Znak sprawy - Bielskie Centrum Kultury

Transkrypt

Znak sprawy - Bielskie Centrum Kultury
Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprawa znak: OR/2/2016
________________________________________________________________________________________________________________________
OFERTA
DOSTAWA EKRANU LED ZE SPRZĘTEM
PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
I SPECJALNEJ PRZYCZEPY POD EKRAN LED
DO BIELSKIEGO CENTRUM KULTURY
W BIELSKU-BIAŁEJ
telefon
e-mail
Bielskie Centrum Kultury
ul. Słowackiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33/828-16-40
e-mail: [email protected]
REGON/NIP
REGON: 070400268
pełna nazwa
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
nazwa
adres
adres
REGON / NIP
telefon / faks
e-mail
NIP: 547-004-60-60
REGON: ............................ NIP: .................................
telefon: .............................. faks: ................................
[email protected].................
CENA OFERTOWA BRUTTO W ZŁ Ja /my/ niżej podpisany/i/ oferuję /my/:
- zrealizowanie zamówienia publicznego za cenę ofertową brutto:
/cyfrowo/
w tym przyjęta stawka podatku VAT
I KRYTERIUM OCENY OFERTY
OFEROWANY OKRES
GWARANCJI
(w miesiącach lub/i latach)
II KRYTERIUM OCENY OFERTY
................................ zł
.............. %
Informuję, że złożona oferta nie będzie / będzie1 prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
Zobowiązuję/my się do:
1) udzielenia gwarancji jakości na dostarczony sprzęt, na okres:
.....................…
(nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata) licząc od daty przekazania
przez Wykonawcę przedmiotu umowy
i przyjęcia go
przez Zamawiającego).
Niepotrzebne skreślić.
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – jeżeli złożono ofertę,
której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie wykreślenia
żadnej informacji Zamawiający uzna, że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego w/w obowiązku
podatkowego.
1
PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych
................................................................................................
do podpisywania dokumentów przetargowych
(podpis/y/)
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi –
odpis z KRS, Centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej,
...................................... dnia ................................. 2016 r.
pełnomocnictwa)
(miejscowość)
____________________________________________________________________________
Bielskie Centrum Kultury
Strona 1 z 2
Załącznik nr 1 do SIWZ
Sprawa znak: OR/2/2016
________________________________________________________________________________________________________________________
Oferuję zrealizować zamówienie w terminie:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
……………………………
(max . 14.10.2016 r.)
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Pozostaję/emy/ związany/i/ złożoną przeze mnie/przez nas
ofertą przez okres 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Informuję, że powierzę/ymy/ podwykonawcom
następujących części zamówienia2:
INFORMACJA O POWIERZENIU
PODWYKONAWCOM CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
realizację
……………………………………………………………………...…..
.…………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y/, że:
­ zdobyłem/liśmy/ informacje konieczne do sporządzenia
oferty;
­ zapoznałem/liśmy/ się z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz
z załącznikami i przyjmuję/my/ te warunki bez zastrzeżeń;
­ zobowiązuję/emy/ się do zawarcia umowy na warunkach
określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ);
­ zobowiązuję/my/ się do usunięcia usterki i/lub awarii w ciągu
2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia (czas usunięcia
awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do
chwili naprawy na miejscu). Wyjątek stanowi czas reakcji
serwisowej dotyczącej ekranu led, który nie może
przekroczyć 4 godzin;
­ zobowiązuję/emy/ się do przeprowadzenia, bez dodatkowego
wynagrodzenia,
niezbędnych
przeglądów
technicznych
i konserwacji urządzeń, w ramach niniejszego zamówienia
w okresie gwarancji i rękojmi za wady – minimum 1 raz
w roku lub częściej, jeżeli to wynika z zachowania gwarancji.
Niniejsza oferta zawiera na stronach od ....... do ........ informacje
INFORMACJE STANOWIĄCE
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3.
Wypełnić w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom.
Należy wypełnić, jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wykazać w ofercie,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy)
oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
2
3
PODPISY
data i podpisy osób upoważnionych
................................................................................................
do podpisywania dokumentów przetargowych
(podpis/y/)
(zgodnie z dokumentami rejestrowymi –
odpis z KRS, Centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej,
...................................... dnia ................................. 2016 r.
pełnomocnictwa)
(miejscowość)
____________________________________________________________________________
Bielskie Centrum Kultury
Strona 2 z 2