Pobierz - Ukraina | Portal Promocji Eksportu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Ukraina | Portal Promocji Eksportu
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI
AMBASADY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W KIJOWIE
Kijów, 28 kwietnia 2014 r.
Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie
22 – 27 kwietnia 2014 r.
Nr 17/2014 (306)
Ustanowienie ceł specjalnych na import zastawy stołowej i naczyń kuchennych z porcelany na Ukrainę .... 2
Opublikowano zmiany do ustawy „O zamówieniach publicznych” ................................................................ 2
Działania na rzecz wsparcia rolników ukraińskich ........................................................................................ 3
Tymczasowe wstrzymanie procedury rozmieszczania małych form architektonicznych w Kijowie ............... 3
Uproszczenie handlu między Ukrainą i Unią Europejską............................................................................... 3
Nowy numer „Biuletynu zamówień publicznych” ........................................................................................... 4
Nowy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych” .............................................................................................. 4
Wzrost cen paliw w okresie 10-20 kwietnia 2014 r. ........................................................................................ 4
NBU ogłosił niewypłacalność banku „Interbank” .......................................................................................... 4
W marcu 2014 r do Ukrainy wpłynęło 750 mln USD...................................................................................... 5
Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie w I kwartale 2014 roku ........................................................... 5
Ukraiński sektor transportowy w I kwartale 2014 r........................................................................................ 6
Poziom inflacji na Ukrainie w marcu 2014 roku ............................................................................................ 7
Rynek budowlany Ukrainy w I kwartale 2014 roku ........................................................................................ 8
Działania na rzecz uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie ................................ 8
Zmiany w przepisach podatkowych na Ukrainie ............................................................................................. 9
Likwidacja „Państwowego Banku Ziemskiego” ............................................................................................. 9
Zatwierdzono wykaz wyrobów medycznych, których import na Ukrainę opodatkowywany jest 7%
podatkiem VAT ................................................................................................................................................ 9
Stoisko informacyjne WPHI na targach „Elcom Ukraine 2014” ................................................................. 10
Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy .. 10
***
Uwaga: wszelkie załączniki do informacji prezentowanych poniżej znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (http://www.kiev.trade.gov.pl) w informacjach z danego dnia, zamieszczonych w
zakładce „Aktualności”.
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Ustanowienie ceł specjalnych na import zastawy stołowej i naczyń kuchennych z porcelany na Ukrainę
W dniu 4 kwietnia 2014 r. Międzyresortowa Komisja Ukrainy ds. Handlu Zagranicznego - w związku ze
stwierdzeniem faktu wystąpienia istotnej szkody dla krajowych producentów zastawy stołowej i naczyń
kuchennych z porcelany - podjęła decyzję o zastosowaniu w stosunku do importowanych na Ukrainę
naczyń z porcelany (niezależnie od kraju pochodzenia towaru; kod towarowy UKTZED: 6911 10 00 00)
dodatkowych ceł specjalnych na okres trzech lat w wysokości:
- 35,6% od daty wprowadzenia ceł;
- 32% po 12 miesiącach od daty wprowadzenia ceł;
- 28,8% po 24 miesiącach od daty wprowadzenia ceł.
W/w stawki celne wchodzą w życie po 30 dniach od daty oficjalnej publikacji powyższej decyzji
Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Handlu Zagranicznego.
Dodatkowe informacje w załączonym komunikacie Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Handlu
Zagranicznego w tej sprawie.
***
Informację o aktualnie obowiązujących cłach, w tym cłach specjalnych, na importowane z Polski na
Ukrainę towary znaleźć można w opracowaniu „Prawo celne - część II. Cła i inne opłaty związane z
odprawą celną”, zamieszczonym na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Przewodnik po rynku”.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Opublikowano zmiany do ustawy „O zamówieniach publicznych”
W gazecie rządowej „Gołos Ukrainy” opublikowano nową redakcję ustawy „O zamówieniach
publicznych”.
Zgodnie z nową redakcją w/w ustawy, procedurą zamówień publicznych objęty jest zakup towarów, prac
lub usług ze środków publicznych, których łączna wartość w przypadku towarów i usług wynosi od 100
tys. UAH do 1 mln UAH, a w przypadku robót – od 1 do 5 mln UAH przy czym w/w maksymalne
poziomy wartości towarów, prac i usług aktualizowane maja być co 2 lata z uwzględnieniem wskaźnika
inflacji. Ponadto dokument zakłada zmniejszenie z 38 do 11 liczby transakcji, które są wyłączone z
procedury zamówień publicznych (wcześniej wykaz ten skrócony miał być do 10 transakcji), a także
doprecyzowanie tego wykazu. Dokument zawiera również nowy wykaz instrumentów zamówień
publicznych:
- przetargi otwarte jako instrument podstawowy;
- przetargi dwustopniowe - przeprowadzane są w przypadku, jeżeli zamawiający nie jest w stanie określić
paramentów przedmiotu przetargu lub, jeżeli przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie badań
naukowych lub prac projektowych;
- wybór ofert cenowych – wykorzystywany jest wyłącznie w przypadku towarów i usług dostępnych na
rynku, których wartość wynosi poniżej 300 tys. UAH;
- wstępna kwalifikacja uczestnika – w przypadku przeprowadzenia wstępnej oceny możliwości
uczestników przetargów z uwagi na złożoność przedmiotu przetargu;
2
- przeprowadzenie przetargu za pośrednictwem pertraktacji – wykorzystywane jest wyłącznie w
7 określonych przez ustawodawstwo przypadkach takich jak np. zakup usług prawniczych związanych z
reprezentowaniem interesów Ukrainy.
Równocześnie ustawa przewiduje zamieszczenie na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich
organów państwowych informacji o planowanych przetargach w języku angielskim w przypadku, jeżeli
cena towarów wynosi powyżej 200 tys. EUR, usług – powyżej 300 tys. EUR, a robót – powyżej 500 tys.
EUR.
Szczegółowe informacje w załączonej ustawie (do pobrania poniżej).
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Działania na rzecz wsparcia rolników ukraińskich
Ministerstwo Finansów Ukrainy poinformowało o wznowieniu programu kredytowego dla rolników.
W szczególności w dniu 15 kwietnia bank centralny przeprowadził aukcję specjalną dla banków
ukraińskich zainteresowanych dostępem do środków kredytowych Narodowego Banku Ukrainy w celu
udzielania tanich kredytów przedsiębiorstwom rolnym.
W trakcie aukcji bankom komercyjnym sprzedano 620 mln UAH. Kolejna aukcja zaplanowana została na
23 kwietnia 2014 r.
Źródło: „Delo”
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Tymczasowe wstrzymanie procedury rozmieszczania małych form architektonicznych w Kijowie
Kijowska Miejska Administracja Państwowa uchwaliła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu
przyjmowania wniosków w sprawie rozmieszczenia na terytorium Kijowa małych form
architektonicznych.
Zgodnie z przedstawioną przez przedstawicieli Administracji informacją, procedurę wstrzymano ze
względu na liczne skargi przedstawicieli organizacji społecznych i małego biznesu odnośnie aktualnego
planu lokalizacji małych form architektonicznych. W celu uregulowania sytuacji utworzono specjalną
grupę roboczą.
Źródło: „RBK-Ukraina”
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Uproszczenie handlu między Ukrainą i Unią Europejską
W dniu 22 kwietnia 2014 r. w czasopiśmie Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html) opublikowano komunikat o liberalizacji handlu między Unią Europejską i Ukrainą.
W szczególności uproszczony system handlu zakłada zniesienie przez Unię Europejską z dniem
23 kwietnia 2014 r. większości stawek celnych na eksportowane z Ukrainy towary.
Informacje na temat możliwości eksportu towarów ukraińskich do krajów Unii Europejskiej oraz na temat
systemu ulg i preferencji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego
i Handlu
Ukrainy:
http://www.me.gov.ua/Documents/MixedList?tag=AvtonomniiPreferentsiiniiTorgovelniiRezhimYesDliaU
kraini.
Źródło: „Unian”, „RBK-Ukraina”
3
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Nowy numer „Biuletynu zamówień publicznych”
Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy opublikowało najnowszy numer „Biuletynu
zamówień publicznych” oraz jego międzynarodowe wydanie, zawierające wybrane ogłoszenia
o zamówieniach publicznych w języku angielskim (patrz Załącznik).
Informacje prezentowane w biuletynach znaleźć można również w państwowym „Portalu Zamówień
Publicznych" (http://www.tender.me.gov.ua).
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Kijów, 23 kwietnia 2014 r.
Nowy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych”
Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowszy numer „Wiadomości prywatyzacyjnych”,
biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku
państwowego Ukrainy (biuletyn do pobrania poniżej).
Biuletyn ten dostępny jest także na stronie Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Oficjalne
publikacje”.
Kompleksową informację na temat majątku państwowego wystawionego na sprzedaż na Ukrainie wraz ze
szczegółowym opisem danego obiektu i z możliwością selekcji lokalizacji znaleźć można na stronie
internetowej Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, w zakładce „Prywatyzacja" (ukr.: „Приватизація”).
***
Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy zgodnie z decyzją z dn. 25 lutego 2014 r. wstrzymuje z dniem
5 marca 2014 r. wszelkie transakcje prywatyzacyjne nie podając przy tym powodów podjęcia takiej
decyzji.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
Wzrost cen paliw w okresie 10-20 kwietnia 2014 r.
Detaliczne ceny paliwa A-95 w Ukrainie w okresie od 10-20 kwietnia wzrosły średnio o 8,1% do kwoty
15,31 UAH/litr.
Zgodnie z danymi monitoringu rynku paliw we wskazanym okresie najwyższy wzrost ceny benzyny
odnotowano w obwodzie połtawskim- o 11% do 15,23 UAH/litr. Najwyższe ceny odnotowano w obwodzie
donieckim (15,77 UAH/litr, odesskim(15,75 UAH/litr i lwowskim 15,66 UAH/litr. Najniższe ceny benzyna
osiągnęła w obwodach czernihowskim i zaproskim-13,20 i 14,70 UAH/litr.
Detaliczne ceny oleju napędowego w w/w okresie wzrosły średnio o 9% - do 14,75 UAH/litr.
Najwyższe ceny oleju napędowego odnotowano w Kijowie 15,04 UAH/litr a także w obwodzie ługańskim
(15 UAH/litr), odeskim 14,94 UAH/litr. Najniższe ceny zaobserwowano w obwodach Czernihowskim i
Mikołajowskim 13,12 i 14,47 UAH/litr.
W terminie od 1-10 kwietnia 2014 r ceny na benzynę A-95 wzrosły o 8,1% do sumy 14,16 UAH/litr.
Źródło: „Unian”
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
NBU ogłosił niewypłacalność banku „Interbank”
W związku z niezadowalającą sytuacją finansową i zagrożeniem interesów klientów, 23 kwietnia b.r. NBU
ogłosił niewypłacalność banku „Interbank”.
4
Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządzanie niewypłacalną instytucją przejmuje Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, który w określonych terminach ma obowiązek poszukiwać potencjalnych inwestorów bądź
przy ich braku wszcząć procedury upadłościowe.
Źródło: „LigaBiznesInform”
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
W marcu 2014 r do Ukrainy wpłynęło 750 mln USD
Zg. z informacją podaną przez Dyrektora departamentu analiz i prognoz pieniężno-kredytowego rynku
NBU S. Korablina w marcu b.r. w Ukrainę wpłynęło 750 mld USD. Pozytywna tendencja obserwowana
jest także w kwietniu b.r. co jest istotnym czynnikiem dla rynku walutowego państwa, a także dla
ukraińskiej hrywny. Wg S.Korablina w mininym roku w Ukrainę wpłynęło 9 mld USD.
Źródło: „Interfax Ukraina”
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie w I kwartale 2014 roku
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu produkcji przemysłowej na
Ukrainie za I kwartal 2014 roku.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną danymi, w marcu 2014 roku poziom
produkcji przemysłowej na Ukrainie zmniejszył się w porównaniu z poziomem produkcji przemysłowej w
marcu 2013 roku o 6,8 %. Największy spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w przypadku
przemysłu maszynowego (spadek o 17,4%), przemysłu hutniczego (spadek o 11,1%) oraz w branży
produkcji mebli i naprawy maszyn i urządzeń (spadek o 5,5%).
W ujęciu regionalnym, największy spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w stosunku do
marca 2013 roku odnotowano w obwodzie donieckim (spadek o 20,1%), obwodzie charkowskim (spadek o
16,2%) i w Kijowie (spadek o 15,8%).
W porównaniu do wyników z lutego 2014 r., produkcja przemysłowa na Ukrainie w marcu 2014r.
zwiększyła się o 7,4%. Największy wzrost poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w branży
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 21,0%), przemyśle chemicznym (wzrost o
16,1%) oraz w branży produkcji mebli i naprawy maszyn i urządzeń (wzrost o 13,6%). Najlepsze wyniki
wśród ukraińskich regionów w marcu 2014 roku odnotowały obwód czerniowiecki (wzrost o 22,7%),
obwód kirowogradzki (wzrost o 22,3%) oraz obwód ługański (wzrost o 16,6%) produkcji przemysłowej w
stosunku do lutego 2014 roku.
Informacje o zmianie poziomu produkcji w poszczególnych branżach przemysłu ukraińskiego w poniższej
tablicy. Dodatkowe informacje o poziomie produkcji przemysłowej na Ukrainie za styczeń-marzecy 2014
roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej na ten temat. Analizy wybranych
danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w
Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w
zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Dynamika poziomu produkcji
Branża
III.2014 / II.2014
III.2014 / III.2013
I-III.2014 / I-III.2013
Przemysł wydobywczy
109,7
93,5
94,4
Przemysł spożywczy
111,2
97,4
97,7
5
Przemysł lekki
101,7
95,9
95,6
107,5
96,8
97,5
Przetwórstwo ropy naftowej i
produkcja koksu
104,2
93,4
100,7
Przemysł chemiczny
116,1
97,2
94,7
Przemysł hutniczy
111,0
88,9
89,3
Przemysł maszynowy
103,6
82,6
82,1
Produkcja i dystrybucja energii
elektrycznej, gazu ziemnego i
wody
96,3
91,7
97,9
Przemysł drzewny i celulozowopapierniczy i usługi wydawnicze
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
Ukraiński sektor transportowy w I kwartale 2014 r.
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu przewozów pasażerskich i
towarowych na Ukrainie w I kwartale 2014 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy danymi, w okresie styczeńmarzec 2014 r. łączny poziom przewozu ładunków przez ukraińskie przedsiębiorstwa transportowe
wyniósł 181,4 mln ton (wzrost o 2,6% w porównaniu do przewozu ładunków w analogicznym okresie
2013 roku). W szczególności przewóz ładunków transportem kolejowym wyniósł 102,0 mln ton (wzrost o
1,1%), transportem samochodowym – 45,1 mln ton (wzrost o 18,0%), transportem wodnym – 0,9 mln ton
(wzrost o 1,7%), transportem lotniczym – 0,02 mln ton (zpadek o 44,9%), a przesył magistralami
rurociągowymi –l 33,4 mln ton (spadek o 9,2%).
Z kolei przewóz pasażerów za styczeń-marzec 2014 r. wyniósł 1,5 mld osób (spadek o 5,6 % w
porównaniu do przewozu pasażerów w I kwartale roku poprzedniego). W szczególności przewóz
pasażerów transportem kolejowym wyniósł 94,9 mln osób (spadek o 4,0%), transportem samochodowym –
783,4 mln osób (spadek o 4,3%), transportem wodnym – 1,2 mln osób (spadek o 0,3%), transportem
lotniczym – 1,4 mln osób (wzrost o 25,1%), transportem tramwajowym – 177,3 mln osób (spadek o 4,7%),
transportem trolejbusowym – 295,1 mln osób (spadek o 8,3 %) oraz metrem – 173,8 mln osób (spadek o
8,5%).
Dodatkowe informacje o sytuacji na ukraińskim rynku transportowym za I kwartal 2014 roku w
załączonym opracowaniu Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych
danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w
Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w
zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
6
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
Poziom inflacji na Ukrainie w marcu 2014 roku
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. zmian cen na towary konsumpcyjne i
przemysłowe na Ukrainie w marcu 2014 r.
Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, od początku 2014 r.
poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) wzrósł o 3,0 %. W porównaniu
natomiast do lutego 2014 roku poziom tych cen wzrósł o 2,2 %, a w stosunku do marca 2013 roku – wzrósł
o 3,4 %.
Największy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. w porównaniu z lutym 2014 r.
odnotowano w przypadku odzieży i obuwia – wzrost cen o 6,1%, transportu – wzrost o 5,7%, usług i
towarów związanych z rekreacją i kulturą – wzrost o 2,4% oraz w branży artykułów żywnościowych –
wzrost o 2,4% (największy wzrost cen odnotowano na jajka – o 21,3%, owoce – o 11,8%, oraz cukier – o
10,4%).
Obniżeniu uległy natomiast ceny w branży artykułow żywnościowych – na olej słonecznikowy (spadek o
0,3%) oraz w przypadku opłat komunalnych – na wodę ciepłą i ogrzewanie (spadek o 0,7%). Szczegółowe
informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. w poniższej tablicy.
Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
Odzież i obuwie
Opłaty komunalne
Wyposażenie i wydatki na utrzymanie domu
Zdrowie
Transport
Telekomunikacja
Rekreacja i kultura
Edukacja
Hotele i restauracje
Inne towary i usługi
Dynamika zmian w stosunku do:
lutego 2014 r.
grudnia 2013 r.
marca 2013 r.
102,4
104,1
103,6
100,7
102,7
110,4
106,1
99,3
97,8
100,2
100,7
100,8
101,7
102,4
102,0
102,3
103,4
105,4
105,7
108,4
109,4
100,1
100,1
101,0
102,4
103,8
103,5
100,0
100,6
102,3
100,8
101,3
102,4
100,2
100,9
102,4
W przypadku cen na produkcję przemysłową, w marcu 2014 roku poziom cen towarów i usług
przemysłowych zwiększył się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,7 %. W porównaniu natomiast
do marca 2013 roku poziom tych cen wzrósł o 3,9 %, a liczony od początku bieżącego roku – wzrósł o 3,0
%.
Największy wzrost cen towarów i usług przemysłowych w marcu 2014 r. w porównaniu z lutym 2014 r.
odnotowano w przypadku produkcji koksu i paliw (wsrost o 10,4%), przemysłu chemicznego (o 6,1%)
oraz przemysłu hutniczego (o 4,7%). Obniżeniu uległy natomiast ceny na branżę wydobywania węglu (o
4,7%). Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług przemysłowych w marcu 2014
roku w poniższej tablicy.
Przemysł wydobywczy
Produkcja artykułów spożywczych, napojów
alkoholowych i wyrobów tytoniowych
Przemysł lekki
Przemysł drzewny (za wyjątkiem produkcji
mebli) i celulozowo-papierniczy
Produkcja koksu i paliw
Przemysł chemiczny
Dynamika zmian w stosunku do:
lutego 2014 r.
grudnia 2013 r.
marca 2013 r.
101,4
101,5
105,2
102,8
103,3
105,9
102,0
102,7
103,7
103,2
104,6
105,5
110,4
106,1
108,9
110,0
108,5
102,8
7
Produkcja pozostałych wyrobów
niemetalicznych
Przemysł hutniczy
Przemysł maszynowy
Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej,
gazu ziemnego i wody
102,0
102,1
102,4
104,7
101,2
107,3
101,4
102,4
103,0
100,5
98,5
102,9
Dodatkowe informacje o zmianie poziomu cen na Ukrainie za marzec 2014 roku w załączonym
opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych
makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie,
znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce
„Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
Kijów, 24 kwietnia 2014 r.
Rynek budowlany Ukrainy w I kwartale 2014 roku
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące wartości zrealizowanych na
Ukrainie w okresie styczeń-marzec 2014 r. prac budowlanych.
Zgodnie z opublikowanymi przez Służbę danymi, łączna wartość zrealizowanych w okresie styczeńmarzec 2014 roku prac budowlanych na Ukrainie wyniosła 9,8 mld UAH (spadek o 6,4% w porównaniu do
wartości prac budowlanych zrealizowanych w analogicznym okresie 2013 roku).
W szczególności w styczniu-lutym 2014 r. budowa nowych obiektów, modernizacja oraz zmiany
techniczne w już istniejących budynkach stanowiły 84,0 % łącznego poziomu wykonanych prac
budowlanych, kolejne 8,0 % tych prac stanowiły remonty generalne, a 8,0 % – remonty bieżące.
Łączne nakłady na budowę obiektów mieszkalnych wyniosły w styczniu-marcu 2014 roku 2041,8 mln
UAH (20,8 % łącznej wartości zrealizowanych w tym okresie prac budowlanych, wzrost o 6,1 % w
porównaniu z nakładami na budowę tego typu obiektów w tym okresie 2013 roku), na budowę obiektów
niemieszkalnych – 2806,5 mln UAH (28,7 %, spadek o 13,7 %), a na budowę konstrukcji inżynieryjnych –
4945,5 mln UAH (50,5 %, spadek o 6,2 %).
Dodatkowe informacje o poziomie wartości zrealizowanych prac budowlanych za okres styczeń-marzec
2014 roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy
wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady
RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy".
Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Działania na rzecz uproszczenia prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie
W gazecie rządowej „Hołos Ukrainy” opublikowano ustawę ukierunkowaną na uproszczenie prowadzenia
działalności gospodarczej na Ukrainie.
Dokument zakłada skrócenie o 113 dokumentów uchwalonego w dniu 19 maja 2011r. wykazu zezwoleń
nr 3392. W szczególności zniesiono certyfikację zboża i elewatorów zbożowych oraz uproszczono
procedurę prowadzenia działalności gospodarczej w takich sektorach jak m.in.: gospodarka odpadami i
chemikaliami rolniczymi, gospodarka wodna, odbiór zużytego sprzętu AGD i RTV. Ponadto ustawa
przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szeregu zezwoleń, a także możliwość rozpoczęcia
działalności gospodarczej na podstawie deklaracji bez uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń.
Szczegółowe informacje w załączonej ustawie (do pobrania poniżej).
Źródło: „Hołos Ukrainy”, „Delo”, „Unian”
8
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Zmiany w przepisach podatkowych na Ukrainie
W gazecie rządowej „Hołos Ukrainy” opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do „Kodeksu
podatkowego Ukrainy”.
W szczególności zmiany dotyczą opodatkowania towarów przemieszczanych (przesyłanych) przez granicę
Ukrainy przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Zgodnie z projektem ustawy, przemieszczane
(przesyłane) przez granicę Ukrainy od jednego nadawcy do jednego odbiorcy (osoby prawnej lub osoby
fizycznej) w jednej przesyłce towary (z wyłączeniem towarów akcyzowych), których łączna wartość nie
przekracza równowartości 150 EUR nie podlegają opłacie celnej (dotychczas 300 EUR). Przepisy te
dotyczą zarówno ekspresowych przesyłek międzynarodowych, jak również przesyłanych pocztą zwykłą.
Szczegółowe informacje w załączonej ustawie (do pobrania poniżej).
Źródło: „Hołos Ukrainy”
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Likwidacja „Państwowego Banku Ziemskiego”
Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił decyzję o likwidacji „Państwowego Banku Ziemskiego”.
Przedsiębiorstwo państwowe „Państwowy Bank Ziemski” utworzony został w lipcu 2012 r. Działalność
banku koncentrowała się na dwóch kierunkach: rozwoju terytoriów ziemskich i konsolidacji ziem oraz na
wspieraniu rozwoju małego i średniego biznesu.
Źródło: „RBK-Ukraina”
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzono wykaz wyrobów medycznych, których import na Ukrainę opodatkowywany jest 7%
podatkiem VAT
Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz wyrobów medycznych, których wwóz na obszar celny
Ukrainy opodatkowany jest podatkiem VAT wg stawki 7%.
Zgodnie rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy w tej sprawie, do wykazu włączono m.in.:
- watę, gazę, bandaże etc.;
- odczynniki do oznaczania grupy krwi, materiały odbudowujące tkanki zęba, cementy do rekonstrukcji
kości, torby sanitarne i zestawy do udzielania pierwszej pomocy, płyn do pielęgnacji soczewek etc.;
- urządzeń do przechowywania i transportu krwi, różnego rodzaju pojemniki, butelki, nakrętki, okładki
etc.;
- smoczki silikonowe oraz inne, środki antykoncepcyjne, medyczne wyroby silikonowe etc;
- naczynia laboratoryjne, szkła i soczewki do okularów, soczewki, oprawki;
- sterylizatory i destylatory etc.;
- mikroskopy, elektrokardiografy, tomografy oraz inny sprzęt diagnostyczny.
Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych, których import na Ukrainę opodatkowywany jest 7%
podatkiem VAT w załączonym rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy (do pobrania poniżej). W/w
rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje do 1 lipca 2014 r.
Źródło: „RBK-Ukraina”
9
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Stoisko informacyjne WPHI na targach „Elcom Ukraine 2014”
W dniach 22-25 kwietnia 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
zorganizował własne stoisko informacyjno-promocyjne na międzynarodowych targach energetyki,
elektrotechniki i energoefektywności „Elcom 2014”.
Na stoisku WPHI wyeksponowano informacje o Polsce i polskiej gospodarce oraz drukowane materiały
informacyjno-reklamowe firm polskich (przedstawicielstw firm polskich na Ukrainie) takich jak:
„Radiolex” (www.radiolex.pl), „Fogo Ukraina” (www.fogo.ua), „Art-Metal” (www.art-metal.pl), „Timex”
(www.timex-elektro.eu), „Energotest” (www.energotest.com.pl), „Nowomag” (www.nowomag.com.pl),
„Pioma” (www.pioma.com.pl), „Fazos” (www.fazos.com.pl), „Instytut Przemysłu Organicznego”
(www.ipo.waw.pl), „AH Hardt” (www.ah.com.pl), „Spamel” (www.spamel-electro.com), „Kacperek”
(www.kacperek.pl), „Polam-Rem” (www.polam-rem.com.pl ). W tegorocznej imprezie wystawienniczej
udział wzięło około 10 firm z Polski, w tym również firmy polskie branży elektroenergetycznej
reprezentowane przez przedstawicieli ukraińskich.
***
Stoiska informacyjne WPHI na targach branżowych na Ukrainie to dla polskich firm możliwość
bezpłatnego prezentowania swoich materiałów reklamowych i wykorzystania powierzchni
wystawienniczej Wydziału do prowadzenia negocjacji z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy.
Zachęcamy wszystkich polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem ukraińskim do przeglądania
zakładki „Kalendarium wydarzeń” na stronie internetowej Wydziału i zapraszamy na nasze stoiska.
Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Kijów, 25 kwietnia 2014 r.
Rozporządzenie PE i Rady UE w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy
23 kwietnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w
sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy. Z unijnego cła zwolnione zostały
towary przemysłowe importowane do UE z Ukrainy, obejmujące ponad 94 procent linii taryfowych.
Rozporządzenie (do pobrania poniżej) znosi 83 proc. taryf celnych w zakresie importu do UE z Ukrainy
produktów rolnych. W odniesieniu do niektórych produktów rolnych, takich jak zboża, mięsa – wołowina,
wieprzowina i drób, obowiązują unijne bezcłowe kontyngenty na import, służące zabezpieczeniu interesów
producentów na terenie UE. Wobec towarów ukraińskich objętych kontyngentami taryfowymi na produkty
rolno-spożywcze będą wciąż stosowane unijne wymogi sanitarne, fitosanitarne i weterynaryjne.
Rozporządzenie nie uchyla obowiązujących w UE i Polsce wymogów technicznych nałożonych w
odniesieniu do stali i wyrobów stalowych. Niezależnie od obowiązującego na podstawie Rozporządzenia
cła w imporcie z Ukrainy do UE tych towarów, obowiązują także unijne cła antydumpingowe, które są i
będą pobierane jako cła dodatkowe (zwiększają poziom unijnego cła pobieranego w oparciu o wyżej
wymienione Rozporządzenie).
Informacje o wysokości stawek na poszczególne towary, obejmujące konkretne linie taryfowe, dostępne są
na stronie Komisji Europejskiej w bazie TARIC:
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en)
Opłaty celne będą mogły zostać przywrócone w sytuacji napływu towarów importowanych z Ukrainy
grożącym poważnymi trudnościami dla unijnych producentów. Udzielone preferencje handlowe mają
charakter tymczasowy. Rozporządzenie jest stosowane do czasu wejścia w życie lub tymczasowego
stosowania Tytułu IV Umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina (DCFTA), co ma nastąpić po wyborach
prezydenckich na Ukrainie 25 maja br. Ostatecznie Rozporządzenie ma obowiązywać nie później niż do 1
listopada 2014 roku.
***
Rozporządzenie obniżające lub znoszące cła jest częścią pakietu pomocowego UE dla Ukrainy o wartości
ponad 11 mld Euro. Pakiet ten jest przez UE udzielony w związku z sytuacją polityczną na Ukrainie.
10
Obniżenie lub eliminacja ceł jest jednostronną implementacją handlowej części umowy stowarzyszeniowej
UE – Ukraina. W trakcie obowiązywania unijnych preferencji handlowych Ukraina nie będzie mogła
jednak ograniczać lub utrudniać wzajemnego handlu poprzez wprowadzanie nowych ceł, opłat czy
ograniczeń ilościowych na towary z UE. W przypadku stwierdzenia naruszeń tych zasad Komisja
Europejska jest uprawniona do zawieszenia przyznanych preferencji taryfowych.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP
Opracowano:
Natalia Szymborska, Anna Polenik-Junko, Małgorzata Gawin
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Kijowie
11