MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORIA

Transkrypt

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS HISTORIA
POWIATOWY KONKURS HISTORIA - HISTORIA SZTUKI
„CZASY STANISŁAWOWSKIE”
POWIATOWY KONKURS HISTORIA - HISTORIA SZTUKI
„CZASY STANISŁAWOWSKIE”
Imię i nazwisko uczestnika:
Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….….…….….
…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….….……
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:
….…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….…….….
….…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….……
Nazwa szkoły:
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………….….…….….…….….…….…………….….
…………………………………………………………………….….…….….…….….…….…………
…………………………………………………………………….….…….….…….….…………….…….….
…………………………………………………………………….….…….….…….….………………
Adres szkoły:
Adres szkoły:
….…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….…….….
….…………………………………………………………………….….…….….…….….…….….……
…………………………………………………………………….….…….….…………….…….….…….….
…………………………………………………………………….….…….….…………….…….………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………….…………….……………………………………………………..,
………………………………………………….…………….……………….………………………………..,
dla potrzeb Powiatowego Konkursu Historia – Historia Sztuki „Czasy
dla potrzeb Powiatowego Konkursu Historia – Historia Sztuki „Czasy
stanisławowskie” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
stanisławowskie” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.).
danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.).
…..………………………………………
(data i podpis rodziców)
…..………………………………………
(data i podpis rodziców)