Uchwala Nr XXXI/ /2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XXXI/ /2017 z dnia 26 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXI/…/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w szkołach Gminy Kcynia, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia w roku szkolnym 2017/2018.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do publicznego przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kcynia, ustala się
kryteria, ich wartości punktowe oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium, komisja
rekrutacyjna przy rozpatrzeniu wniosku nie uwzględnia danego kryterium.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kcyni nr XVIII/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Kcynia jest organem prowadzącym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik do Uchwały Nr XXXI/…/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 stycznia 2017 r.
Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
Kryterium:
- dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły
podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do
której o przyjęcie ubiega się (kryterium dotyczy tylko
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej);
- dziecko zamieszkujące na terenie gminy
Kcynia;(kryterium dotyczy przedszkola)
- dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych)
pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub
uczących się w systemie dziennym;
- dziecko, które ze względu na organizację pracy
zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów
prawnych) będzie korzystało z oferty programowej
wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin
dziennie i korzystało z trzech posiłków w ciągu dnia
(kryterium dotyczy przedszkola);
- dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub
kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale
przedszkolnym do którego o przyjęcie ubiega się w roku
szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun
prawny) rozlicza podatek dochodowy należny Gminie
Kcynia od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
obejmującym swym działaniem teren Gminy Kcynia.
Oddziałał przedszkolny przy szkole podstawowej
Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni
Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium:
- oświadczenie o zamieszkaniu dziecka
w obwodzie szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której
o przyjęcie dziecko ubiega się;
- oświadczenie o zamieszkaniu dziecka;
- oświadczenie rodziców (opiekunów
prawnych) o zatrudnieniu lub
o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP i REGON
bądź
- o odbywaniu stacjonarnych
studiów lub pobieraniu nauki w systemie
dziennym;
- oświadczenie o deklarowanej liczbie
godzin korzystania z opieki
przedszkolnej;
Liczba
punktów
55 pkt
55 pkt
30 pkt
10 pkt
- oświadczenie o zgłoszeniu do
przedszkola co najmniej dwojga dzieci
lub
- oświadczenie o kontynuowaniu
edukacji w kolejnym roku szkolnym
przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu, do którego o przyjęcie
dziecko ubiega się;
- oświadczenie o rozliczaniu podatku
dochodowego należnego Gminie Kcynia
w Urzędzie Skarbowym obejmującym
swym działaniem teren gminy Kcynia
8 pkt
5 pkt
max
98 pkt
max
108 pkt
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016
r. poz. 1943) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów ustalając
dla każdego z nich przypisaną mu liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość
punktową. Natomiast w myśl art. 20 zf przywołanej ustawy w przypadku publicznych przedszkoli,
publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania
i kompetencje określone w art. 20c ust. 4 i 6 wykonuje rada gminy, dlatego podjęcie niniejszej uchwały
przez Radę Miejską w Kcyni jest zasadne.

Podobne dokumenty