Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego OGŁASZA I PRZETARG na

Komentarze

Transkrypt

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego OGŁASZA I PRZETARG na
Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 746 62 29 20, faks 74 855 14 15
e-mail: [email protected], www.sdps.swidnica.pl
OGŁASZA I PRZETARG
na sprzedaż składników majątku ruchomego
stanowiących majątek zbędny
I. Opis wystawionych na sprzedaż składników majątku:
1. Recykler UPZA-1500, urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu produkcji Madro Wrocław, rok produkcji 2006, holowane na własnym podwoziu, wydajność 3,0
t/h, długość 5,1 m, szerokość 2,14 m, wysokość 2,1 m, masa własna 1.620 kg, silnik
Yanmar, palnik olejowy Herrmann. Urządzenie sprawne, stan dobry.
Cena wywoławcza: 35.000,00 zł.
Wadium: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
2. Remonter (patcher) holowany RH-4000, produkcji Madro Wrocław, rok produkcji
2006, holowany na własnym podwoziu, długość 4,2 m, szerokość 2,25 m, wysokość
2,1 m, zasięg wysięgnika 4,3 m, masa własna 2,9 t, 393 mth, silnik Yanmar, palnik
olejowy Herrmann, dmuchawa Tuthill, pompa emulsji SandPiper. Urządzenie sprawne, brak węża podającego grys.
Cena wywoławcza: 80.000,00 zł.
Wadium: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej podanej
wysokości. Wadium musi znaleźć się na koncie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego nr 66 1560 0013 2216 3526 7000 0002 do dnia 28.10.2013, a dowód wpłaty
należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
III. Otwarcie ofert odbędzie się 29.10.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego przy ul. Powstańców 12 w Jaworzynie Śląskiej.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni
od dnia zakończenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w siedzibie SDPŚ niezwłocznie
po zapłaceniu ceny nabycia.
IV. UWAGA! Nie wystawiamy faktury VAT, zapłata nastąpi na podstawie wystawionego rachunku.
V. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do dnia 25.10.2013 r. po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 746 62 29 20 wewn. 20.
VI. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
- nie zawiera danych i dokumentów wymaganych przez Sprzedającego do złożenia
oferty (pkt. VII), lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś
złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
VII. Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
VIII. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących majątek zbędny”
w siedzibie SDPŚ do dnia 29.10.2013 do godziny 9:50.
IX. Termin związania ofertą: 7 dni od dnia otwarcia ofert.
X. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.