały p. Witolda Strausa w archiwum autora z roku 2010
Zr66: Materiały p. Karoliny Strauss w archiwum autora z roku 2010
Zr67: Materiały p. Franciszka Makowskiego w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr68: Materiały p. Inf. wł. w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr69: Materiały p. Joanny Ganowicz w archiwum autora z roku 2009
Zr70: Materiały p. Anny z Jordanów Plater-Zyberkowej w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr71: Materiały p. Stanisława Gregorowicza w archiwum autora z lat 2008-2009
Zr72: Materiały p. Tomasza Komorowskiego w archiwum autora z roku 2007
Zr73: Klas Lackschewitz, Andrzej Prus-Niewiadomski, Genealogischen Handbuch des Adels, Gräfliche Häuser
(hrabiowie), XVII, 2003
Zr74: Materiały p. Magdaleny Walendowskiej w archiwum autora z roku 2006
Zr75: Materiały p. Agnieszki Mironowicz w archiwum autora z roku 2011
Zr76: Materiały p. Jana Iwaszkiewicza w archiwum autora z lat 2010-2011
Zr77: Materiały p. Piotra Szymona Łosia w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr78: Materiały p. Michała Bispinga w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr79: Materiały p. Michała Kuczewskiego w archiwum autora z roku 2010
Zr80: Materiały p. Władzisława Szeluty-Wiarowkina w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr81: Materiały p. Jowity Januszewskiej w archiwum autora z roku 2009
Zr82: Materiały p. Witolda Frenkiela w archiwum autora z roku 2010
Zr83: Materiały p. Witolda Kurdwanowskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr84: Materiały p. Jacka Skrzymowskiego w archiwum autora z roku 2011
Zr85: Materiały p. Jana Marii Jackowskiego w archiwum autora z lat 2008-2012
Zr86: Materiały p. Artema Zabołotnikowa w archiwum autora z roku 2011
Zr87: Teodor Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, rocznik 7, str. 202
Zr88: Materiały p. Józefa Andrzeja Puzyny w archiwum autora z lat 2006-2007
Zr89: Materiały p. Marioli Wiśniewskiej w archiwum autora z roku 2011
Zr90: Materiały p. Małgorzaty Rozdeiczer w archiwum autora z roku 2008
Zr91: Materiały p. Kamili Słobodzińskiej w archiwum autora z roku 2008
Zr92: Materiały p. K.P. w archiwum autora z roku 2008
Zr93: Materiały p. Józefa Wiktora w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr94: Materiały p. Jerzego Rychłowskiego w archiwum autora z lat 2009-2010
Zr95: Materiały p. Aleksandry z Zawadzkich Pruszyńskiej w archiwum autora z lat 2007-2012
Zr96: Materiały p. Wojciecha Janiszewskiego w archiwum autora z lat 2007-2011
Zr97: Materiały p. Magdaleny Zabłockiej w archiwum autora z lat 2009-2012
Zr98: Materiały p. Andrzeja Zachwiei w archiwum autora z lat 2005-2009
Zr99: Materiały p. Erazma Rozwadowskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr100: Materiały p. Daniela Kamińskiego w archiwum autora z lat 2007-2012
Rodzina Michała Zabiełły, posła inflanckiego
Zr101: Materiały p. Konstantego Lossowa w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr102: Teki Dworzaczka: regesty z akt grodzkich i ziemskich, metryk i gazet zebrane przez Włodzimierza
Dworzaczka i opublikowane na CD przez Bibliotekę Kórnicką PAN
Zr103: Materiały p. Ewy z Koehlerów Potempy w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr104: Materiały p. Marii Bolewskiej w archiwum autora z roku 2008
Zr105: Materiały p. Jacka Dąbrowskiego w archiwum autora z roku 2009
Zr106: Materiały p. Wojciecha Zielińskiego w archiwum autora z lat 2007-2009
Zr107: Materiały p. Anny Wróblewskiej w archiwum autora z roku 2009
Zr108: Materiały p. Andrzeja Garapicha w archiwum autora z lat 2008-2011
Zr109: Materiały p. Marii Załęskiej w archiwum autora z roku 2009
Zr110: Materiały p. J.O. w archiwum autora z lat 2006-2012
Zr111: Materiały p. Anny z Puzynów Grabkowej w archiwum autora z lat 2007-2008
Zr112: Materiały p. Violetty Wodarz w archiwum autora z lat 2006-2011
Zr113: Materiały p. Jerzego Roguskiego w archiwum autora z roku 2008
Zr114: Materiały p. Adama Roguskiego w archiwum autora z lat 2008-2010
763
764
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Spis prenumeratorów
(Stan z października 2012)
Poniższe osoby zadeklarowały chęć zakupienia wszystkich tomów Elity Rze­
czypospolitej dzięki czemu publikacja ta jest możliwa.
Serdecznie dziękuję w imieniu przyszłych pokoleń za to wsparcie. Listę pre­
numeratorów ułożyłem w formacie takim, jak obejrzeć ją można w herbarzach Niesiec­
kiego i Bonieckiego oraz w pozątkowych tomach Polskiego Słownika Biograficznego.
Wszelkie zmiany na tej liście, dopisywanie nowych chętnych i korekty już za­
pisanych uprzejmie proszę zgłaszać na adres podany w stopce niniejszego tomu.
Aktualna wersja jest ponadto opublikowana na stronie internetowej
http://ElitaRP.pl .
Aksamit-Będkowski Paweł, Kraków egz 2
Bajor Andrzej, Zalesie Górne
Bartoszewski Piotr, Lublin
Bechcicki Sylwin, Lubliniec
Biblioteka Polska w Montrealu, Kanada
Biblioteka Śląska, Katowice
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław
Biczyński Łukasz, Łubianka
Bisping Michał, Kraków egz 2
Bnińska hr. Maria, Warszawa
Bobrowski Krzysztof, Warszawa
Bogatko Wojciech, Skierniewice
Boruta dr Mirosław, Kraków
Braun Monika, Wrocław
Brzustowicz dr Grzegorz J., Krzęcin
Buczek-Płachtowa Barbara, Warszawa
Budnik Grzegorz J., Linówiec
Bykowski Bogusław, Warszawa
Chłapowski dr hab. Krzysztof, Warszawa
Chrzanowski Tadeusz, Katowice
Chudzik Paweł, Gorzów Wlkp.
Ciemiecki Iwona, Prilly, Szwajcaria
Cygańczuk Iza, Białystok
Czerwieniec Marta, Warszawa
Dąbrowski Grzegorz, Legionowo
de Pourbaix Leszek, Västerhaninge,
Szwecja
de Pourbaix Michał, Overijse, Belgia
Dembiński Jan, Dannemois, Francja
Donimirski Piotr, Koźmice Wielkie
Dramiński Stanisław, Warszawa
Durski Sławomir, Warszawa
Echaust Halina, Sieraków
Ejsmont Tadeusz, Tuszyn
Fedorowicz-Jackowski Witold, Warszawa
Florkiewicz Błażej, Aarhus, Dania
Frątczak ksiądz Wojciech, Włocławek
Futymska Joanna, Warszawa
Galiński Krzysztof, Eze, Francja
Gawrońska Ewa, Szczecin
Gerlicz Witold, Wodzierady
Gładysz Paweł, Warszawa
Godziemba-Dąmbska Elżbieta, Marcewo
koło Słupcy
Górecka Małgorzata, Warszawa
Górzyńscy Iwona i Sławomir, Warszawa
Grzesik Kazimierz, Łódź
Grzybowski Roman, Piotrków Trybunal­
ski
Gutt Paweł, Warszawa
Hake Witold, Warszawa
Harajda Jan, Poznań
Herman Andrzej, Warszawa
Hryniewski Teodor, Strzeniówka k.
Nadarzyna
Idzior Janusz, Kanada
Iskrzycki Witold, Krepa Slupska
Iwicki Andrzej, Bonn, Niemcy egz 2
Iwicki Wojciech, Szczecin
Jagiełło Anna, Warszawa
Jałoszyńska Ewa, Warszawa
Spis prenumeratorów
Janowska Maria, Milanówek
Jarnuszkiewicz Jacek, Proszowice
Jarochowski Wit Ładysław, Legionowo
Jaromska Marianna, Blizne Jasińskiego
Jaszczołt Tomasz, Krakówki-Włodki
Jaworowski Jakub, Warszawa
Jełowicki Andrzej, Krosno
Jełowicki Jerzy, Ustrzyki Dolne
Karnkowska-Szpejna Ewa, Lublin
Kieniewicz Adam, Kraków
Kłosowicz-Krzywicka Barbara, Paryż
Kobuszewski Ireneusz, Leoncin
Komornicki Jan, Zakopane
Konarski Kornel, Poznań
Konarski mec. Xawery, Kraków
Kostecki Krzysztof, Warszawa
Kozak Józef, Kraków
Krakowiński Czesław, Świdnica
Krasicki hr. Kacper, Warszawa
Krason Tadeusz, Chicago, USA
Kruczyński Andrzej, Warszawa
Krzyżanowski Andrzej, Konstancin
Księgarnia Lexicon Maciej Woliński, War­
szawa
Kubicki Adam, Laski
Kuczyńska Anna, Warszawa
Kuria Prowincjalna Karmelitów Bosych
Kwilecki hr. Michał, Wrocław
Łaszczyński Marek, Warszawa
Lesińska-Suchodolska Grażyna, Warsza­
wa
Lewandowski Andrzej, Warszawa
Lewandowski Piotr, Calgary, Kanada
Litwin Jacek, Tarnów
Lord de La Ragotiere Jacques
Lorentowicz Michał, Żnin
Lubowiecki mec. Józef, Gdańsk
Łysak Ludwik, Kaliszkowice Ołobockie
Machowska Wanda, Heubach, Niemcy
Maciejewski prof. Bernard, Niemcy
Maciusowicz Marek, Londyn, Wielka
Brytania
Magnuska Lesikowska Gizela, Szwecja
Marcinowska Driemel Małgorzata, Łódź
Markowski Maciej, Piaseczno
Marusarz St.Piotr, Zakopane
765
Międzynarodowe Centrum Kultury - Bi­
blioteka, Kraków
Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice
Mierzejewski Lech, Gdańsk
Mikułowski-Pomorski prof. Jerzy, Kra­
ków
Milowicz Elżbieta, Olsztyn
Miraś Ireneusz, Kraków
Molendowski Paweł, Węgrów
Moussette Nicolas, Saint-Paterne-Racan,
Francja
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waple­
wie
Muzeum Ziemi Rawskiej, Rawa Mazo­
wiecka
Mycielski hr. Jacek, Casale Marittimo,
Włochy
Nakielski Witold, Łódź
Nekanda Trepka Włodzimierz, Osielsko
Newelicz Piotr, Kraków
Niwicki Piotr, Kraków
Nowina Konopka Marcin, Warszawa
egz 2
Nowosielski ks. Mirosław, Skierniewice
Odrowąż-Milewski Marek, Łódź
Olizar Jan, Warszawa
Olkowski Janusz W., Olki koło Sypniewa
Orłowski Krzysztof, Magdalenka
Oszek Krystyna, Opole
Oziembłowski dr Maciej, Wrocław
Ożegalski Jerzy Włodzimierz, Brzesko
Partyka Artur, Kraków
Pawełczyński Adam Antoni, Angered,
Szwecja
Pawlak Krzysztof, Warszawa
Pelczar Janina, Poznań-Przeźmierowo
Pietruska-Mrożek Teresa, Kraków
Plewako Stanisław Gustaw, Radońsk na
Krajnie
Plieth-Elliott Hanna, Kingswood, Wielka
Brytania
Plucińska Małgorzata, Warszawa
Poniński Krzysztof, Szczecin
Potocki hr. Krzysztof, Warszawa
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Poznań
766
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Prądzyński Andrzej, Poznań
Pruszyńska Aleksandra, Warszawa egz 2
Przeździecki Grzegorz, Żelechów
Przysuski Feliks, Szwecja
Raczyński Adrian, Tarnowskie Góry
Rakoczy ks. Arkadiusz, Latowicz
Redakcja Polskiego Słownika Biograficz­
nego
Roguski Adam, Czarnów
Rokicka-Ślusarska Ewa, Warszawa
Rosiński Wojciech Tadeusz, Warszawa
Rosołowski Marcin, Warszawa
Różańska Dominika, Nowy Targ
Rybiński Adam, Pruszków
Sawicz Zbigniew, Sokołów Podlaski
Schurowski-Szurowski Wolfgang-Cze­
sław, Mannheim, Niemcy
Sielecka Małgorzata, Kielce
Sikora Jolanta Katarzyna, Będzin
Skarbek-Kozietulski Piotr, Warszawa
Skarbień Ciechanowscy Małgorzata i
Włodzimierz, Miłomłyn
Skowrońska Monika, Warszawa
Sławiński Tomasz, Warszawa
Sobecki Włodzimierz, Lisi Ogon
Steffens Maja, Gostynin
Szalewicz Andrzej, Warszawa
Szczepański Jan Jakub, Bruksela
Szczepka Andrzej, Będków
Szczerba Grzegorz, Nowodworze
Szeferowicz-Zaremba Alicja, Olesno
Szumna-Tatol Monika, Warszawa
Szydłowski Grzegorz, Mosina
Śmielski Janusz, Malbork
Święćkowski Ryszard Janauis, Kościerzy­
na
Świteńki mec. Jerzy, Wałbrzych
Thulie Andrzej, Smolec
Tomaszewski Jan Krzysztof, Kraków
Turlińska Barbara, Bielsko-Biała
Twardowski Waldemar, Goszczyn
Tyniec mec. Grzegorz, Kraków
Tyszkiewicz hr. Krzysztof, Warszawa
egz 2
Urbańczyk Kazimierz, Zielonki
Urbański Krzysztof, Poznań
Wacławczyk Norbert, Erlense, Niemcy
Wajch Eliza dr hab., Łódź
Walter-Borowy Ewa, Gorlice
Widacki prof. Jan, Kraków
Wierzchowski Leszek, Katowice
Winiecka Hanna, Sopot
Wiszniewski Krzysztof, Częstochowa
Wiszniewski Piotr, Kraków
Włodkowski Robert, Piła
Wodarz Violetta, Schönkirchen, Niemcy
Wojnarowski Michał, Łąck
Wójtowicz Artur, Bytom
Wołocznik Zbigniew, Lębork
Zagórska-Marek prof.zw.dr hab. Beata,
Wrocław
Zając Józef, Cambridge MA, USA
Zambrzycki Jan, Żyrardów
Zawadzki Ryszard, Śrem
Zawałkiewicz Mirosław, Kraków
Zawitkowski Krzysztof,
Znamierowski Krzysztof, Warszawa
Znamirowski Andrzej, Kraków
Zubelewicz Kamil, Warszawa
Żuk Zbigniew, Warszawa
Indeks nazwisk
767
Indeks nazwisk
Abłamowicz: 524, 540
Abramek: 486
Abramowicz: 325, 332
Aceves: 86, 176, 580
Adamczak: 489
Adamus: 279, 667
Adriański: 695, 717
Afonin: 489
Agopian: 296, 446, 675
de Agramonte: 409
von Albedyll: 99
Albertowski: 321
Albertrandy: 729, 753
Albue: 567
Alegría: 511
Alexander: 605
Alexandrowicz: 40, 81, 111, 119,
170, 298, 677, 686
Allin: 756
Ambros: 275
Amespil: 570
Amidieu: 499
Amos: 423
Ampulski: 357
Anders: 545
Andrejew: 323
Andresen: 748
Andriejew: 231
Andrieu: 433, 556
Andruszkiewicz: 358
Andrychowski: 448
Andrzejewski: 46, 117, 311, 582,
611, 744
Aniołkowski: 751
Ankarcrona: 343, 368
Ankwicz: 477
Antczak: 270, 413
Antkowiak: 574
Antoniewicz: 274, 287, 291
Antoniuk: 70, 160, 527
Antos: 279
Antoszewski: 225, 241
Apponyi: 28
Aranda: 388
Arczyński: 478
Arendarski: 298, 677
Arevalo: 283
Arkuszewski: 218, 219, 221-227,
231, 232, 234-242, 661, 733,
736
Arnoux: 394
Arrospide: 511
Arscott: 26
Arts: 96, 186
van Asbroek: 595
Asselin: 66, 156
Audouard: 519
Auer: 312
Auerbach: 446
Auguste: 394
Augustyniak: 201, 740
Aureglia: 265
Axel: 428, 590
Axelstad Petersen: 703
Aykaç: 596
Babiński: 586, 617
Bachleda: 539, 540
Bachmiński: 700, 705
Baden: 106
Badeni: 14, 20-23, 134, 340-346,
365-371, 539
Badowski: 693, 715
Badura: 125, 689
Bai: 51, 141
Bajer: 238
Bal: 498, 545
Baladron: 283
Baldwin: 408
Baltayan: 423
Baltaziński: 322
Bałazy: 94, 184
Bałuk: 269
Banacki: 270
Bancroft: 123, 684
Bandeson: 14
Baning: 547
Bansleben: 329, 335
Baquedano: 511
Baraniecki: 593
Baranowski: 237
Barbetti: 260
von Bardeleben: 496
Bardzki: 360
Barnard: 747
Barnowski: 449
Barreto: 623
Barrett: 547, 567
Bartkowski: 351
Bartoli: 412
Bartoszewicz: 80, 169
Bartoś: 79, 169, 281
Bartsch: 229
Basztoń: 258
Baścik: 278
Baścika: 278
Bates: 103, 194
Bator: 486
Batowski: 11-13
Batthyány: 36, 37, 508
Baude: 128, 436
Baworowski: 21-23, 27, 29, 341,
346, 366, 371, 430, 509, 552,
697, 707, 710, 719
Bądzkiewicz: 691
Bąkowski: 356, 541
Beaulieu: 26
Beckmann: 420
Becskerhazy: 61, 64, 151, 154, 609
Beczkiewicz: 741, 742
Bednarczyk: 492
Bednarski: 93, 183, 293, 595
von Behr: 703, 754
Beissel: 13
Bek: 53, 143, 739
Belek: 56, 145
Belfquih: 673
de Bellefroid: 55, 145
Belsher: 58, 148
Benisławski: 34, 660, 692, 694,
695, 714, 716, 717
Benkin: 524
Berends: 311
Berenyi: 101, 191
Berg: 51, 141
Berger: 199
Bergomi: 673
Berg-Soerensen: 46, 117, 611
Berman: 574
Bernhardt: 432, 433, 555
Bernstein: 557
Berrier: 103, 136, 193, 560
Berrospi: 510, 511
Berthon: 409, 589
von Beschwitz: 702
Bessieres: 545
Bezrąk: 578
Będkowski: 97, 187, 328, 334, 444
Białas: 299, 301, 678
Białłozor: 245, 298, 306, 310, 662,
677, 727, 734
Białobłocki: 643
Białous: 743
Białozor: 306, 662, 735
Bibesco: 392
Biegański: 657, 660, 732, 736
Biela: 279
Bielański: 71, 161, 528, 578
Bielewicz: 293
Bielicki: 93, 183, 464, 549, 607
768
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Bieliński: 592, 698, 708, 711, 721
Bielski: 18, 219, 307, 309, 338, 363,
470, 542, 600
Bieniewski: 615
Bierling: 547
Bierly: 104, 195
Biernacki: 356
Biernat: 667
Biernawski: 470
Biernögger: 282
Biesiadecki: 15
Biesiekierski: 351-361
Bieszczad: 220, 233
Bil: 557
Biliński: 49, 139
Binks: 487
Birkenmajer: 207
Bisecki: 252
Biskupski: 16
Bisping: 267, 499, 605, 666, 745,
757
Bistuła: 72, 162, 529
Bitowt: 742
Blair: 103, 194
Blakeslee: 257
Blanc: 400
Block: 94, 183
Blondeau: 126, 686, 690
Blython: 748
Błachnio: 357
Błaszczyk: 275, 288, 292
Bławdziewicz: 65, 66, 155, 419
Błażdziewicz: 298, 677
Błędowski: 22
Błoniarczyk: 207
Bniński: 20, 40, 72, 112, 162, 259,
340, 365, 445, 529, 562, 571,
605, 612
Bober: 27
Bobowski: 252, 496
Bobr: 227
Bobrinski: 99, 534
Bobrownicki: 504
Bobrowski: 87, 88, 177, 219, 226,
227, 501-504, 759
Bochdan: 70, 160, 527
Bocheński: 42, 43, 113, 114, 134,
135, 563-565, 571, 583, 584,
603, 605, 612
von Bocholtz: 385, 681
Bochyński: 598
Bocti: 416
Boczkowski: 598
Bodisco: 391
Bodisko: 391
Bodziony: 207
Boeck: 509
de Boeck: 595
von Boeselager: 666
von Boetticher: 99
Bogacz: 429
Bogdanowicz: 284, 512
Bogucki: 549, 608
Bogusławski: 426
Bogusz: 321, 361, 502, 752
Boguszewski: 188, 480, 750
Bogut: 252
Bohdanowicz: 284
Bohomolec: 34, 35, 384, 385, 470,
680
Bohosiewicz: 598
Bohusz: 647
du Bois: 403, 404
Bojanowicz: 26, 741
Bojanowski: 201, 429, 552, 697,
707, 710, 720
Bojarski: 225, 240
Bojkowicz: 261
Boldireff: 404, 405
Boltze: 263
Bond: 548, 567
Boniecki: 256, 257, 387
Borawski: 54, 143
Borch: 32, 34, 35, 37, 40, 47, 99,
100, 105-109, 111, 137, 189,
191
Borewicz: 118, 436
Borkowski: 22-24, 42, 113, 135,
197, 202-204, 227, 274, 288,
292, 324, 342, 367, 496, 508513, 563, 583, 613, 756
Borowiec: 71, 161, 528
Borowski: 36, 84, 122, 124, 173,
250, 306, 308, 444, 507, 544,
665, 668, 669, 688
Borremans: 738
Bortkiewicz: 606
Boruciński: 699, 700, 712, 722
Borys: 266
Borysewicz: 358
Borzewski: 41, 112
Boski: 638, 645, 648
Bouniol: 129, 437
Bourbon: 419
du Bourg: 499
Bourrié: 424
Bours: 621
Bower: 270, 275-278, 280, 281
Bożek: 693, 715
Brabant: 395, 596
Brabec: 297, 676
Brachman: 260
Braconnier: 620
Bradfer: 620
Brandely: 128, 437
Brandt: 225, 240
Branicki: 82, 121, 131, 172, 274,
287, 288, 291, 303, 344, 369,
395, 400, 401, 416, 439, 445,
476, 575, 588, 616, 664, 665,
670, 684
Braniewski: 280
Braska: 74, 164, 531
Braun: 37, 108
Brenner: 237
Breyvogel: 62, 65, 151, 155
Breza: 48, 70, 88, 138, 159, 178,
206, 509, 519, 526
Briggs: 22, 341, 346, 366, 371
Brimelow: 67, 157
Brink: 607
Brisland: 702
de Bro: 558
Brocke: 422
Brodowski: 278
Bromski: 352
Bronarski: 743
Bronikowski: 501
Broński: 535
Brookman: 748
Brousseau: 394
Brown: 37, 749
Brudzicki: 521, 523
Brudziński: 603, 636
Brudzyński: 549, 607, 636
Brühl: 248
Brunet: 590
Brunhes: 394
Brunicki: 200, 545
Brunnow: 271, 272, 275, 284, 285,
289, 674, 701
Brusiło: 497
Brykczyński: 96, 186, 696, 697,
706, 709, 710, 719
Brylowski: 566
Brynk: 522
Brzeski: 16, 754
Brzeziński: 419
Brzostowski: 107, 249, 472
Brzozowski: 43-45, 61, 64, 68, 92,
114-117, 151, 154, 158, 181,
182, 397, 398, 406, 416, 431,
496, 499, 535, 549, 554, 564,
571, 572, 584, 604-613, 661,
733, 736
Bucher: 227
Buczek: 15, 16, 549
Budberg: 32, 247
Budny: 557
Budwiński: 742
Budzyński: 205, 350, 375
Bujakowski: 278
Bukowiecki: 518
Bukowski: 519, 703
Indeks nazwisk
Buliński: 237
Buńka: 261
Burczak: 593
Burger: 623
Burhardi: 731
Bursa: 43, 114
Burton: 567
Burzyński: 435
Buturlin: 534
Buxhoevden: 67, 68, 157, 158, 403,
609
Buxhoeveden: 403
Buyno: 62, 152
Bykowski: 482, 492, 660, 732
Bylicki: 70, 160, 527, 574, 577, 578
Bylin: 522
Byrdziak: 58, 147
Bystram: 73, 162, 163, 259, 530,
755, 756
Bystrzanowski: 491
Bystrzonowski: 491
Byszewski: 101, 191, 205, 229,
326, 332, 399, 536, 537
Bzowski: 329, 336
Cabes: 265
de Cadier: 128, 436, 437
Caillot: 587, 588, 618
Cakebread: 50, 140
Calmeyn: 403
Camiere: 80, 170
Cancellieri: 499
de Canniere: 126, 685, 690
Carabba: 412, 413
Carakehian: 462
Carleson: 343, 368
Caro: 24, 512
Caron: 396, 400
Carranza: 388
Carton: 672, 673
Caspaeri: 230
Cassane: 66, 155
Castel: 267
du Castel: 569, 622
de Castellane: 401, 445
de Castro Pinto Sunion: 432, 554
Cateriano: 510
Caters: 55, 145
van Caubergh: 738
Cazassus: 545
Celiński: 352, 359
Cellary: 476
Cendrowski: 704
Centurione: 417
Cercha: 685
Chaciński: 272, 286, 290
Chaczaturow: 275, 288, 292
Chadwick: 595
Chalandon: 412
Chalanson: 83, 121, 172, 407
Chalecki: 108
de Challer: 460
Chamiec: 590
Champion: 749
Chan: 741
Chapman: 548, 567, 747
Charbonnier: 227
Charczewski: 384
de Charette: 498, 546
Charewicz: 532
Charpy: 89, 179
Chaszczyński: 90, 180
Chaudagne: 103, 136, 193
Chawryluk: 686
Chądzyński: 228-231
Chełkowski: 226, 241
Chełmicki: 91, 181, 219, 226, 359,
671
Chełmiński: 452
Chilesottich: 442
Chilton: 502, 759
Chlewiński: 297, 677
Chłapowski: 52, 79, 93, 142, 169,
182, 293, 500, 516, 517, 579
Chłopicki: 53, 143, 304, 753
Chmielewski: 300, 756
Chndzlik: 279
Chocianowski: 491
Chodkiewicz: 41, 112, 113, 200,
201, 249, 251, 255, 737, 740,
744
Chojecki: 87, 177, 636
Chojka: 251
Chojnacki: 277
Chołoniewski: 35
Chomiński: 384, 680
Chorobik: 574
Chorzewski: 54, 144
Chosia: 251
Chowańczak: 704
Chrapowicki: 95, 185, 250, 252,
253, 256, 294, 306, 308, 435
de Christen: 416
Christiani: 507
Chrostowski: 253
Chrzanowski: 301, 477, 532
Chrząstowski: 361
Chudyk: 266
Chwalibogowski: 14
Chwalibóg: 357
Chwalko: 130, 311, 418, 438
Chyjża: 348, 373
Chyłka: 260
Chyra: 253
Ciągliński: 657
Cichocki: 563, 700, 705
769
Cichowski: 221, 228, 229, 234,
235, 752
Ciechanowicz: 223
Ciechanowiecki: 42, 52, 113, 142,
250
Ciechanowski: 46, 117, 118, 611
Cielecki: 66, 67, 85, 86, 156, 175,
176
Cieliński: 74, 164, 531
Ciemnoczołowski: 549
Ciempiel: 585
Cieński: 20, 324, 340, 364, 477,
512, 513, 547, 548, 561, 562,
566-568
Ciepiela: 53, 143, 739
Cieszewski: 297, 677
Cieszyński: 578
Cimura: 323
Cisoń: 541
Cissowski: 641, 735
Ciszewski: 226, 241
Clark: 104, 194
von Clary: 386, 681
de Clermont: 460
Clow: 61, 64, 151, 154
Cochet: 636
Colin: 97, 187
de Collalto: 409, 589
Collgnon: 594
Colomb: 672
Comart: 620
de Comminges: 105
Cooper: 253
Cora: 278
von Cosel: 521
de Cossel: 514
Coté: 397
Courbion: 622
Covie: 747
Cowan: 203
Cowling: 748
Coyle: 104, 194
de Creft: 46, 118, 611
Cresoni: 431, 554
Croff: 636
Cumberledge: 419
Cuypers: 259
Cybulski: 65, 91, 155, 181, 229
Cygan: 104, 194
Cywiński: 77, 166, 167, 252, 573
Czachowski: 236
Czacki: 42, 103, 104, 113, 193-195
Czajka: 231
Czałbowski: 224, 240
Czapiński: 502, 759
Czapski: 47, 60, 62, 63, 84, 95, 96,
137, 150, 152, 153, 174, 185,
770
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
198, 202, 387, 388, 397, 440,
525, 580, 643, 737
Czarkowski: 78, 168, 224, 240,
415, 433, 434, 518
Czarnecki: 45, 116, 201, 247, 304,
680, 740
Czarniecki: 419, 485-488, 575
Czarnik: 278
Czarnocki: 519, 532, 643
Czarnowski: 422, 452, 638, 645,
648
Czartoryski: 21, 38, 60, 61, 63, 64,
70, 76, 86, 89-92, 102, 109, 133,
150, 151, 153, 154, 160, 166,
176, 179-182, 192, 324, 341,
345, 366, 370, 390, 408-410,
427, 428, 487, 527, 564, 568,
570-582, 585-590, 606, 609,
612, 616-618, 668, 669
Czaykowski: 672
Czechowicz: 95, 108, 185
Czechowski: 15, 350, 375
Czecz: 199, 535
Czeczerin: 100
Czedekowski: 672
Czełuszczenko: 37
Czermak: 568
Czerniewicz: 273, 287, 291
Czerski: 635
Czetwertyński: 35, 67, 68, 81-83,
97, 120-122, 129, 157, 158,
171-173, 187, 204, 328, 334,
395, 396, 402-407, 421, 424,
437, 438, 440, 441, 444, 449,
462, 465, 514, 579, 609, 757
Cziczerin: 100
Czosnowski: 21, 134, 341, 346,
366, 371
Czykaluk: 596
Czyż: 200, 478
Czyżewicz: 304
Daab: 95, 185
Dachowski: 56, 146, 619
von Damme: 312, 533
Daniewski: 48, 138
Daniłowicz: 476
Dańko: 548
Darowski: 488, 759
Daszewski: 225, 240, 425, 441, 644
Daszkiewicz: 89, 178, 742
Daszkowski: 263
Dauchez: 394
Davis: 748
Day: 746
Dąbrowski: 56, 146, 254, 269, 293,
295, 322, 426, 447, 463, 517,
541, 557, 583, 636, 641
Dąbski: 230
Dąmbski: 302, 351, 603, 732
Deere: 432, 555
von Degenfeld: 101, 191, 556, 557
Deghellinck: 404
Deik: 657
Deisenberg: 15
Delest: 100
Demain: 570
Dembiński: 25, 26, 53, 61, 64, 88,
123, 124, 143, 151, 154, 178,
406, 410, 411, 496, 499, 500,
506, 539, 549, 582, 609, 668,
670, 687, 741
Dembowski: 126, 483, 494, 570,
685, 690, 744
Demby: 74, 163, 531
Dementko: 759
Demkow: 539
Denis: 89, 179
Depta: 207
Derlatka: 352
Dernałowicz: 79, 168, 414, 639,
646, 647, 649, 650
Deskur: 295, 615, 616, 675
Desrosiers: 420
Devaux: 57, 147, 619
Deym: 385, 681
Dębicki: 44, 115, 572, 613
Dębowski: 533
Dietl: 661, 734, 737
Dixon: 29
Długokęcki: 118, 611
Dłutek: 229
Dobrowolski: 236, 237, 512, 668
Dobrski: 46, 117, 610
Dobrucki: 227
Dobrzański: 229, 600
Dobrzelewski: 504
Dobrzyński: 501, 705
Dobulewicz: 388
Dokoupil: 702
Dolgoff: 276
Dolski: 610
Domagalski: 19, 339, 364
Domański: 60, 63, 150, 153, 752
Domaradzki: 450
Domarańczyk: 421
Domaszewski: 237
Dombrowicz: 264
Donadello: 128, 129, 437
Donald: 272, 286, 289
Donarski: 603
Donhefner: 442
Dönhoff: 476
Donnelly: 703
Dore: 404
Dorosz: 486
Doruchowski: 489
Dowgiałło: 26, 53, 143, 201, 660,
698, 707, 710, 720, 733, 735742, 744, 745
Dowgird: 303
Dowgirt: 303
Downarowicz: 312
Downes: 267
Doyle: 746
Dragan: 225, 240
Drągowski: 293
Drecki: 399
Dresser: 18, 275, 338, 363
Drewniok: 669
Droga: 576
Drohojowski: 29, 85, 175
Droste: 666
Drozdowski: 637, 638, 645, 646,
648, 649
Drożdżyński: 266
Drury: 558
Drzewiński: 502
Drzymuchowski: 594, 595
Duany: 104, 194
Dubanowicz: 19, 339, 364, 561,
562
Dubiński: 269
Dubois: 391
Dubus: 587, 618
Dudek: 263
Dudinski: 510
Duffus: 746
Duk: 756
Dulski: 330
Dumas: 446
Dumortier: 395
Dunat: 90, 180
Dunin: 392, 459, 656, 666
Dunne: 66, 156
Dupin: 394
Duprez: 594
Duthoit: 596
Dutkiewicz: 74, 163, 531, 693, 715,
716
Duval: 281
Duvigneau: 446, 622, 674
Dwernicki: 411, 447
Dworak: 561
Dworczyk: 55, 144
Dworucha: 75, 165
Dybala: 587, 618
Dygat: 426
Dymsza: 78, 168
Dyna: 425
Dyrmont: 305
Dyszlewicz: 755
Dytel: 237
Dziadzia: 744
Działowski: 403
771
Indeks nazwisk
Działyński: 55, 133, 145, 199, 542,
543
Dzianott: 11, 48, 138
Dziatkiewicz: 492
Dzieciuchowicz: 79, 169
Dzieduszycki: 45, 102, 116, 135,
192, 193, 323-325, 330, 331,
336, 408, 427, 429-433, 508,
542, 543, 551, 552, 554-558,
560, 561, 568, 599, 603, 617,
697, 707, 710, 720
Dziedzic: 658
Dziekoński: 289, 647
Dzieliński: 279
Dzielski: 69, 159, 526
Dziembowski: 466, 609
Dzierżanowski: 415
Dziewulski: 464
Dzięciołowski: 427
Dzik: 297, 676
Dziuban: 598
Dźwigała: 19, 339, 364
Eakins: 267
Eames: 267, 268
Ebdon: 49, 138
Eberhardt: 686
Eck: 100
Edenholm: 395
Edward: 747
Edwards: 748
Egintowicz: 284
Ehrlich: 72, 161, 529
von Eitner: 238
Ejsbrenner: 297, 677
Ellie: 405
Elżanowski: 504
Emson: 105
Encinar: 61, 64, 151, 154
Engelhardt: 105, 401
Englert: 488
Epstein: 541
Erdman: 744
Eremia: 121, 407
Eriksson: 595
de Escondrillas: 223
Eskenazy: 586, 617
Esquenat: 25
Esterhazy: 543, 669
Esterházy: 77, 167
Ewart: 253
Ewers: 356
Exartier: 540
Eydziatowicz: 647
van den Eynde: 265
Eyries: 388
Eysmont: 691, 712, 714
Fabiański: 501
Fabisiak: 201
Fabjański: 399
Fabricottii: 409, 589
Falewicz: 80, 170
Falęcki: 124, 688
Falguiere: 97, 187, 328, 335, 616
Faliński: 635
Falkowski: 238, 255, 661, 733, 736,
737
Faux: 620
Fazeli: 673
Fągowski: 598
Felczyński: 409
Feliksik: 506
Felkerzamb: 189
Fergis: 661, 733, 736
Ferguson: 745
Ferraro: 224, 239
Fersztyn: 90, 180
Fiałek: 592
Fiałkowski: 95, 185
Fibich: 15, 205
Ficek: 260
Fidelak: 548
Field: 257
Fijałkowski: 95, 185
Fikus: 86, 176, 580
Filiński: 703
Filiol: 128, 436
Filipczyk: 518
Filipin: 532
Filipowski: 563
le Filleul: 498, 546
Findeisen: 443, 621
Finley: 307, 309
von Fircks: 754
Firla: 102, 135, 192
Fistarol: 237
FitzGibbon: 703
Flamand: 570
Fleming: 134
Flipot: 550
Florczyk: 500
Florkiewicz: 40, 111
Florkowski: 615
Fołek: 208
de la Fontaine: 462
Foray: 394
Frabboni: 412
Francuzowicz: 312
Franczyk: 207
Frankiewicz: 25
Frankowski: 460
Fransson: 597
Fraser: 539, 747
Frąk: 592
Fredro: 39, 110, 343, 346-348, 368,
371, 372
Freedericksz: 106
Fregnac: 103, 136, 193
Frentzen: 579
Freyman: 350, 374
Friedmutter: 443
Friedrich: 263
Fryc: 565
Fudakowski: 255, 407
Fuest: 252
Fulman: 104, 195
Fuławka: 638, 646, 648
von Funck: 754
Funk: 99
Furmański: 580
zu Fürstenberg: 28
Gac: 450
Gacki: 78, 168
Gaedo: 451
Gajewski: 15, 196
Galej: 48, 138
Galewski: 541, 542
Galica: 125, 689
Galiński: 274, 288, 292
Galipeau: 257
Galli: 50, 140
Gally: 506
Gałecki: 60, 63, 150, 153
Gałka: 75, 165, 322
Gałkiewicz: 92, 182
Gałuszka: 574
Gamboa: 511
Gan: 235
Gandziarowski: 60, 149
Ganko: 595
Gańko: 595
Garapich: 200, 205-209, 758
García: 510
Garczyński: 196
Gardowski: 586
Garland: 518
Garnczarski: 489
Gasser: 224, 239
Gates: 620
Gatine: 281
Gautier: 442
Gawarecki: 541
Gawlik: 72, 162, 529
Gawor: 540
Gawroński: 268, 353
Gąsiewicz: 137
Gąsiorowski: 43, 114
Gąsowski: 524
Geaif: 462
Gebhardt: 486, 487
Geleszko: 91, 181
Gerlicz: 565
Germain: 129, 437
Gerogiou: 596
Gerstman: 643
772
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Geschaw: 319
Ghika: 422
Ghiotti: 623
Gibas: 279
Giedrojć: 495, 534, 732
Giełgud: 301, 303
Gierłowicz: 637, 645, 648
Gierszal: 278
Gierszewski: 610
Gierulski: 502, 759
Gierych: 573
Gifford: 747
Gill: 747
Gillespie: 419
Gillies: 29
Giselbrecht: 394
von Glasenapp: 106
Glaß: 507
Glauch: 252
Glezmer: 603
Gliński: 298, 441, 677
de Gloes d'Esloo: 498, 546
Gloksin: 569
Glomb: 90, 180
Glombik: 323
Gloszkowski: 484, 495
Głażewski: 569, 570
Głąbik: 323
Głębocki: 484, 500, 522
Głogowski: 53, 142, 478, 481
Głowacki: 203, 330
Głowiński: 658
Głuchowski: 635
Głuski: 236
Gniazdowski: 420, 671
Gniewosz: 61, 64, 65, 151, 154,
556, 672
Gobiatto: 743
Goch: 638, 645, 648
Gocyła: 45, 116
Godlewski: 302, 387, 388, 451,
586, 602
Godovin: 224, 239
Goeminne: 620
Goeringer: 207, 208
Goerscht: 36, 507
Gogoliński: 207
Golicyn: 100, 264
Golik: 544, 585, 586
Golinowski: 60, 149
Goliński: 283, 573, 574, 740, 745
Golnik: 428
Gołaski: 79, 169
Gołdynia: 207
Gołoński: 230
Gołuchowski: 23-26, 509, 511
Gombrowicz: 698, 707, 711, 720
Gomez: 510
Gonciarczyk: 94, 184
Gonczarow: 100
Gontarz: 275, 288, 292
Goodman: 21, 341, 346, 366, 371
Gorayski: 497, 498
Gorczewski: 224, 239
Gorczyca: 297, 676
Gordon: 422
Gorski: 305, 434, 440, 665, 668,
730, 731, 739, 743, 745, 746
Gorzkowski: 25, 541
Gos: 535
Gosiewski: 130, 418, 439
Gostkowski: 619
Gosz: 92, 182
Götz: 539
Goumard: 668
Gourdon: 587, 618
du Gournier: 569
Gozimirski: 609
Gómez: 71, 161, 528
Góra: 307, 638, 645, 648
Góralski: 224, 240
Górczyński: 667, 668
Górecki: 57, 146, 486, 506, 538,
619
Górka: 282
Górski: 73, 79, 80, 123, 163, 169,
170, 232, 264-267, 300, 331,
489, 504, 531, 548-550, 607,
608, 687, 699
Graae: 90, 180
Grabarczyk: 261
Grabianowski: 639, 646, 649
Grabiński: 58, 59, 148, 549, 561,
607, 732
Grabkowski: 602
Grabowski: 41, 59, 89, 112, 149,
179, 190, 196, 198, 225, 241,
279, 296, 344, 369, 484, 675,
753
Graeve: 198
Graff: 355
Graham: 22, 342, 346, 366, 371,
747
Grandidier: 754, 755
Granowski: 478
Grącki: 260
Greenslade: 483, 494
Gregorowicz: 744
Greindl: 449
Grębosz: 545
Griaznow: 258
Grocholski: 43, 44, 57, 83, 84, 97,
114, 115, 121-123, 135, 147,
172-174, 187, 203, 281, 328,
334, 335, 397, 425, 430, 441446, 535, 552, 621, 696-698,
706, 707, 709-711, 718-720,
742
Grodecki: 503
Grodzicki: 355
Grodziński: 219, 231, 232, 235
Gromadzki: 692, 714
Gromnicki: 408, 446, 447, 588,
589, 622, 674
Gronkiewicz: 26
Gronowski: 535
Groński: 280
Gros: 698, 708, 711, 721
Grossley: 487
Groth: 99, 100
Grothus: 621
Grotkowski: 310
Grotowski: 352
Gruber: 37, 508
Grubski: 134, 563
Grudziński: 199, 258
Grünwald: 323
Gruszczyński: 252, 360, 497
Gruszecki: 62, 65, 152, 155
Gryczko: 606
Grzebalski: 225, 240
Grzegorzewski: 130, 302, 418, 439
Grzesik: 261
Grzyb: 538
Grzybowski: 477, 697, 706, 710,
719
Grzymałowski: 522
Gualmini: 128, 436
Gubrynowicz: 431, 553, 554
Guegnand: 669
Guerre: 423
Guibourgé: 450
Guiot: 595
Gujski: 359
Gumiński: 19, 339, 364
Gumowski: 355
Gunther: 659
Günther: 384
Gurba: 91, 181
Gutakowski: 731
Gutierrez: 283
Gutkowski: 200, 354
Gutman: 635
Gutowski: 91, 181
Guzek: 232
Guzzardo: 557
Gużkowski: 77, 167
Gwiazdowicz: 94, 184
Györy: 128, 436, 513
Gzowski: 557, 558, 582
Haas: 266
von Hahn: 52, 141
Hajduga: 451
Hajdukiewicz: 55, 144, 145
Indeks nazwisk
Hake: 36, 508
Hakiel: 16
Halicki: 260
Hall: 258, 267
Haller: 41, 112, 113
Halloran: 748
Halpert: 417
Halporn: 322
Hałuszczyński: 415
Hamilton: 697, 707, 710, 720
Hamme: 754
Hammer: 50, 140
Hamzepour: 265
Hansen: 91, 180
Harkness: 462
Harłos: 298, 678
Harper: 749
Harris: 29
Hartmajer: 26
Harvey: 423
Hasse: 534, 606, 607
Haszlakiewicz: 642, 643
von Hattem: 642
Hauke: 262, 739, 745
Hauman: 310
Haupt: 23
Hawrylak: 25
Hazra: 295
Hazuka: 558
Heathcote: 639, 646, 649
Hecker: 704
Hegewald: 596
Heine: 48, 138
Heinzel: 451
Heiter: 479
Heller: 72, 74, 161, 164, 529, 531
Hempel: 483, 484, 494
Henkel: 307, 309
Henley: 674
Henning: 748
Henshaw: 748
von Herberstein: 28
zu Herberstein: 28, 29
Herbert: 433, 461, 555
Herburt: 672
Hermann: 433, 556
Hermans: 569
Hermatyk: 354
Herniczek: 228, 620
Hernod: 448
Hersfinkel: 78, 168
Hertz: 302
Herubowicz: 297, 298, 677
Hewett: 272, 286, 290
Heydel: 505
Heyden: 196
Heyka: 744
Hicks: 745, 746
Hieropolitański: 229
Hiksz: 565
Hilchen: 119, 569
von Hilchen: 81, 119, 171, 569
Hildprandt: 321
Hillegass: 594
Hilsen: 599
Hilzen: 380, 599
Hłasko: 637, 645, 648
Hłopaski: 405
Hnatków: 561
Hoe: 636
Hofer: 579
Hoffman: 345, 370
Hoffmann: 428
Hofmann: 423
Hofmans: 96, 186
Hofmeister: 104, 194
Hofmokl: 75, 165
Högl: 237
Holc: 613
Holden: 511, 749
Hollanek: 567
Holman: 747
Holsten: 310
Hołyński: 100, 191, 267
Hombeck: 606
Hoppe: 441
Hoppen: 735
Horoch: 459
Horodyński: 205, 420
Horodyski: 57, 147, 512
Horoszkiewicz: 222
Horwath: 594
Horwatt: 302, 741
Horwitz: 539
Horyń: 596
Hourd: 427
Houssin: 621
Houwalt: 480
Houyet: 620
Hrehorowicz: 755
Hryniewiecki: 465
Hryńcewicz: 35
Hua: 394
Hubicki: 482, 484, 493, 495
Hubner: 74, 164, 531
Huczkowski: 322
Huffman: 29
Huggett: 748
Hugot-Berville: 409, 589
Huk: 36, 508
Hulewicz: 478, 479, 548, 550, 592
Humann: 412
Husarzewski: 419, 671
Hyslop: 51, 141
Idziak: 433, 556
Ignatiew: 590
773
Ignatowicz: 539
Ihun: 461, 640, 650
Iliński: 98
Ilski: 203, 204
Imbeault: 423
Indermühle: 237
Inglot: 25
Ippolipo: 49, 139
Ippolito: 49, 139
Irlik: 421
Irvin: 607
Iwaniak: 667
Iwanicki: 349, 374
Iwanow: 586
Iwanowicz: 533
Iwanowski: 43, 114, 329, 336
Jabłonka: 266
Jabłonowski: 16, 21, 22, 105, 190,
195, 201, 206, 209, 280, 341,
342, 346, 347, 366, 367, 370,
372, 505, 547, 566, 656, 683,
738, 739
Jabłoński: 270, 312
Jackiewicz: 533
Jackowski: 221, 222, 234, 235, 735
Jackson: 415, 442, 746
Jacob: 424
Jacobs: 702
Jacobson: 86, 176
Jacomond: 745
Jacquet: 423
Jacyna: 102, 192
Jaczewski: 753
Jadłowski: 205
Jagodziński: 598
Jakimowicz: 699, 700, 712, 722
Jakubas: 87, 177
Jakubiec: 512
Jakubiszak: 208
Jakubowicz: 598
Jakubowski: 227, 277, 695, 708,
718
Jakubski: 356
James: 606
Jamróz: 19, 339, 364
Janc: 548
Jancewicz: 67, 157
Janczakowski: 565
Janczewski: 283, 306, 308, 309,
537
Janecki: 67, 157
Janeczek: 563
Janeczko: 693, 715
Janiak: 27
Janier: 128, 437
Janiszewski: 58, 83, 122, 147, 173
Jankiewicz: 492, 565, 584
774
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Jankowski: 73, 163, 201, 206, 253,
519, 530, 704, 741
Janowski: 433, 555, 556
Janssen: 127, 690, 696, 706, 709,
719
Janta: 423, 466
Janusz: 266
Januszewski: 189, 481, 750
Januszkiewicz: 698, 708, 711, 721
Jarczyński: 271, 277
Jarecki: 322
Jarek: 74, 164, 531
Jarmundowicz: 237
Jarnuszkiewicz: 399, 442
Jarocki: 222
Jarosz: 23, 596
Jaroszewicz: 295
Jaroszyński: 544, 565, 665-669,
671
Jarski: 640, 651
Jaruntowski: 205
Jarzyński: 700
Jasielec: 549, 608
Jasieński: 620, 621
Jasiński: 102, 192, 299, 301, 678
Jasionowicz: 583
Jasiukowicz: 326, 332
Jaskólski: 270
Jaskulak: 581
Jasnowski: 91, 181
Jaszczak: 752
Jaśkiewicz: 251, 254, 256, 294
Jawornicki: 351
Jaworski: 13, 16, 81, 120, 171, 337,
355, 362, 449
Jawtok: 743
Jaźwiński: 22, 76, 165, 219, 226,
635
Jażdżewski: 282
Jedynak: 357
Jefferey: 307, 309
Jegliński: 447, 448
Jeleń: 564, 584
Jeleński: 660, 662, 732, 734, 742
Jelonek: 492
Jelski: 197, 252, 470
Jełowicki: 70, 160, 222, 234, 254,
294, 527, 592
Jenkins: 640, 650
Jesman: 755
Jeszke: 635
Jezierski: 119, 293, 294, 360, 479,
516, 690, 698, 707, 710, 720,
740, 753
Jeznach: 97, 187, 328, 335, 444
Jeżewski: 26, 581, 641
Jeżowski: 603
Jędrzejowicz: 17-20, 205, 337-340,
362-365, 562
Jodłowski: 278
Joelsson: 596
Jogałła: 616
Johnson: 301
Johnston: 747
Joint: 623
Joly: 394
Jones: 21, 341, 346, 366, 371, 483,
494, 604
Jonkaytys: 698, 708, 711, 721
Jonsson: 448
Joński: 296, 675
Jordan: 57, 58, 83, 122, 147, 173,
544, 550, 561, 669
Józefczyk: 533
Józefowicz: 269, 554
Jóźwiak: 27
Jundziłł: 272, 285, 535, 696, 699,
705, 709, 718, 746
Jung: 277
Juraha: 695, 708, 718
Juraszek: 277
Jurczyk: 92, 182
Jurczyński: 206
Jureko: 573
Jurgielewicz: 430, 553
Jurkowski: 482, 493
Jusupow: 275, 288, 292
Juszczak: 261
Juszkiewicz: 300
Kacprzak: 416, 751, 752
Kaczanowski: 90, 180, 218, 219,
241, 242
Kaczmar: 278
Kaczmarczyk: 48, 138
Kaczmarek: 296, 676
Kaczmarski: 694, 716
Kaden: 277
Kadłubowski: 201, 740
Kadziejowski: 754
Kajdziński: 57, 146, 619
Kalczycki: 280
Kalinowski: 355, 542
Kaliński: 274, 288, 292, 293
Kalisiewicz: 595
Kalkstein: 48, 138, 643, 674
Kałamajski: 15
Kałuża: 539, 596
Kałwa: 413, 597
Kamecki: 432, 554
Kamieński: 80, 86, 169, 176, 259,
580, 639, 646, 649, 755
Kamiński: 11, 323, 414, 693, 716
Kamocki: 231
Kanan: 407
Kania: 59, 149
Kaniak: 433, 544, 555
Kapias: 72, 162, 529
Kapliński: 642
Kapschuh: 321
Kapuściński: 236
Karasiak: 498
Karbowski: 264
Karczewski: 523
Kargol: 704
Karkocha: 595
Karłowski: 361
Karmarczyk: 262
Karnicki: 34, 35, 188, 267, 268,
480, 657, 750
Karniłowicz: 751, 752
Karnkowski: 80, 169, 358, 359
Karolyi: 61, 64, 151, 154
Karp: 475, 683
Karski: 123-125, 412, 432, 523,
555, 687, 688
Karśnicki: 515, 602
Karwat: 360, 643
Karwicki: 203, 637
Karwowski: 236, 262
Kaspar: 667
Kasprowicz: 698, 708, 711, 721
Kasprzak: 238
Kaszczyński: 293
Kasznica: 644, 645
Kaszowski: 42, 113, 304, 406, 609
Kasztański: 311
Kaszuba: 238, 574, 661, 733, 736
Kata: 69, 159, 526
Kawczyński: 282
Kawecki: 666
Kawik: 538
Kawiorski: 72, 162, 529
Kawwa: 207
Kazimierczak: 80, 170
Kazmierczak: 414, 511
Kazubek: 270
Każkażow: 750
Keane: 388
Keen: 746
Keenan: 483, 494
Keller: 47, 98, 99, 119, 137
von Keller: 106
Kemnitz: 442
Kempisty: 484
Kenig: 658
Kent: 203
Kerr: 579
de Kervenoaël: 570
Kessel: 277
Kędra: 451
Kędzierski: 329, 335
Kiełpin: 275, 289, 293
Kieniewicz: 36
Indeks nazwisk
Kierbedź: 534
Kierski: 298, 677
Kiersnowski: 662, 696, 706, 709,
719, 734, 737
Kietliński: 642
Kijanowski: 65, 155
Kijewski: 503
Kilar: 252, 253
Kim: 76, 166
Kinas: 349, 373
Kinel: 693, 715
Kirby: 419
Kirjakow: 105
Kirwan: 427, 589
Kiser: 357
Kisielnicki: 46, 117, 327, 333, 610
Klamut: 69, 159, 526
Klawe: 269
Kleinadel: 269
Kleinig: 749
Kleinmichel: 99
von Kleist: 108
Klekot: 519
Kleniewski: 411
Klepacz: 279
Klimek: 228
Kling: 296, 675
Klingenstierna: 404
Klinger: 642, 643
Klinghert: 270, 276
Klinowski: 70, 160, 526, 577
Klotz: 441
Klukowski: 572, 613
Kłaczyński: 49, 139
Kłokocki: 427
Kłopocki: 56, 146, 254, 295
Kłosiński: 430, 552
Knapczyk: 274, 287, 291
Knapik: 279
Knigawka: 25
Kobylański: 597, 598
Koc: 458
Koch: 607
Kochanowski: 329, 336, 495
Kochański: 50, 140
Kociełł: 752
Kociemba: 273, 287, 291
Kociński: 756
Kogla: 414
Kohn: 751, 752
Kokoszczyński: 81, 120, 171, 449
Kokot: 91, 180
Kolangareth: 66, 156
Kolendo: 43, 114
Kolitowski: 640, 651
Kołacz: 592
Kołbe: 657
Kołodziej: 686
Komand: 322
Komar: 45, 81, 105, 116, 119, 130,
171, 195, 324, 391, 392, 418,
438, 450, 525, 532, 534, 569
Komarnicki: 200, 740
Komierowski: 18, 69, 102, 135,
159, 192, 338, 363, 425, 488491, 526, 556, 577
Komolka: 602
Komornicki: 619, 639, 646, 647,
649, 650
Komorowski: 54, 144, 310-312,
321-323, 615, 694, 695, 717,
739, 743, 744
Kon: 705
Konarski: 36, 37, 190, 399, 433,
476, 491, 500, 504-508, 555,
556, 577, 597, 759
Konczerewicz: 693, 716
Konczewicz: 751
Konig: 569
Konishi: 427, 589
Konopelko: 261
Konopka: 46, 70, 117, 160, 433,
499, 506, 527, 556, 557, 610
Konstantynowicz: 695, 717
Kontschinsky: 327, 333
Kończa: 305, 307-309, 662, 734
Koński: 293
Kopczyński: 576
Kopeć: 80, 170
Kopka: 74, 164, 531
Kopyciński: 43, 114
Kordyś: 597
Korewo: 637, 645, 648
Kori: 105
Kornaszewski: 48, 138
von Kornberger: 420
Kornelowski: 592
Korolec: 222, 234
Korothan: 66, 156
Korsak: 35, 189, 699-701, 712, 713,
721, 755
Koryciński: 72, 162, 530
Korytko: 298, 677
Korytowski: 202, 330
Korzeniowski: 304, 663
Korzybski: 408, 566, 580, 588, 589
Korzycki: 539
Kosacz: 564
Kosch: 220, 221, 232-234
Kosewski: 277
Kosicki: 49, 139, 430, 553
Kosiec: 74, 164, 531
Kosiński: 48, 138, 266, 354, 491,
523
Kosior: 756
Kosmulski: 15
775
Kossak: 51, 140, 141, 220, 233,
326, 327, 333
Kossakowski: 108, 245, 247-251,
254-258, 264, 267-271, 275,
276, 281-285, 294, 301, 305310, 312, 313, 599, 757
Kossecki: 615
Kossowski: 642
Kosteczka: 238
Kostrowicki: 470, 471
Kostrzewski: 501
Kostrzyński: 91, 181
Kostylev: 231
Kostylew: 231
Koszański: 425
Koszur: 237
Kościałkowski: 312
Kościelecki: 704
Kościelniak: 209
Koścień: 416
Kościuszko: 188, 742
Kot: 199
Kotarbiński: 330, 336
Kotkowski: 228, 229, 235, 262
Kotulski: 73, 163, 530
Kotwicz: 310
Koutaissow: 100
Kowal: 266
Kowalak: 94, 184
Kowalczewski: 45, 116
Kowalczyk: 293, 294, 659
Kowalewski: 703
Kowalik: 667
Kowalski: 69, 159, 223, 229, 279,
293, 393-395, 414, 526, 566,
704, 729
Kowanko: 100
Kowski: 99
Kozaczka: 549, 608
Kozak: 102, 192, 431, 554
Kozakowski: 298, 677
Kozanecki: 47, 118, 611
Kozicki: 100, 248, 426
Koziełł: 78, 167
Kozieradzki: 98, 188
Koziński: 322
Kozłowski: 68, 158, 201, 270, 276,
298, 323, 353, 399, 420, 608,
678
Koźmian: 84, 119, 174
Koźmiński: 512
Koźniewski: 560
Kraiński: 578
Krajcivs: 259
Krajnik: 414
Kramarczyk: 610
Kramarski: 228
Kramski: 284
776
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Krapotkin: 100
Krasicki: 27-29, 135, 208, 265, 304,
305, 393, 503, 504, 508, 513,
540, 541
Krasiński: 46, 68, 117, 158, 311,
343, 368, 415, 519, 520, 549,
568-571, 576, 601, 602, 604,
608
Krasnodębski: 274, 288, 292
Krassowski: 465
Krasuski: 704
Kraszewski: 289, 311, 352, 360,
361, 613, 674, 746
Kraus: 226, 241
Krąkowski: 219
Kremky: 358
Krepala: 596
Kretkowski: 696, 706, 709, 719
Krężel: 208
Kroczyński: 591
Krompolc: 352
Król: 96, 186, 327, 334
Królikowski: 209, 704
Krüger: 283
Kruk: 307, 309
Krusenstern: 533, 534
Kruszewski: 299, 301, 451, 524,
540, 679
Kruszyński: 380
Krütz: 722
Kryger: 209
Krynicki: 595
Krysiewicz: 442
Krysiuk: 78, 168
Kryto: 93, 183
Kryzan: 422
Krzeczunowicz: 742
Krzemieniewski: 54, 144
Krzymuski: 226, 241
Krzyszkowski: 573
Krzysztofowicz: 105
Krzywoszyński: 238
Krzyżanowski: 75, 76, 165, 166,
251, 256, 300, 413, 549, 591,
592, 603, 607
Krzyżoś: 263
Książek: 279
Kubiak: 225, 240
Kubicki: 230
Kublicki: 318, 660, 691, 695, 708,
712-714, 717, 722
Kucewicz: 25
Kuczborski: 458
Kuczewski: 267, 746
Kuczman: 686
Kuczyński: 414, 752, 756
Kućko: 350, 375
Kufieta: 538
Kugler: 237
Kühn: 740, 745
Kuhnke: 237
Kujawski: 598
Kulczyna: 487
Kulczyński: 302, 487
Kulda: 288
Kulesza: 398, 470
Kuleszyński: 354
Kulikowski: 621
Kulin: 265
Kulpiński: 602
Kuls: 572, 613
Kułakowski: 295-297, 675-677
Kumanowski: 450
Kuncewicz: 492
Kunicki: 500
Kuniewski: 284
Kurcewicz: 642
Kurcz: 231
Kurdwanowski: 477-479, 481,
513, 751, 752
Kurek: 502, 598
Kurkowiak: 442
Kurland: 230
Kurnatowski: 465, 522
Kurnyt: 274, 287, 291
Kurpik: 87, 177, 504
Kurtz: 690
Kurulanc: 415
Kurzeniecki: 305
Kuszel: 488
Kuszelewski: 732
Kuźniar: 573
Kuźniewicz: 497, 505
Kużaj: 16
Kwapisiewicz: 27
Kwaśniak: 73, 163, 530
Kwiatkowski: 13, 223, 224, 239
Kwilecki: 50, 54, 75, 88, 124, 139,
140, 143, 144, 165, 178, 463,
464, 517, 518, 536, 537, 687,
692, 698, 707, 711, 715, 720,
742
Kwinta: 398
Kwinto: 692, 715
de La Chevadiere: 52, 141
de Lacey: 18, 338, 363
Lachman: 450
Lachnicki: 465, 647
Laferriere: 103, 136, 193
van de Lagemaat: 298, 678
de Lago: 508
von Lago: 508
Lambert: 51, 141
von Lambsdorff: 99
Lamont: 668
Lamot: 71, 161, 528
Landegger: 257
Lang: 748
Langlois: 58, 148
Lappelainen: 443
Laranjo: 612
de Larminat: 128, 437
Larysz: 198, 199
Laska: 197
Laskarys: 729, 730, 753, 754
Laski: 414
Laskownicki: 405
Laskowski: 635
Lasocki: 46, 117, 218, 241, 610, 611
Lasota: 550
Lassak: 283
de Lassence: 85, 175
Laster: 643
Lastrade: 672
Latała: 329, 335
Latawiec: 399
Latoszyński: 58, 148
Latour: 396, 402
Laube: 693, 716
de Laval: 100, 108, 248, 276
Laval: 100
Lavigne: 609
Le Clement: 13
Le Mair: 15
Lebich: 604
Lech: 72, 162, 529
Lechman: 304
Ledóchowski: 106, 136, 258, 282,
283, 388, 534, 535
Ledzwoń: 69, 159, 526
Leeping: 106
Legendziewicz: 93, 183
Legis: 354
Leihert: 759
Leitgeber: 310
Lelievre: 447
Lemański: 133
Lemnicki: 479
Lenartowicz: 428
Lencki: 693, 715
Lenczewski: 80, 170
Lenczowski: 227
Lenglet: 268
León: 510
Leputa: 512
Leroy: 61, 64, 150, 154
Lesiak: 595
Lesisz: 503
Lesser: 513
Lester: 267
Leśman: 95, 185
Leśniak: 274, 287, 291
Lewandowicz: 72, 74, 161, 164,
529, 531
Indeks nazwisk
Lewandowski: 226, 322, 483, 493,
532
Lewanidow: 523
Lewański: 497
Lewczyński: 352
Lewicki: 97, 125, 187, 328, 335,
444, 688
Lewko: 76, 166, 572
Leźnicki: 668
Libiszowski: 26, 27
Lichniak: 580
Lidwin: 666
Liebenthal: 106
Liechtenstein: 103, 193
de Liedekerke: 126, 685, 686, 690
von Lilienfeld: 257
Liliental: 558
Linds: 548
Linke: 79, 169
Linowski: 345, 369, 491
Linton: 61, 64, 151, 154
Lipert: 60, 63, 150, 153
Lipiec: 44, 115
Lipiecki: 76, 166
Lipiński: 224, 225, 239, 240
Lipkowski: 203, 692, 698, 708,
711, 715, 721
Lipowicz: 230
Lipowski: 72, 162, 529
Lipski: 45, 116, 491, 755
Lisiewicz: 502
Lissner: 446
Little: 620
Livingston: 459
Lizak: 557
Loesevitz: 105
Loewenstein: 513
Löfström: 356
Lohmann: 701
Long: 747
Longchamps: 353
Lord: 280, 281
Loriers: 404
de Losantos: 388
Lossow: 15, 758
Lota: 569
Lotaryński: 60, 63, 150, 153, 685
Lowder: 747
Lubecki: 252, 460-462, 487, 640,
650
Lubieniecki: 93, 183, 522
Lubiński: 470, 573
Lubomirski: 38, 39, 54, 79, 89,
109, 110, 131, 144, 168, 179,
389, 400, 410, 413-416, 418,
419, 439, 461, 462, 472, 488,
540, 600, 601, 615, 621, 622,
640, 650, 671, 674, 683
Lubowiedzki: 431
Luc: 618
Lucciola: 424
Luckner: 487
Ludolf: 657
Lundin: 597
Lutnicki: 208
Łabuński: 219
Łakomy: 603
Łaniewski: 312, 518
Łaskarzewski: 756
Łastowiecki: 544, 545, 550, 669
Łaszczyński: 538
Łaszewski: 307, 309
Łatkiewicz: 323
Łazarewicz: 613
Łazarz: 71, 161, 528
Łącki: 307, 309
Łączyński: 190
Łempicki: 248, 255, 299, 679, 713
Łepkowski: 86, 176, 257, 580
Łodziak: 57, 147, 619
Łokotko: 298, 677
Łopaciński: 35, 36, 507
Łopieński: 532
Łopuski: 329, 335
Łopuszański: 349, 374, 588, 618
Łoś: 17, 18, 190, 198, 199, 251, 254,
256, 294, 338, 362, 363, 465,
477, 509, 597
Łubian: 352, 353
Łubieński: 76, 98, 132, 165, 187,
188, 206, 209, 257, 258, 269,
273, 286, 290, 516, 548, 550,
665, 701, 713
Łubniewski: 564
Łukasiewicz: 251, 256
Łukasik: 203
Łukaszewicz: 274, 287, 291, 575
Łukomski: 639, 646, 649
Łukowiak: 486
Łuniewski: 224, 239
Łuszczewski: 602, 640, 651
Łysak: 298, 677, 678
Łysakowski: 694, 716
Łyżwa: 356
Łyżwiński: 490
MacDonald: 483, 493
Machaliński: 261
Machnik: 557
Maciakowski: 557, 558
Maciążek: 595
Maciołowski: 24, 25
Maciunas: 231
Mackey: 560
Mackiewicz: 106, 615
Macklin: 746
Macutkova: 268
777
Madaliński: 359
Madej: 228, 229
Madeyski: 326, 333
Madonia: 87, 176
Magdziarz: 226, 241
Magill: 348, 373
Magnet: 358
Mahler: 570
Mahowich: 422
Maiorescu: 78, 168
Majchrowicz: 18, 338, 362
Majka: 261
de Makay: 56, 145
Makomaski: 19, 339, 364
Makowski: 270, 276, 357, 744
Makulec: 357
Málaga: 510, 511
Malarski: 15
Malatesta: 105, 195
Malawski: 278
Malczewski: 558, 666
Malewicz: 230
Malewski: 79, 169, 644
Malhomme: 253
Malicher: 585
Malik: 104, 194
Malinowicz: 306, 308
Malinowski: 613
Maliszewski: 451, 564, 584
Maltais: 420
Małachowski: 79, 168, 415, 518,
666
Małagocki: 260
Małecki: 19, 279, 323, 339, 364
Małowieski: 353
Małyński: 680
Manabe: 607
Manzi: 94, 184
Mańkowski: 52, 54-59, 83, 122,
142-149, 173, 238, 254, 294,
295, 463, 516-518, 546, 615,
618, 619, 739
Maran: 424
Marbot: 447
Marchowiecki: 497
Marcinkiewicz: 93, 183
Marcot: 266
Marcyk: 18, 338, 363
Marczewski: 470
Marianowicz: 574
Markiewicz: 268, 283
Markowski: 82, 121, 172, 230, 353,
407
Marks: 263
Marquis: 570
Marsch: 47, 118, 611
Marsolais: 424
Martusewicz: 432, 555
778
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Marty: 128, 436, 437
Maryan: 658
Marylski: 488
Marzona: 252
Masiul: 273, 287, 290
Masłowski: 450, 485, 692, 714
Masura: 757
Matewski: 644
Matheis: 312
Matkowski: 551
Matuszczak: 419, 488
Matuszewicz: 753
von Mauberg: 447, 448
von Maubeuge: 702
Mauchamp: 18, 338, 363
Maude: 484, 495
Mauer: 71, 161, 528
de Maugny: 392
Maurer: 26
May: 25
Mazaraki: 204, 465
Mazowski: 460
Mazurowski: 661, 733, 736
Mączyński: 19, 339, 364, 578
McClellan: 639, 646, 649
McCoy: 757
McEvoy: 203
Mckeown: 404
McNeil: 426
McPherson: 748
Medeksza: 662, 734
Medina: 24, 512
Meduski: 74, 163, 531
Medwecki: 501
de Meeűs: 46, 118, 611
Meiklejohn: 569
Melcer: 641
Melezini: 757
Melody: 66, 156
Mendzelewski: 581
von Mengden: 37
Mentzendorff: 50, 140
Meredith: 621
Meres: 686
Merle: 227
von Merta: 323
Mesjasz: 358
Metelski: 93, 183
Meyendorff: 62, 85, 96, 152, 174,
186, 388
Meysztowicz: 42, 73, 103, 113,
163, 193, 258, 259, 261, 262,
524, 530
Męciński: 87, 88, 177, 481, 491,
492, 495, 496, 500-502, 504
Mężko: 693, 715
Mialnikow: 387
Mianowski: 522
Miączyński: 398, 477, 485, 520,
521, 523, 534, 541, 542, 590,
592, 597-599
Micard: 280
Micewski: 508
Michalak: 303, 587, 618
Michalik: 70, 160, 527
Michalski: 338, 354, 363, 695, 717
Michałowski: 119, 262, 263, 306,
308, 389
Michel: 604, 673
Mickiewicz: 298, 300, 677, 678,
691, 713
Miecznikowski: 78, 168
Mielczarek: 502, 759
Mielęcki: 470
Mielniczuk: 261
Mielżyński: 197, 202, 432, 555
Mier: 17, 20, 134, 319, 321, 323,
336, 337, 340, 342, 345, 346,
351, 361, 362, 365, 367, 370,
371, 375
Mierosławski: 352
Mierzejewski: 87, 177, 270
Mieszko: 207
Migdalski: 277
Mikko: 596
Mikołajczak: 16, 262
Mikołajczyk: 283
Mikorski: 352
Mikucki: 604
Mikulski: 388
Milanowski: 572, 613
Milczewski: 46, 117, 611
Miler: 83, 121, 172, 407
Milewski: 42, 113, 125, 260, 302,
411, 412, 689, 693, 716
Milicer: 483, 493
von Miller: 103, 193
Miller zu Aicholz: 103, 193, 194
Millicer: 482-484, 493, 494
Miłek: 253
Mineyko: 257, 258, 566, 743, 744
Minkowski: 586
Miranda: 703
Mirkowski: 540
Mirocha: 232
Mirowski: 302, 303
Mirski: 742
Miszczyk: 238, 574, 661, 733, 736
Miśkiewicz: 69, 159, 526
Mitchell: 55, 145
Mitkiewicz: 698, 708, 711, 721
Mizak: 411
Mlicki: 758
Młodnicki: 325, 326, 332
Młodzianowski: 305
Młynarczyk: 704
Młyńczyk: 533
Mniszech: 247, 248, 400, 401
Mniszek: 600, 601
Mochnacki: 250
Moczulski: 636
Modliński: 667
Modzelewski: 561
Moes: 398, 486, 558, 606
Mogilnicki: 466
Mohl: 105, 195
Mohrenheim: 387, 388
Mokłowski: 284
Molenbrugge: 621
Molesworth St. Aubyn: 569
Molik: 497
Molnar: 265
de Moncada: 702
Moniuszko: 269
Monné: 326, 332
Montenuovo: 101, 191
von Montenuovo: 28
von Montgelas: 702, 703
Montpellier: 403, 404
Montwiłł: 312
Moors: 36, 507
Moraczewski: 19, 339, 364
Moran: 28
Morawski: 52, 98, 142, 278-280,
349, 374, 405, 416, 423, 426,
485, 558-560, 566, 580
Moreau: 442
Morenheim: 387
Morgan: 25
Morisson: 350, 375
Morman: 747
Morończyk: 279
Morot: 593
Moroz: 283
Morrison: 462
Morstin: 98, 188
Morsztyn: 523
Mortkowicz: 538
Morykoni: 735
Morzkowski: 481, 485, 491, 492
Moskal: 220, 232
Moss: 748
Mostowski: 380, 384-387, 389,
391, 399, 434, 450, 680, 681
Moszczeński: 305, 515
Moszumański: 623
Moszyński: 106, 391, 514, 543
Mościcki: 491
Motty: 429, 552
Mount: 258
Moussette: 443, 621, 622
Moyano: 510
Moyret: 416
Możdżeń: 59, 149
Indeks nazwisk
Mroziński: 228
Mrozowicki: 434
Mróz: 225, 240
Mrukiewicz: 252
Muchanow: 389
Mueller: 266
Mukize: 268
Mularczyk: 56, 146, 619
Muller: 90, 180
Müller: 106, 421
Multan: 635
Muniak: 349, 374
Münter: 206
Murat: 23
Murphy: 483, 493, 703
Muruzi: 99
Murzynowski: 48, 49, 75, 76, 138,
165
Musialik: 275, 288, 292
Musiał: 694, 716
Musiewicz: 502, 759
Muszalski: 738
Muszyński: 27, 293, 329, 335
Mutch: 605
Mycielski: 41, 52-54, 112, 142, 143,
250, 389, 496-500, 506, 543548, 566, 587, 601, 605, 617,
669, 739
Myszak: 586, 617
Myszkowski: 279, 491, 492
Myśliwiec: 518
Mytych: 497
Nadarkiewicz: 74, 164, 531
Nadratowski: 295
Naganowski: 350, 375
Nagażyna: 567
Nagórzański: 638, 646, 649
Nagrodzki: 486
Nagurski: 730, 746
Najemski: 229
Nakwaski: 355
Napoli: 424
Napolski: 298, 678
Narbutt: 540
Nartowski: 698, 707, 711, 720
Narzymski: 486
Naszyński: 106
Nawrot: 71, 161, 528
Needman: 20, 340, 365, 562
Negre: 569
des Neiges: 126, 686, 690
Nell: 672
Nenitescu: 61, 64, 151, 154
Neri: 691, 714
Neudoerffer: 547, 567
de Neufbourg: 464
Ney: 66, 156
Neys: 55, 145
Nicholson: 427, 428, 589, 590
Nicod: 394
Niedoba: 498
Niedziałowski: 644
Niedzielski: 77, 167, 203
Niedźwiecki: 399
Niełowiecki: 310
Niemcewicz: 255, 310, 458-460,
465, 466
Niemczewski: 505
Niemirski: 300
Niemirycz: 590
Niemojewski: 580, 581
Niemojowski: 49, 89, 93, 139, 179,
182, 183, 347, 372, 537
Niesiołowski: 238
Nietyksza: 633
Niewczas: 356
Niewęglewski: 260
Niewiadomski: 444
Niewinowski: 425
Niezabytowski: 532
Nikliński: 559
Nooteboom: 268
Norman: 747
Nosarzewski: 641, 643
Nowacki: 758
Nowak: 237, 263, 616
Nowakowski: 18, 297, 299, 301,
322, 338, 363, 575, 676, 679,
751
Nowicki: 431, 554, 752
Nowiński: 559-561
Nowitkiewicz: 27
Nowosielski: 514, 520
Nożejko: 742
Nuckowski: 69, 159, 526
Nunez: 510
Nurczyński: 207
Nyirlaki: 420
Nyko: 203
Obłaszyn: 57, 147
Obniski: 36, 507
Oborski: 515, 542
Obrąpalski: 755
O'Brien: 312, 533, 534
Obrocki: 673
Ochocki: 667
Oczkowski: 223
Odachowski: 305
Odrzechowski: 361
O'Flynn: 18, 338, 363
Ogiński: 107, 312, 313, 434, 472,
479, 691, 712-714
Ogrodnik: 538
Ohata: 87, 176
Ojrzanowski: 667
Okęcki: 24, 85, 175
779
Okniński: 223
Okoniewski: 273, 286, 290
Okoński: 262
Okwietko: 250
Olczak: 538
Olesiński: 66, 156
Olesza: 188, 480, 750
Olewiński: 490
Olędzki: 478
Olizar: 26, 130, 249, 392, 418, 435,
439, 682, 741
Olsen: 607
Olszenko: 541
Olszewski: 88, 178, 283, 503, 506,
532, 582, 695, 717
Ołdakowski: 250
Ołtuszewski: 60, 63, 150, 153
Onyszkiewicz: 536
Opławski: 36, 508
Opperman: 533
von Oppersdorff: 40, 111, 565
Oracz: 229
Orda: 305, 679
Organa: 638, 646, 649
Orkisz: 98, 188
Orlik: 75, 165
Orłowski: 47, 70, 118, 132, 160,
391, 426, 498, 501, 527, 534
d'Ornellas: 409
O'Rourke: 451
Orpiszewski: 190, 506
Orsetti: 345, 369
Orzechowski: 447
Orzeszko: 93, 183, 639, 650
Osadnik: 637, 645, 648
Osganian: 423
O'Shannassy: 424
Osiecimski: 21, 341, 346, 355, 366,
370, 593
Oskarbski: 532
Oskierka: 257, 282, 301, 306, 308,
468
Oskierko: 257
Ossoliński: 27, 28, 319
Ossowski: 218
Ostapiński: 668
Ostapowski: 757
Ostaszewski: 479, 496, 592
Ostroróg: 477, 478
Ostrowski: 85, 101, 175, 191, 257,
262, 385, 392, 393, 397-399,
402, 514, 542, 559, 574, 610,
642, 680, 681
Osuchowski: 75, 164
Oświecimski: 307
Otwinowski: 659
Owczarek: 66, 156
Owera: 748
780
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Özel: 596
Ozierow: 99
Ozimina: 505
Ożarowski: 465, 535, 636
Pacewicz: 86, 176, 299-301, 580,
678, 679, 739, 740, 745
Pachciarek: 79, 169
Paciorkowski: 481, 482, 484, 485,
491-493, 495
Paczewski: 638, 645, 648
Paczos: 296, 676
Paczuski: 72, 162, 530, 614
Paczyński: 585
Padewski: 638, 646, 648
Paduch: 669
Pairault: 405
Pajączkowski: 206, 758
Pajor: 667
Pakosz: 657
Palffy: 509
Palimąka: 207
Paliszewski: 642
Pallavicini: 462
von Pallavicini: 462
Palmowski: 203
Paluch: 231
Pałygiewicz: 551
Panek: 644, 645
Paniewicz: 754
Pankow: 106
Pankowski: 296, 675
Pantelejew: 100
Paprocki: 350, 375
Papworth: 228, 229
Paquet: 539
Parker: 408, 588
Partilla: 283
Partyka: 299, 301, 658, 678
Parys: 353, 475
Paschalski: 26
Pasek: 559
Pasenkiewicz: 220, 233
Paszkow: 99
Paszkowski: 11, 325, 331, 450,
465, 637, 640, 647, 650
Paśnik: 583
Paterson: 275
Patterson: 253
Pattinson: 25
Patzer: 485-487
Paul: 427, 428, 589, 590
Pauliński: 270
Pawelski: 266
Pawlikowski: 13, 14, 96, 186, 325327, 330-333, 336, 415
Pawluś: 450
Pawłowicz: 303, 638, 646, 649
Pawłowski: 16, 44, 115, 560, 565,
586, 640, 650
Pawsza: 590
Pągowski: 470
Pątek: 638, 645, 648
Peabody: 684
Pecenco: 264
Pekar: 395
Penfold: 639, 646, 649
Penkala: 70, 160, 526
Penneck: 199
Perkins: 441
Perkowski: 53, 143, 739
Perlicki: 260
Perrier: 264
Perroux: 703
Perry: 446
Persson: 486
Perticari: 422
Peters: 307, 309
Peterson: 198
Pethó: 259
Petrikovich: 568
Pędziwiatr: 96, 186, 327, 334
Pfanhauser: 559, 666
Philips: 307, 309
Phull: 358
Pianell: 657
Piasczyński: 426
Piaszczyński: 227
Piątkiewicz: 498
Piątkowski: 270, 297, 676
Pictet: 265
Piechnik: 595
Piechocki: 349, 373
Piechowski: 565, 584
Pieczyński: 96, 186, 327, 334, 697,
706, 710, 719
Piekarski: 266
Piekarz: 698, 707, 711, 720
Piekaszewski: 282
Pieniążek: 130, 329, 335, 418, 439
Pieńkowski: 485
Pierzga: 71, 160, 527
Pietraszko: 686
Pietri: 208
Pietruski: 23
Pietruszewski: 558, 592
Pietrzycki: 429
Pietrzyk: 71, 161, 506, 528
Piguet: 264
Pila: 94, 184
Pilan: 74, 163, 531
Pilaszek: 704
Pilecki: 465, 712
Piłat: 744
Pinel: 280
Piniński: 22, 35, 342, 346, 366, 367,
371
Pinko: 597
Piotrkowski: 532
Piotrowicz: 732
Piotrowski: 27, 90, 180, 262, 505,
512, 569, 577, 639, 646, 649,
661, 733, 736
Pióro: 284
Pisanko: 227
Pisarew: 105
Pitera: 224, 239
Piwnicki: 345, 370, 548
Pizoń: 266
Plat: 585
Plater: 21, 37, 41, 42, 47-52, 57, 58,
60-68, 74, 75, 77-84, 86, 95-98,
100-105, 107, 108, 112, 113,
118-123, 126, 127, 129, 131138, 140-142, 147, 150-158,
164-175, 185-202, 209, 249,
327, 334, 341, 345, 348, 365,
366, 370, 373, 380, 398, 406,
407, 414, 415, 417, 436-438,
443, 444, 449, 480, 496, 497,
525, 546, 560, 572, 599, 608,
609, 616, 618, 621, 660, 685,
686, 689, 690, 732, 735, 742,
743, 746-751
Pląskowski: 353
Plenzler: 266
Pleski: 679
Plesko: 519
Plissart: 410
Plowright: 259
Pluciński: 396, 402, 403
Pluta: 296, 676
Płaski: 261
Płoski: 226, 241
Płoszyński: 270
Pniewski: 569
Pociej: 386, 663
Podgórczyk: 432, 555
Podgórny: 274, 287, 291
Podgórski: 87, 177, 504
Podhorodeński: 522
Podleski: 205
Podlewski: 521-524, 591
Podobiński: 280
Podolski: 49, 139
Podoski: 515
Pogorzelski: 427, 492
Polack: 405
Polański: 263, 694, 716
Poleski: 352
Poletyło: 346, 371
Policiński: 581
Polikowski: 500
Indeks nazwisk
Polonsky: 69, 158, 525
Polony: 421, 571
Pomarnacki: 660, 732
Poniatowski: 281, 590
Poniński: 69, 72, 95, 159, 162, 185,
387, 420, 425, 426, 502, 525,
529, 559, 576, 605
Ponizowkin: 416
Ponti: 264, 265
Popiel: 265, 269, 428, 429, 577, 744
Popławski: 41, 112, 235, 500, 750
Popowski: 78, 167, 168
Poradowski: 282
Porzeziński: 693, 716
Posada: 71, 161, 528
Posochowski: 262
Possekel: 266
Postruski: 500
Pośpiech: 208
Potacki: 134
Potocki: 20, 27, 28, 40-47, 55, 58,
59, 66, 77, 111-118, 145, 148,
156, 167, 222, 235, 247, 248,
271, 274, 284, 285, 288, 291,
296, 303, 312, 340, 343, 344,
365, 368, 369, 386, 387, 389391, 400, 401, 415, 416, 421,
422, 444-448, 460, 464, 472,
475, 476, 514, 520, 542, 544,
546, 562, 566, 576, 585, 587,
599, 600, 604, 606, 608, 610,
611, 614, 617, 618, 623, 660,
664, 670, 673, 675, 684, 701,
733, 735
Potulicki: 53, 143, 197, 198, 201,
202, 737, 738, 745
Potworowski: 36, 349, 350, 374,
507
de Pourbaix: 592-597
Póda: 279
Półgrabski: 389
Półjanowski: 357
Prażmowski: 505
Preger: 705
Preiss: 577
Prek: 502
Preston: 258
de Pret-Roose: 403
von Preysing: 385, 681
Preysnar: 405
Prędki: 70, 160, 527
Prędkopowicz: 693, 715
Price: 746
von Prittwitz: 223
Prokopowicz: 258
Proń: 743
Proszkowski: 229
Prozor: 753
Prószyński: 72, 124, 162, 529, 688
Pruszak: 597
Pruszyński: 47, 118, 135, 562, 563,
565, 566, 583, 647
Przebendowski: 515
Przeciszewski: 289, 295
Przedrzymirski: 502
Przerębski: 28
Przetakiewicz: 594
Przewłocki: 67, 84-87, 89, 93, 95,
156, 174-177, 179, 182, 183,
185, 397, 503, 504, 580
Przezdziecki: 127, 129-131, 413,
417, 418, 434, 436-440, 450,
545, 682, 683
Przeździecki: 81, 120, 127, 171,
392, 413, 417, 434, 435, 440,
450, 452, 546, 682, 683
Przybora: 470
Przybylak: 91, 180
Przybylski: 230
Przybyła: 90, 180
Przybysz: 572, 613
Przybytniewski: 357
Przygodzki: 693, 716
Przykorski: 358
Przyłęcki: 229
Przyłuski: 225, 226, 230, 241
Psarski: 91, 181, 236, 606
Ptaszkowski: 87, 177, 270, 276
Pudłowski: 311
Pusłowski: 301, 302, 387, 415, 568
Puszet: 49, 139
Puzyna: 134, 200, 206, 250-252,
254, 255, 294, 384, 461, 476,
545, 638, 640, 646, 649-651,
669, 680, 755, 756, 758
Pypke: 431, 553
Pyszniewski: 573
Quintanilla: 505
Raabe: 325, 332
Rabczyński: 96, 186
Rabek: 751, 752
Rabski: 448
Raciborski: 71, 161, 348, 373, 528
Raczyński: 293, 669-671, 695, 717
Radecki: 565, 612
Radford: 487
Radice: 18, 338, 363
Radke: 98, 188
Radomski: 53, 143, 739
Radoski: 69, 158, 525
Raduchowski: 505
Radwan: 451
Radziejowski: 228, 691, 754
Radzimiński: 562, 563
Radziwiłł: 40, 82, 111, 120, 125,
126, 131, 172, 324, 385, 386,
781
395, 401, 407-413, 416, 439,
444, 445, 462, 547, 564, 571,
578, 579, 581-585, 588, 605,
612, 663, 681, 685, 688, 689,
713
Radziwonowicz: 731
von Rahden: 754
Rajca: 561
Rajczyk: 596
Rajewa: 574
Rajkowski: 73, 163, 330, 336, 530
Rakowicz: 442
Rakowski: 48, 49, 77, 138, 167, 237
Ramhalo: 703
Ramirez: 61, 64, 151, 154
de Rangel: 419
Rapacki: 658
Rapnicki: 85, 175, 397
Rapp: 699, 701, 712, 722
Rappe: 300
Raszewski: 124, 688
Ratajski: 331, 738, 739
Ratomski: 478
Ratusiński: 545
Ratyński: 295, 675
Rau: 262
Raue: 756
Raunacher: 219
Rautenstrauch: 62, 152
Ravaux: 593
Rawicz: 322, 635
Rayski: 275, 288, 292
Razis: 501
Rączka: 222, 235
Redlak: 279
Reed: 18, 338, 363
Régamey: 237
Regulski: 101, 191, 192, 329, 335
Reiff: 502, 759
von Reisenkampf: 759
Reisetbauer: 283
Religioso: 302
Remus: 470
Renkin: 532
Reschke: 232
Reszczyński: 299, 301, 679
Reszke: 232
Revotskie: 104, 194
Rey: 17, 92, 182, 330, 337, 362,
426, 445, 446, 485, 559, 614,
622, 670, 671, 673, 674, 738
de Reydet: 518
Reynolds: 747
Rezania: 265
Rękas: 222, 235
Rękawek: 277
Richards: 607
Richardson: 746
782
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Rigaux: 595
Riznić: 98, 99
Rodakowski: 327, 333
Rodriguez: 428
Rodriguez Uria: 428
Rodzaj: 668
Rodziewicz: 303-305, 423
Rodzynkiewicz: 94, 184
von Roenne: 99
Rogaczewski: 405
Rogaliński: 13
Rogalski: 442
Rogan: 483, 494
Rogowski: 299, 301, 679
Rogoyski: 321, 322
Rogoziński: 272, 286, 290
Roguski: 502, 759
Rogut: 275, 288, 292
Rohoziński: 513
Rohrmann: 484
Rojer: 744
Rokicki: 14, 325
Rolbiecki: 637, 645, 648
Roliński: 226, 241
Roman: 275, 288, 292
Romaniuk: 307, 309
Romanowski: 275, 288, 292
Romański: 572, 613
Romer: 330, 428, 483, 494, 569
Römer: 65, 89, 155, 178, 272, 286,
289, 295, 608, 654, 701-703,
743
von Römer: 702
Ronikier: 68, 69, 71-74, 158, 159,
161-164, 259, 521-526, 528540, 542, 591
von Rönne: 118
Rońda: 583
Ropp: 136, 137
Rosa: 636
Rosales: 82, 121, 172, 407
Rosenberg: 134
von Rosenschild-Paulyn: 106
Rosłan: 411
Rosner: 355, 593
Rospond: 221, 233
Ross: 319, 748
de Rosset: 694, 717
Rosset: 220, 221, 233, 694, 717
Rost: 90, 180
Rostworowski: 74-77, 88, 93-95,
98, 164-166, 178, 183-185, 187,
188, 393, 396, 405, 407, 423,
495, 509, 510, 539, 572, 573,
582, 609
Roszkowski: 673
Rościński: 603
Rotwand: 524, 525
Rowiński: 221, 234, 236, 278
Rozdeiczer: 268, 661, 733, 734,
736, 737, 757
Rozmanit: 396, 403, 605
Rozmarynowski: 533
Rozmuski: 398
Rozpondek: 275, 288, 292
Rozwadowski: 672, 757
Rożnowski: 426
Rożyński: 704
Równy: 204
Różański: 739
Różycki: 63, 153, 199
Rubach: 224, 239
Rubkiewicz: 261
Ruchałowski: 560
Ruciński: 415
Ruczyński: 592, 594
Rudlicki: 501
Rudnicki: 53, 143, 433, 466
Rudomina: 77, 167, 657, 660, 732
Rudzieński: 514
Rudziński: 221, 233, 295, 311, 514,
515, 518-520
Rudzki: 658
Ruiz: 270
Rulikowski: 360, 478
Rupniewski: 47, 118, 611
Rus: 686
Russanowski: 83, 84, 121, 122,
173, 174
Rusten: 747
Ruszczyc: 694, 716
Ruszkowski: 414
Rutkowski: 208, 227, 277, 484,
485, 488, 491, 495, 496, 641643, 752
Rutowicz: 273, 287, 290
Rütten: 510
Ryan: 609
Rybak: 104, 194
Rybiak: 280
Rybiński: 223, 575
Rycerski: 430, 552
Rychlicki: 15
Rychliński: 603
Rychłowski: 71, 161, 227, 528, 701
Ryck: 479, 660, 692, 714
Rycz: 218
Ryczer: 560
Rydel: 413
Ryk: 755
Rykaczewski: 637, 641, 647
Rykowski: 67, 157
Rylke: 199
Ryll: 203, 204
Rylski: 134, 615
Rymarczyk: 356
Rymgajło: 387
Rynkowski: 270, 276
Ryszka: 251, 256, 358
Rywacki: 299, 301, 679
Rzepecki: 269
Rześniowiecki: 487
Rzewnicki: 79, 169
Rzewski: 27
Rzewuski: 47, 48, 99, 105, 133,
137, 195, 390, 520, 521
Rzyski: 693, 694, 716
Sabela: 224, 239
Sabiłło: 580, 581
Sabłukow: 389
Sabogal: 510, 511
Sadek: 593
Sadłoń: 71, 160, 527
Sadowski: 642
Sadura: 269
Sadżak: 557
de Saint Paul: 482, 492
Sajewski: 487
Sakowicz: 23
Salecki: 253
Salkind: 747
Salmonowicz: 692-694, 714-716
Salter: 561, 562
von Salza: 604
Samcewicz: 311
Samoryaż: 252
Sanguszko: 37-39, 109, 110, 350,
375, 390, 391, 614, 615, 656
Sanmartini: 729
Santagati: 404
Sapecki: 638, 645, 648
Saper: 265
Sapieha: 38-40, 109-111, 129, 336,
337, 350, 361, 375, 390, 399,
400, 417-420, 429, 433, 438,
464, 476, 487, 488, 551, 552,
589, 614, 735
Sara: 307, 309
Sarion du Jonchay: 556
Sarkar: 295
Sather: 449
Saucerotte: 424
Saussol: 396, 402
Savin: 550
Saward: 50, 140
Sawicki: 75, 165, 558
Sawiczewski: 92, 182
Sawin: 107
Sayn: 47
Sayward: 50, 140
de la Scala: 478
Scarantino: 699, 701, 712, 722
Scarparo: 51, 141
Schacher: 394
Indeks nazwisk
Schafenacker: 58, 148
Schaffer: 348, 373
Schaffgotsche: 513
Schercenlechner: 14
Scheyven: 127, 690, 696, 719
Schimitzek: 124, 687, 688
Schineller: 257
Schlenker: 259
Schlieber: 103, 193
Schmidt: 130, 311, 418, 438, 506,
570, 738
von Schnehen: 533
Schoen: 53, 142
von Schönburg: 565
de Schoutheete: 410, 584
Schultz: 451
Scott: 749
Scroxton: 268
Sczaniecki: 674
Sediwy: 533
Sedlnitzky: 97, 186, 328
Sekuła: 421
Senk: 430, 553
Sentek: 426
Serventi: 412
Serwatowski: 347, 372, 662, 672,
734, 737
Serwin: 563
Sękowski: 206
Shaw: 747
Shearer: 415
Shelley: 42, 113
Sherry: 22, 341, 346, 366, 371
Shewan: 82, 121, 172, 407
Shortus: 747
Sianożęcki: 42, 113, 295, 675
Siarkiewicz: 536
Siciński: 189, 480, 481, 750
von Sickingen: 513
Sidorski: 658, 659
Sieczkarek: 57, 146, 619
Siedzieniewski: 487
Siekierzyński: 13, 384, 680
Sielawa: 755
Sielicki: 654
Siellawa: 657
Sielski: 199
Siemaszko: 247
Siemieński: 66, 67, 86, 156, 157,
175, 176, 311, 354, 420, 574
Sienicki: 236, 284
Sienkiewicz: 326, 333, 414, 489
Sieńczak: 90, 179
Sierakowski: 60, 63, 150, 153, 460,
521-523, 590, 591, 622, 664,
665, 671-674
Sierocki: 598
Sieroszewski: 463
Siesicki: 284
Sigurdson: 395, 402
Sikora: 229, 238, 585
Sikorski: 47, 89, 118, 179, 263, 282,
479, 496, 611, 635, 637
Sikorzewski: 219
Silcock: 449
Siliwoniuk: 25
Silvaggio: 449
Simmler: 490
Simolin: 412
Simonin: 103, 193
Simpson: 749
Sipurzyński: 537
Sitarski: 124, 687
Sithole: 602
Sitkowski: 639, 647, 649
Sitkowski-Attun: 426
Skalniak: 263
Skalski: 92, 181
Skałkowski: 85, 175, 408, 446, 588
Skanderbeg: 417
Skarbek: 477
Skarzyński: 43, 114, 422, 679
Skarżyński: 222, 234, 422, 524
Skeith: 58, 148
Skibiński: 512
Skibniewski: 44, 115, 311, 556, 592
Skirmunt: 65, 155, 293, 639, 650,
701
Skorkowski: 642
Skorulski: 245
Skorupka: 28
Skorupski: 79, 80, 169
Skowron: 80, 170
Skórzewski: 46, 117, 462, 463, 610
Skrzydlewski: 15, 206, 612, 758
Skrzymowski: 751
Skrzyniecki: 76, 166, 572
Skrzyński: 76, 134, 166, 190, 204,
343, 367, 385, 393, 506, 551,
570, 612, 681
Skrzypiński: 235
Skrzywan: 741
Skulski: 218
Skwarc: 76, 165
Slaski: 198, 231, 312
Slostowski: 238, 661, 733, 736
Sławoszewski: 353, 354
Słobodziński: 268, 756, 757
Słodyczka: 667
Słomiński: 479
Słomke: 424
Słomkowski: 94, 183
Słonecki: 205, 496, 613
Słoniowski: 231
Słowacki: 81, 120, 171, 449
Słowik: 571, 612
783
Słuczanowski: 480
Sługocki: 500
Słupski: 354, 355, 575
Smajkiewicz: 94, 184
Smalcerz: 73, 163, 530
Small: 461
Smerczyński: 57, 147, 619
Smerek: 585
Smith: 425, 748
Smokowski: 691, 713
Smoleński: 419, 485
Smolicz: 78, 168
Smoliński: 323
Smorągiewicz: 14
Smosna: 561
Smółka: 274, 287, 291
Smularczyk: 581
Smulski: 636
Smyth: 68, 158, 406
Snaginn: 25
Snarski: 470
Snitko: 238
Sobański: 44, 97, 115, 131, 132,
187, 328, 334, 390, 426, 430,
444, 445, 553, 571, 588, 618
Sobas: 536, 537
Sobczyk: 207
Sobczyński: 253
Sobecki: 730
Sobel: 278
Sobiech: 421
Sobiecki: 90, 180
Sobieski: 451, 488
Soboleva: 251, 256
Sobolewski: 432, 555, 731, 752
Sobótko: 544
Sobucki: 603
Sochacki: 227
Soja: 221, 234
Sokolnikow: 730, 754
Sokołowski: 35, 225, 240, 241, 299,
573, 679
Sokownin: 99
Sokólski: 660, 732
Soldenhoff: 15, 16
Solenkow: 199
Sołohub: 271
Sołowiej: 329, 335
Sołtan: 271, 272, 285, 289, 384,
660, 663, 664, 674, 679, 680,
690, 691, 695, 696, 698-701,
703-709, 711-714, 717, 718,
720-722, 742
Sołtyk: 35, 248, 475
Sołtysik: 297, 536, 676
Sommer: 237
Somow: 107
Soper: 428, 590
784
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Soroczyński: 130, 418, 439
Sosnkowski: 83, 121, 172, 407
Sosnowski: 478, 600
Sövenyhazy-Fricke: 199
von Sperber: 754
Spinola: 635
Spodenkiewicz: 442
Spychalski: 283
Sroka: 414
Stabrowski: 657
Stachowicz: 398
Stachowski: 304
Stachura: 545, 597, 598
Stadnicki: 56, 146, 344, 345, 369,
370, 392, 443, 446, 504, 513,
515, 516, 518, 519, 586, 601,
613-616, 618-623, 673, 674
Stagg: 483, 494
Stahl: 595
Staleidsan-Borek: 105
Staniewski: 560
Stanisławski: 352, 585
Staniukiewicz: 411
Stankiewicz: 20, 260, 261, 340,
365, 492, 662, 734, 737
Stanko: 258
Stankowski: 411
Stańko: 658
Starczenko: 99
Starega: 581
Staręga: 583
von Starhemberg: 513
Starościak: 278
Starowieyski: 272, 273, 286, 287,
290, 291, 549, 665, 666
Starzeński: 13-17, 22, 23, 27, 337,
345, 362, 370, 392, 465, 517,
518, 524, 534, 535, 636
Starzewski: 50, 51, 140, 141
Starzyński: 391
Stasiński: 236
Staszewicz: 679
Staszewski: 67, 157, 278, 755, 758
Staszkiewicz: 283
Staszkow: 461, 640, 650
Staude: 587, 618
Stauden: 107
Stawowski: 478
Stebnowski: 354
Steca: 609, 610
Stecewicz: 259-261
Stecki: 41, 200, 387-389, 597
von Steegen: 755
Stefankiewicz: 594
Stefanowski: 657-659
Stefański: 265, 586
de Stein: 601
Stein: 590
Steinke: 297, 677
Steliński: 533
Stelmach: 220, 233
Stelmaszczyk: 199
Stempkowski: 665
Stepier: 104, 194
Stevnert: 297, 676, 677
Stewart: 748
Stinzing: 672
von Stock: 32
Stojowski: 92, 182, 479, 485, 544
Stokowski: 43, 114
Stołyhwo: 636
Stool: 391
Storck: 323
Strasburger: 490
Strassburger: 490
Straszewicz: 281, 282
Straszewski: 17, 337, 362
Straus: 486, 743
Strąg: 505
Strebejko: 270, 276
Strozzi: 417
Stryjewski: 311
Strzałkowski: 297, 358, 677, 740,
745
Strzelbicki: 482, 493
Strzelec: 59, 149
Strzelecki: 18, 19, 232, 339, 363
Strzembosz: 522, 523
Strzeszewski: 69, 159, 526
Strzetelski: 230
Stuetz: 224, 239
Štvan: 658
Styczyński: 396, 403
Stypułkowski: 448
Such: 24
Suchecki: 693, 715
Suchodolski: 421, 458, 541
Suffczyński: 361
Suinat: 394, 395
Suliga: 501
Sulimirski: 256, 257
Suliński: 355
Sulistrowski: 654
Sułkowski: 22, 36, 342, 367, 507
Sumijan: 293
Sumiński: 641
Sundgreen: 749
Suryn: 756
Suski: 657
Suzin: 460, 647
Svertshkov: 697, 706, 710, 719
Swieżawski: 97, 187, 328, 335,
590, 615, 616
Swinarski: 324
Swiniarski: 219
Syberg: 37, 47, 101, 108, 749
Sychowicz: 704
Sychta: 275, 288, 292
Sygietyński: 299, 300, 678
Sylwanowicz: 562
Sylwestrowicz: 482, 493
Syroczyński: 130, 418, 439
Syrokomla: 660, 732
Syruć: 310, 312
Szadejko: 278
Szadurski: 37, 137, 189, 479
Szaflarski: 84, 123, 174
Szafraniec: 575
Szajer: 55, 145
Szajko: 298, 678
Szalbirak: 503
Szałkowski: 18, 19, 339, 355, 363,
743
Szanajca: 271, 277
Szaniawski: 599
Szapáry: 127-129, 436, 437, 513
Szarski: 464
Szaster: 659
Szaszkiewicz: 58, 148, 502, 503,
759
Szatiło: 535
Szatkowski: 220, 233
Szatyński: 230
Szawernowski: 200
Szczawiński: 196, 538, 642
Szczepaniak: 266
Szczepankiewicz: 592
Szczepański: 16, 347, 372
Szczuraszek: 431, 553
Szczytt: 34, 77, 167, 384, 434, 435,
480, 680, 727, 730, 755
Széchényi: 77, 129, 167, 437
Szeliga: 582
Szeluta: 480
Szembek: 39, 110, 347, 350, 372,
375, 391, 420, 543, 548, 551,
607
Szemerda: 199
Szemiot: 460
Szemioth: 43, 114
Szeptycki: 39, 53, 110, 143, 273,
286, 290, 347-350, 372-374,
430, 431, 478, 552, 553, 665,
668
Szewczyński: 596
Szilvassy: 388
Szirmay: 28
Szklarczyk: 220, 233
Szkolnicki: 559
Szlagórski: 349, 374
Szlendak: 482, 493
Szlenkier: 92, 182, 396, 403, 499,
564, 584, 605
Szmid: 504
Indeks nazwisk
Szmidt: 258
Szmit: 621
Sznajder: 532
Szołayski: 392, 684
Szołtysik: 260
Szopski: 277
Szostak: 442, 692, 714
Szostakowski: 262, 263, 422
Szotkowski: 222, 235
Szozda: 489
Szperka: 551
Szpineter: 518
Szpor: 230
Szreder: 732
Sztuka: 545
Sztukowski: 65, 155
Szukiewicz: 465
Szuksta: 284
Szukszta: 78, 167
Szulc: 299, 301, 679
Szułdrzyński: 70, 71, 159-161,
267, 526-528, 577
Szum: 265
Szumiłow: 464
Szumski: 35, 277, 695, 717
Szuster: 225, 240, 741
Szwański: 692, 714
Szwed: 101, 192
Szweycer: 399
Szweykowski: 390, 460, 647
Szwojnicki: 308
Szwykowski: 460, 647
Szychowski: 57, 146, 306, 308, 619
Szydlak: 281
Szydłowski: 69, 90, 158, 180, 525,
538, 704, 731
Szyfter: 60, 149
Szyłogalis: 208
Szymandera: 573
Szymanowski: 56, 145, 254, 294,
591
Szymański: 54, 144, 353, 430, 488,
553, 692, 715
Szymborski: 54, 143, 550, 693, 715
Szymoński: 190
Szypa: 299, 301, 678
Szyrma: 639, 650
Szyryn: 258
Śleboda: 94, 184
Śliwa: 296, 675
Śliwczyński: 446
Śliwiński: 533, 598
Środoń: 53, 142, 143
Świątecki: 522
Świątkowski: 610
Świderski: 322, 501
Świeczkowski: 293
Świerczyński: 15, 744
Świerzyński: 490
Święcicki: 661, 703
Święcki: 357
Świętorzecki: 237, 680
Świsłowski: 53, 142
Świtalski: 16
Taczanowski: 353, 557, 602, 603
Tadeusiak: 577
Tanaka: 702
Tanton: 422
Tański: 223, 533
Tarasow: 641
Tarchalski: 398
Targoński: 260, 659
Targosz: 228
Targowski: 311
Tarkowski: 518
Tarnawski: 221, 234, 235
Tarniewicz: 577
Tarnowski: 17, 190, 321, 329, 330,
336-338, 353, 354, 361, 362,
411, 422-424, 500, 504, 543,
544, 551, 599
Tarwid: 356
Taszycki: 635, 636, 640
Taube: 56, 146, 251, 253, 256, 272,
285, 289, 294
Tayla: 394
Taylor: 26, 670
Tchorznicki: 204
von Teichmann: 702
Telszewski: 466, 633
Temler: 470
Temple: 670
Tempski: 134
Teplicki: 360
Teresko: 56, 146, 619
Ternynck: 61, 64, 150, 154
Terpiłowski: 740, 745
Terzi: 415
Tezenas: 623
Thaon: 82, 121, 172, 407
Thibaud: 280
Thibault: 424, 587, 617
de Thieulloy: 498, 546
Thompson: 483, 494
Thoreton: 636
Thorpe: 16
Thrupp: 749
Thullie: 405
Thun: 84, 95, 97, 174, 185-187,
327, 328, 334
von Thurn: 478, 513
Tijus: 570
Tiley: 67, 157
Tiran: 100
Tkaczuk: 266
Tobias: 501
785
Todeschini: 264
Tokarczyk: 560
Tokarewicz: 558
Tokarski: 219, 258
Tollet: 394
Tołstoj: 540
Tom: 263
Tomaszewicz: 357
Tomaszewski: 359, 409, 577, 672
Tomczyk: 278
Tomicki: 41, 112, 357, 491
Tomiszek: 606
Toomey: 749
Töpfer: 105
Toplicki: 694, 695, 699, 716, 718
Torbus: 268
de Torry: 636
Toth: 497
Tournay: 283, 284
Tourneceillet: 692, 715
Touzot: 224, 239
Toziczka: 278
Tracewski: 603
Traczyk: 102, 192
Trafford: 422, 423
Tratkiewicz: 575
Travers: 427
Trąmpczyński: 23, 101, 191
Trembicki: 635-637, 647
Trembiński: 13, 323
Trembley: 404
Trencaroff: 607
Trenchard: 20, 340, 365, 562
Treter: 593
Treugutt: 266, 658
Trębicki: 461, 633, 635-641, 643651
Trocki: 55, 144
Trojacki: 325, 332
Trojan: 593
Troszczyński: 751
Trubecki: 100
Trus: 59, 149
Trusiewicz: 271, 277
Truszkowski: 357
Trwoga: 658
Trybała: 24
Trych: 266
Trzaska: 349, 374
Trzciński: 80, 170, 756
Trzeciak: 322, 592, 603
Trzeciakowski: 541, 542
Tugnoli: 412
Tujak: 73, 163, 530
Tulisow: 741
Turek: 575
Turkuł: 346, 371
Turnau: 222
786
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Turnbull: 484, 495
Turner: 748
Turno: 416
Turowicz: 616
Tuschik: 263
Tuszyński: 421, 598
Twells: 50, 140
Tworkowski: 253
Tyblewski: 303
Tyler: 423
Tyman: 35
Tymiński: 537
Tymowski: 482, 493
Tymrakiewicz: 296, 675
Tymrąkiewicz: 296, 675
Tyrakowski: 586
Tyrawski: 236
Tyrrell: 267
Tyszkiewicz: 17, 25, 67, 68, 77,
123, 126, 157, 158, 166, 255,
256, 302, 303, 306, 307, 309,
311, 337, 362, 392, 405, 406,
416, 462, 499, 562, 574, 576,
667, 683-686, 689, 690
Tyzenhauz: 127, 384, 417, 435,
682, 683, 722
Ueda: 427, 589
Ufniarski: 342, 367
Ugniewski: 738
Ulanicki: 533, 541
Ulanowski: 755
Ulatowski: 208, 537
Ułaszyn: 698, 707, 711, 720, 742
Umiastowski: 262
Ungnad: 513
Urban: 752
Urbaniak: 537
Urbański: 14, 55, 144, 358
Uria: 428
Uruski: 81, 82, 120, 121, 129, 171,
172, 395, 402, 417, 421, 425,
438, 440, 552, 579
Uszczyk: 421
Vachali: 66, 156
Vacher: 692, 715
Vaissaire: 692, 693, 715
Valet: 618
Vandenberghen: 738
Varona: 511
Vasena: 448
Vautteser: 352
Vavra: 461
Veichrotter: 657
von Vequel: 385, 681
Vermeire: 620
Vesper: 607
Vibaux: 519
von Vietinghoff: 105
Villani: 405
de Virion: 56, 145, 146, 251, 253,
254, 256, 272-275, 285-295,
297-301, 674, 675, 677-679
Virion: 297, 677
de Viron: 404
Vogel: 433
Volkmann: 451
Wachel: 518
Waga: 356
Wagner: 42, 104, 113, 194
Wajda: 304
Walawski: 643
de Walckiers: 13
Walczak: 87, 177, 296, 413, 505,
676
Waldron: 93, 183
Waldstein: 478
Walendowski: 744
Walentowicz: 428, 590
Walentynowicz: 93, 94, 183, 184
Walewski: 101, 191, 249, 353, 450,
451
Walichiewicz: 134
Wallmoden: 357, 358
Waltgon: 481
von Walther: 51, 52, 141
Wańkowicz: 52, 142, 308, 384,
388, 396, 435, 680, 682, 683
Warchoł: 14
Wardecki: 544
Wardega: 264
von Warnesius: 282
Wasiak: 27
Wasielewski: 431, 553
Wasilewski: 188, 253, 480, 658,
750, 757
Wasiuk: 486
Wasylewicz: 90, 179
Waszkiewicz: 106, 355
Waśk: 501
Waśko?: 594
Watters: 548, 567
Wawelberg: 525
Wawrzecki: 722
Wawrzyniak: 78, 168
Waylett: 67, 157
Wąsowicz: 358, 639, 646, 649, 703
Wąsowski: 209, 425, 441, 575
Wdowiak: 24
Wdowiński: 354
Weaver: 747
Webber: 66, 156
Weckbecker: 204
Wegenko: 703
Weiher: 558
Weihrauch: 499
Weiser: 72, 161, 529
Weissenwolf: 513
Weissenwolff: 361
Weizman: 567
Wencel: 223
Wendorff: 643
Wendykier: 497
Werbowy: 348, 373
Wereszczaka: 41, 112
Wereszczyński: 482, 493
Werpachowski: 658
Werwiński: 583
Wesołek: 519
Wesołowski: 70, 160, 527
Wettin: 514
Weychert: 694, 717
Weyman: 350, 375
von Weyrauch: 391
Weyssenhoff: 654, 656, 657, 659,
660, 662, 701, 732, 734, 736
Węckowski: 389
Węcławowicz: 68, 158, 525
Węgiel: 497, 498
Wężyk: 14, 62, 65, 152, 155, 227,
515
White: 203, 400
Wichert: 298, 677
Wichliński: 80, 170, 409
Wiczanowski: 201, 740
Widło: 228
Widziszewski: 759
Wiebe: 748
Wieczorek: 50, 140
Wielhorski: 188, 189, 479-481, 750
Wieliczko: 252
Wielogórski: 484, 495
Wielopolski: 101, 135, 191, 348,
373, 449, 667, 759
Wielowieyski: 567, 568
Wierusz: 432, 555
Wierzbicki: 298, 322, 357, 658,
677, 704
Wierzchleyski: 352
Wiesse: 510
Wieszczyczyński: 225, 241
Wietrzny: 421
Wiggin: 21, 341, 346, 366, 371
Wiktor: 86, 176
Wilamowski: 431, 554
Wilanowicz: 759
Wilczewski: 641
Wilczyński: 49, 139, 489
Wilga: 522
Wilkinson: 276
Wilkosz: 540
Williams: 461, 604, 636, 640, 650,
668
Wilski: 230
Indeks nazwisk
Wilson: 21, 341, 346, 366, 371, 462,
548, 567, 579, 735, 748
Winckler: 588, 618
zu Windisch: 557, 674
zu Windisch-Grätz: 36, 508
Winiarski: 356
Winiecki: 266
Winter: 47
Wirtemberski: 478
Wisłocki: 466
Wiszniewski: 220, 232, 691
Wiśniewski: 91, 181, 231, 232,
501, 637, 645, 648, 666, 756
Wiśniowski: 603
Witczak: 280
Witerski: 751, 752
Witkowski: 229, 489, 490
Witt: 704
Witte: 280
Witwiński: 637, 645, 648
Wize: 758
Właźliński: 538
Włocki: 750
Włodarczyk: 57, 147, 619
Włodek: 578
Włoskiewicz: 751
Wodzicki: 22, 197, 201, 205, 208,
342, 348, 367, 373, 420, 496,
503, 517, 543, 602
Wojan: 271, 277
Wojciechowski: 101, 192, 268,
271, 481, 698, 708, 711, 721,
752
Wojcieszewski: 230
Wojczyński: 662, 734, 737
Wojdyła: 274, 287, 291
Wojtkielewicz: 207
Wojtkiewicz: 304
Wojtkowski: 545
Wolfram: 461
Wolle: 280
Wollf: 15
Wolmer: 302
Wolniewicz: 324
Wolski: 270, 325, 332, 351, 451,
616, 696, 706, 709, 719
Wołczek: 495
Wołk: 310
Wołkowicki: 45, 116
Wołłowicz: 197, 534
Wołodkowicz: 523, 727
Wołoszyk: 72, 162, 529
Wołowski: 255
Wooley: 461
Woroniecki: 56, 146, 477, 541, 586,
602-604, 615, 686
Wortman: 307, 309
Woycicki: 250, 330, 336, 669
Woyciechowski: 125, 689
Woynarowski: 231
Woyniłłowicz: 306, 308, 659
Woytowicz: 519
Woźniakowski: 96, 97, 186, 187,
327, 328, 333-335, 444, 616
Woźny: 229, 258
Wójciak: 642
Wójcik: 15, 71, 161, 228, 528, 533
Wójtowicz: 266
Wóycicki: 280
Wrabec: 431, 553
Wroński: 581
Wróbelski: 595
Wróblewski: 206, 758
Wszołek: 75, 165
von Wurth: 638, 646, 649
Wyczółkowski: 237
Wydmuch: 208
Wydżga: 431
Wyganowski: 647
Wygonowski: 460
Wyhowski: 477
Wykowski: 480
Wyleżyński: 636, 637, 640, 641,
645, 647
Wypich: 489
Wyrobek: 581
Wyrobisz: 92, 182, 559
Wyroboff: 659
Wyrzykowski: 14, 329, 335, 486,
497
Wysłouch: 679
Wysocki: 87-89, 92, 93, 177-179,
182, 183, 503, 504, 573, 759
Wysoczański: 226, 241
Wyszyński: 189, 481, 750
Wyżykowski: 587, 618
Yaldwyn: 257
Yeates: 68, 158, 406
Zabiełło: 44, 115, 245, 268, 502,
534, 599, 727, 729-731, 752759
Zabieło: 729, 753, 754
Zabłocki: 282, 352, 558, 757
Zaborowski: 65, 155, 237, 358,
564, 571, 584, 612
Zaborski: 705
Zacharewicz: 431, 554
Zachorowski: 24, 744
Zagajewski: 219, 226, 239
Zagórski: 190, 323, 507
Zahorski: 756
Zając: 208
Zajączkowski: 44, 115, 742
Zajda: 279
Zaklika: 52, 142
Zakrzeński: 95, 185
787
Zakrzewski: 124, 125, 203, 267,
466, 505, 506, 593, 688
Zaleski: 58, 83, 122, 147, 173, 199,
222, 223, 264, 358, 503, 698,
708, 711, 721, 753, 756
Zalewski: 71, 91, 92, 161, 181, 528
Zalutyński: 272, 285
Załęski: 59, 149, 252, 384, 680
Załuski: 87, 177, 517
Zamoyski: 39, 43, 44, 61, 64, 77,
86, 110, 114, 116, 131, 133,
151, 154, 167, 176, 199, 344,
369, 390, 397, 421, 424-428,
439, 441, 449, 460, 461, 463465, 536, 559, 579, 589, 604608, 614, 696, 697, 706, 707,
709, 710, 719, 720, 745
Zan: 238, 661, 662, 733, 734, 736,
737
Zantara: 407
Zanussi: 444
Zański: 658
Zaorski: 235
Zapalski: 15
Zapolski: 203
Zarański: 222, 234
Zaraś: 573
Zaremba: 125, 250, 354, 689
Zarębski: 223, 236
Zarow: 423
Zarzycki: 491
Zasada: 731
Zathey: 263
Zawadzki: 237, 273, 287, 291, 300,
679
Zawieracz: 74, 164, 531
Zawistowski: 489, 559, 712
Zawisza: 308, 729, 753
Zbijewski: 521, 523
Zboiński: 515, 664
Zboromiński: 754
Zborowski: 501, 502
Zbroszczyk: 501
Zdun: 583
Zdunkiewicz: 280
Zdziarski: 219, 221-223, 232, 234,
235
Zdziechowski: 24, 419, 557
Zdzieński: 686
Zenowicz: 592
Zguda: 260
Zichy: 28, 29
Zieleniewski: 408, 443, 589
Zielfelt: 404
Zieliński: 71, 86, 90, 94, 161, 176,
180, 184, 282, 295, 300, 427,
465, 520, 528, 574, 577, 640,
650, 651, 743
788
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Zielkiewicz: 694, 716
Ziemacki: 42, 113
Ziemięcki: 478, 591
Ziemiński: 501
Ziemski: 73, 163, 531
Zieniewski: 81, 120, 171, 449
Zienkiewicz: 704
Zięba: 274, 287, 291
Ziętek: 597
Ziołecki: 59, 60, 149
Ziółkowski: 293, 533
Złotnicki: 305
Znatowicz: 636, 641
Zolich: 232
Zorski: 575
Zuretti: 623
Zwierkowski: 484, 495
Zwierzewski: 757, 758
Zwierzyński: 694, 716
Zwoliński: 278
Zyberk: 32, 247
Zych: 263, 741
Zygmański: 492
Żaba: 519
Żabkiewicz: 102, 192, 563
Żakowski: 541
Żarnowiec: 621
Żarski: 356
Żebrowski: 189, 481, 750
Żelazny: 583
Żeleński: 205
Żelewski: 591
Żeliński: 322
Żeniewski: 419
Żeromski: 416
Żółkiewski: 221, 234
Żółtkowski: 26
Żółtowski: 49, 50, 85, 95, 125, 138140, 174, 175, 185, 393, 395397, 402, 424, 445, 536, 537,
581, 582, 606, 688
Żuchowski: 354
Żuk: 59, 149
Żukowski: 228
Żurek: 87, 176, 596
Żurowski: 283, 693, 716
Żychliński: 84, 122, 173, 278, 443,
444
Żylicz: 550, 551
Żytko: 759
Spis treści
789
Spis treści
Zasady serii Elita Rzeczypospolitej..........................................................................................3
Księstwo inflanckie i jego elita..................................................................................................7
Rodzina Aleksandra Batowskiego, posła inflanckiego........................................................11
Krąg rodzinny......................................................................................................................11
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................12
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................13
Wykorzystane źródła..........................................................................................................29
Rodzina Józefa Borcha, posła inflanckiego............................................................................32
Krąg rodzinny......................................................................................................................32
Potomkowie bezpośredni...................................................................................................34
Jego rodzeństwo z potomstwem.......................................................................................37
Wykorzystane źródła........................................................................................................209
Rodzina Grzegorza Kaczanowskiego, posła inflanckiego................................................217
Krąg rodzinny....................................................................................................................217
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................218
Wykorzystane źródła........................................................................................................242
Rodzina Józefa Kazimierza Kossakowskiego, biskupa inflanckiego..............................245
Krąg rodzinny....................................................................................................................245
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................247
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................247
Wykorzystane źródła........................................................................................................313
Rodzina Stanisława Kublickiego, posła inflanckiego........................................................318
Krąg rodzinny....................................................................................................................318
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................318
Wykorzystane źródła........................................................................................................318
Rodzina Jana Miera, kasztelana inflanckiego.....................................................................319
Krąg rodzinny....................................................................................................................319
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................321
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................351
Wykorzystane źródła........................................................................................................375
Rodzina Józefa Mostowskiego, posła inflanckiego............................................................380
Krąg rodzinny....................................................................................................................380
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................384
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................386
Wykorzystane źródła........................................................................................................452
Rodzina Juliana Ursyna Niemcewicza, posła inflanckiego..............................................458
Krąg rodzinny....................................................................................................................458
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................459
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................459
Wykorzystane źródła........................................................................................................466
Rodzina Hieronima Oskierki, posła inflanckiego..............................................................468
Krąg rodzinny....................................................................................................................468
790
Marek Jerzy Minakowski — Elita inflancka czyli łotewska
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................468
Wykorzystane źródła........................................................................................................468
Rodzina Józefa Pągowskiego, posła inflanckiego..............................................................469
Krąg rodzinny....................................................................................................................469
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................470
Wykorzystane źródła........................................................................................................471
Rodzina Piotra Potockiego, posła inflanckiego..................................................................472
Krąg rodzinny....................................................................................................................472
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................475
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................476
Wykorzystane źródła........................................................................................................623
Rodzina Antoniego Trębickiego, posła inflanckiego.........................................................633
Krąg rodzinny....................................................................................................................633
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................635
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................647
Wykorzystane źródła........................................................................................................651
Rodzina Józefa Weyssenhoffa, posła inflanckiego.............................................................654
Krąg rodzinny....................................................................................................................654
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................656
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................657
Jego rodzeństwo przyrodnie (po matce) z potomstwem............................................663
Wykorzystane źródła........................................................................................................722
Rodzina Michała Zabiełły, posła inflanckiego....................................................................727
Krąg rodzinny....................................................................................................................727
Potomkowie bezpośredni.................................................................................................729
Jego rodzeństwo z potomstwem.....................................................................................729
Wykorzystane źródła........................................................................................................760
Spis prenumeratorów.............................................................................................................764
Indeks nazwisk........................................................................................................................767
Spis treści..................................................................................................................................789
Spis treści
791
W serii Elita Rzeczypospolitej ukazały się już książki Marka Jerzego Minakowskiego:
I. Elita północnomazowiecka – ziemie: ciechanowska, łomżyńska, nurska, różańska,
wiska, wyszogrodzka i zakroczymska dawnego województwa (księstwa)
mazowieckiego, Kraków 2011, stron 759
II. Elita wileńska – dawne województwo wileńskie, Kraków 2011, stron 978
III. Elita kresowa i smoleńska – województwa kresów wschodnich: połockie, witebskie,
mścisławskie i smoleńskie, Kraków 2011, stron 847
IV. Elita krakowska senatorska - rodziny senatorskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 958
V. Elita sandomierska - województwo sandomierskie, Kraków 2012, stron 846
VI. Elita poznańska senatorska z posłami ziemi wschowskiej - województwo poznańskie:
rodziny senatorów oraz rodziny posłów ziemi wschowskiej, Kraków 2012, stron 867
VII. Elita krakowska poselska - rodziny poselskie województwa krakowskiego, Kraków
2012, stron 805
VIII. Elita lubelska - województwo lubelskie, Kraków 2012, stron 968
IX. Elita litewska - rodziny senatorów-ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Kraków 2012, stron 958
X. Elita kijowska - województwo kijowskie, Kraków 2012, stron 934
XI. Elita żmudzka i nadniemeńska - księstwo żmudzkie i województwo trockie (z Kownem,
Grodnem i Suwalszczyzną), Kraków 2013, stron 877
XII. Elita ruska – województwo ruskie z ziemią chełmską i województwem bełskim,
Kraków 2013, stron 857
XIII. Elita koronna – rodziny senatorów-ministrów Korony Polskiej, Kraków 2013, stron
838
XIV. Elita inflancka czyli łotewska – województwo inflanckie, czyli część dzisiejszej Łotwy
w granicach Rzeczypospolitej, Kraków 2013, stron 790
Złożone do druku:
XV. Elita podlaska – województwo podlaskie, Kraków 2013, stron 783
XVI. Elita poznańska poselska – rodziny poselskie województwa poznańskiego, Kraków
2013, stron 763
XVII. Elita czernihowska – województwo czernihowskie, Kraków 2013, stron 750
W przygotowaniu także kolejne tomy.
Wszystkie wydane tomy można zamawiać pisząc na adres podany na początku tomu
lub w Internecie na stronie http://sklep.minakowski.pl

Podobne dokumenty

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958)

Fragmenty książki (strony 1-13 i 921-958) zaczynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego sta...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-14 i 753-784)

Fragmenty książki (strony 1-14 i 753-784) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958)

Fragmenty książki (strony 1-14 i 927-958) czynających się na T-Ż są przez to niesprawiedliwie dyskryminowane, czy jednak można czekać kolejne ćwierć wieku (albo i więcej) aż dzieło to zostanie dokończone? Nie znam innego obiektywnego stand...

Bardziej szczegółowo