more speed, better time DEKLARACJA

Transkrypt

more speed, better time DEKLARACJA
more speed, better time
DEKLARACJA
Proszê o przyjêcie mnie w poczet cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia. Oœwiadczam, ¿e znane mi s¹
postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednoczeœnie zobowi¹zujê siê do przestrzegania
postanowieñ Statutu oraz efektywnego uczestnictwa w dzia³alnoœci Stowarzyszenia.
miejscowoϾ, data
podpis
Nazwisko i miê
Adres domowy
Kontakt (tel. domowy, komórkowy, e-mail)
Pesel, miejsce urodzenia
1. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r) wyra¿am zgodê na
przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów statutowych przez stowarzyszenie Silenia Skating. Oœwiadczam, ¿e
zosta³em(am) poinformowany (a) o prawie do wgl¹du oraz poprawienia swoich danych, a tak¿e do sprzeciwu wobec ich
przetwarzania do wy¿ej wymieninych celów.
2. Zobowi¹zujê siê do systematycznego op³acania sk³adek cz³onkowskich w wysokoœci i terminach ustalonych przez przyjête
w Stowarzyszeniu uregulowania oraz spo³ecznego uczestnictwa w pracach na rzecz stowarzyszenia.
3. Wyra¿am zgodê na wykorzystanie mojego wizerunku w celach reklamowych stowarzyszenia, sponsorów oraz organizacji
wspó³pracuj¹cych.
TAK
NIE
4. Zobowi¹zujê siê informowaæ Zarz¹d o wszystkich zawodach sportowych o charakterze rolkowym, poprzez dostarczenie
informacji o miejscu, dacie, dystansie zawodów oraz osi¹gniêtym czasie, zobowi¹zujê siê równie¿ do wystêpowania w
zawodach w oficjalnym stroju stowarzyszenia.
TAK
miejscowoϾ, data
NIE
podpis
UCHWA£A ZARZ¥DU STOWARZYSZENIA
Uchwa³¹ Zarz¹du Stowarzyszenia nr
z dnia
Pan / Pani
zosta³(a) przyjêty (a) w poczet cz³onków
Stowarzyszenia Silesia Skating
Katowice, dnia
Podpisy Cz³onków Zarz¹du
Uwaga! W przypadku deklaracji wype³nionej przez osobê niepe³noletni¹, na odwrocie nale¿y umieœciæ zgodê opiekuna prawnego z czytelnym podpisem

Podobne dokumenty