PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie

Komentarze

Transkrypt

PROJEKT UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie
PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miasta Szczecin
z dnia
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 59 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r. likwiduje się Szkołę Podstawową Nr 36
im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50.
§ 2. 1. Wierzytelności i zobowiązania finansowe pozostałe po zlikwidowanej Szkole
Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 przejmie
Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50.
2. Dokumentację pozostałą po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 36
im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50, z wyłączeniem dokumentacji
z przebiegu nauczania, przejmie Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50.
3. Mienie ruchome zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 przejmie Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie,
ul. Wojciechowskiego 50.
§ 3. Z dniem 1 września 2008 r. Szkoła Podstawowa Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A
przejmie obwód szkolny po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
szkoła publiczna moŜe być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ
prowadzący szkołę. Wobec powyŜszego Rada Miasta Szczecin wyraziła wolę likwidacji
Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50
podejmując uchwałę Nr XIX/486/08 dnia 25.02.2008 r. w sprawie zamiaru likwidacji
powyŜszej placówki. WyŜej wymieniona uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
W dniu 26 i 29 lutego 2008 r. podczas spotkania z rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 36
oraz pismem Nr: WOś-I/EK/4317/1/80/08 z dnia 26 lutego 2008 r., organ prowadzący
spełnił ustawowy obowiązek powiadomienia rodziców dzieci co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem, o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie. TakŜe w dniu 29 lutego 2008 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty został
zawiadomiony pismem WOś-I/GS/4317-1/100/08 wraz z załączoną uchwałą w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie,
ul. Wojciechowskiego 50.
Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie,
ul. Wojciechowskiego 50 była przewidziana do likwidacji rok wcześniej tzn.: z dniem
31 sierpnia 2007 r.
Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę intencyjną Nr: V/39/07 w sprawie zamiaru likwidacji
tej szkoły. Natomiast w dniu 28 lutego 2007 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty został
zawiadomiony o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50.
Negatywna opinia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wydana w postanowieniu
z dnia 10.04.2007 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 36 uniemoŜliwiła
podjęcie Radzie Miasta Szczecin uchwały właściwej. Prezydent Miasta Szczecin skorzystał
z przysługującego mu prawa i złoŜył do Ministra Edukacji Narodowej zaŜalenie
na postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Minister Edukacji Narodowej
uchylił zaskarŜone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Następnie
wpływały kolejne negatywne opinie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i kolejne
zaŜalenia Prezydenta Miasta Szczecin.
Ostatecznie w dniu 13.03.2008r. wpłynęło do Urzędu Miasta Szczecin postanowienie
Ministra Edukacji Narodowej Nr: DKOW-ES-5010-99-117-9/08 uchylające zaskarŜone
postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i zawierające pozytywną opinię
w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Postanowienie zawiera równieŜ istotny zapis, Ŝe
z uwagi na art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 36
moŜe nastąpić dopiero z dniem 31. sierpnia 2008 roku.
Argumenty przemawiające za likwidacją Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X
w Szczecinie, ul. Wojciechowskiego 50 i przeniesieniem uczniów do Szkoły
Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A:
• Powstanie dwóch samodzielnie funkcjonujących szkół róŜnych typów tj.
samodzielnej Szkoły Podstawowej Nr 68 oraz samodzielnie funkcjonującego
Gimnazjum Nr 34.
• Scalenie obu szkół podstawowych i obu gimnazjów i umieszczenie dzieci w tym
samym wieku w jednym budynku szkolnym pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb
wynikających z wieku i etapów rozwoju emocjonalnego. Pozwoli to na stworzenie
i wdroŜenie programów wychowawczych dla danych grup wiekowych.
•
Likwidacja dwuzmianowości w Szkole Podstawowej Nr 36. Obecnie klasy I-III
pracują w systemie dwuzmianowym, obowiązkowe zajęcia lekcyjne trwają od 8:00
do 16:20 natomiast zajęcia dla oddziału „0” prowadzone są w salce piwnicznej.
• Poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły podstawowej podczas przebywania
w placówce, w której obecnie uczniowie obu typów szkół korzystają ze wspólnej
bazy tj.: ze wspólnego wejścia, wspólnych ciągów komunikacyjnych, biblioteki,
czytelni, stołówki szkolnej, sali gimnastycznej.
Według proponowanych zmian w budynku Szkoły Podstawowej Nr 68 przy ul. Zakole 1A
uczyć się będzie 696 uczniów w 29 oddziałach.
Szkoła dysponuje ogółem 32 pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne. Do dyspozycji uczniów jest: 28 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe,
2 sale gimnastyczne o pow. 542 m2 oraz 83 m2, kompleks boisk sportowych w tym:
boisko do siatkówki, do koszykówki, do piłki ręcznej, korty tenisowe oraz bieŜnie proste
i skocznie. Poza tym szkoła posiada stołówkę szkolną, bibliotekę z czytelnią multimedialną
oraz świetlicę.
Dla łatwiejszego przystosowania się uczniów do nowych warunków zostaną przeniesione
całe klasy wraz z wychowawcami i nauczycielami. Zostaną równieŜ wdroŜone następujące
programy:
- program zapewniający pełną integrację środowisk połączonych placówek uwzględniający
przede wszystkim dorobek, tradycje oraz dotychczasowe plany nauczania i wychowania obu
szkół podstawowych,
- program dotyczący przekazania uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych niezbędnej
wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.
Realizacja i wdroŜenie ww. programów nastąpi przy współpracy dyrekcji szkół ze StraŜą
Miejską, Policją oraz Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w Szczecinie.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły zostanie zatrudniony
nadzorca przejść dla pieszych. Obie szkoły funkcjonują na trenie Miasta Szczecina, które
posiada rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej. W związku z powyŜszym organ prowadzący
zobowiązuje się do zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dzieciom
klas „0” i ich opiekunom oraz uczniom klas I – IV mieszkającym w rejonie szkoły
w odległości przekraczającej 3 km, a takŜe uczniom klas V-VI mieszkającym w rejonie
szkoły w odległości przekraczającej 4 km.
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31. sierpnia
2008 roku Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Ks. Bogusława X w Szczecinie,
ul. Wojciechowskiego 50 jest zasadne.