zapoznaj się z ogólnymi zasadamy rezerwacji

Transkrypt

zapoznaj się z ogólnymi zasadamy rezerwacji
Ogólne zasady rezerwacji
1.
JAK DOKONAĆ REZERWACJI
Rezerwować moŜna telefonicznie, e-mailom, albo za pomocą
formularza kontaktowego umieszczonego na stronie WWW:
www.mammut-yetti.sk, www.apartmanmammut.sk
Prosimy o podanie nastepujących danych klienta:
Data przyjazdu i odjazdu
Liczba osób ( w tym wiek i liczba dzieci )
podstawowe dane kontaktowe klienta ( imie, nazwisko,
numer telefonu, e-mail )
2.
JAK DOKONAĆ WPLATY REZERWACYJNEJ (ZALICZKI)
Wysokość zaliczki wynosi 50 % całkowitej ceny zakwaterowania.
Pozostalą naleŜność naleŜy wpłacić w dniu zakwaterowania.
Niema moŜliwośći placenia VISA kartą, dla tego prosimy
o przygotowanie gotówki albo uŜycie bankomatu, który znajduje
się na parkingu centralnym ( okolo 300 metrów od domu
apartamentowego ).
Wniesienie oplaty z inych państw na konto bankowe:
Konto bankowe (IBAN SK): 72 11 00 0000 00 26 19 13 22 92
Adres wlaściciela: Perončíková Ingrid, Nemčianska cesta 15,
974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Nazwa i adres banku: Tatrabanka a.s., Hodžovo námestie 3, 811
06 Bratislava
SWIFT symbol: TATRSKBX
Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę do 2 dni roboczych
od
dnia
rezerwacji.
Brak
zapłaty
jest
równoznaczny
z rezygnacją rezerwacji.
Przelewy międzybankowe mogą trwać pewną liczbę dni i zaliczka
moŜe nie być zaksięgowana na rachunek, nawet jeśli została
zlecona w
zadanym terminie platnośći. Z tego powodu prosimy
o informację o złoŜeniu zlecenie polecenia przelewu ( e-mail
albo sms ).
3.
REZYGNACJA
Z UCZESTNICTWA
Uczestnik ma prawo odstąpić od rezerwacji apartamentu. W
przypadku odstąpienia dokonuje się następujących potrąceń
wplat:
•
10 % całkowitej ceny przy rezygnacji ponad 50 dni od dnia
rozpoczięcia pobytu
•
25 % całkowitej ceny przy rezygnacji w ramach 49-22 dni
od dnia rozpoczięcia pobytu
•
50 % całkowitej ceny (cała zaliczka ) przy rezygnacji w
terminie krótszym niŜ 21 dni odo dnia rozpoczęcia pobytu
4.
ZADATEK (KAUCJA DO ZWROTU)
Uczestnik jest zobowiązany w dniu rozpoczęcia pobytu zapłacić
zwrotną kaucję na wypadek pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.
Jeśli do Ŝadnych szkód nie dojdzie kaucja bedzie zwrócona.
Uczestnik jest odpowiedzialny za wyrządzane przez niego szkody
w apartamencie i
domu apartamentowym w trakcie trwania
zakwaterowania - zobowiązuje się do ich zapłacenia w całej
wysokośći. Wysokość kaucji wynosi 50 EUR. RóŜne waluty ( Skk,
Pnl, itd. ) są po przeliczeniu akceptowane.
5.
GODZINY ZAKWATEROWANIA
Pobyt rozpoczyna
o godzine 10.00.
6.
ZWIERZĘTA
się
o
godzine
DOMOWE (PSY)
Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
14.00
a kończy