Zawiadomienie o udziale społeczeństwa

Transkrypt

Zawiadomienie o udziale społeczeństwa
Kołczygłowy, dnia 20.03.2012 r.
RRG.6220.02.1-7.2012
ZAWIADOMIENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy
Kołczygłowy zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2011 r. wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony przez Pana
Zbigniewa Tybora, zam. Witanowo 21, 77-140 Kołczygłowy, dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie budynku inwentarskiego chowu trzody chlewnej w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej
istniejącego siedliska rolnego o łącznej obsadzie 54,75 DJP na działkach o numerach ewidencyjnych
gruntu 109/1 i 6/3 – obręb Witanowo, miejscowość Witanowo, gmina Kołczygłowy.
W związku z powyższym przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103b, Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.
2010 Nr 213, poz. 1397) została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.
Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla ww. przedsięwzięcia
zostanie zamieszczone na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicach
ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.
Jednocześnie informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie
wydaje zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r., Wójt Gminy Kołczygłowy
po zajęciu stanowiska w realizacji niniejszego przedsięwzięcia przez Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bytowie oraz po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku, która wydała pismo znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.303.2.2011.IK z dnia 16.05.2011 r.
uzasadniając, iż po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, stwierdziła koniczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednocześnie określając zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Inwestor przedłożył w dniu 14 marca 2012 r., raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko w zakresie ustalonym w postanowieniu Wójta Gminy Kołczygłowy znak: RRG.6220.01.15.2011 z dnia 25.05.2011 r. oraz zgodnym z art. 66 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Ponadto informuję, o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie
oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. 20.03.2012 r. do 10.04.2012 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Kołczygłowach, pok. Nr 21, w godzinach pracy urzędu.
Wójt Gminy
inż. Wacław Kozłowski

Podobne dokumenty