2005-04 - Przegląd Budowlany

Transkrypt

2005-04 - Przegląd Budowlany
SPIS TREŚCI
Kolegium Redakcyjne:
prof. dr hab. inż. M. Abramowicz
mgr inż. arch. W. Korzeniewski
prof. dr hab. inż. K. Jaworski
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
mgr inż. J. Tworek
Rada Programowa:
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. J. Kawecki
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. L. Runkiewicz
Sekretarz
dr inż. Z. Rawicki
Członkowie:
prof. dr hab. inż. A. Biegus
prof. dr hab. inż. K. Furtak
prof. dr hab. inż. M. Król
doc. dr inż. M. Krzysztofiak
dr inż. A. B. Nowakowski
dr inż. H. Raszka
prof. dr hab. inż. J. Ziółko
Ogłoszenia krajowe i zagraniczne –
zamówienia i przesyłki kierować pod adresem
redakcji.
Cena 1 egz. 15,00 zł
Prenumerata i sprzedaż:
tel./faks (22) 826-67-00
tel. (22) 828-27-20
Przygotowanie DTP:
Fabryka Promocji
tel. (22) 448-57-56
Druk i oprawa:
AB DRUK
ul. Główna 90, Kolonia Zawada
Tomaszów Mazowiecki
tel. (44) 734-00-22
RYNEK BUDOWLANY
PRAWO
2 Kalendarz prawny
AKTUALNOŚCI
3 Raport branżowy: Rynek zamówień publicznych – marzec 2005
4 Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych
5 Wyniki IX edycji konkursu Platynowe Wiertło
8 Prezentacje firm nagrodzonych
13 Skanska modernizuje linię kolejową E-30,
Oddano kolejną stację metra – Plac Wilsona,
ARTYKUŁY PROBLEMOWE
EKSPLOATACJA - MODERNIZACJA
14 Nowoczesne technologie w budownictwie – Dorota Chwieduk
16 Budynki bioklimatyczne – samowystarczalność energetyczna.
Rozwiązania i systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii
– Ryszard Wnuk
18 Myśl ciepło o styropianie
21 Innowacyjne technologie w modernizacji starych budynków w Niemczech
23 NCC Koncept House – unikalny projekt w Szwecji – Wojciech Roszak
KONSTRUKCJE - ELEMENTY - MATERIAŁY
26 Pozyskiwanie małogabarytowych próbek z elementów sprężonych i żelbetowych
do badań stopnia karbonatyzacji – Mikołaj Syczewski, Józef Wiszniewski
30 Wyniki badań współdziałania różnych rodzajów domieszek z cementami
portlandzkimi – Anna Kosińska
34 Montaż okna i jego praca w budynku – Jacek Katzer
38 XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane
39 Walidowanie metod badawczych i niepewności wyników badań
– Janusz Morkowski, Jarosław Michałek
ZARZĄDZANIE - ORGANIZACJA
48 Bezpieczeństwo planowania procesu budowy z uwzględnieniem ryzyka,
niepewności i zakłóceń – Adam Kristowski
PRZEGLĄD BUDOWLANY 4/2005
Redakcja:
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-67-00, tel.: (22) 828-27-20
Internet: http:/www.przegladbudowlany.pl
e-mail: [email protected]
Redaktor Naczelna:
Agnieszka Stachecka-Rodziewicz
Okładka:
Nowa stacja metra Plac Wilsona,
fot. Piotr Mizerski
Marketing i reklama:
Grażyna Furmańczyk
Sekretariat: Hanna Zapaśnik
Korekta: Małgorzata Kozłowska
Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ul. Świętokrzyska 14 A, 00-050 Warszawa
tel./faks: (22) 826-86-34
FORUM
NASZE SPRAWY
51 VIII edycja Konkursu „Pracodawca Roku 2004 w Budownictwie”
52 Kongres Budownictwa o Narodowym Planie Rozwoju 2007-2013
52 Nowe laboratorium badawcze w ITB
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca i zachowuje sobie prawo do skrótów,
zmian tytułów i wprowadzania śródtytułów.
Nie ponosi też odpowiedzialności za treść
reklam zamieszczonych na łamach czasopisma.
Nakład do 15 000 egz.
PRZEG L Ą D B U D O W L A N Y 4/2005
1

Podobne dokumenty